Starta förskoleverksamhet

Om du vill starta förskoleverksamhet och få bidrag för fristående förskoleverksamhet ska du göra en ansökan till utbildningsnämnden.

För att få starta en förskoleverksamhet måste du även göra en anmälan till miljöförvaltningen gällande lokaler för förskolan. Vill du hantera och servera mat måste du även registrera en livsmedelsverksamhet.

Läs om att starta förskoleverksamhet på utforare.uppsala.se

Tillsyn

Uppsala kommun är genom utbildningsnämnden tillsynsmyndighet för fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem som kommunen har godkänt.

Utbildningsförvaltningen gör regelbundet tillsyn av fristående verksamheter. Syftet med tillsynen är att säkerställa kvalitén i de fristående verksamheterna och att kontrollera att de lagar och regler som finns för verksamheten följs. Tillsynsmyndigheten ska också bidra till att utveckla verksamheten genom att ge råd och vägledning.

De fristående verksamheterna besöks vart tredje till fjärde år. Efter tillsynerna får huvudmannen ett beslut, ofta med påpekanden om att åtgärda brister i verksamheten. 

Läs om hur en tillsyn går till på utforare.uppsala.se

Ta del av tillsynsbeslut

Tillsynsbesluten faller under bestämmelser i OSL (offentlighets- och sekretesslagen 2019:400). Tillsynsbesluten publiceras därför inte. Resultaten av tillsynen beskrivs övergripande läsårsvis för nämnden. I tillsynsrapporten från 2018/2019 kan du läsa vilka verksamheter som besökts och namnen på de förskolor där tillsynen har avslutats utan krav på åtgärder från huvudmannen. Läs tillsynsrapporten på utforare.uppsala.se.

Synpunkter på fristående förskolor, fritidshem eller pedagogisk omsorg

Om ditt barn går i fristående förskola bör du i första hand kontakta rektorn för verksamheten om du har synpunkter eller klagomål. I andra hand kan du kontakta den som är ansvarig för verksamheten, huvudmannen.

Om du har kontaktat huvudmannens klagomålshantering och anser att dina synpunkter inte hanterats av förskolan kan du anmäla detta till Uppsala kommun. Ta kontakt med utbildningsförvaltningen.

Annan tillsyn

Skolinspektionen har tillsyn över att kommunen sköter sin tillsyn enligt skollagen.

Skolinspektionen har tillsyn över den kommunala förskolan.

Skolinspektionen webbplats