Coronaviruset och Covid-19 – Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om Covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Taxor och avgifter för bygglov

  Från 1 januari 2020 gäller nya avgifter. Den nya taxan gäller för ärenden som kommit in till bygglovsenheten 1 januari 2020 eller senare.

  Taxan innehåller avgifter för bygglovsenhetens verksamhetsområde som bland annat omfattar bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och anmälan. Taxan innehåller också avgifter för kart- och mätverksamhet som är kopplad till bygglov och anmälan.

  I avgiften ingår kostnaden för handläggningen från lov fram till och med slutbesked. Extra avgifter kan tillkomma om ärendet är mer avancerat än normalt. De kostnader som tillkommer är antingen specificerade under respektive ärendetyp eller så timdebiteras den tillkommande kostnaden. 

  Avgiften tas normalt ut i samband med beslut om lov. Observera att även planavgift kan tillkomma.

  Alla berörda areor anges i bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA).

 2. En- och tvåbostadshus samt attefallsåtgärder

  Förhandsbesked
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.1 Förhandsbesked per beviljad bostad 15 500   15 500

  Ny- och tillbyggnader
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.2 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, max 100 kvm (BTA+OPA)  11 900  19 100 31 000
  1.3 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, större än 100 kvm (BTA+OPA)  19 100  26 200 45 300
  1.4 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs  -7 200   -7 200
  1.5 Tillbyggnad av huvudbyggnad utan tekniskt samråd  8 400  1 200 9 600
  1.6 Tillbyggnad av huvudbyggnad med tekniskt samråd  10 700  8 400 19 100
  1.7 Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad utan tekniskt samråd  6 000  1 200 7 200
  1.8 Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad med tekniskt samråd  7 200  4 800

  12 000

  Extra teknisk kontroll
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.9 Extra samråd och startbesked utöver det första, per styck   4 800 4 800
  1.10 Extra arbetsplatsbesök utöver det första, per styck   4 800 4 800
  1.11 Interimistiskt slutbesked utan extra platsbesök, per styck    6 000 6 000
  1.12 Interimistiskt slutbesked med extra platsbesök, per styck   8 400 8 400
  1.13 Byte av kontrollansvarig   4 800 4 800
  Attefallsåtgärder
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.14 Inte bygglovspliktigt komplementbostadshus, max 30 kvm   7 800 7 800
  1.15 Inte bygglovspliktig komplementbyggnad, max 30 kvm   5 400 5 400
  1.16 Inte bygglovspliktig tillbyggnad, max 15 kvm (BTA)   7 800 7 800
  1.17 Inte bygglovspliktigt inredande av ytterligare bostad (endast enbostadshus)   8 900 8 900
  1.18 Inte bygglovspliktig takkupa   5 400

  5 400

  Ändringar av befintliga byggnader
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.19 Fasadändring, mindre (till exempel fönster, dörrar eller takfönster samt byte av fasadkulör på samma fasadmaterial)  3 000 600 3 600
  1.20 Fasadändring, större (till exempel byte av tak- eller fasadmaterial, ny balkong eller ny takkupa)  6 600 600 7 200
  1.21 Ändra användning  10 700 5 400 16 100
  1.22 Inreda en ny bygglovspliktig bostad  8 400 5 400 13 800
  1.23 Inreda lokal för verksamhet  8 400 5 400

  13 800

  1.24 Ändrad planlösning   11 300

  11 300

  1.25 Ändring som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs   6 000

  6 000

  1.26 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter.  

  Debiteras per timme

  (1 193 kr/h)

  Debiteras per timme

  (1 193 kr/h)

  Tekniska åtgärder
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.27 Installation eller väsentlig ändring av en hiss    4 800 4 800
  1.28 Installation eller väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal   2 400 2 400
  1.29 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation    6 000 6 000
  1.30 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt   6 000 6 000
  1.31 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden   10 100

  10 100

  1.32 Grundförstärkning   15 500

  15 500

  1.33 Installation eller väsentlig ändring av fettavskiljare   4 800

  4 800

  Markåtgärder, murar och plank
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.34 Marklov och förberedande marklov inför bygglov  5 400 1 200 6 600
  1.35 Mur eller plank  6 600 1 200 7 800
  Rivning (bygglov och anmälan)
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.36 Rivning utan tekniskt samråd  5 400 1 200 6 600
  1.37 Rivning med tekniskt samråd 7 800 3 600 11 400
  1.38 Rivning i samma ansökan som bygglov 4 800   4 800
  1.39 Anmälan om rivning utan tekniskt samråd   6 600 6 600
  1.40 Anmälan om rivning med tekniskt samråd   11 400 11 400
  Kartor
    Ärendetyp Avgift i kronor
  1.41 Nybyggnadskarta 9 200
  1.42 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 1.41
  1.43 Kontroll av karta enligt 1.40 och 1.42 Debiteras per timme (1 193 kr/h)
  1.44 Uppdatering av karta enligt 1.40 och 1.42 Debiteras per timme (1 193 kr/h)
  Utstakning (moms tillkommer)
    Ärendetyp Avgift i kronor
  1.45 Startavgift för åtgärder som avser nybyggnad av en- och tvåbostadshus (max 4 punkter) 8 900
  1.46 Startavgift för tillbyggnader och komplementbyggnader (max 4 punkter) 5 400
  1.47 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200
  1.48 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 1.46, 1.47 och 1.48
  1.49

  Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället

  60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 1.46, 1.47 och 1.48
  Lägeskontroll (moms tillkommer)
    Ärendetyp Avgift i kronor
  1.50 Startavgift (max 4 punkter) 4 800
  1.51 Tillägg per punkt utöver startavgift 100
  1.52 Tillbyggnader max 15 kvm om tillbyggnaden är placerad längre än 4,5 meter från närmaste fastighetsgräns 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 1.50 och 1.51
 3. Flerbostadshus och byggnader för verksamheter

  Byggnader för verksamheter kan till exempel vara affärshus, lager, industri, stall och markparkering.

  Förhandsbesked
    Ärendetyp Avgift lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  2.1 Förhandsbesked per beviljad bostad 15 500   15 500
  2.2 Förhandsbesked för andra byggnader och anläggningar än bostadshus 25 100   25 100

  Alla berörda areor anges i bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA).

  Ny- och tillbyggnader
    Ärendetyp Avgift lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  2.3 0-50 kvm (BTA+OPA) 9 500  1 200 10 700
  2.4 51-100 kvm (BTA+OPA) 14 300  2 400 16 700
  2.5 101-200 kvm (BTA+OPA) 20 300 17 900 38 200
  2.6 201-400 kvm (BTA+OPA) 31 000 19 100 50 100
  2.7 401-700 kvm (BTA+OPA) 45 200 25 200 70 400
  2.8 701-1000 kvm (BTA+OPA) 63 300 35 300 98 600
  2.9 1001-2000 kvm (BTA+OPA) 89 100 51 100 140 200
  2.10 2001-3000 kvm (BTA+OPA) 110 500 63 400 173 900
  2.11 3001-4000 kvm (BTA+OPA) 132 600 76 100 208 700
  2.12 4001-6000 kvm (BTA+OPA) 168 400 96 700 265 100
  2.13 6001-8000 kvm (BTA+OPA) 202 100 116 000 318 100
  2.14 8001-11000 kvm (BTA+OPA) 262 700 150 800 413 500
  2.15 11001-15000 kvm (BTA+OPA) 341 500 196 000 537 500
  2.16 Därutöver för varje 5000-intervall kvm (BTA+OPA) 69 200 19 100 88 300
  Extra teknisk kontroll
    Ärendetyp Avgift lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  2.17 Extra samråd och startbesked utöver det första, per styck    7 200 7 200
  2.18 Extra arbetsplatsbesök utöver det första, per styck    9 500 9 500
  2.19 Interimistiskt slutbesked utan extra platsbesök, per styck   7 200 7 200
  2.20 Interimistiskt slutbesked med extra platsbesök, per styck   17 900 17 900
  2.21 Byte av kontrollansvarig   4 800 4 800
  Ändringar i befintliga byggnader
    Ärendetyp Avgift lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  2.22

  Mindre fasadändring, (till exempel fönsterbyten, en mindre takkupa, renovering av en balkong, en ny balkong, en balkonginglasning, eller en takterrass)

   6 000 1 200 7 200
  2.23 Större fasadändring, (flera mindre takkupor, byte av fasad- eller takmaterial flera nya balkonger, inglasning samt renovering av flera balkonger eller tilläggsisolering)  14 300  1 200 15 500
  2.24 Stora takkupor Enligt area i tabell 2.3-2.16 minus avgift för teknisk kontroll   Enligt area i tabell 2.3-2.16
  2.25 Ändrad användning mindre än 100 kvm (BTA+OPA)  8 400 2 400 10 800
  2.26 Ändrad användning 100 kvm och större (BTA+OPA)  Enligt area i tabell 2.3-2.16 minus avgift för teknisk kontroll   Enligt area i tabell 2.3-2.16
  2.27 Inreda som mest 4 ytterligare bostäder 17 900 11 900 29 800
  2.28 Inreda 5-10 ytterligare bostäder 39 400 19 100 58 500
  2.29 Inreda fler än 10 bostäder Enligt area i tabell 2.3-2.16 minus avgift för teknisk kontroll   Enligt area i tabell 2.3-2.16
  2.30 Inreda ytterligare lokal för verksamhet Enligt area i tabell 2.3-2.16 minus avgift för teknisk kontroll   Enligt area i tabell 2.3-2.16
  2.31 Ändrad planlösning mindre än 100 kvm (BTA+OPA)   8 400 8 400
  2.32 Ändrad planlösning 100 och större (BTA+OPA)   Enligt area i tabell 2.3-2.16 Enligt area i tabell 2.3-2.16
  2.33 Ändring som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs, utan tekniskt samråd   6 000 6 000
  2.34 Ändring som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs, med tekniskt samråd   19 100 19 100
  2.35 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter   Debiteras per timme
  (1 193 kr/h)
  Debiteras per timme
  (1 193 kr/h)
  Tekniska åtgärder
    Ärendetyp Avgift lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  2.36 Installation eller väsentlig ändring av en hiss    11 900 11 900
  2.37 Installation eller väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal    2 400  2 400
  2.38 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation   13 100 13 100
  2.39 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp inom en enskild lägenhet eller verksamhet   8 400 8 400
  2.40

  Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp (stamrenovering)

    23 900 23 900
  2.41 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden   19 100  19 100
  2.42 Grundförstärkning    28 600   28 600
  2.43 Installation eller väsentlig ändring av fettavskiljare     4 800  4 800
  Markåtgärder, murar och plank
    Ärendetyp Avgift lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  2.44 Marklov inom område med areal om 1-500 kvm   4 800  600  5  400
  2.45 Marklov inom område med areal om 501-2000 kvm  8 400  1 200  9 600
  2.46 Marklov inom område med areal större än 2000 kvm  17 900  1 200  19 100
  2.47 Marklov för förberedande åtgärder inför bygglov, oavsett storlek  17 900  1 200  19 100
  2.48

  Mur eller plank avsett för en enskild lägenhet

   6 000  600  6 600
  2.49 Flera murar eller plank samt murar och plank avsedda för flerbostadshus och verksamheter Debiteras per timme
  (1 193 kr/h)
   1 200  Debiteras per timme
  (1 193 kr/h)
  2.50 Parkeringsplatser för 1-5 bilar  8 400    8 400
  2.51 Parkeringsplatser för fler än 5 bilar  17 900  1 200

   19 100

  Rivning (bygglov och anmälan)
    Ärendetyp Avgift lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  2.52 Rivning utan tekniskt samråd  6 000  1 200  7 200
  2.53 Rivning med tekniskt samråd  8 400  16 700 25 100
  2.54 Rivning av en byggnad i samma ansökan som bygglov 4 800    4 800
  2.55 Anmälan om rivning utan tekniskt samråd     7 200 7 200
  2.56

  Anmälan om rivning med tekniskt samråd

    25 100  25 100
  Kartor
    Ärendetyp Avgift i kronor
  2.57 Nybyggnadskarta där fastighetens yta är max 3000 kvm  12 200
  2.58 Kostnadstillägg där det behövs en nybyggnadskarta och där kartan ska täcka en yta som är större än 3000 kvm. Ett tillägg per påbörjad 3000 kvm utöver de 3000 första. 8 400
  2.59 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 2.57 och 2.58
  2.60 Kontroll av karta enligt 2.55 - 2.57 Debiteras per timme
  (1 193 kr/h)
  2.61

  Uppdatering av karta enligt 2.55 - 2.57

  Debiteras per timme
  (1 193 kr/h)

  Utstakning (moms tillkommer)
    Ärendetyp Avgift i kronor
  2.62 Startavgift för huvudbyggnad (max 4 punkter) 10 700
  2.63 Startavgift för tillbyggnader och komplementbyggnader (max 4 punkter) 5 400
  2.64 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200
  2.65 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 2.62, 2.63 och 2.64
  2.66

  Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället

  60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 2.62, 2.63 och 2.64
  Lägeskontroll (moms tillkommer)
    Ärendetyp Avgift i kronor
  2.67 Startavgift (max 4 punkter) 4 800
  2.68 Tillägg per punkt utöver startavgift 100
  2.69 Tillbyggnader max 15 kvm om tillbyggnaden är placerad längre än 4,5 meter från närmaste fastighetsgräns 50 procent av avgiften motsvarande lägeskontroll enligt tabell 2.67 och 2.68
 4. Övriga byggnader och anläggningar

  Förhandsbesked
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  3.1 Förhandsbesked 25 100   25 100
  Ny- och tillbyggnader
     Ärendetyp  Avgift för lovhandläggning  Avgift för teknisk kontroll  Total avgift i kronor
   3.2  En transformatorstation 10 700  1 200 11 900
  3.3 Nybyggnad av kolonistuga inklusive eventuell bod 3 000 1 200 4 200
  3.4 Tillbyggnad av kolonistuga eller nybyggnad av bod vid kolonistuga 1 800 600 2 400
  3.5 Ett upplag eller en materialgård 13 100 1 200 14 300
  3.6 En fast cistern och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser 10 700 1 200 11 900
  3.7 En nöjespark, djurpark, idrottsplats (dock ej arena), skidbacke med lift, kabinbana, campingplats, skjutbana, småbåtshamn, friluftsbad, motorbana och golfbana Debiteras per timme
  (1 193 kr/h)
  Debiteras per timme
  (1 193 kr/h)
  Debiteras per timme
  (1 193 kr/h)
  3.8 En radio- eller telemast eller ett torn 13 100 15 500 28 600
  3.9 Begravningsplats 22 700 1 200 23 900
  3.10 En tunnel eller ett bergrum 13 100 19 100 32 200
  3.11 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk 41 800 20 300 62 100
  Extra teknisk kontroll
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  3.12 Extra samråd och startbesked utöver det första, per styck   7 200 7 200
  3.13 Extra arbetsplatsbesök utöver det första, per styck   9 500 9 500
  3.14 Interimistiskt slutbesked utan extra platsbesök, per styck   7 200 7 200
  3.15 Interimistiskt slutbesked med extra platsbesök, per styck   17 900 17 900
  3.16 Byte av kontrollansvarig   4 800 4 800
  Ändringar i befintliga byggnader och anläggningar
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  3.17 Fasadändring  6 000 1 200 7 200
  3.18 Ändrad användning  13 100 1 200 14 300
  3.19 Ändrad planlösning   11 900 11 900
  3.20 Ändring som innebär att konstruktionen av byggnadens eller anläggningens bärande delar berörs   9 500 9 500
  Tekniska åtgärder
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  3.21 Installation eller väsentlig ändring av en hiss   11 900 11 900
  3.22 Installation eller väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal   2 400 2 400
  3.23 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation   13 100 13 100
  3.24 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp   23 900 23 900
  3.25 Ändring av byggnad eller anläggning som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden eller anläggningen   19 100 19 100
  3.26 Grundförstärkning   28 600 28 600
  3.27 Installation eller väsentlig ändring av fettavskiljare   4 800 4 800
  Markåtgärder, murar och plank
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  3.28 Marklov inom område med areal om 1-500 kvm 4 800 600 5 400
  3.29 Marklov inom område med areal om 501-2000 kvm  8 100 1 200 9 300
  3.30 Marklov inom område med areal större än 2000 kvm  17 900 1 200 19 100
  3.31 Marklov för förberedande åtgärder inför bygglov, oavsett storlek  8 100 1 200 9 300
  3.32 Mur eller plank Debiteras per timme
  (1 193 kr/h)
   Debiteras per timme
  (1 193 kr/h)
  Debiteras per timme
  (1 193 kr/h)
  3.33 Parkeringsplatser för 1-5 bilar  8 400   8 400
  3.34 Parkeringsplatser för fler än 5 bilar  17 900 1 200 19 100
  Rivning (bygglov och anmälan)
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  3.35 Rivning utan tekniskt samråd 6 000 1 200 7 200
  3.36 Rivning med tekniskt samråd 8 400 10 700 19 100
  3.37 Rivning i samma ansökan som bygglov  4 800   4 800
  3.38 Anmälan om rivning utan tekniskt samråd   7 200 7 200
  3.39 Anmälan om rivning med tekniskt samråd    19 100 19 100
  Kartor
    Ärendetyp Avgift i kronor
  3.40 Nybyggnadskarta där fastighetens yta är max 3000 kvm. 12 200
  3.41 Kostnadstillägg där det behövs en nybyggnadskarta och där kartan ska täcka en yta som är större än 3000 kvm. Ett tillägg per påbörjad 3000 kvm utöver de 3000 första. 8 400
  3.42 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 3.40 och 3.41
  3.43 Kontroll av karta enligt 3.38 - 3.40 Debiteras per timme
  (1 193 kr/h)
  3.44 Uppdatering av karta enligt 3.38 - 3.40 Debiteras per timme
  (1 193 kr/h)
  Utstakning (moms tillkommer)
    Ärendetyp Avgift i kronor
  3.45 Startavgift (max 4 punkter) 10 700
  3.46 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200
  3.47 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 3.45 och 3.46
  3.48 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället 60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 3.45 och 3.46.
  Lägeskontroll
    Ärendetyp Avgift i kronor
  3.49 Startavgift (max 4 punkter) 4 800
  3.50 Tillägg per punkt utöver startavgift 100
 5. Skyltar och ljusanordningar

  Förhandsbesked
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  4.1 Förhandsbesked 15 500   15 500
  Uppförande och ändring av skylt- och ljusanordning
    Ärendetyp Avgift för lovhand-läggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  4.2 En skylt max 5 kvm 5 400 600 6 000
  4.3 En skylt 6-20 kvm 13 100 600 13 700
  4.4 En skylt som är större än 20 kvm 15 500 600 16 100
  4.5 Skylt per styck utöver den första upp till och med 10 skyltar (skylt 2-10) 1 200   1 200
  4.6 Avgift för skyltar utöver de 10 första (skylt 11 och uppåt) Debiteras per timme
  (1 193 kr/h)
  Debiteras per timme
  (1 193 kr/h)
  Debiteras per timme
  (1 193 kr/h)
  4.7 Fristående skylt, max 10 meter hög (pylon/markskylt) 8 400 600 9 000
  4.8 Fristående skylt högre än 10 meter (pylon/markskylt) 17 900 600 18 500
  4.9 Belysningsstolpe per styck 10 700 600 11 300
  4.10 Annan ljusanordning än belysningsstolpe, exempelvis fasadbelysning 17 900 600 18 500
  4.11 Digital eller bildväxlande skylt oavsett storlek per styck 17 900 600 18 500
  Kartor
    Ärendetyp Avgift i kronor
  4.12 Nybyggnadskarta 9  200
  4.13 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för nybyggnadskarta enligt 4.12
  4.14 Kontroll av karta enligt  4.12 och 4.13  Debiteras per timme (1 193 kr/h)
  4.15 Uppdatering av karta enligt 4.12 och 4.13 Debiteras per timme (1 193 kr/h)
  Utstakning
    Ärendetyp Avgift i kronor
  4.16 Startavgift max 4 punkter 8 900
  4.17 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200
  4.18 Grovutstakning  80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 4.16 och 4.17
  4.19 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället 60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 4.16 och 4.17
  Lägeskontroll
    Ärendetyp Avgift i kronor
  4.20 Startavgift (max 4 punkter) 4 800
  4.21 Tillägg per punkt utöver startavgift  100
 6. Tidsbegränsade åtgärder

  Förhandsbesked
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  5.1 Förhandsbesked 15 500   15 500
  Ny- och tillbyggnader
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  5.2 Tidsbegränsat bygglov samt tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär  Enligt tillämpbar tabell
  5.3 Förlängning av tidsbegränsat bygglov samt tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 50 procent av avgift enligt tillämpbar tabell
  5.4 Tidbegränsat lov för byggbodar inom för ett byggprojekt  13 100  1 200  14 300
  5.5 Tidbegränsat lov för vepor och byggskyltar kopplade till ett byggprojekt  8 400  1 200  9 600
  Extra teknisk kontroll
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  5.6 Extra samråd och starbesked utöver det första, per styck   7 200 7 200
  5.7 Extra arbetsplatsbesök utöver det första, per styck   9 500 9 500
  5.8 Interimistiskt slutbesked utan extra platsbesök, per styck   7 200 7 200
  5.9 Interimistiskt slutbesked med extra platsbesök, per styck   17 900 17 900
  5.10 Byte av kontrollansvarig   4 800 4 800
  Ändringar, tekniska åtgärder, markåtgärder, murar och plank samt eventuella rivningar
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  5.11 Samtliga åtgärder på befintliga tidsbegränsade byggnader och anläggningar

  Enligt tillämpbar tabell

   

  Kartor
    Ärendetyp Avgift i kronor
  5.12 Nybyggnadskarta 9 200
  5.13 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för nybyggnadskarta enligt 5.12
  5.14 Kontroll av karta enligt 5.12 och 5.13 Debiteras per timme (1 193 kr/h)
  5.15 Uppdatering av karta enligt 5.12 och 5.13

  Debiteras per timme (1 193 kr/h)

  Utstakning
    Ärendetyp Avgift i kronor
  5.16 Startavgift max 4 punkter 8 900
  5.17 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200
  5.18 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 5.16 och 5.17
  5.19 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället

  60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 5.16 och 5.17

  Lägeskontroll
    Ärendetyp Avgift i kronor
  5.20 Startavgift (max 4 punkter) 4 800
  5.21 Tillägg per punkt utöver startavgift 100
 7. Beslut där kostnaden beräknas på samma sätt för alla typer av ärenden

  Beslutstyp
      Avgift för lovhand-läggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift
  6.1 Lov eller anmälan för solceller och solpaneler, gäller även avslag, avvisning och avskrivning Ingen avgift
  6.2 Lov som avser åtgärder med utökad lovplikt i områdesbestämmelser Ingen avgift
  6.3 Lov för åtgärd som inte kräver lov Debiteras per timme 
  (1 193 kr/h)
  6.4 Avslagsbeslut samt nekade och vägrade besked (Gäller för samtliga förekommande typer avärenden i denna taxa samt för åtgärder som inte han hänföras till någon av de ovanstående tabellerna) Debiteras per timme 
  (1 193 kr/h)
  6.5 Avskrivning av ansökan eller anmälan som återkallas av sökanden Debiteras per timme 
  (1 193 kr/h)
  6.6 Avvisning av inkommen ansökan eller anmälan Debiteras per timme 
  (1 193 kr/h)
  6.7 Villkorsbesked Debiteras per timme 
  (1 193 kr/h)
  6.8 Ingripandebesked Debiteras per timme 
  (1 193 kr/h)
  6.9 Anståndsbeslut Debiteras per timme 
  (1 193 kr/h)
  6.10 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder samt ärenden som inte kan hänföras till någon av de ovanstående tabellerna. Exempelvis handläggning av ärenden som är mer eller mindre komplicerade än normalt. Moms kan tillkomma i kart- och mätningstekniska ärenden. Debiteras per timme 
  (1 193 kr/h)
 8. Nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll

  Avgifter för nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 

  Läs om de olika kartorna och vilken av dem du behöver beställa

  1. En- och tvåbostadshus samt attefallsåtgärder
    Ärendetyp Avgift i kronor
  1.41 Nybyggnadskarta för en- och tvåbostadshus, oavsett tomtens storlek (ej gruppbyggda en- och tvåbostadshus) 9 200
  1.42 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 1.41
  1.43 Kontroll av karta enligt 1.40 och 1.42 Debiteras per timme (1 193 kr/h)
  1.44 Uppdatering av karta enligt 1.40 och 1.42 Debiteras per timme (1 193 kr/h)
  2. Flerbostadshus och byggnader för verksamheter
    Ärendetyp Avgift i kronor
  2.57 Nybyggnadskarta där fastighetens yta är max 3000 kvm 12 200
  2.58 Kostnadstillägg där det behövs en nybyggnadskarta och där kartan ska täcka en yta som är större än 3000 kvm. Ett tillägg per påbörjad 3000 kvm utöver de 3000 första. 8 400
  2.59 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 2.57 och 2.58
  2.60 Kontroll av karta enligt 2.55-2.57 Debiteras per timme
  (1 193 kr/h)
  2.61 Uppdatering av karta enligt 2.55-2.57 Debiteras per timme
  (1 193 kr/h)
  3. Övriga byggnader och anläggningar
    Ärendetyp Avgift i kronor
  3.40 Nybyggnadskarta där fastighetens yta är max 3000 kvm. 12 200
  3.41 Kostnadstillägg där det behövs en nybyggnadskarta och där kartan ska täcka en yta som är större än 3000 kvm. Ett tillägg per påbörjad 3000 kvm utöver de 3000 första. 8 400
  3.42 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 3.40 och 3.41
  3.43 Kontroll av karta enligt 3.38 - 3.40 Debiteras per timme
  (1 193 kr/h)
  3.44 Uppdatering av karta enligt 3.38 - 3.40 Debiteras per timme
  (1 193 kr/h)
  4. Skyltar och ljusanordningar
    Ärendetyp Avgift i kronor
  4.12 Nybyggnadskarta 9  200
  4.13 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för nybyggnadskarta enligt 4.12
  4.14 Kontroll av karta enligt  4.12 och 4.13  Debiteras per timme (1 193 kr/h)
  4.15 Uppdatering av karta enligt 4.12 och 4.13 Debiteras per timme (1 193 kr/h)
  5. Tidsbegränsade åtgärder
    Ärendetyp Avgift i kronor
  5.12 Nybyggnadskarta 9 200
  5.13 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för nybyggnadskarta enligt 5.12
  5.14 Kontroll av karta enligt 5.12 och 5.13 Debiteras per timme (1 193 kr/h)
  5.15 Uppdatering av karta enligt 5.12 och 5.13 Debiteras per timme (1 193 kr/h)
 9. Utstakning

  Avgifter för utstakning (moms tillkommer)

  1. En- och tvåbostadshus
    Ärendetyp Avgift i kronor
  1.45 Startavgift för åtgärder som avser nybyggnad av en- och tvåbostadshus (max 4 punkter) 8 900
  1.46 Startavgift för tillbyggnader och komplementbyggnader (max 4 punkter) 5 400
  1.47 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200
  1.48 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 1.46, 1.47 och 1.48
  1.49

  Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället

  60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 1.46, 1.47 och 1.48
  2. Flerbostadshus och byggnader för veksamheter 
    Ärendetyp Avgift i kronor 
  2.62 Startavgift för huvudbyggnad (max 4 punkter) 10 700
  2.63 Startavgift för tillbyggnader och komplementbyggnader (max 4 punkter) 5 400
  2.64 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200
  2.65 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 2.62, 2.63 och 2.64
  2.66

  Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället

  60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 2.62, 2.63 och 2.64
  3. Övriga byggnader och anläggningar
    Ärendetyp Avgift i kronor
  3.45 Startavgift (max 4 punkter) 10 700
  3.46 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200
  3.47 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 3.45 och 3.46
  3.48 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället 60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 3.45 och 3.46.
  4. Skyltar och ljusanordningar
    Ärendetyp Avgift i kronor
  4.16 Startavgift max 4 punkter 8 900
  4.17 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200
  4.18 Grovutstakning  80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 4.16 och 4.17
  4.19 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället 60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 4.16 och 4.17

  5. Tidsbegränsade åtgärder
    Ärendetyp Avgift i kronor
  5.16 Startavgift max 4 punkter 8 900
  5.17 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200
  5.18 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 5.16 och 5.17
  5.19 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället

  60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 5.16 och 5.17

 10. Lägeskontroll

  Avgifter för lägeskontroll (moms tillkommer)

  1. En- och tvåbostadshus
    Ärendetyp Avgift i kronor
  1.50 Startavgift (max 4 punkter) 4 800
  1.51 Tillägg per punkt utöver startavgift 100
  1.52 Tillbyggnader max 15 kvm om tillbyggnaden är placerad längre än 4,5 meter från närmaste fastighetsgräns 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 1.50 och 1.51
  2. Flerbostadshus och byggnader för verksamheter 
    Ärendetyp Avgift i kronor
  2.67 Startavgift (max 4 punkter) 4 800
  2.68 Tillägg per punkt utöver startavgift 100
  2.69 Tillbyggnader max 15 kvm om tillbyggnaden är placerad längre än 4,5 meter från närmaste fastighetsgräns 50 procent av avgiften motsvarande lägeskontroll enligt tabell 2.67 och 2.68
  3. Övriga byggnader och anläggningar
    Ärendetyp Avgift i kronor
  3.49 Startavgift (max 4 punkter) 4 800
  3.50 Tillägg per punkt utöver startavgift 100
  4. Skyltar och ljusanordningar
    Ärendetyp Avgift i kronor
  4.20 Startavgift (max 4 punkter) 4 800
  4.21 Tillägg per punkt utöver startavgift  100
  5. Tidsbegränsade åtgärder 
    Ärendetyp Avgift i kronor
  5.20 Startavgift (max 4 punkter) 4 800
  5.21 Tillägg per punkt utöver startavgift 100
 11. Kontakt

  Kontakta bygglovsinformationen

  Bygglovsinformationen har tillsvidare stängt för besök. Du når oss som vanligt via telefon och e-post.

  Besökstid: Måndag–onsdag 9.00–12.00 (stängt för besök tillsvidare)
  Telefontid: Måndag–torsdag 9.00–12.00

  Om du har ett pågående ärende
  Ring din handläggare om du har ett pågående ärende.
  Telefontid: Tisdag–onsdag 9.00–11.00 och torsdag 13.00–14.30.

  Ring rådgivningen
  Har du frågor om din bygglovsansökan är du välkommen att ringa till oss för rådgivning. På rådgivningen kan du få hjälp av bygglovshandläggare, arkitekter och byggnadsinspektörer innan du lämnar in din ansökan.
  Läs mer om rådgivning och se öppettider

  Hantering av personuppgifter
  Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 
  Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.

  Telefon:
  018-727 46 10
  Besöksadress:
  Stationsgatan 12, bottenplan
  Postadress:
  Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Aktuellt inom bygga, riva och installera

Bygglovhjälpen

Det kan kännas krångligt och svårt att söka bygglov, särskilt när du gör det för första gången. Bygglovhjälpen är ett digitalt verktyg som leder dig till rätt information och berättar vad du behöver få med dig när du skickar in en ansökan. Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av våra bygglovhandläggare så reder vi ut ditt ärende tillsammans!