Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Taxor och avgifter för bygglov

  Från 1 januari 2021 gäller nya avgifter. Den nya taxan gäller för ärenden som kommit in till bygglovsenheten 1 januari 2021 eller senare.

  Taxan innehåller avgifter för bygglovsenhetens verksamhetsområde som bland annat omfattar bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och anmälan. Taxan innehåller också avgifter för kart- och mätverksamhet som är kopplad till bygglov och anmälan.

  I avgiften ingår kostnaden för handläggningen från lov fram till och med slutbesked. Extra avgifter kan tillkomma om ärendet är mer avancerat än normalt. De kostnader som tillkommer är antingen specificerade under respektive ärendetyp eller så timdebiteras den tillkommande kostnaden. 

  Avgiften tas normalt ut i samband med beslut om lov. Observera att även planavgift kan tillkomma.

  Alla berörda areor anges i bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA).

 2. En- och tvåbostadshus samt attefallsåtgärder

  Förhandsbesked
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.1 Förhandsbesked per beviljad bostad 16 000   16 000

  Ny- och tillbyggnader
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.2 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, max 100 kvm (BTA+OPA)  12 300  19 700 32 000
  1.3 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, större än 100 kvm (BTA+OPA)  19 700  27 100 46 800
  1.4 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs  -7 400   -7 400
  1.5 Tillbyggnad av huvudbyggnad utan tekniskt samråd  8 600  1 200 9 800
  1.6 Tillbyggnad av huvudbyggnad med tekniskt samråd  11 100  8 600 19 700
  1.7 Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad utan tekniskt samråd  6 200  1 200 7 400
  1.8 Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad med tekniskt samråd  7 400  4 900

  12 300

  Extra teknisk kontroll
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.9 Extra samråd och startbesked utöver det första, per styck   4 900 4 900
  1.10 Extra arbetsplatsbesök utöver det första, per styck   4 900 4 900
  1.11 Interimistiskt slutbesked utan extra platsbesök, per styck    6 200 6 200
  1.12 Interimistiskt slutbesked med extra platsbesök, per styck   8 600 8 600
  1.13 Byte av kontrollansvarig   4 900 4 900
  Attefallsåtgärder
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.14 Inte bygglovspliktigt komplementbostadshus, max 30 kvm   8 000 8 000
  1.15 Inte bygglovspliktig komplementbyggnad, max 30 kvm   5 500 5 500
  1.16 Inte bygglovspliktig tillbyggnad, max 15 kvm (BTA)   8 000 8 000
  1.17 Inte bygglovspliktigt inredande av ytterligare bostad (endast enbostadshus)   9 200 9 200
  1.18 Inte bygglovspliktig takkupa   5 500

  5 500

  Ändringar av befintliga byggnader
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.19 Fasadändring, mindre (till exempel fönster, dörrar eller takfönster samt byte av fasadkulör på samma fasadmaterial)  3 100 600 3 700
  1.20 Fasadändring, större (till exempel byte av tak- eller fasadmaterial, ny balkong eller ny takkupa)  6 800 600 7 400
  1.21 Ändra användning  11 100 5 500 16 600
  1.22 Inreda en ny bygglovspliktig bostad  8 600 5 500 14 100
  1.23 Inreda lokal för verksamhet  8 600 5 500

  14 100

  1.24 Ändrad planlösning   11 700

  11 700

  1.25 Ändring som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs   6 200

  6 200

  1.26 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter.  

  Debiteras per timme

  (1 232 kr/h)

  Debiteras per timme

  (1 232 kr/h)

  Tekniska åtgärder
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.27 Installation eller väsentlig ändring av en hiss    4 900 4 900
  1.28 Installation eller väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal   2 500 2 500
  1.29 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation    6 200 6 200
  1.30 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt   6 200 6 200
  1.31 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden   10 500

  10 500

  1.32 Grundförstärkning   16 000

  16 000

  1.33 Installation eller väsentlig ändring av fettavskiljare   4 900

  4 900

  Markåtgärder, murar och plank
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.34 Marklov och förberedande marklov inför bygglov  5 500 1 200 6 700
  1.35 Mur eller plank  6 800 1 200 8 000
  Rivning (bygglov och anmälan)
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.36 Rivning utan tekniskt samråd 5 500 1 200 6 700
  1.37 Rivning med tekniskt samråd 8 000 3 700 11 700
  1.38 Rivning i samma ansökan som bygglov 4 900   4 900
  1.39 Anmälan om rivning utan tekniskt samråd   6 700 6 700
  1.40 Anmälan om rivning med tekniskt samråd   11 700 11 700
  Kartor
    Ärendetyp Avgift i kronor
  1.41 Nybyggnadskarta 9 500
  1.42 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 1.41
  1.43 Kontroll av karta enligt 1.40 och 1.42 Debiteras per timme (1 232 kr/h)
  1.44 Uppdatering av karta enligt 1.40 och 1.42 Debiteras per timme (1 232 kr/h)
  Utstakning (moms tillkommer)
    Ärendetyp Avgift i kronor
  1.45 Startavgift för åtgärder som avser nybyggnad av en- och tvåbostadshus (max 4 punkter) 9 200
  1.46 Startavgift för tillbyggnader och komplementbyggnader (max 4 punkter) 5 500
  1.47 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200
  1.48 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 1.45, 1.46 och 1.47
  1.49

  Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället

  60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 1.45, 1.46 och 1.47
  Lägeskontroll (moms tillkommer)
    Ärendetyp Avgift i kronor
  1.50 Startavgift (max 4 punkter) 4 900
  1.51 Tillägg per punkt utöver startavgift 100
  1.52 Tillbyggnader max 15 kvm om tillbyggnaden är placerad längre än 4,5 meter från närmaste fastighetsgräns 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 1.50 och 1.51
 3. Flerbostadshus och byggnader för verksamheter

  Byggnader för verksamheter kan till exempel vara affärshus, lager, industri, stall och markparkering.

  Förhandsbesked
    Ärendetyp Avgift lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  2.1 Förhandsbesked per beviljad bostad 16 000   16 000
  2.2 Förhandsbesked för andra byggnader och anläggningar än bostadshus 25 900   25 900

  Alla berörda areor anges i bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA).

  Ny- och tillbyggnader
    Ärendetyp Avgift lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  2.3 0-50 kvm (BTA+OPA) 9 900  1 200 11 100
  2.4 51-100 kvm (BTA+OPA) 14 800  2 500 17 300
  2.5 101-200 kvm (BTA+OPA) 20 900 18 500 39 400
  2.6 201-400 kvm (BTA+OPA) 32 000 19 700 51 700
  2.7 401-700 kvm (BTA+OPA) 46 700 26 000 72 700
  2.8 701-1000 kvm (BTA+OPA) 65 400 36 400 101 800
  2.9 1001-2000 kvm (BTA+OPA) 92 000 52 800 144 800
  2.10 2001-3000 kvm (BTA+OPA) 114 100 65 500 179 600
  2.11 3001-4000 kvm (BTA+OPA) 136 900 78 600 215 500
  2.12 4001-6000 kvm (BTA+OPA) 173 900 99 800 273 700
  2.13 6001-8000 kvm (BTA+OPA) 208 700 119 800 328 500
  2.14 8001-11000 kvm (BTA+OPA) 271 300 155 700 427 000
  2.15 11001-15000 kvm (BTA+OPA) 352 700 202 400 555 100
  2.16 Därutöver för varje 5000-intervall kvm (BTA+OPA) 71 500 19 700 91 200
  Extra teknisk kontroll
    Ärendetyp Avgift lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  2.17 Extra samråd och startbesked utöver det första, per styck    7 400 7 400
  2.18 Extra arbetsplatsbesök utöver det första, per styck    9 900 9 900
  2.19 Interimistiskt slutbesked utan extra platsbesök, per styck   7 400 7 400
  2.20 Interimistiskt slutbesked med extra platsbesök, per styck   18 500 18 500
  2.21 Byte av kontrollansvarig   4 900 4 900
  Ändringar i befintliga byggnader
    Ärendetyp Avgift lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  2.22

  Mindre fasadändring, (till exempel fönsterbyten, en mindre takkupa, renovering av en balkong, en ny balkong, en balkonginglasning, eller en takterrass)

   6 200 1 200 7 400
  2.23 Större fasadändring, (flera mindre takkupor, byte av fasad- eller takmaterial flera nya balkonger, inglasning samt renovering av flera balkonger eller tilläggsisolering)  14 800  1 200 16 000
  2.24 Stora takkupor Enligt area i tabell 2.3-2.16 minus avgift för teknisk kontroll   Enligt area i tabell 2.3-2.16
  2.25 Ändrad användning mindre än 100 kvm (BTA+OPA)  8 600 2 500 11 100
  2.26 Ändrad användning 100 kvm och större (BTA+OPA)  Enligt area i tabell 2.3-2.16 minus avgift för teknisk kontroll   Enligt area i tabell 2.3-2.16
  2.27 Inreda som mest 4 ytterligare bostäder 18 500 12 300 30 800
  2.28 Inreda 5-10 ytterligare bostäder 40 700 19 700 60 400
  2.29 Inreda fler än 10 bostäder Enligt area i tabell 2.3-2.16 minus avgift för teknisk kontroll   Enligt area i tabell 2.3-2.16
  2.30 Inreda ytterligare lokal för verksamhet Enligt area i tabell 2.3-2.16 minus avgift för teknisk kontroll   Enligt area i tabell 2.3-2.16
  2.31 Ändrad planlösning mindre än 100 kvm (BTA+OPA)   8 600 8 600
  2.32 Ändrad planlösning 100 och större (BTA+OPA)   Enligt area i tabell 2.3-2.16 Enligt area i tabell 2.3-2.16
  2.33 Ändring som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs, utan tekniskt samråd   6 200 6 200
  2.34 Ändring som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs, med tekniskt samråd   19 700 19 700
  2.35 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter   Debiteras per timme
  (1 232 kr/h)
  Debiteras per timme
  (1 232 kr/h)
  Tekniska åtgärder
    Ärendetyp Avgift lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  2.36 Installation eller väsentlig ändring av en hiss    12 300 12 300
  2.37 Installation eller väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal    2 500  2 500
  2.38 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation   13 600 13 600
  2.39 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp inom en enskild lägenhet eller verksamhet   8 600 8 600
  2.40

  Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp (stamrenovering)

    24 600 24 600
  2.41 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden   19 700  19 700
  2.42 Grundförstärkning    29 600   29 600
  2.43 Installation eller väsentlig ändring av fettavskiljare     4 900  4 900
  Markåtgärder, murar och plank
    Ärendetyp Avgift lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  2.44 Marklov inom område med areal om 1-500 kvm   4 900  600  5  500
  2.45 Marklov inom område med areal om 501-2000 kvm  8 600  1 200  9 800
  2.46 Marklov inom område med areal större än 2000 kvm  18 500  1 200  19 700
  2.47 Marklov för förberedande åtgärder inför bygglov, oavsett storlek  18 500  1 200  19 700
  2.48

  Mur eller plank avsett för en enskild lägenhet

   6 200  600  6 800
  2.49 Flera murar eller plank samt murar och plank avsedda för flerbostadshus och verksamheter Debiteras per timme
  (1 232 kr/h)
  Debiteras per timme
  (1 232 kr/h)
  Debiteras per timme
  (1 232 kr/h)
  2.50 Parkeringsplatser för 1-5 bilar  8 600    8 600
  2.51 Parkeringsplatser för fler än 5 bilar  18 500  1 200

   19 700

  Rivning (bygglov och anmälan)
    Ärendetyp Avgift lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  2.52 Rivning utan tekniskt samråd  6 200  1 200  7 400
  2.53 Rivning med tekniskt samråd  8 600  17 200 25 800
  2.54 Rivning av en byggnad i samma ansökan som bygglov 4 900    4 900
  2.55 Anmälan om rivning utan tekniskt samråd     7 400 7 400
  2.56

  Anmälan om rivning med tekniskt samråd

    25 900  25 900
  Kartor
    Ärendetyp Avgift i kronor
  2.57 Nybyggnadskarta där fastighetens yta är max 3000 kvm  12 600
  2.58 Kostnadstillägg där det behövs en nybyggnadskarta och där kartan ska täcka en yta som är större än 3000 kvm. Ett tillägg per påbörjad 3000 kvm utöver de 3000 första. 8 600
  2.59 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 2.57 och 2.58
  2.60 Kontroll av karta enligt 2.55 - 2.57 Debiteras per timme
  (1 232 kr/h)
  2.61

  Uppdatering av karta enligt 2.55 - 2.57

  Debiteras per timme
  (1 232 kr/h)

  Utstakning (moms tillkommer)
    Ärendetyp Avgift i kronor
  2.62 Startavgift för huvudbyggnad (max 4 punkter) 11 100
  2.63 Startavgift för tillbyggnader och komplementbyggnader (max 4 punkter) 5 500
  2.64 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200
  2.65 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 2.62, 2.63 och 2.64
  2.66

  Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället

  60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 2.62, 2.63 och 2.64
  Lägeskontroll (moms tillkommer)
    Ärendetyp Avgift i kronor
  2.67 Startavgift (max 4 punkter) 4 900
  2.68 Tillägg per punkt utöver startavgift 100
  2.69 Tillbyggnader max 15 kvm om tillbyggnaden är placerad längre än 4,5 meter från närmaste fastighetsgräns 50 procent av avgiften motsvarande lägeskontroll enligt tabell 2.67 och 2.68
 4. Övriga byggnader och anläggningar

  Förhandsbesked
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  3.1 Förhandsbesked 25 900   25 900
  Ny- och tillbyggnader
     Ärendetyp  Avgift för lovhandläggning  Avgift för teknisk kontroll  Total avgift i kronor
   3.2  En transformatorstation 11 100  1 200 12 300
  3.3 Nybyggnad av kolonistuga inklusive eventuell bod 3 100 1 200 4 300
  3.4 Tillbyggnad av kolonistuga eller nybyggnad av bod vid kolonistuga 1 800 600 2 400
  3.5 Ett upplag eller en materialgård 13 600 1 200 14 800
  3.6 En fast cistern och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser 11 100 1 200 12 300
  3.7 En nöjespark, djurpark, idrottsplats (dock ej arena), skidbacke med lift, kabinbana, campingplats, skjutbana, småbåtshamn, friluftsbad, motorbana och golfbana Debiteras per timme
  (1 232 kr/h)
  Debiteras per timme
  (1 232 kr/h)
  Debiteras per timme
  (1 232 kr/h)
  3.8 En radio- eller telemast eller ett torn 13 600 16 000 29 600
  3.9 Begravningsplats 23 400 1 200 24 600
  3.10 En tunnel eller ett bergrum 13 600 19 700 33 300
  3.11 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk 43 100 20 900 64 000
  Extra teknisk kontroll
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  3.12 Extra samråd och startbesked utöver det första, per styck   7 400 7 400
  3.13 Extra arbetsplatsbesök utöver det första, per styck   9 900 9 900
  3.14 Interimistiskt slutbesked utan extra platsbesök, per styck   7 400 7 400
  3.15 Interimistiskt slutbesked med extra platsbesök, per styck   18 500 18 500
  3.16 Byte av kontrollansvarig   4 900 4 900
  Ändringar i befintliga byggnader och anläggningar
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  3.17 Fasadändring  6 200 1 200 7 400
  3.18 Ändrad användning  13 600 1 200 14 800
  3.19 Ändrad planlösning   12 300 12 300
  3.20 Ändring som innebär att konstruktionen av byggnadens eller anläggningens bärande delar berörs   9 900 9 900
  Tekniska åtgärder
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  3.21 Installation eller väsentlig ändring av en hiss   12 300 12 300
  3.22 Installation eller väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal   2 500 2 500
  3.23 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation   13 600 13 600
  3.24 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp   24 600 24 600
  3.25 Ändring av byggnad eller anläggning som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden eller anläggningen   19 700 19 700
  3.26 Grundförstärkning   29 600 29 600
  3.27 Installation eller väsentlig ändring av fettavskiljare   4 900 4 900
  Markåtgärder, murar och plank
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  3.28 Marklov inom område med areal om 1-500 kvm 4 900 600 5 500
  3.29 Marklov inom område med areal om 501-2000 kvm  8 100 1 200 9 300
  3.30 Marklov inom område med areal större än 2000 kvm  18 500 1 200 19 700
  3.31 Marklov för förberedande åtgärder inför bygglov, oavsett storlek  8 100 1 200 9 300
  3.32 Mur eller plank Debiteras per timme
  (1 232 kr/h)
   Debiteras per timme
  (1 232 kr/h)
  Debiteras per timme
  (1 232 kr/h)
  3.33 Parkeringsplatser för 1-5 bilar  8 600   8 600
  3.34 Parkeringsplatser för fler än 5 bilar  18 500 1 200 19 700
  Rivning (bygglov och anmälan)
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  3.35 Rivning utan tekniskt samråd 6 200 1 200 7 400
  3.36 Rivning med tekniskt samråd 8 600 11 100 19 700
  3.37 Rivning i samma ansökan som bygglov  4 900   4 900
  3.38 Anmälan om rivning utan tekniskt samråd   7 400 7 400
  3.39 Anmälan om rivning med tekniskt samråd    19 700 19 700
  Kartor
    Ärendetyp Avgift i kronor
  3.40 Nybyggnadskarta där fastighetens yta är max 3000 kvm. 12 600
  3.41 Kostnadstillägg där det behövs en nybyggnadskarta och där kartan ska täcka en yta som är större än 3000 kvm. Ett tillägg per påbörjad 3000 kvm utöver de 3000 första. 8 600
  3.42 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 3.40 och 3.41
  3.43 Kontroll av karta enligt 3.38 - 3.40 Debiteras per timme
  (1 232 kr/h)
  3.44 Uppdatering av karta enligt 3.38 - 3.40 Debiteras per timme
  (1 232 kr/h)
  Utstakning (moms tillkommer)
    Ärendetyp Avgift i kronor
  3.45 Startavgift (max 4 punkter) 11 100
  3.46 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200
  3.47 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 3.45 och 3.46
  3.48 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället 60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 3.45 och 3.46.
  Lägeskontroll
    Ärendetyp Avgift i kronor
  3.49 Startavgift (max 4 punkter) 4 900
  3.50 Tillägg per punkt utöver startavgift 100
 5. Skyltar och ljusanordningar

  Förhandsbesked
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  4.1 Förhandsbesked 16 000   16 000
  Uppförande och ändring av skylt- och ljusanordning
    Ärendetyp Avgift för lovhand-läggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  4.2 En skylt max 5 kvm 5 500 600 6 200
  4.3 En skylt 6-20 kvm 13 600 600 14 200
  4.4 En skylt som är större än 20 kvm 16 000 600 16 600
  4.5 Skylt per styck utöver den första upp till och med 10 skyltar (skylt 2-10) 1 200   1 200
  4.6 Avgift för skyltar utöver de 10 första (skylt 11 och uppåt) Debiteras per timme
  (1 232 kr/h)
  Debiteras per timme
  (1 232 kr/h)
  Debiteras per timme
  (1 232 kr/h)
  4.7 Fristående skylt, max 10 meter hög (pylon/markskylt) 8 600 600 9 200
  4.8 Fristående skylt högre än 10 meter (pylon/markskylt) 18 500 600 19 100
  4.9 Belysningsstolpe per styck 11 100 600 11 700
  4.10 Annan ljusanordning än belysningsstolpe, exempelvis fasadbelysning 18 500 600 19 100
  4.11 Digital eller bildväxlande skylt oavsett storlek per styck 18 500 600 19 100
  Kartor
    Ärendetyp Avgift i kronor
  4.12 Nybyggnadskarta 9  500
  4.13 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för nybyggnadskarta enligt 4.12
  4.14 Kontroll av karta enligt  4.12 och 4.13  Debiteras per timme (1 232 kr/h)
  4.15 Uppdatering av karta enligt 4.12 och 4.13 Debiteras per timme (1 232 kr/h)
  Utstakning
    Ärendetyp Avgift i kronor
  4.16 Startavgift max 4 punkter 9 200
  4.17 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200
  4.18 Grovutstakning  80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 4.16 och 4.17
  4.19 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället 60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 4.16 och 4.17
  Lägeskontroll
    Ärendetyp Avgift i kronor
  4.20 Startavgift (max 4 punkter) 4 900
  4.21 Tillägg per punkt utöver startavgift  100
 6. Tidsbegränsade åtgärder

  Förhandsbesked
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  5.1 Förhandsbesked 16 000   16 000
  Ny- och tillbyggnader
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  5.2 Tidsbegränsat bygglov samt tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär  Enligt tillämpbar tabell
  5.3 Förlängning av tidsbegränsat bygglov samt tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 50 procent av avgift enligt tillämpbar tabell
  5.4 Tidbegränsat lov för byggbodar inom för ett byggprojekt  13 600  1 200  14 800
  5.5 Tidbegränsat lov för vepor och byggskyltar kopplade till ett byggprojekt  8 600  1 200  9 800
  Extra teknisk kontroll
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  5.6 Extra samråd och starbesked utöver det första, per styck   7 400 7 400
  5.7 Extra arbetsplatsbesök utöver det första, per styck   9 900 9 900
  5.8 Interimistiskt slutbesked utan extra platsbesök, per styck   7 400 7 400
  5.9 Interimistiskt slutbesked med extra platsbesök, per styck   18 500 18 500
  5.10 Byte av kontrollansvarig   4 900 4 900
  Ändringar, tekniska åtgärder, markåtgärder, murar och plank samt eventuella rivningar
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  5.11 Samtliga åtgärder på befintliga tidsbegränsade byggnader och anläggningar

  Enligt tillämpbar tabell

   

  Kartor
    Ärendetyp Avgift i kronor
  5.12 Nybyggnadskarta 9 500
  5.13 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för nybyggnadskarta enligt 5.12
  5.14 Kontroll av karta enligt 5.12 och 5.13 Debiteras per timme (1 232 kr/h)
  5.15 Uppdatering av karta enligt 5.12 och 5.13

  Debiteras per timme (1 232 kr/h)

  Utstakning
    Ärendetyp Avgift i kronor
  5.16 Startavgift max 4 punkter 9 200
  5.17 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200
  5.18 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 5.16 och 5.17
  5.19 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället

  60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 5.16 och 5.17

  Lägeskontroll
    Ärendetyp Avgift i kronor
  5.20 Startavgift (max 4 punkter) 4 900
  5.21 Tillägg per punkt utöver startavgift 100
 7. Beslut där kostnaden beräknas på samma sätt för alla typer av ärenden

  Beslutstyp
      Avgift för lovhand-läggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift
  6.1 Lov eller anmälan för solceller och solpaneler, gäller även avslag, avvisning och avskrivning Ingen avgift
  6.2 Lov som avser åtgärder med utökad lovplikt i områdesbestämmelser Ingen avgift
  6.3 Lov för åtgärd som inte kräver lov Debiteras per timme 
  (1 232 kr/h)
  6.4 Avslagsbeslut samt nekade och vägrade besked (Gäller för samtliga förekommande typer avärenden i denna taxa samt för åtgärder som inte han hänföras till någon av de ovanstående tabellerna) Debiteras per timme 
  (1 232 kr/h)
  6.5 Avskrivning av ansökan eller anmälan som återkallas av sökanden Debiteras per timme 
  (1 232 kr/h)
  6.6 Avvisning av inkommen ansökan eller anmälan Debiteras per timme 
  (1 232 kr/h)
  6.7 Villkorsbesked Debiteras per timme 
  (1 232 kr/h)
  6.8 Ingripandebesked Debiteras per timme 
  (1 232 kr/h)
  6.9 Anståndsbeslut Debiteras per timme 
  (1 232 kr/h)
  6.10 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder samt ärenden som inte kan hänföras till någon av de ovanstående tabellerna. Exempelvis handläggning av ärenden som är mer eller mindre komplicerade än normalt. Moms kan tillkomma i kart- och mätningstekniska ärenden. Debiteras per timme 
  (1 232 kr/h)
 8. Nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll

  Avgifter för nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 

  Läs om de olika kartorna och vilken av dem du behöver beställa

  1. En- och tvåbostadshus samt attefallsåtgärder
    Ärendetyp Avgift i kronor
  1.41 Nybyggnadskarta för en- och tvåbostadshus, oavsett tomtens storlek (ej gruppbyggda en- och tvåbostadshus) 9 500
  1.42 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 1.41
  1.43 Kontroll av karta enligt 1.40 och 1.42 Debiteras per timme (1 232 kr/h)
  1.44 Uppdatering av karta enligt 1.40 och 1.42 Debiteras per timme (1 232 kr/h)
  2. Flerbostadshus och byggnader för verksamheter
    Ärendetyp Avgift i kronor
  2.57 Nybyggnadskarta där fastighetens yta är max 3000 kvm 12 600
  2.58 Kostnadstillägg där det behövs en nybyggnadskarta och där kartan ska täcka en yta som är större än 3000 kvm. Ett tillägg per påbörjad 3000 kvm utöver de 3000 första. 8 600
  2.59 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 2.57 och 2.58
  2.60 Kontroll av karta enligt 2.55-2.57 Debiteras per timme
  (1 232 kr/h)
  2.61 Uppdatering av karta enligt 2.55-2.57 Debiteras per timme
  (1 232 kr/h)
  3. Övriga byggnader och anläggningar
    Ärendetyp Avgift i kronor
  3.40 Nybyggnadskarta där fastighetens yta är max 3000 kvm. 12 600
  3.41 Kostnadstillägg där det behövs en nybyggnadskarta och där kartan ska täcka en yta som är större än 3000 kvm. Ett tillägg per påbörjad 3000 kvm utöver de 3000 första. 8 600
  3.42 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 3.40 och 3.41
  3.43 Kontroll av karta enligt 3.38 - 3.40 Debiteras per timme
  (1 232 kr/h)
  3.44 Uppdatering av karta enligt 3.38 - 3.40 Debiteras per timme
  (1 232 kr/h)
  4. Skyltar och ljusanordningar
    Ärendetyp Avgift i kronor
  4.12 Nybyggnadskarta 9  500
  4.13 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för nybyggnadskarta enligt 4.12
  4.14 Kontroll av karta enligt  4.12 och 4.13  Debiteras per timme (1 232 kr/h)
  4.15 Uppdatering av karta enligt 4.12 och 4.13 Debiteras per timme (1 232 kr/h)
  5. Tidsbegränsade åtgärder
    Ärendetyp Avgift i kronor
  5.12 Nybyggnadskarta 9 500
  5.13 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för nybyggnadskarta enligt 5.12
  5.14 Kontroll av karta enligt 5.12 och 5.13 Debiteras per timme (1 232 kr/h)
  5.15 Uppdatering av karta enligt 5.12 och 5.13 Debiteras per timme (1 232 kr/h)
 9. Utstakning

  Avgifter för utstakning (moms tillkommer)

  1. En- och tvåbostadshus
    Ärendetyp Avgift i kronor
  1.45 Startavgift för åtgärder som avser nybyggnad av en- och tvåbostadshus (max 4 punkter) 9 200
  1.46 Startavgift för tillbyggnader och komplementbyggnader (max 4 punkter) 5 500
  1.47 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200
  1.48 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 1.45, 1.46 och 1.47
  1.49

  Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället

  60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 1.45, 1.46 och 1.47
  2. Flerbostadshus och byggnader för veksamheter 
    Ärendetyp Avgift i kronor 
  2.62 Startavgift för huvudbyggnad (max 4 punkter) 11 100
  2.63 Startavgift för tillbyggnader och komplementbyggnader (max 4 punkter) 5 500
  2.64 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200
  2.65 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 2.62, 2.63 och 2.64
  2.66

  Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället

  60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 2.62, 2.63 och 2.64
  3. Övriga byggnader och anläggningar
    Ärendetyp Avgift i kronor
  3.45 Startavgift (max 4 punkter) 11 100
  3.46 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200
  3.47 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 3.45 och 3.46
  3.48 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället 60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 3.45 och 3.46.
  4. Skyltar och ljusanordningar
    Ärendetyp Avgift i kronor
  4.16 Startavgift max 4 punkter 9 200
  4.17 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200
  4.18 Grovutstakning  80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 4.16 och 4.17
  4.19 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället 60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 4.16 och 4.17

  5. Tidsbegränsade åtgärder
    Ärendetyp Avgift i kronor
  5.16 Startavgift max 4 punkter 9 200
  5.17 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200
  5.18 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 5.16 och 5.17
  5.19 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället

  60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 5.16 och 5.17

 10. Lägeskontroll

  Avgifter för lägeskontroll (moms tillkommer)

  1. En- och tvåbostadshus
    Ärendetyp Avgift i kronor
  1.50 Startavgift (max 4 punkter) 4 900
  1.51 Tillägg per punkt utöver startavgift 100
  1.52 Tillbyggnader max 15 kvm om tillbyggnaden är placerad längre än 4,5 meter från närmaste fastighetsgräns 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 1.50 och 1.51
  2. Flerbostadshus och byggnader för verksamheter 
    Ärendetyp Avgift i kronor
  2.67 Startavgift (max 4 punkter) 4 900
  2.68 Tillägg per punkt utöver startavgift 100
  2.69 Tillbyggnader max 15 kvm om tillbyggnaden är placerad längre än 4,5 meter från närmaste fastighetsgräns 50 procent av avgiften motsvarande lägeskontroll enligt tabell 2.67 och 2.68
  3. Övriga byggnader och anläggningar
    Ärendetyp Avgift i kronor
  3.49 Startavgift (max 4 punkter) 4 900
  3.50 Tillägg per punkt utöver startavgift 100
  4. Skyltar och ljusanordningar
    Ärendetyp Avgift i kronor
  4.20 Startavgift (max 4 punkter) 4 900
  4.21 Tillägg per punkt utöver startavgift  100
  5. Tidsbegränsade åtgärder 
    Ärendetyp Avgift i kronor
  5.20 Startavgift (max 4 punkter) 4 900
  5.21 Tillägg per punkt utöver startavgift 100
 11. Taxa geodata

  14 Geodataprodukter (moms tillkommer) Avgift
    Leveranskostnad tillkommer, se tabell 15. Kostnad för bearbetning av data kan tillkomma, se tabell 16  
  14.1 Digitalt ortofoto 2020 12 kronor/ha
  14.2 Laserdata 2020 152 kronor/ha
  14.3 Baskartan (öppna data) 0 kronor/ha

   

  15 Leveranskostnad per köp av geodataprodukt (moms tillkommer) Avgift
   15.1 Administration och leveranspaketering (minimum en timme) Timdebitering
  1 232 kr/tim

   

  16 Mät-, kart och GIS-uppdrag (moms tillkommer) Avgift
   16.1 Mät-, kart- och GIS-uppdrag Timdebitering
  1 232 kr/tim
 12. Kontakt

  Kontakta oss

  Om du har ett pågående ärende
  I det digitala verktyget bygglovhjälpen kan du se vad som händer i ditt ärende och vem som är din handläggare.

  Använd bygglovhjälpen.

  Du kan alltid kontakta din handläggare på måndagar, tisdagar och onsdagar 9.00–10.00 samt på torsdagar 13.00–14.00.

  Kontaktcenter
  Du kan ringa eller mejla till kommunens kontaktcenter som svarar på allmänna bygglovsfrågor och hjälper dig hitta till rätt information. Via kontaktcenter kan du också boka ett digitalt möte eller ett telefonmöte med en byggnadsinspektör när du behöver vägledning i ditt specifika projekt.

  Telefon: 018-727 00 00

  Telefontid: måndag - torsdag, 9.00-12.00. Obs! 2/12 är bygglovsavdelningen stängd, det kan därför ta längre tid att få svar på dina frågor.

  E-post: uppsala.kommun@uppsala.se

  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala

  Hantering av personuppgifter
  Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 
  Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.

Aktuellt inom bygga, riva och installera

Bygglovhjälpen

Det kan kännas krångligt och svårt att söka bygglov, särskilt när du gör det för första gången. Bygglovhjälpen är ett digitalt verktyg som leder dig till rätt information och berättar vad du behöver få med dig när du skickar in en ansökan. Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av våra bygglovhandläggare så reder vi ut ditt ärende tillsammans!

Nyheter om bygga, riva och installera

 • Om hållbar stadsutveckling på UKK

  Nu öppnar vi dörrarna igen för en ny Business Arena Uppsala, efter ett uppehåll för pandemin. Den 1 december blir det en heldag med Uppsala Konsert & Kongress, UKK, som en nationell mötesplats med ett lokalt fokus på Uppsalas fastighetsmarknad.

 • Fortsatt många bygglovsansökningar till kommunen

  Under pandemin har många satt igång med byggprojekt i sina hem och planerat för nya bostäder. Det har genererat en stor ökning av antalet sökta bygglov till Uppsala kommun. Det höga trycket innebär att det är en längre väntetid än vanligt för att få sitt bygglov beviljat.

Så arbetar vi med bygga, riva och installera

 • Så arbetar vi med:

  Tillsyn inom plan- och bygglagen

  Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta. Byggnadsnämnden ska genom tillsyn se till att lagstiftningen följs. Att felaktigheter och brister åtgärdas. Att det som byggs och att den befintliga byggda miljön uppfyller de bestämmelser och beslut som gäller enligt plan- och bygglagstiftningen. Det är därför viktigt att byggnadsnämnden arbetar med tillsyn och ingriper när det finns skäl för det. Tillsyn är också en demokratifråga. Alla regler ska användas på samma sätt i hela landet inom ramen för det större eller mindre bedömningsutrymme som finns i de olika reglerna.