Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Taxor och avgifter för bygglov

  Från 1 januari 2022 gäller nya avgifter. Den nya taxan gäller för ärenden som kommit in till bygglovsenheten 1 januari 2022 eller senare.

  Taxan innehåller avgifter för bygglovsenhetens verksamhetsområde som bland annat omfattar bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och anmälan. Taxan innehåller också avgifter för kart- och mätverksamhet som är kopplad till bygglov och anmälan.

  I avgiften ingår kostnaden för handläggningen från lov fram till och med slutbesked. Extra avgifter kan tillkomma om ärendet är mer avancerat än normalt. De kostnader som tillkommer är antingen specificerade under respektive ärendetyp eller så timdebiteras den tillkommande kostnaden. 

  Avgiften tas normalt ut i samband med beslut om lov. Observera att även planavgift kan tillkomma.

  Alla berörda areor anges i bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA).

 2. En- och tvåbostadshus samt attefallsåtgärder

  Förhandsbesked
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.1 Förhandsbesked per beviljad bostad 16 400   16 400

  Ny- och tillbyggnader
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.2 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, max 100 kvm (BTA+OPA)  12 600  20 100 32 700
  1.3 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, större än 100 kvm (BTA+OPA)  20 100  27 700 47 800
  1.4 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs  -7 600   -7 600
  1.5 Tillbyggnad av huvudbyggnad utan tekniskt samråd  8 800  1 300 10 100
  1.6 Tillbyggnad av huvudbyggnad med tekniskt samråd  11 300  8 800 20 100
  1.7 Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad utan tekniskt samråd  6 300  1 300 7 600
  1.8 Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad med tekniskt samråd  7 600  5 000

  12 600

  Extra teknisk kontroll
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.9 Extra samråd och startbesked utöver det första, per styck   5 000 5 000
  1.10 Extra arbetsplatsbesök utöver det första, per styck   5 000 5 000
  1.11 Interimistiskt slutbesked utan extra platsbesök, per styck    6 300 6 300
  1.12 Interimistiskt slutbesked med extra platsbesök, per styck   8 800 8 800
  1.13 Byte av kontrollansvarig   5 000 5 000
  Attefallsåtgärder
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.14 Inte bygglovspliktigt komplementbostadshus, max 30 kvm   8 200 8 200
  1.15 Inte bygglovspliktig komplementbyggnad, max 30 kvm   5 700 5 700
  1.16 Inte bygglovspliktig tillbyggnad, max 15 kvm (BTA)   8 200 8 200
  1.17 Inte bygglovspliktigt inredande av ytterligare bostad (endast enbostadshus)   9 400 9 400
  1.18 Inte bygglovspliktig takkupa   5 700

  5 700

  Ändringar av befintliga byggnader
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.19 Fasadändring, mindre (till exempel fönster, dörrar eller takfönster samt byte av fasadkulör på samma fasadmaterial)  3 100 600 3 700
  1.20 Fasadändring, större (till exempel byte av tak- eller fasadmaterial, ny balkong eller ny takkupa)  6 900 600 7 500
  1.21 Ändra användning  11 300 5 700 17 000
  1.22 Inreda en ny bygglovspliktig bostad  8 800 5 700 14 500
  1.23 Inreda lokal för verksamhet  8 800 5 700

  14 500

  1.24 Ändrad planlösning   12 000

  12 000

  1.25 Ändring som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs   6 300

  6 300

  1.26 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter.  

  Debiteras per timme

  (1 259 kr/h)

  Debiteras per timme

  (1 259 kr/h)

  Tekniska åtgärder
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.27 Installation eller väsentlig ändring av en hiss    5 000 5 000
  1.28 Installation eller väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal   2 500 2 500
  1.29 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation    6 300 6 300
  1.30 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt   6 300 6 300
  1.31 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden   10 700

  10 700

  1.32 Grundförstärkning   16 400

  16 400

  1.33 Installation eller väsentlig ändring av fettavskiljare   5 000

  5 000

  Markåtgärder, murar och plank
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.34 Marklov och förberedande marklov inför bygglov  5 700 1 300 7 000
  1.35 Mur eller plank  6 900 1 300 8 200
  Rivning (bygglov och anmälan)
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.36 Rivning utan tekniskt samråd 5 700 1 300 7 000
  1.37 Rivning med tekniskt samråd 8 200 3 800 12 000
  1.38 Rivning i samma ansökan som bygglov 5 000   5 000
  1.39 Anmälan om rivning utan tekniskt samråd   7 000 7 000
  1.40 Anmälan om rivning med tekniskt samråd   12 000 12 000
  Kartor
    Ärendetyp Avgift i kronor
  1.41 Nybyggnadskarta 9 800
  1.42 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 1.41
  1.43 Kontroll av karta enligt 1.40 och 1.42 Debiteras per timme (1 259 kr/h)
  1.44 Uppdatering av karta enligt 1.40 och 1.42 Debiteras per timme (1 259 kr/h)
  Utstakning (moms tillkommer)
    Ärendetyp Avgift i kronor
  1.45 Startavgift för åtgärder som avser nybyggnad av en- och tvåbostadshus (max 4 punkter) 9 400
  1.46 Startavgift för tillbyggnader och komplementbyggnader (max 4 punkter) 5 700
  1.47 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 300
  1.48 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 1.45, 1.46 och 1.47
  1.49

  Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället

  60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 1.45, 1.46 och 1.47
  Lägeskontroll (moms tillkommer)
    Ärendetyp Avgift i kronor
  1.50 Startavgift (max 4 punkter) 5 000
  1.51 Tillägg per punkt utöver startavgift 100
  1.52 Tillbyggnader max 15 kvm om tillbyggnaden är placerad längre än 4,5 meter från närmaste fastighetsgräns 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 1.50 och 1.51
 3. Flerbostadshus och byggnader för verksamheter

  Byggnader för verksamheter kan till exempel vara affärshus, lager, industri, stall och markparkering.

  Förhandsbesked
    Ärendetyp Avgift lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  2.1 Förhandsbesked per beviljad bostad 16 400   16 400
  2.2 Förhandsbesked för andra byggnader och anläggningar än bostadshus 26 400   26 400

  Alla berörda areor anges i bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA).

  Ny- och tillbyggnader
    Ärendetyp Avgift lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  2.3 0-50 kvm (BTA+OPA) 10 100  1 300 11 400
  2.4 51-100 kvm (BTA+OPA) 15 100  2 500 17 600
  2.5 101-200 kvm (BTA+OPA) 21 400 18 900 40 300
  2.6 201-400 kvm (BTA+OPA) 32 700 20 100 52 800
  2.7 401-700 kvm (BTA+OPA) 47 700 26 600 74 300
  2.8 701-1000 kvm (BTA+OPA) 66 800 37 200 104 000
  2.9 1001-2000 kvm (BTA+OPA) 94 000 54 000 148 000
  2.10 2001-3000 kvm (BTA+OPA) 116 600 66 900 183 500
  2.11 3001-4000 kvm (BTA+OPA) 139 900 80 300 220 200
  2.12 4001-6000 kvm (BTA+OPA) 177 700 102 000 279 700
  2.13 6001-8000 kvm (BTA+OPA) 213 300 122 400 335 700
  2.14 8001-11000 kvm (BTA+OPA) 277 200 159 100 436 300
  2.15 11001-15000 kvm (BTA+OPA) 360 400 206 900 567 300
  2.16 Därutöver för varje 5000-intervall kvm (BTA+OPA) 73 000 20 100 93 100
  Extra teknisk kontroll
    Ärendetyp Avgift lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  2.17 Extra samråd och startbesked utöver det första, per styck    7 600 7 600
  2.18 Extra arbetsplatsbesök utöver det första, per styck    10 100  10 100
  2.19 Interimistiskt slutbesked utan extra platsbesök, per styck   7 600 7 600
  2.20 Interimistiskt slutbesked med extra platsbesök, per styck   18 900 18 900
  2.21 Byte av kontrollansvarig   5 000 5 000
  Ändringar i befintliga byggnader
    Ärendetyp Avgift lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  2.22

  Mindre fasadändring, (till exempel fönsterbyten, en mindre takkupa, renovering av en balkong, en ny balkong, en balkonginglasning, eller en takterrass)

   6 300 1 300 7 600
  2.23 Större fasadändring, (flera mindre takkupor, byte av fasad- eller takmaterial flera nya balkonger, inglasning samt renovering av flera balkonger eller tilläggsisolering)  15 100  1 300 16 400
  2.24 Stora takkupor Enligt area i tabell 2.3-2.16 minus avgift för teknisk kontroll   Enligt area i tabell 2.3-2.16
  2.25 Ändrad användning mindre än 100 kvm (BTA+OPA)  8 600 2 500 11 100
  2.26 Ändrad användning 100 kvm och större (BTA+OPA)  Enligt area i tabell 2.3-2.16 minus avgift för teknisk kontroll   Enligt area i tabell 2.3-2.16
  2.27 Inreda som mest 4 ytterligare bostäder 18 900 12 600 31 500
  2.28 Inreda 5-10 ytterligare bostäder 41 500 20 100 61 600
  2.29 Inreda fler än 10 bostäder Enligt area i tabell 2.3-2.16 minus avgift för teknisk kontroll   Enligt area i tabell 2.3-2.16
  2.30 Inreda ytterligare lokal för verksamhet Enligt area i tabell 2.3-2.16 minus avgift för teknisk kontroll   Enligt area i tabell 2.3-2.16
  2.31 Ändrad planlösning mindre än 100 kvm (BTA+OPA)   8 800 8 800
  2.32 Ändrad planlösning 100 och större (BTA+OPA)   Enligt area i tabell 2.3-2.16 Enligt area i tabell 2.3-2.16
  2.33 Ändring som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs, utan tekniskt samråd   6 300 6 300
  2.34 Ändring som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs, med tekniskt samråd   20 100 20 100
  2.35 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter   Debiteras per timme
  (1 259 kr/h)
  Debiteras per timme
  (1 259 kr/h)
  Tekniska åtgärder
    Ärendetyp Avgift lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  2.36 Installation eller väsentlig ändring av en hiss    12 600 12 600
  2.37 Installation eller väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal    2 500  2 500
  2.38 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation   13 800 13 800
  2.39 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp inom en enskild lägenhet eller verksamhet   8 800 8 800
  2.40

  Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp (stamrenovering)

    25 200 25 200
  2.41 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden   20 100  20 100
  2.42 Grundförstärkning    30 200 30 200
  2.43 Installation eller väsentlig ändring av fettavskiljare     5 000  5 000
  Markåtgärder, murar och plank
    Ärendetyp Avgift lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  2.44 Marklov inom område med areal om 1-500 kvm   5 000  600  5  600
  2.45 Marklov inom område med areal om 501-2000 kvm  8 800  1 300  10 100
  2.46 Marklov inom område med areal större än 2000 kvm  18 900  1 300  20 200
  2.47 Marklov för förberedande åtgärder inför bygglov, oavsett storlek  18 900  1 300  20 200
  2.48

  Mur eller plank avsett för en enskild lägenhet

   6 300  600  6 900
  2.49 Flera murar eller plank samt murar och plank avsedda för flerbostadshus och verksamheter Debiteras per timme
  (1 259 kr/h)
  Debiteras per timme
  (1 259 kr/h)
  Debiteras per timme
  (1 259 kr/h)
  2.50 Parkeringsplatser för 1-5 bilar  8 800    8 800
  2.51 Parkeringsplatser för fler än 5 bilar  18 900  1 300

   20 200

  Rivning (bygglov och anmälan)
    Ärendetyp Avgift lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  2.52 Rivning utan tekniskt samråd  6 300  1 300  7 600
  2.53 Rivning med tekniskt samråd  8 800  17 600 26 400
  2.54 Rivning av en byggnad i samma ansökan som bygglov 5 000   5 000
  2.55 Anmälan om rivning utan tekniskt samråd     7 600 7 600
  2.56

  Anmälan om rivning med tekniskt samråd

    26 400 26 400
  Kartor
    Ärendetyp Avgift i kronor
  2.57 Nybyggnadskarta där fastighetens yta är max 3000 kvm  12 900
  2.58 Kostnadstillägg där det behövs en nybyggnadskarta och där kartan ska täcka en yta som är större än 3000 kvm. Ett tillägg per påbörjad 3000 kvm utöver de 3000 första. 8 800
  2.59 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 2.57 och 2.58
  2.60 Kontroll av karta enligt 2.55 - 2.57 Debiteras per timme
  (1 259 kr/h)
  2.61

  Uppdatering av karta enligt 2.55 - 2.57

  Debiteras per timme
  (1 259 kr/h)

  Utstakning (moms tillkommer)
    Ärendetyp Avgift i kronor
  2.62 Startavgift för huvudbyggnad (max 4 punkter) 11 300
  2.63 Startavgift för tillbyggnader och komplementbyggnader (max 4 punkter) 5 700
  2.64 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 300
  2.65 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 2.62, 2.63 och 2.64
  2.66

  Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället

  60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 2.62, 2.63 och 2.64
  Lägeskontroll (moms tillkommer)
    Ärendetyp Avgift i kronor
  2.67 Startavgift (max 4 punkter) 5 000
  2.68 Tillägg per punkt utöver startavgift 100
  2.69 Tillbyggnader max 15 kvm om tillbyggnaden är placerad längre än 4,5 meter från närmaste fastighetsgräns 50 procent av avgiften motsvarande lägeskontroll enligt tabell 2.67 och 2.68
 4. Övriga byggnader och anläggningar

  Förhandsbesked
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  3.1 Förhandsbesked 26 400   26 400
  Ny- och tillbyggnader
     Ärendetyp  Avgift för lovhandläggning  Avgift för teknisk kontroll  Total avgift i kronor
   3.2  En transformatorstation 11 300  1 300 12 600
  3.3 Nybyggnad av kolonistuga inklusive eventuell bod 3 100 1 300 4 400
  3.4 Tillbyggnad av kolonistuga eller nybyggnad av bod vid kolonistuga 1 900 600 2 500
  3.5 Ett upplag eller en materialgård 13 800 1 300 15 100
  3.6 En fast cistern och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser 11 300 1 300 12 600
  3.7 En nöjespark, djurpark, idrottsplats (dock ej arena), skidbacke med lift, kabinbana, campingplats, skjutbana, småbåtshamn, friluftsbad, motorbana och golfbana Debiteras per timme
  (1 259 kr/h)
  Debiteras per timme
  (1 259 kr/h)
  Debiteras per timme
  (1 259 kr/h)
  3.8 En radio- eller telemast eller ett torn 13 800 16 400 30 200
  3.9 Begravningsplats 23 900 1 300 25 200
  3.10 En tunnel eller ett bergrum 13 800 20 100 33 900
  3.11 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk 44 100 21 400 65 500
  Extra teknisk kontroll
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  3.12 Extra samråd och startbesked utöver det första, per styck   7 600 7 600
  3.13 Extra arbetsplatsbesök utöver det första, per styck   10 100 10 100
  3.14 Interimistiskt slutbesked utan extra platsbesök, per styck   7 600 7 600
  3.15 Interimistiskt slutbesked med extra platsbesök, per styck   18 900 18 900
  3.16 Byte av kontrollansvarig   5 000 5 000
  Ändringar i befintliga byggnader och anläggningar
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  3.17 Fasadändring  6 300 1 300 7 600
  3.18 Ändrad användning  13 800 1 300 15 100
  3.19 Ändrad planlösning   12 600 12 600
  3.20 Ändring som innebär att konstruktionen av byggnadens eller anläggningens bärande delar berörs   10 100 10 100
  Tekniska åtgärder
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  3.21 Installation eller väsentlig ändring av en hiss   12 600 12 600
  3.22 Installation eller väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal   2 500 2 500
  3.23 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation   13 800 13 800
  3.24 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp   25 200 25 200
  3.25 Ändring av byggnad eller anläggning som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden eller anläggningen   20 100 20 100
  3.26 Grundförstärkning   30 200 30 200
  3.27 Installation eller väsentlig ändring av fettavskiljare   5 000 5 000
  Markåtgärder, murar och plank
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  3.28 Marklov inom område med areal om 1-500 kvm 5 000 600 5 600
  3.29 Marklov inom område med areal om 501-2000 kvm  8 100 1 200 9 300
  3.30 Marklov inom område med areal större än 2000 kvm  18 900 1 300 20 200
  3.31 Marklov för förberedande åtgärder inför bygglov, oavsett storlek  8 100 1 200 9 300
  3.32 Mur eller plank Debiteras per timme
  (1 259 kr/h)
   Debiteras per timme
  (1 259 kr/h)
  Debiteras per timme
  (1 259 kr/h)
  3.33 Parkeringsplatser för 1-5 bilar  8 800   8 800
  3.34 Parkeringsplatser för fler än 5 bilar  18 900 1 300 20 200
  Rivning (bygglov och anmälan)
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  3.35 Rivning utan tekniskt samråd 6 300 1 300 7 600
  3.36 Rivning med tekniskt samråd 8 800 11 300 20 100
  3.37 Rivning i samma ansökan som bygglov  5 000   5 000
  3.38 Anmälan om rivning utan tekniskt samråd   7 600 7 600
  3.39 Anmälan om rivning med tekniskt samråd    20 100 20 100
  Kartor
    Ärendetyp Avgift i kronor
  3.40 Nybyggnadskarta där fastighetens yta är max 3000 kvm. 12 900
  3.41 Kostnadstillägg där det behövs en nybyggnadskarta och där kartan ska täcka en yta som är större än 3000 kvm. Ett tillägg per påbörjad 3000 kvm utöver de 3000 första. 8 800
  3.42 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 3.40 och 3.41
  3.43 Kontroll av karta enligt 3.38 - 3.40 Debiteras per timme
  (1 259 kr/h)
  3.44 Uppdatering av karta enligt 3.38 - 3.40 Debiteras per timme
  (1 259 kr/h)
  Utstakning (moms tillkommer)
    Ärendetyp Avgift i kronor
  3.45 Startavgift (max 4 punkter) 11 300
  3.46 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 300
  3.47 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 3.45 och 3.46
  3.48 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället 60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 3.45 och 3.46.
  Lägeskontroll
    Ärendetyp Avgift i kronor
  3.49 Startavgift (max 4 punkter) 5 000
  3.50 Tillägg per punkt utöver startavgift 100
 5. Skyltar och ljusanordningar

  Förhandsbesked
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  4.1 Förhandsbesked 16 400   16 400
  Uppförande och ändring av skylt- och ljusanordning
    Ärendetyp Avgift för lovhand-läggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  4.2 En skylt max 5 kvm 5 700 600 6 300
  4.3 En skylt 6-20 kvm 13 800 600 14 400
  4.4 En skylt som är större än 20 kvm 16 400 600 17 000
  4.5 Skylt per styck utöver den första upp till och med 10 skyltar (skylt 2-10) 1 300   1 300
  4.6 Avgift för skyltar utöver de 10 första (skylt 11 och uppåt) Debiteras per timme
  (1 259 kr/h)
  Debiteras per timme
  (1 259kr/h)
  Debiteras per timme
  (1 259 kr/h)
  4.7 Fristående skylt, max 10 meter hög (pylon/markskylt) 8 800 600 9 400
  4.8 Fristående skylt högre än 10 meter (pylon/markskylt) 18 900 600 19 500
  4.9 Belysningsstolpe per styck 11 300 600 11 900
  4.10 Annan ljusanordning än belysningsstolpe, exempelvis fasadbelysning 18 900 600 19 500
  4.11 Digital eller bildväxlande skylt oavsett storlek per styck 18 900 600 19 500
  Kartor
    Ärendetyp Avgift i kronor
  4.12 Nybyggnadskarta 9  800
  4.13 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för nybyggnadskarta enligt 4.12
  4.14 Kontroll av karta enligt  4.12 och 4.13  Debiteras per timme (1 259 kr/h)
  4.15 Uppdatering av karta enligt 4.12 och 4.13 Debiteras per timme (1 259 kr/h)
  Utstakning
    Ärendetyp Avgift i kronor
  4.16 Startavgift max 4 punkter 9 400
  4.17 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 300
  4.18 Grovutstakning  80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 4.16 och 4.17
  4.19 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället 60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 4.16 och 4.17
  Lägeskontroll
    Ärendetyp Avgift i kronor
  4.20 Startavgift (max 4 punkter) 5 000
  4.21 Tillägg per punkt utöver startavgift  100
 6. Tidsbegränsade åtgärder

  Förhandsbesked
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  5.1 Förhandsbesked 16 400   16 400
  Ny- och tillbyggnader
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  5.2 Tidsbegränsat bygglov samt tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär  Enligt tillämpbar tabell
  5.3 Förlängning av tidsbegränsat bygglov samt tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 50 procent av avgift enligt tillämpbar tabell
  5.4 Tidbegränsat lov för byggbodar inom för ett byggprojekt  13 800  1 300  15 100
  5.5 Tidbegränsat lov för vepor och byggskyltar kopplade till ett byggprojekt  8 800  1 300  10 100
  Extra teknisk kontroll
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  5.6 Extra samråd och starbesked utöver det första, per styck   7 600 7 600
  5.7 Extra arbetsplatsbesök utöver det första, per styck   10 100 10 100
  5.8 Interimistiskt slutbesked utan extra platsbesök, per styck   7 600 7 600
  5.9 Interimistiskt slutbesked med extra platsbesök, per styck   18 900 18 900
  5.10 Byte av kontrollansvarig   5 000 5 000
  Ändringar, tekniska åtgärder, markåtgärder, murar och plank samt eventuella rivningar
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  5.11 Samtliga åtgärder på befintliga tidsbegränsade byggnader och anläggningar

  Enligt tillämpbar tabell

   

  Kartor
    Ärendetyp Avgift i kronor
  5.12 Nybyggnadskarta 9 800
  5.13 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för nybyggnadskarta enligt 5.12
  5.14 Kontroll av karta enligt 5.12 och 5.13 Debiteras per timme (1 259 kr/h)
  5.15 Uppdatering av karta enligt 5.12 och 5.13

  Debiteras per timme (1 259 kr/h)

  Utstakning
    Ärendetyp Avgift i kronor
  5.16 Startavgift max 4 punkter 9 400
  5.17 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 300
  5.18 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 5.16 och 5.17
  5.19 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället

  60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 5.16 och 5.17

  Lägeskontroll
    Ärendetyp Avgift i kronor
  5.20 Startavgift (max 4 punkter) 5 000
  5.21 Tillägg per punkt utöver startavgift 100
 7. Beslut där kostnaden beräknas på samma sätt för alla typer av ärenden

  Beslutstyp
      Avgift för lovhand-läggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift
  6.1 Lov eller anmälan för solceller och solpaneler, gäller även avslag, avvisning och avskrivning Ingen avgift
  6.2 Lov som avser åtgärder med utökad lovplikt i områdesbestämmelser Ingen avgift
  6.3 Lov för åtgärd som inte kräver lov Debiteras per timme 
  (1 259kr/h)
  6.4 Avslagsbeslut samt nekade och vägrade besked (Gäller för samtliga förekommande typer avärenden i denna taxa samt för åtgärder som inte han hänföras till någon av de ovanstående tabellerna) Debiteras per timme 
  (1 259kr/h)
  6.5 Avskrivning av ansökan eller anmälan som återkallas av sökanden Debiteras per timme 
  (1 259kr/h)
  6.6 Avvisning av inkommen ansökan eller anmälan Debiteras per timme 
  (1 259kr/h)
  6.7 Villkorsbesked Debiteras per timme 
  (1 259kr/h)
  6.8 Ingripandebesked Debiteras per timme 
  (1 259kr/h)
  6.9 Anståndsbeslut Debiteras per timme 
  (1 259kr/h)
  6.10 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder samt ärenden som inte kan hänföras till någon av de ovanstående tabellerna. Exempelvis handläggning av ärenden som är mer eller mindre komplicerade än normalt. Moms kan tillkomma i kart- och mätningstekniska ärenden. Debiteras per timme 
  (1 259kr/h)
 8. Nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll

  Avgifter för nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 

  Läs om de olika kartorna och vilken av dem du behöver beställa

  1. En- och tvåbostadshus samt attefallsåtgärder
    Ärendetyp Avgift i kronor
  1.41 Nybyggnadskarta för en- och tvåbostadshus, oavsett tomtens storlek (ej gruppbyggda en- och tvåbostadshus) 9 800
  1.42 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 1.41
  1.43 Kontroll av karta enligt 1.40 och 1.42 Debiteras per timme (1 259 kr/h)
  1.44 Uppdatering av karta enligt 1.40 och 1.42 Debiteras per timme (1 259 kr/h)
  2. Flerbostadshus och byggnader för verksamheter
    Ärendetyp Avgift i kronor
  2.57 Nybyggnadskarta där fastighetens yta är max 3000 kvm 12 900
  2.58 Kostnadstillägg där det behövs en nybyggnadskarta och där kartan ska täcka en yta som är större än 3000 kvm. Ett tillägg per påbörjad 3000 kvm utöver de 3000 första. 8 800
  2.59 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 2.57 och 2.58
  2.60 Kontroll av karta enligt 2.55-2.57 Debiteras per timme
  (1 259 kr/h)
  2.61 Uppdatering av karta enligt 2.55-2.57 Debiteras per timme
  (1 259 kr/h)
  3. Övriga byggnader och anläggningar
    Ärendetyp Avgift i kronor
  3.40 Nybyggnadskarta där fastighetens yta är max 3000 kvm. 12 900
  3.41 Kostnadstillägg där det behövs en nybyggnadskarta och där kartan ska täcka en yta som är större än 3000 kvm. Ett tillägg per påbörjad 3000 kvm utöver de 3000 första. 8 800
  3.42 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 3.40 och 3.41
  3.43 Kontroll av karta enligt 3.38 - 3.40 Debiteras per timme
  (1 259 kr/h)
  3.44 Uppdatering av karta enligt 3.38 - 3.40 Debiteras per timme
  (1 259 kr/h)
  4. Skyltar och ljusanordningar
    Ärendetyp Avgift i kronor
  4.12 Nybyggnadskarta 9  800
  4.13 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för nybyggnadskarta enligt 4.12
  4.14 Kontroll av karta enligt  4.12 och 4.13  Debiteras per timme (1 259 kr/h)
  4.15 Uppdatering av karta enligt 4.12 och 4.13 Debiteras per timme (1 259 kr/h)
  5. Tidsbegränsade åtgärder
    Ärendetyp Avgift i kronor
  5.12 Nybyggnadskarta 9 800
  5.13 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för nybyggnadskarta enligt 5.12
  5.14 Kontroll av karta enligt 5.12 och 5.13 Debiteras per timme (1 259 kr/h)
  5.15 Uppdatering av karta enligt 5.12 och 5.13 Debiteras per timme (1 259 kr/h)
 9. Utstakning

  Avgifter för utstakning (moms tillkommer)

  1. En- och tvåbostadshus
    Ärendetyp Avgift i kronor
  1.45 Startavgift för åtgärder som avser nybyggnad av en- och tvåbostadshus (max 4 punkter) 9 400
  1.46 Startavgift för tillbyggnader och komplementbyggnader (max 4 punkter) 5 700
  1.47 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 300
  1.48 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 1.45, 1.46 och 1.47
  1.49

  Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället

  60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 1.45, 1.46 och 1.47
  2. Flerbostadshus och byggnader för veksamheter 
    Ärendetyp Avgift i kronor 
  2.62 Startavgift för huvudbyggnad (max 4 punkter) 11 300
  2.63 Startavgift för tillbyggnader och komplementbyggnader (max 4 punkter) 5 700
  2.64 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 300
  2.65 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 2.62, 2.63 och 2.64
  2.66

  Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället

  60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 2.62, 2.63 och 2.64
  3. Övriga byggnader och anläggningar
    Ärendetyp Avgift i kronor
  3.45 Startavgift (max 4 punkter) 11 300
  3.46 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 300
  3.47 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 3.45 och 3.46
  3.48 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället 60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 3.45 och 3.46.
  4. Skyltar och ljusanordningar
    Ärendetyp Avgift i kronor
  4.16 Startavgift max 4 punkter 9 400
  4.17 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 300
  4.18 Grovutstakning  80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 4.16 och 4.17
  4.19 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället 60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 4.16 och 4.17

  5. Tidsbegränsade åtgärder
    Ärendetyp Avgift i kronor
  5.16 Startavgift max 4 punkter 9 400
  5.17 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 300
  5.18 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 5.16 och 5.17
  5.19 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället

  60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 5.16 och 5.17

 10. Lägeskontroll

  Avgifter för lägeskontroll (moms tillkommer)

  1. En- och tvåbostadshus
    Ärendetyp Avgift i kronor
  1.50 Startavgift (max 4 punkter) 5 000
  1.51 Tillägg per punkt utöver startavgift 100
  1.52 Tillbyggnader max 15 kvm om tillbyggnaden är placerad längre än 4,5 meter från närmaste fastighetsgräns 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 1.50 och 1.51
  2. Flerbostadshus och byggnader för verksamheter 
    Ärendetyp Avgift i kronor
  2.67 Startavgift (max 4 punkter) 5 000
  2.68 Tillägg per punkt utöver startavgift 100
  2.69 Tillbyggnader max 15 kvm om tillbyggnaden är placerad längre än 4,5 meter från närmaste fastighetsgräns 50 procent av avgiften motsvarande lägeskontroll enligt tabell 2.67 och 2.68
  3. Övriga byggnader och anläggningar
    Ärendetyp Avgift i kronor
  3.49 Startavgift (max 4 punkter) 5 000
  3.50 Tillägg per punkt utöver startavgift 100
  4. Skyltar och ljusanordningar
    Ärendetyp Avgift i kronor
  4.20 Startavgift (max 4 punkter) 5 000
  4.21 Tillägg per punkt utöver startavgift  100
  5. Tidsbegränsade åtgärder 
    Ärendetyp Avgift i kronor
  5.20 Startavgift (max 4 punkter) 5 000
  5.21 Tillägg per punkt utöver startavgift 100
 11. Taxa geodata

  14 Geodataprodukter (moms tillkommer) Avgift
    Leveranskostnad tillkommer, se tabell 15. Kostnad för bearbetning av data kan tillkomma, se tabell 16  
  14.1 Digitalt ortofoto 2020 12 kronor/ha
  14.2 Laserdata 2020 152 kronor/ha
  14.3 Baskartan (öppna data) 0 kronor/ha

   

  15 Leveranskostnad per köp av geodataprodukt (moms tillkommer) Avgift
   15.1 Administration och leveranspaketering (minimum en timme) Timdebitering
  1 259 kr/tim

   

  16 Mät-, kart och GIS-uppdrag (moms tillkommer) Avgift
   16.1 Mät-, kart- och GIS-uppdrag Timdebitering
  1 259 kr/tim
 12. Kontakt

  Kontakta oss

  Om du har ett pågående ärende
  I det digitala verktyget bygglovhjälpen kan du se vad som händer i ditt ärende och vem som är din handläggare.

  Använd bygglovhjälpen.

  Du kan alltid kontakta din handläggare på måndagar, tisdagar och onsdagar 9.00–10.00 samt på torsdagar 13.00–14.00.

  Om du har ett nytt ärende
  Du kan ringa eller mejla till Kontaktcenter som svarar på allmänna bygglovsfrågor och hjälper dig hitta rätt information. Via Kontaktcenters knappvalsmeny kan du nå bygglovshandläggarna om du till exempel vill boka in ett möte eller ha vägledning i ditt specifika projekt.

  Telefon: 018-727 00 00

  Telefontid: måndag - torsdag, 9.00-12.00. 

  E-post: uppsala.kommun@uppsala.se

  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala

  Hantering av personuppgifter
  Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 
  Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.

Aktuellt inom bygga, riva och installera

Bygglovhjälpen

Det kan kännas krångligt och svårt att söka bygglov, särskilt när du gör det för första gången. Bygglovhjälpen är ett digitalt verktyg som leder dig till rätt information och berättar vad du behöver få med dig när du skickar in en ansökan. Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av våra bygglovhandläggare så reder vi ut ditt ärende tillsammans!

Nyheter om bygga, riva och installera

 • Installera eldstad hemma? Tänk på detta

  Med höjda elpriser har intresset för att värma upp sitt boende med eldstad ökat markant. Tänk på att det kan finnas andra mer klimatsmarta lösningar. Om du ändå vill installera en ny eldstad eller ändra något i din befintliga installation, behöver du göra en anmälan eller ansöka om bygglov. Det är också viktigt att du eldar säkert och så klimatsmart som möjligt.

Så arbetar vi med bygga, riva och installera

 • Så arbetar vi med:

  Tillsyn inom plan- och bygglagen

  Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta.