Från och med 30 juli råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Du behöver tillstånd för att gräva och schakta i kommunens mark. Beställaren av grävarbetet ska ansöka senast fyra veckor före grävstart.

Uppsala kommun har tagit fram en teknisk handbok. Den ska användas vid all planering, projektering och byggnation på allmän platsmark i Uppsala. Vår tekniska handbok är webbaserad och kommer att uppdateras löpande med nya krav, typritning med mera. 

För att din ansökan ska handläggas behöver den vara komplett, se vilka handlingar som du ska bifoga i checklistan nedan. En ansökan som inte innehåller samtliga uppgifter enligt checklistan kommer inte att handläggas.

Läs Uppsala kommuns tekniska handbok

Just nu är det hög belastning och handläggningstiden är förlängd till cirka 8 veckor för grävtillstånd.

Starta e-tjänsten
  1. Kolla vilka andra vägarbeten som är på gång i kommunen. Kartan visar godkända grävarbeten och avstängningar. Den visar också planerade grävarbeten och avstängningar inom en tvåårsperiod. Kartan visar inte akuta grävarbeten och avstängningar. 
   Se vägarbeten, ombyggnationer och avstängningar på en karta
  2. Läs i teknisk handbok vilka regler som gäller för schakt och återställning.
   Läs Uppsala kommuns tekniska handbok
  3. Gå in på  ledningskollen.se och kontrollera vilka ledningsägare som finns i området där du ska gräva.  Ärendenumret du får ska du ange i din ansökan om grävtillstånd.
  4. Om grävarbetet påverkar trafiken på körbana, gångbana eller cykelbana ska du även skicka in en trafikanordningsplan. 
  5. För att din ansökan ska handläggas behöver den vara komplett, se vilka handlingar som ska bifogas i checklistan nedan. En ansökan som inte innehåller samtliga uppgifter enligt checklistan kommer inte att handläggas. 

   

 • Ansökan grävtillstånd

   1. Din ansökan ska vara underskriven.
   2. Fyll i samtliga fält.
   3. Du behöver också fylla i ett ärendenummer från Ledningskollen . Där väljer du ”projektering” istället för ”utsättning”. Det behöver du göra för att undvika utsättning av de ledningar som redan finns i området lång tid innan arbetet börjar.

  Tänk på att en så tydlig beskrivning som möjligt, av arbetet och tillvägagångssätt, underlättar för handläggaren.

  Schaktkarta/översiktskarta

  1. Bifoga en karta med schaktsträckan. Använd kommunens kartunderlag via länken här. Öppna karta att skissa i. 
  2. Ta reda på om marken är kommunal genom att kryssa i lagren "Bygga och bo" samt "Fastigheter ägda av Uppsala kommun med bolag".

  Uppsala kommun behandlar endast ansökningar om grävarbeten på kommunal mark. 

  Bifoga byggritning

  Vid ledningsdragning eller nybyggnation ska du bifoga byggritning i ansökan.

  Övriga tillstånd och dispenser

  Övriga tillstånd/dispenser som kan vara nödvändiga för att få påbörja grävningen, ska ha ansökts om och kunna uppvisas vid behov.

  Entreprenören ansvarar för att själv ta reda på om andra tillstånd behövs. Exempel på tillstånd/dispenser som kan behövas är: 

  • Dispenser och tillstånd för biotopskydd, strandskydd, naturreservat, naturminnen, vattenskyddsområde, landskapsbildsskyddsområden och övriga naturskydd
  • Tillstånd för ingrepp i eller vid en fornlämning
  • Bygglov
  • Markavtal
  • Tillstånd från berörda markägare/arrendatorer
  • Polistillstånd 

  Trafikanordningsplan (ansökningsblankett och skiss)

  Ansökan om grävtillstånd alltid ha en bifogad ansökan för TA-plan.

  1. Ansökningsblankett TA-plan

  Samtliga fält ska vara ifyllda och blanketten ska vara underskriven. Den person som uppges som utmärkningsansvarig ska ha kompetens och vara utbildad för uppgiften.

  Tillsyn, justering och komplettering av trafikanordningar på arbetsplatsen ska ske kontinuerligt, även under tid då aktivt arbete inte pågår, som under nätter, helger och semesterstängd period.

  Utmärkningsansvarig ansvarar för att säkerställa att den av väghållaren (kommunen) godkända TA-planen är anpassad till de förhållanden som råder på platsen.

  Om en förändring krävs ska förnyad kontakt tas med väghållaren som avgör om en ny TA-plan måste insändas.

  2. TA-plan ritning/skiss

  TA-planen ska vara väl genomarbetad och visa hur trafiken ska ledas om på ett säkert sätt, så väl gång- och cykeltrafik som fordonstrafik.

  Om arbetet ska ske i en park/grönyta ska vägen för byggtrafik anges på TA-planen. Placering av arbetsfordon ska framgå.

  TA-planskissen ska även visa vilka trafikanordningar som ska användas för att hägna in arbetsområdet och varna trafikanter för arbetet.

  En informationstavla ska informera om vem som gräver och varför (se teknisk handbok). Vid stora arbeten kan TA-planen behöva delas in i flera etapper.

  Om andra arbeten pågår i närheten behöver TA-planen även anpassas efter detta. 

  Karta över vägarbeten i Uppsala kommun

  En exempelsamling av TA-planer för din vägledning finns på SKR:s hemsida, observera att TA-planerna måste vara anpassade efter rådande förhållanden på platsen.

  TA-planer

   

 • Nya avgifter gäller från 1 januari 2021. Avgifterna justeras varje år mot konsumentprisindex för oktober månad.

  Avgifter

  Tillstånd

  Avgift (exklusive moms)

  Grävtillstånd

  2 070 kr

  TA-plan

  2 070 kr

  TA-plan per påbörjad vecka från och med den andra veckan

  1 657 kr

  Förlängning av beviljat grävtillstånd

  1 035 kr

  Viten

  Tillstånd

  Avgift

  Tillstånd

  Avgift

  När godkänt grävtillstånd saknas

  20 706 kr

  När godkänd trafikanordningsplan (TA-plan) saknas

  20 706 kr

  Om inte tidsförlängning begärts minst fem arbetsdagar innan sluttid (gäller både grävtillstånd och TA-plan)

  1 553 kr / kalenderdag

  Om TA-planer ej finns tillgängliga på arbetsplatsen

  5 176 kr 

   

  Särskilda villkor

   

  Om entreprenören inte uppfyller kraven enligt särskilda villkor

  5 176 kr/ krav

  Utmärkning

   

  Om grundläggande vägmärken i godkänd TA-plan saknas, t.ex. vägmärke A20, X1, X2, X3, C31, C2, C3 eller E11/E13, F25 saknas

  10 353 kr

  När enstaka detaljer saknas eller är bristfälliga

  3 106 kr

  Fysisk avstängning

   

  När grundläggande avstängning inte är utförd, inte följer godkänd TA-plan, eller arbetsområdet är farligt för trafikanter och personal

  20 706 kr

  När enstaka detaljer saknas eller är bristfälliga

  3 106 kr

  Om godkänd TA-plan ej är tillämplig

  20 378 kr

  Personal och arbetsområde

   

  Om utmärkningsansvarig inte befinner sig på arbets-
  området eller är nåbar på en fast arbetsplats

   5 176 kr
  Om personalen saknar godkänd utbildning eller visar tydlig saknad av kompetens  3 106 kr
  Om personalen saknar varselkläder eller brister i varselklädseln förekommer 3 106 kr/ person

  Om personalen på plats inte medverkar till att anmärkning åtgärdas vid anmodan

   5 176 kr
   Entreprenadområde  
  Om mark tas i anspråk eller schakt sker utanför entreprenadområdet 10 353 kr/ kalenderdag samt åläggs att återställa ytan enligt besiktningsmans bedömning
   Framkomlighet för trafikanter  
  Om det inte går att komma fram och eller det är farligt att ta sig fram i trafikzonen  20 706 kr
  Om fordon eller maskiner som används för arbetet, där det klart framgår av TA-planen att dessa skall rymmas innanför den fysiska avstängningen, istället vistas i trafikzonen 5 176 kr
  Vid tillfälliga störningar. Exempelvis: inga motlägg/fasning 1:3 mot kantstöd, bristande snöröjning eller halkbekämpning. Arbete på gator där arbetsbegränsning gäller under högtrafik. Trafikanordningsmaterial kvarlämnat efter avslutat arbete 3 106 kr
  Grovt åsidosättande av bestämmelser  
  Vid grovt åsidosättande av bestämmelser äger stadsbyggnadsförvalningen rätt att stänga av ansvarig arbetsledare upp till 2 år vad gäller arbete i kommunens allmänna och offentliga mark  

 • Kommunen anlitar en besiktningsman som som utför för- och slutbesiktning av grävarbetet. Besiktningsmannen kontrollerar att

  • det finns ett giltigt grävtillstånd
  • återställning sker på rätt sätt
  • det finns en trafikanordningsplan (TA-plan)
  • skyltningen är tillräcklig och följer TA-planen.
  1. Gå in på ledningskollen.se för att få veta vilka ledningsägare som finns i området som du ska gräva i.  Du får då ett ärendenummer som du ska ange i din ansökan om grävtillstånd.
  2. Skicka in din ansökan tillsammans med en kartskiss i skala 1:1 000 där du tydligt markerat det område du ska arbeta i. 
   Öppna karta att skissa i
   Leta upp aktuellt område i kartan. Använd ritverktyget för att markera området du söker tillstånd för. Välj utskriftsverktyget. Gå in under menyvalet  Avancerad och sätt Tvinga skala till 1:1 000. Välj Skriv ut.
  3. Ansök om grävtillstånd via blankett (PDF, 212 KB) 
   Ansökan om grävtillstånd ska skrivas under av beställaren.
  4. Om grävarbetet påverkar trafiken på körbana, gångbana eller cykelbana ska du även skicka in en trafikanordningsplan med en skiss.
  5. Skicka in trafikanordningsplan via blankett (PDF, 214 KB) 
  6. Skicka in din ansökan med bilagor till enheten för trafik och markupplåtelse.
Kontakta enheten för trafikreglering och upplåtelse

Enheten för trafikreglering och upplåtelse hör till stadsbyggnadsförvaltningen.

Telefon:
Kontaktcenter 018-727 00 00. Telefontid 8.00–17.00.
E-post:
tmu@uppsala.se
Postadress:
Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Aktuellt inom bygga, riva och installera

Bygglovhjälpen

Det kan kännas krångligt och svårt att söka bygglov, särskilt när du gör det för första gången. Bygglovhjälpen är ett digitalt verktyg som leder dig till rätt information och berättar vad du behöver få med dig när du skickar in en ansökan. Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av våra bygglovhandläggare så reder vi ut ditt ärende tillsammans!

Nyheter om bygga, riva och installera

 • Fortsatt många bygglovsansökningar till kommunen

  Under pandemin har många satt igång med byggprojekt i sina hem och planerat för nya bostäder. Det har genererat en stor ökning av antalet sökta bygglov till Uppsala kommun. Det höga trycket innebär att det är en längre väntetid än vanligt för att få sitt bygglov beviljat.

 • Uppsala kan bli Årets superkommun

  Uppsala kommun är nominerat till ”Årets Superkommun” av tidningen Dagens Samhälle.

 • Nu släpps programmet till Uppsala klimatvecka 2021

  Maten vi äter, kläderna, resorna och husen vi bor i. Nästan två tredjedelar av Uppsalas konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser kommer från oss som bor här. Det betyder att vi tillsammans kan göra stor skillnad! Välkommen till Uppsala klimatvecka, 21-27 mars 2021.

Se fler nyheter

Så arbetar vi med bygga, riva och installera

 • Så arbetar vi med:

  Tillsyn inom plan- och bygglagen

  Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta. Byggnadsnämnden ska genom tillsyn se till att lagstiftningen följs. Att felaktigheter och brister åtgärdas. Att det som byggs och att den befintliga byggda miljön uppfyller de bestämmelser och beslut som gäller enligt plan- och bygglagstiftningen. Det är därför viktigt att byggnadsnämnden arbetar med tillsyn och ingriper när det finns skäl för det. Tillsyn är också en demokratifråga. Alla regler ska användas på samma sätt i hela landet inom ramen för det större eller mindre bedömningsutrymme som finns i de olika reglerna.