Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Balkong – bygga eller glasa in

  Du behöver bygglov för att bygga balkong inom detaljplanerat område.

  Du behöver bygglov för att glasa in en balkong inom detaljplanerat område och inom område med sammanhållen bebyggelse. 

  Inom områden med områdesbestämmelser kan du behöva bygglov för att glasa in en balkong.

  Utanför detaljplanerat område är vissa inglasningar och tillbyggnader bygglovbefriade.

  Läs om bygglov och regler för inglasade balkonger.

 2. Bryggor

  Regler och krav på bygglov kan se olika ut beroende på om du ska bygga brygga inom eller utanför detaljplanerat område. 

  För en privat enskild brygga behövs det inte bygglov men du kan behöva söka strandskyddsdispens.

  Läs om strandskydd och hur du söker strandskyddsdispens 

  För småbåtshamnar ska du söka bygglov. Ofta behöver du också söka strandskyddsdispens. Det kan också krävas tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken.

  Kontakta Länsstyrelsen för att söka tillstånd för vattenverksamhet.

 3. Bygga på landet

  Om du planerar att bygga ett nytt hus på landsbygden finns det många saker att tänka på. Det finns flera olika landskapstyper i Uppland där ett nytt hus kan passa in på olika sätt. 

  Läs om att bygga hus på landsbygden (PDF, 10 MB)

 4. Byggbodar

  Du behöver bygglov för byggbodar i Uppsala kommun om

  • bodarna står utanför ditt arbetsområde
  • bodarna är över två våningar
  • du ska placera ut fler än 20 bodar
  • bodarna ska användas som tillfälliga bostäder eller övernattningsbodar.

  Bodarna ska placeras med hänsyn till omgivningen för att minimera störningar. De får inte innebära att trafik‐ eller brandsäkerheten på platsen försämras.

  Du kan också behöva tillstånd

  Om du placerar bodarna utanför din fastighet kan du behöva tillstånd från markägaren. Kontakta Uppsala kommun via e-post om det är kommunen som är markägare. 
  Om du ska placera bodar på områden med ledningar behöver du tillstånd från ledningsägaren.

 5. Byta fönster

  Inom detaljplanerat område behöver du bygglov för att byta fönster om det påverkar fasadens yttre utseende avsevärt. Byggnader med arkitektoniskt eller kulturhistoriskt värde ska du helst försöka renovera och komplettera.

 6. Fälla träd eller plantera skog

  Du behöver söka marklov för att fälla träd eller plantera skog om det är bestämt i detaljplanen eller i områdesbestämmelsen.

  Träd kan vara av stort värde för omgivningen. Ett alternativ kan vara att beskära eller hamla ett träd om det skuggar eller skymmer utsikten. Tänk på att avverkning av träd inom strandskyddsområde kan kräva strandskyddsdispens.

 7. Garage eller carport

  Inom detaljplanerat område och inom område med sammanhållen bebyggelse behöver du bygglov för att få bygga garage eller carport.

  Om du bor i en- eller tvåbostadshus utanför detaljplanerat område, får du bygga vissa komplementbyggnader utan att söka bygglov.
  Läs om bygglovsbefriade åtgärder på boverket.se.

 8. Markiser

  Du behöver inte bygglov för markiser som är fällbara utan reklamtryck. Markiserna ska vara anpassade till byggnadens karaktär, färgsättning och kulturhistoriska värde.

 9. Plank, murar och staket

  Plank och murar kräver generellt bygglov.

  Plank

  Du behöver bygglov för plank med tätare konstruktion än minst två tredjedelar luft mellan spjälorna, om planket är högre än 1,1 meter över mark. Höjden på plank, mur eller staket räknas från befintlig marknivå.

  Exempelritningar för nybyggnad av plank. (PDF, 577 KB)

  Murar och stödmurar

  Du behöver bygglov för murar och stödmurar över 0,5 meter över mark. Samma sak gäller om du vill bygga ett tätt staket ovanpå en mur och den sammanlagda höjden är högre än 1,1 meter. 

  Staket, spaljé och pergola

  Du behöver inte söka bygglov för staket som är högst 1,1 meter räknat från befintlig mark. Spaljé och pergola med minst två tredjedelar luft mellan spjälorna, nätstängsel och glesa smidesstaket kräver inte heller bygglov.

  Murar, plank och staket ska alltid vara placerade så att de inte är en olägenhet för omgivningen eller utgör en fara för trafiken. 

  Läs om riktlinjer för trafiksäkerhet i gathörn och utfarter, för häckar och buskage.

 10. Pool

  Du behöver oftast inget bygglov för att bygga en pool. Däremot kan du behöva bygglov om poolen ser ut eller är byggd så att den anses vara något annat, som till exempel en mur eller ett plank.

  Inom detaljplanerat område behöver du söka marklov om du avsevärt ändrar höjdläget av marken. Att avsevärt ändra höjdläget innebär att fylla upp eller schakta ur mer än 0,5 meter.

  Om du ska ansluta poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet behöver du göra en anmälan.

  När du planerar din pool behöver du fundera över om du vill bygga skyddande plank eller någon byggnad för poolutrustning, pooltak eller ett uterum vid poolen. Dessa åtgärder kräver ofta bygglov. Det är viktigt att du bygger barnsäkert och har ett bra skydd runt poolen så att ingen kan trilla ner i den.

  Läs om barnsäkerhet i och kring byggnader som pool, bassäng, damm och brunn. (PDF, 176 KB)

  Läs om pooler på boverket.se.

 11. Skyltar

  Skyltar kräver bygglov inom detaljplanerat område. Utanför detaljplan kan det krävas andra tillstånd.

  Läs om bygglov och regler för skyltar.

 12. Skärmtak

  Generellt behöver du bygglov för att bygga ett skärmtak.

  Om du har ett en- eller tvåbostadshus får du bygga vissa skärmtak utan att söka bygglov.

  Läs om bygglovsbefriade åtgärder på boverket.se.

 13. Solpaneler och solceller

  Solceller på fasaden eller taket på en byggnad kan kräva bygglov. Den 1 augusti infördes ett nytt undantag från krav på bygglov för vissa solceller och solpaneler. 

  Läs om bygglov och regler för solceller och solpaneler.

 14. Takfönster

  Inom detaljplanerat område behöver du bygglov för att få bygga takfönster.

  Inom områdesbestämmelser kan du behöva bygglov.

  Utanför områden med detaljplan och områdesbestämmelse behöver du inte bygglov för takfönster.

 15. Takkupa

  I de flesta fall behöver du bygglov för takkupor eftersom de räknas som en tillbyggnad. I vissa fall krävs inte bygglov för att bygga takkupor på en- eller tvåbostadhus. Detta gäller både inom och utanför detaljplanerat område. Inom vissa områden får du inte bygga bygglovsbefriade takkupor.

  Läs om bygglovsbefriade åtgärder på boverket.se.

  Om du får bygglov beror på hur mycket takkupan påverkar byggnadens utformning. Utformningen får inte avvika från detaljplanens bestämmelser om byggnadshöjd och våningsantal.

  Exempelritningar för takkupor (fasadändring).

 16. Ändra användning av en byggnad

  Du behöver bygglov för att få ändra användningen av en byggnad, helt eller delvis för ett väsentligt annat ändamål. Om du inreder en till bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri ska du också söka bygglov. Samma sak gäller om du ändrar användningen av ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.

 17. Ändra utseende på en byggnad - byta kulör, fasad- eller takmaterial

  Inom detaljplanerat område behöver du bygglov om du vill göra ändringar som påverkar byggnadens karaktär väsentligt. Det kan till exempel handla om att 

  • byta kulör på byggnaden, till exempel från gul till röd färg
  • byta fasadbeklädnad, till exempel från puts till trä
  • byta material på taket, till exempel från tegel till plåt.

  I ett område med särskilda områdesbestämmelser kan du behöva bygglov för att ändra utseendet på en byggnad. 

  Utanför detaljplanerat område och i områden utan områdesbestämmelser behöver du inte bygglov.

  Tänk alltid på att huset ska ha en god form- färg och materialverkan. På landsbygden kan enstaka hus påverka landskapsbilden mycket om de syns på långt håll. Vissa platser är känsligare för förändringar än andra. Uppsala kommun har många områden som är kulturhistoriskt värdefulla.

  Se kulturmiljöer i Uppsala på en karta.

 18. Kontakta bygglovsinformationen

  Bygglovsinformationen har tillsvidare stängt för besök. Du når oss som vanligt via telefon och e-post.

  Besökstid: Måndag–onsdag 9.00–12.00 (stängt för besök tillsvidare)
  Telefontid: Måndag–torsdag 9.00–12.00

  Om du har ett pågående ärende
  Ring din handläggare om du har ett pågående ärende.
  Telefontid: Tisdag–onsdag 9.00–11.00 och torsdag 13.00–14.30.

  Ring rådgivningen
  Har du frågor om din bygglovsansökan är du välkommen att ringa till oss för rådgivning. På rådgivningen kan du få hjälp av bygglovshandläggare, arkitekter och byggnadsinspektörer innan du lämnar in din ansökan.
  Läs mer om rådgivning och se öppettider

  Hantering av personuppgifter
  Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 
  Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.

  Telefon:
  018-727 46 10
  Besöksadress:
  Stationsgatan 12, bottenplan
  Postadress:
  Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Aktuellt inom bygga, riva och installera

Bygglovhjälpen

Det kan kännas krångligt och svårt att söka bygglov, särskilt när du gör det för första gången. Bygglovhjälpen är ett digitalt verktyg som leder dig till rätt information och berättar vad du behöver få med dig när du skickar in en ansökan. Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av våra bygglovhandläggare så reder vi ut ditt ärende tillsammans!