Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Det är viktigt att en byggnad uppförs enligt beviljat bygglov. I bygglovsbeslutet och startbeskedet står det om det finns krav på utstakning och lägeskontroll.

  Byggherren ansvarar för att byggnaden placeras enligt bygglovsbeslutet. Byggherren ska därför anlita en behörig mättekniker som har ansvar för att mätarbetet utförs professionellt, med rätt kvalitet och dokumentation.

  Utstakning och lägeskontroll kan beställas av kommunen eller en privat aktör.

  Andra tjänster som kommunens mätenhet kan utföra efter beställning är till exempel gränsutvisning (ej rättsligt bindande), höjdutsättning, avvägning m.m. 

  Beställa lägeskontroll, utstakning och andra mätuppdrag av kommunen

  Kommunen utför efter beställning utstakning, lägeskontroll och andra mätningstekniska uppdrag. Debitering sker enligt plan- och byggnadsnämndens taxa.
  Taxor och avgifter för utstakning och lägeskontroll
  Taxor och avgifter för mätningstekniska uppdrag §6.10

  Vid hög arbetsbelastning kan kommunen behöva förlänga tiden för mätuppdrag eller tacka nej till beställningen.

 2. Utstakning

  I bygglovsbeslutet och startbeskedet står det om det finns krav på utstakning.

  En utstakning kan utföras innan startbesked utfärdats, detta för att du som byggherre ska kunna förbereda marken, det förutsätter dock att du har fått ett marklov.

  Läs mer om vilka regler som gäller angående marklov.

  Innan du fått startbesked får du inte påbörja uppförandet av byggnaden.

  Det finns två varianter av utstakning.

  Grovutstakning: Utförs genom att man markerar byggnadens hörn med träläkt eller sprayfärg i de fall det är berg.

  Finutstakning:  Visar med millimeterprecision placeringen av byggnaden. Mättekniker sätter endera ut en spik i en träläkt i varje byggnadshörn eller spikar på profiler en bit utanför byggnadens hörn. Används profil kan byggherren spänna snören mellan spikarna och där snörena skär varandra är byggnadens hörn.

  I samband med utstakningen sätter mätteknikern även ut en höjdmarkering i närheten av fastigheten, en så kallad arbetsfix. Finns redan en arbetsfix på platsen kontrolleras denna.

  Skiss utstakning

  Normalt utför vi en utstakning tidigast 3–5 arbetsdagar efter beställningen. För det krävs att underlag finns och att startbesked utfärdats i bygglovet. Under perioder med hög arbetsbelastning kan vi ibland behöva förlänga leveranstiden eller tacka nej till beställningen.

  Vi ringer alltid upp dig innan utstakningen för att stämma av tidpunkt och förutsättningar för arbetet.

 3. Lägeskontroll

  Vid en lägeskontroll mäter mätteknikern in byggnaden och redovisar placering till bygglovshandläggaren. Inmätningen bör göras när formen till grunden är färdig så att eventuella fel kan åtgärdas så tidigt som möjligt.

  Inmätningen utförs inom en till två veckor efter din beställning.

  När lägeskontrollen är utförd skickas en lägeskontrollsrapport med resultatet via e-post eller brev till sökande i lovet, bygglovshandläggare, kontrollansvarig och eventuell annan kontaktperson.

 4. Andra mättekniska tjänster

  Exempel på andra mätningstekniska tjänster du kan beställa via kommunen:

  • Höjdinmätning- eller utsättning
  • Avvägning
  • Inmätning för uppdatering av kommunens baskarta.
  • Gränsutvisning (ej rättsligt bindande)

  Observera att kommunens Kart- och mätenhet bara kan visa på vart gränsen är. Om ni vill ha en rättsligt bindande gränsutvisning med bestående markering ska ni kontakta Lantmäterimyndigheten.

  Se kontaktuppgifter till lantmäterimyndigheten.

  Kart- och mätningstekniska tjänster timdebiteras enligt punkt 6.10 i Plan- och byggnadsnämndens taxa. Moms tillkommer.

  Har du frågor om mättekniska tjänster, stompunkter, utlåning av konsoler till stompunkter i husväggar eller något annat, kontaktar du Mätenheten via epost: matuppdrag@uppsala.se.

 5. Att anlita en privat aktör

  Om du anlitar en privat aktör för utstakning och lägeskontroll ska du meddela ärendets bygglovshandläggare/ byggnadsinspektör vilken mättekniker du anlitat.

  En mättekniker ska ha sammanlagt minst 3 års utbildning och erfarenhet för att anses som behörig enligt Uppsala kommuns riktlinjer, en sänkning från Lantmäteriets rekommendation på 5 års utbildning och erfarenhet.

  På lantmäteriet.se kan du läsa mer om behörighet och grundläggande mätningsteknisk färdighet. Läs mer hos Lantmäteriet om mätningsteknisk färdighet

  Du som anlitad mättekniker

  Du som anlitad mättekniker ska skicka in lägeskontrollen och kan göra det via formuläret:  

  Kommunen ställer numera högre krav på hur lägeskontroller rapporteras. Förändringen görs dels för att korta ner handläggningstiden inför slutbesked i bygglovsärenden, men är också en anpassning till plan- och bygglagen. Det kommer att innebära att lägeskontrollen alltid ska redovisas i en karta i dwg och pdf där avvikelser från det beviljade bygglovet är tydliga både i plan och höjd.

  Kommunens krav på redovisning av lägeskontroll

  • Resultaten av inmätningen i plan och höjd ska redovisas i både DWG och PDF.
  • Inmätningen ska göras på ytterkant grund eller fasad (tex. knutbräda).
  • Är grund inmätt ska du lägga på det fasaden bygger på utanför grunden.
  • Byggnaden ska redovisas med slutna linjer eller polygoner.
  • Inmätning av Sockelhöjd (SH) underkant fasadbräda eller Färdigt golv höjd (FG).
  • Redovisa byggnadens alla yttermått samt mått till fastighetsgränser, på samma sätt som det är beskrivet enligt situationsplanen i det beviljade bygglovet.
  • Om avvikelsen är mer än 10 centimeter mellan det inmätta läget och vad situationsplanen beskriver, ska det redovisas genom att skriva avvikelsens mått i blått inom parentes i närhet av det inmätta måttet. (Se exempel nedan).
  • Bygglovets diarienummer skall redovisas. Det som står på kartunderlaget är kartans diarienummer.
  • Redovisa mätmetod och noggrannhet
  • Koordinatsystem: SWEREF99 18 00
  • Höjdsystem: RH2000
  • Namn, e-post och telefonnummer till den som utfört mätarbetet.

  Kartskiss

  I detta exempel är byggnaden placerad 0.20m (-0,20m) närmare fastighetsgräns. Om byggnaden istället placerats längre från fastighetsgräns ska måttet redovisas med ett plustecken framför (+X,XX).

 6. Kontakt

  Kontakta mätavdelningen
  Kontakta oss

  Nu är det många som kontaktar oss och vi har fått in fler ärenden än vanligt. Därför kan det ta lite längre tid innan du får återkoppling. Arbetsbelastningen påverkar också handläggningstiden. Vi beklagar att du får vänta och gör allt vad vi kan för att hålla våra tider så långt det går.

  Om du har ett pågående ärende
  I det digitala verktyget bygglovhjälpen kan du se vad som händer i ditt ärende och vem som är din handläggare.

  Använd bygglovhjälpen.

  Du kan alltid kontakta din handläggare på måndagar, tisdagar och onsdagar 9.00–10.00 samt på torsdagar 13.00–14.00.

  Kontaktcenter
  Du kan ringa eller mejla till kommunens kontaktcenter som svarar på allmänna bygglovsfrågor och hjälper dig hitta till rätt information. Via kontaktcenter kan du också boka ett digitalt möte eller ett telefonmöte med en byggnadsinspektör när du behöver vägledning i ditt specifika projekt.

  Telefon: 018-727 00 00

  Telefontid: måndag - torsdag, 9.00-12.00.

  E-post: uppsala.kommun@uppsala.se

  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala

  Hantering av personuppgifter
  Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 
  Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.

Nyheter om samhällsbyggnad och planering

 • Museum och e-sportanläggning planeras vid Fyrisån

  Nu finns planer för att bygga en e-sportanläggning och ett museum för digital konst vid Kungsängen öster om Fyrisån. Det är företaget Gabramian Invest AB som står bakom konceptet. Utöver museum och e-sport ska det även vara en plats för idrott och restaurang. Ett första steg har nu tagits mot att företaget kan köpa mark av kommunen för att utveckla ett nyskapande besöksmål.

 • Apoteket flyttar till Uppsala

  Apoteket AB kommer att hyra in sig i nya lokaler i Östra Fyrislund. Det står klart efter att företaget slutit ett 15-årigt avtal med Fastighets AB Regio och Reimnor Förvaltning AB. Kommunen har haft en aktiv roll för att få till etableringen.

 • Ny detaljplan kan ge patientbostäder och fler studentlägenheter i Kåbo

  Plan- och byggnadsnämnden beslutade den 26 augusti att ge grönt ljus för en ny detaljplan för kvarteren Blåsenhus och Trädgården i Kåbo . Den kommer bland annat att ge plats för nya student- och patientbostäder.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Dialog om handlingsplan för mobilitet och trafik

  Handlingsplanen för mobilitet och trafik är en beskrivning för hur vi ska arbeta med hållbart resande, cykel, trafiksäkerhet och tillgänglighet bland annat. Planen gäller från det datum den beslutas fram till 2030.

 • I sommar har vi plats-utvecklat Stora torget

 • Arkitekturpriset

  Uppsala kommun kommer varje år att dela ut pris för god arkitektur och hållbara lösningar för byggnader, offentliga platser eller hela miljöer. Alla kan nominera sin favoritbyggnad, plats eller miljö i Uppsala till priset.

Så arbetar vi med samhällsbyggnad och planering

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Stadsplanering

  Stadsplaneringen i Uppsala syftar till en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden för alla. Den ska trygga en god och hållbar livsmiljö för människorna i dag och för kommande generationer.

 • Så arbetar vi med:

  Landsbygden

  Uppsala kommun är den kommun i Sverige med flest boende på landsbygd. Det är cirka en fjärdedel av kommunens befolkning som bor utanför Uppsala stad, över 50 000 personer. Landsbygderna och tätorterna är viktiga för hela kommunens utveckling.