Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Miljöförvaltningen gör tillsyn på vårdboenden enligt miljöbalken. Vid tillsynen tittar miljöförvaltningen bland annat på lokalisering, ventilation, buller, dagsljus och temperatur. Det är bra för dig som planerar att starta en ny verksamhet att veta vad som ingår i tillsynen.

 2. När du öppnar vårdboende

  När du ska starta och driver ett vård- och omsorgsboende bör du tänka på:

  Lokalisering

  Lokalisera verksamheten så att det inte förekommer oacceptabla störningar från omgivningen, till exempel trafikbuller och luftföroreningar.

  Verksamheten ska också vara lokaliserad så att den inte orsakar oacceptabla störningar för omgivningen.

  Ventilation

  I bostäder ska det specifika luftflödet vara minst 0,5 rumsvolymer per timme. Uteluftsflödet bör inte understiga 0,35 liter luft per sekund per kvadratmeter golvarea eller 4 liter/sekund per person.

  Indikatorer på att luftkvaliteten eller ventilationen i en lokal är bristfällig kan vara att

  • det ofta förekommer lukt från en annan plats än den egna bostaden eller lokalen, till exempel matos eller andra mer påtagliga eller besvärande lukter
  • det blir ofta kondens på insida av fönster
  • svartmögel uppträder på fogar i våtutrymmen.


  Luften i bostaden eller lokalen bör strömma från rum med högre krav på luftkvalitet till rum med lägre krav på luftkvalitet. Rum där människor vistas stadigvarande ska vara ventilerade, antingen genom tilluftsdon eller överluftsdon mellan rum.

  Om miljöförvaltningen bedömer att bristfällig luftkvalitet kan orsaka besvär för människors hälsa kan miljöförvaltningen kräva åtgärder eller ytterligare undersökningar, med stöd av miljöbalken. Det gäller även om ventilationssystemet har genomgått godkänd funktionskontroll.

  Buller

  Ventilation eller andra installationer i fastigheten ska inte orsaka ljudnivåer över 30 dBA ekvivalentnivå. Den maximala ljudnivån ska inte överstiga 45 dBA. Du ska även ta hänsyn till ljudets kvalitet så att lågfrekvent buller undviks. Det finns riktvärden för lågfrekvent buller i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus FoHMFS 2014:13.


  Du ska ta hänsyn till personer som är känsligare än normalt, till exempel hörselskadade. Det är även viktigt att beakta att det är tillräcklig luftljudsisolering och stegljudsisolering i fastigheten. Lokalerna ska utformas så att ljudmiljön blir god.

  Dagsljus

  Rum eller avskiljbara delar av rum i byggnader där människor vistas mer än tillfälligt ska ha tillgång till direkt solljus.

  Temperatur

  Utforma byggnaden så att en temperatur på cirka 20°C kan hållas inomhus. Miljöförvaltningen tillämpar Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus FoHMFS 2014:17.

  Tänk på att känsliga grupper gäller att temperaturen bör vara 2 grader högre. Exempel på känsliga personer kan vara äldre, rörelsehindrade, personer med reumatism och personer med lägre ämnesomsättning.

  Fukt

  Byggnaden ska inte vara fuktskadad. En fuktskada kan leda till att det blir problem med mögel och eller avgång av kemiska ämnen från byggmaterial.

  Radon

  Du ska kontrollera radonhalten i byggnaden minst vart tionde år. Efter ombyggnationer och renoveringar kan det också vara nödvändigt med en ny radonmätning. Radonhalten ska inte överstiga 200 Bq/m3. Om lokalen ligger utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp ska du även kontrollera radonhalten i dricksvattnet. Radonhalten i dricksvattnet bör inte överstiga 1000 Bq/l.

  Inredning och städbarhet

  När du inreder byggnaden bör du ta hänsyn till städbarheten. Använd byggmaterial som är lätt att göra rent. Undvik trånga utrymmen där det är svårt att komma åt att städa.

  Det ska finnas ändamålsenliga utrymmen för förvaring av städutrustning med tappkran och utslagsvask för skurvatten.

  Vatten och avlopp

  Om din verksamhet ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp och därmed har egen avloppsanläggning och vattentäkt måste du kontrollera vattenkvaliteten regelbundet. Avloppsanläggningen måste vara anpassad för den planerade verksamheten. Det ska finnas tillstånd från miljöförvaltningen för befintliga avlopp.

  För nyanläggning eller ändring av avloppsanläggning krävs tillstånd av miljöförvaltningen.

  Gamla avlopp som är äldre än 25 år motsvarar troligen inte dagens krav. Det kan du behöva göra om. Kontakta miljöförvaltningen om avloppet är äldre än 25 år.

  Livsmedelshantering

  Om din verksamhet hanterar livsmedel ska den vara registrerade hos miljöförvaltningen.

  Läs mer om livsmedelshantering här

  Egenkontroll

  Enligt miljöbalken ska du som verksamhetsutövare ha en systematisk egenkontroll.

 3. Goda städ- och hygienrutiner

  För att minska smittspridning och skydda de mest utsatta grupperna är det viktigt att du som verksamhetsutövare har skärpta hygienrutiner för verksamheten vid misstänkt smitta.

  Vad är smitta?

  En bakterie, ett virus eller annat smittämne kan invadera kroppen. Det leder till en infektion. Det betyder inte att du automatiskt blir sjuk eftersom kroppen har ett försvar mot smittämnen, ett så kallat immunförsvar.

  Bakterier och virus kan smitta på olika sätt, till exempel via luften, via föremål eller via hudkontakt. Du kan smitta andra utan att själv vara sjuk.

  God hygien är den viktigaste åtgärden för att minska risken för smittspridning. Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt i era lokaler med tillgång till tvål och pappershanddukar.

  Rengör ytor som många tar på ofta

  Vid misstänkt smitta ska ytor där risken för smittspridningen är stor rengöras regelbundet. Ibland kan det behövas daglig rengöring. Det kan vara ytor som många tar på, till exempel dörrhandtag, ledstänger, strömbrytare till lampa, knappar till hiss, portkod. Använd milt alkaliskt allrengöringsmedel. Etanol och andra desinfektionsmedel fungerar också bra.

  Rengör lokalerna

  Använd rena dukar och moppar till all rengöring. Torka av eller gnugga ytor noggrant. Byt städmaterial mellan varje lokal och del av lokal. Använd ny duk enligt städinstruktion för lokalen. Städa från rent mot smutsigt, uppifrån och ned.

  De som städar ska ha god kännedom om de rutiner, metoder och städscheman som ska användas.

  Se till att papperskorgar töms regelbundet.

  Så hanterar du din städutrustning

  Fukta städmaterialet i kärl med rent vatten med tillsats av rengöringsmedel. Doppa bara ren utrustning i rengöringslösningen. När arbetet är avslutat, tvätta golvmoppar och dukar i 90–95°C och rengör och desinficera övrig städutrustning med ytdesinfektionsmedel med rengörande verkan, så kallade tensider. Förvara städutrustningen i frånluftsventilerat städförråd.

  Tvättmaskinen ska vara placerad i tvättstuga eller i hygienutrymme.

 4. Egenkontroll

  Du som driver lokaler för vård eller annat omhändertagande är enligt miljöbalken skyldig att kontrollera din verksamhet genom egenkontroll. En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att upptäcka fel på utrustning, olämplig inredning, felaktiga rutiner eller andra brister innan de leder till skada för hälsa eller miljö.

  Du som verksamhetsutövare ska ha kunskap om verksamhetens miljö- och hälsopåverkan. En fungerande egenkontroll är ett effektivt hjälpmedel för att uppfylla miljöbalkens krav och beslut från myndigheter.

  Egenkontrollen är förebyggande och den ska göras regelbundet. Det hjälper din verksamhet att minska riskerna för miljö och hälsa.

  Följande delmoment ingår i egenkontrollen:

  • planera kontinuerligt
  • genomför
  • följ upp
  • förbättra.

  Kraven på egenkontroll gäller alla verksamheter, även fastighetsägaren som hyr ut lokalen.

  Ansvar

  I verksamheten ska ni ha fastställt hur ansvaret ska vara fördelat för frågorna som regleras av miljöbalken, föreskrifterna och beslut som är meddelade med stöd av miljöbalken.

  Arbetsuppgifterna ska vara delegerade så långt ut i organisationen som möjligt. Då får ni ett väl fungerande och förebyggande arbete.

  Ansvaret ska ligga på en viss funktion eller en namngiven person på en viss befattning. Det räcker inte med att ansvaret ligger på en viss enhet eller del av verksamheten. Den som har ansvaret ska ha fått förutsättningar i form av kunskaper, befogenheter och resurser.

  Det är också viktigt att ansvarsfördelningen mellan dig som verksamhetsutövare och fastighetsägaren är fastställd.

  Rutiner

  I verksamheten ska ni ha rutiner för att löpande kontrollera att inredning och utrustning är i gott skick. Det ger er förutsättningar att i god tid kunna sätta in åtgärder mot brister i verksamheten. Ni ska ha rutiner för till exempel

  • städning med metoder, tidpunkt, vem som utför den, omfattning, uppföljning
  • ventilationskontroll
  • hantering av avfall
  • hygien- och smittskydd
  • hantering av kemikalier
  • skötsel, underhåll och reparation.

  Risker

  Som verksamhetsutövare ska du fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten utifrån hälso- och miljösynpunkt. Identifiera risker genom att exempelvis

  • mäta radon
  • kontrollera luftflöden
  • mäta termiskt klimat, fukt och luftföroreningar inomhus
  • mäta buller
  • kontrollera smittspridning och hygien
  • kontrollera temperatur i varmvattensystem för att förhindra tillväxt av legionellabakterier.

  Kemiska produkter

  Ni bör ha en förteckning över de kemiska produkter som ni hanterar i verksamheten och som kan innebära risker för hälsan eller miljön. Förteckningen ska innehålla uppgifter om

  • produktens namn och vad produkten används till
  • hälso- och miljöfarlighet
  • klassificering med avseende på hälso- och miljöfarlighet
  • årsförbrukning.

  Det ska finnas säkerhetsdatablad till varningsmärkta kemikalier.

  Dokumentationen är viktig

  I verksamheten bör ni dokumentera rutiner, ansvarsfördelning, riskvärdering, resultat av undersökningar med mera.

  Vid tillsyn kan miljöförvaltningen begära att få uppgifter och handlingar från egenkontrollen.

  Samordna egenkontroll och systematiskt arbetsmiljöarbete. Miljöbalken reglerar inte frågor om arbetsmiljö. Men det finns stora likheter mellan miljöbalkens krav på egenkontroll och arbetsmiljölagens krav på systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är därmed inget som hindrar att ni samordnar kontrollerna.

  Miljöbalkens hänsynsregler

  I miljöbalkens andra kapitel finns grundläggande hänsynsregler som du som driver eller som planerar att driva en verksamhet ska följa. Syftet är att skydda hälsan och miljön från skada eller olägenhet. Vid behov ska du göra avvägningar mellan nytta och kostnad av att efterleva hänsynsreglerna.

  Omvänd bevisbörda och kunskapskrav

  Som verksamhetsutövare ska du visa att verksamheten drivs i överensstämmelse med hänsynsreglerna. Du ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art.

  Försiktighets- och lokaliseringsprincipen

  Du ska utföra de skyddsåtgärder och iaktta de begränsningar som behövs för att förebygga eller hindra skada eller besvär för människors hälsa eller miljön.

  Vid yrkesmässig verksamhet ska du använda bästa möjliga teknik. Välj den plats för verksamheten som orsakar minsta besvär för hälsan och miljön.

  Hushållning, kretslopp och val av produkter

  Du ska hushålla med råvaror och energi. Om det finns mindre skadliga kemikalier än de som du använder i dag ska du använda dem i stället.

 5. Tillsyn

  Det är miljöförvaltningen som ansvarar för tillsyn av verksamheternas egenkontrollrutiner och lokaler. Vi besöker din verksamhet för att kontrollera om du har förutsättningar för att driva ett vårdhem på ett säkert sätt. Tillsynen görs både genom bokade och obokade inspektioner.

  Vid inspektionen vill vi se följande dokumentation från er egenkontroll:

  • Aktuellt OVK-protokoll
  • Aktuellt radon-protokoll
  • Städ- och hygienrutiner
  • Kemikalieföreteckning och säkerhetsdatablad för städkemikalier
  • Rutiner för skötsel och kontroll av vattensystemet. Resultat från gjorda mätningar av varm- och kallvattentemperaturer.

  Efter besöket får du alltid en skriftlig inspektionsrapport och tid att besvara eventuella noterade avvikelser. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan ställa krav på verksamheten genom beslut om föreläggande om det finns brister som måste åtgärdas. Vid ett föreläggande kan du även behöva betala vite. Vite är en avgift som du ska betala om du inte uppfyller kraven i föreläggandet. Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut är alltid överklagbara. Det är kostnadsfritt och betyder att du får ditt ärende prövat av en högre instans.

 6. Läs mer

  Du kan läsa mer om kravet på egenkontroll i 26 kap. 19 § miljöbalken.

  Naturvårdsverkets handbok (2001:3) Egenkontroll en fortlöpande process finns på naturvardsverket.se .

  Folkhälsomyndighetens meddelandeblad Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet kan du hämta på folkhalsomyndigheten.se .

  • Radon inomhus FoHMFS 2014:16
  • Fukt och mikroorganismer FoHMFS 2014:14
  • Temperatur inomhus FoHMFS 2014:17
  • Buller inomhus FoHMFS 2014:13
  • Ventilation FoHMFS 2014:18

  Boverket har information om bland annat legionella på boverket.se .

  Miljöbalken och annan lagtext finns på notisum.se .

 7. Kontakt

  Du är välkommen att kontakta miljöförvaltningen om du har frågor.

  Telefon:
  018-727 43 04
  Besöksadress:
  Stadshusgatan 2
  Postadress:
  Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala

Nyheter om leverantör och utförare

 • Innovationskonferens till Uppsala

  För första gången kommer Ignite Sweden Days att hållas i Uppsala, på Uppsala Konsert och Kongress 1–2 december. Konferensen ska inspirera till nya samarbeten mellan uppstartsbolag och stora företag eller offentlig sektor.