Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  När du söker bygglov, marklov, rivningslov eller gör en anmälan (bygganmälan) ska du skicka med ritningar och andra relevanta handlingar. 

  Vilka handlingar du ska skicka med beror på vad du tänker bygga. 

 2. Checklistor

  Vi arbetar med att uppdatera checklistorna då kontaktuppgifterna i dem inte stämmer längre. Du hittar rätt kontaktuppgifter under Kontakt längst ned på denna sida.

  Här hittar du checklistor som visar vad du behöver skicka in när du söker bygglov, marklov, rivningslov eller gör en anmälan.

  Checklistorna utgår från vanliga byggprojekt och innehåller information om vilka handlingar du ska skicka in, krav på handlingarna du skickar in och vilka andra lov och tillstånd du kan behöva.

  Anmälan

  Attefall

  Inreda ny bostad i enbostadshus (PDF, 38 KB)

  Nybyggnad av komplementbostadshus (PDF, 74 KB)

  Nybyggnad av komplementbyggnad (PDF, 39 KB)

  Tillbyggnad max 15 kvm (PDF, 39 KB)

  Uppförande av takkupor (PDF, 38 KB)

  Övriga åtgärder som behöver anmälan

  Avlopp och vattenförsörjning – installation eller väsentlig ändring (PDF, 39 KB)

  Eldstad – installation eller väsentlig ändring (PDF, 38 KB)

  Ändrad planlösning (PDF, 38 KB)

  Ändring i bärande konstruktion (PDF, 39 KB)

  Ändring i en byggnads brandskydd (PDF, 38 KB)

  Hiss – installation eller väsentlig ändring (PDF, 38 KB)

  Ventilation – installation eller väsentlig ändring (PDF, 38 KB)

  Bygglov

  Nybyggnation

  Nybyggnad av affärshus, kontorshus och industri (PDF, 40 KB)

  Nybyggnad av en- och tvåbostadshus (PDF, 39 KB)

  Nybyggnad av flerbostadshus (PDF, 41 KB)

  Dagsljusredovisning (PDF, 91 KB)

  Nybyggnad av komplementbyggnad (PDF, 39 KB)

  Nybyggnad av teknikbyggnad (PDF, 39 KB)

  Nybyggnad av mast (PDF, 38 KB)

  Tillbyggnader

  Tillbyggnad av affärshus, kontorshus och industri (PDF, 40 KB)

  Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus (PDF, 39 KB)

  Tillbyggnad av flerbostadshus (PDF, 41 KB)

  Inglasningar

  Inglasat uterum (PDF, 39 KB)

  Inglasning av balkong (PDF, 38 KB)

  Solceller, fasadändring, skyltar och ljusanordningar

  Uppsättning av solceller och solfångare (PDF, 39 KB)

  Fasadändring (PDF, 40 KB)

  Skylt och ljusanordning (PDF, 38 KB)

  Ändrad användning samt inreda ny bostad eller lokal

  Ändrad användning till annan verksamhet (PDF, 39 KB)

  Ändrad användning till bostad (PDF, 39 KB)

  Inreda ny bostad eller lokal i befintlig byggnad (PDF, 40 KB)

  Murar, markåtgärder och parkeringsplatser

  Uppförande av murar och plank (PDF, 39 KB)

  Marklov (PDF, 39 KB)

  Anläggande av parkering (PDF, 38 KB)

  Förhandsbesked och övriga bygglovsåtgärder

  Förhandsbesked (PDF, 39 KB)

  Rivning (även anmälan om rivning) (PDF, 38 KB)

  Byggbodar (PDF, 38 KB)

  Upplag och materialgårdar (PDF, 38 KB)

  Tidsbegränsat bygglov (PDF, 36 KB)

  Inför tekniskt samråd

  Nybyggnation

  Nybyggnad av affärshus, kontorshus och industri (PDF, 39 KB)

  Nybyggnad av en- och tvåbostadshus (PDF, 39 KB)

  Nybyggnad av flerbostadshus (PDF, 39 KB)

  Nybyggnad av komplementbyggnad (PDF, 38 KB)

  Nybyggnad av skola/förskola (PDF, 39 KB)

  Tillbyggnader

  Tillbyggnad av affärshus, kontorshus och industri (PDF, 39 KB)

  Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus (PDF, 39 KB)

  Tillbyggnad av flerbostadshus (PDF, 39 KB)

  Övriga åtgärder

  Ändrad användning till annan verksamhet (PDF, 38 KB)

  Ändrad användning till bostad (PDF, 39 KB)

  Fasadändring (PDF, 38 KB)

  Inreda ny bostad eller lokal (PDF, 38 KB)

  Rivning inför tekniskt samråd (PDF, 37 KB)

 3. Ritningsinformation

  Du behöver oftast skicka med situationsplan, fasadritning, planritning och sektionsritning. 

  Situationsplan

  En situationsplan ska redovisa var du ska bygga, riva eller göra din åtgärd. En situationsplan visar fastigheten, dess byggnader och omgivningen ovanifrån. 

  Basera situationsplanen på en karta – ett underlag för situationsplan – som du beställer av oss. Redovisa vad du ska göra i kartan och använd den som situationsplan i din ansökan.

  Situationsplanen ska visa

  • befintliga och planerade markhöjder mot bland annat grannar och väg
  • hur tillgängligheten för personer med nedsatt orienterings- och rörelseförmåga ordnas till samtliga byggnader
  • eventuella stödmurar och slänter
  • hur anslutningen mellan gata samt infart och tomt klaras (redovisa med plushöjder)
  • parkering
  • vilka befintliga byggnader som ska bevaras och vilka som ska rivas
  • nybyggnaden eller tillbyggnadens alla yttermått
  • nybyggnadens avstånd till fastighetsgränsen (minst tre mått)
  • plats för enskilt avlopp och enskild brunn (om det ligger utanför kommunalt VA-område)
  • plats för utevistelse (redovisa på situationsplanen eller i en markplaneringsritning)
  • plats för avfallshantering (redovisa på situationsplanen eller i en markplaneringsritning).

  Beställ en karta och använd som underlag till din situationsplan.

  Fasadritning

  Fasadritningen ska visa

  • takvinklar
  • fasadutformning, till exempel fönster, dörrar och skärmtak
  • blivande och befintlig marknivå fram till tomtgräns
  • material och färgsättning.

  Tänk på att:

  • Om du ska ändra marknivån ska du redovisa både befintlig (streckad) och blivande (heldragen) marklinje. Redovisningen ska sträcka sig till fastighetsgränsen eller till den punkt där den nya marknivån möter den befintliga.
  • Dagvatten ska tas om hand inom den egna fastigheten. Normalt innebär det att den nya och den befintliga marknivån möts cirka 0,5 meter från tomtgränsen för att lämna plats för ett dike eller dränering.
  • Redovisa både befintliga och nya fasader när det gäller tillbyggnad/ändring. Markera det som är nytt.
  • Fasadritningarna ska stämma överens med planritningarna.

  Planritning

  En planritning ska visa

  • våningsplanets olika rum och vilka funktioner de har
  • väggtjocklekar, fönster och dörrar, trappor och hiss
  • var fast inredning (köksinredning, tvättstuga, wc och dusch) är placerad
  • möblering, så att det går att granska tillgänglighet och användbarhet
  • måttsättning
  • bruttoarea och boarea/bruksarea för varje plan
  • var sektioner är tagna.

  Vid ombyggnad och tillbyggnad är det viktigt att märka ut vad som är befintligt, vad som är nytt och vad som eventuellt ska rivas. Visa väggar som ska rivas och nya väggar med avvikande markering, till exempel skrafferat (snedställda ritade parallella linjer).

  I en bostad ska entréplanet minst ha plats för

  • hygienrum (wc/dusch)
  • avskiljbar sovplats (till exempel sovalkov)
  • matlagning
  • utrymme för måltider
  • plats för sittgrupp
  • utrymme för förvaring och tvätt.

  För små bostäder (högst 35 kvadratmeter) gäller andra regler.
  Läs om tillgänglighet och bostadsutformning på boverket.se

  Folder om tillgänglighet och användbarhet i en- och tvåbostadshus. (PDF, 3 MB)

  Sektionsritning

  Du ska lämna in en sektionsritning om de förändringar du tänkt göra påverkar byggnadens konstruktion eller om det gäller en ny- eller tillbyggnad. En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden från sidan.

  Sektionsritningen ska visa:

  • rumshöjder (avstånd mellan färdigt golv och undertak/innertak)
  • färdig golvhöjd på byggnadens alla plan inklusive vind
  • byggnadens olika höjder
  • bjälklagens placering (inklusive isolering)
  • takvinklar
  • hur byggnaden ansluter till marken.

  Exempelritningar för olika projekt

  Förhandsbesked/lokaliseringsprövning (PDF, 154 KB)

  Nybyggnad av enbostadshus (PDF, 2 MB)

  Tillbyggnad av enbostadshus (PDF, 1 MB)

  Fasadändring – takkupor (PDF, 663 KB)

  Inglasning av balkong (PDF, 187 KB)

  Inglasat uterum (PDF, 2 MB)

  Nybyggnad av komplementbyggnad (PDF, 1 MB)

  Plank (PDF, 577 KB)

  Skylt (PDF, 144 KB)

  Solceller (PDF, 643 KB)

 4. Kontrollansvarig

  Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt (tidigare hette det kvalitetsansvarig). Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus.

  Du behöver alltid en kontrollansvarig 

  • vid nybyggnad av bostadshus
  • om byggnadsprojektet innehåller kök- eller våtutrymme
  • om bygget är större än 50 kvadratmeter.

  Du behöver aldrig en kontrollansvarig när du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan.

  Läs om vad det innebär att ha en kontrollansvarig och sök efter certifierade kontrollansvariga på boverket.se

  Blankett för att anmäla vilken kontrollansvarig du anlitat. (PDF, 852 KB)

 5. Kontrollplan

  I alla bygglovspliktiga och anmälningspliktiga projekt ska det finnas en kontrollplan.

  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. Du behöver en kontrollplan för alla åtgärder som kräver bygg-, rivnings-, marklov eller en anmälan.

  Läs mer om kontrollplaner på boverket.se.

  Mall för kontrollplan (PDF, 671 KB)

  Exempel på kontrollplaner

  Nedan finns exempel på hur kontrollplaner kan se ut för enklare åtgärder där kontrollansvarig inte krävs.

  Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än vad som anges i exemplet.

  Kontrollplaner för åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov

  Byggbod (PDF, 166 KB)

  Fasadändring (PDF, 188 KB)

  Inglasat uterum (PDF, 180 KB)

  Inglasning av balkong eller takterrass (PDF, 185 KB)

  Komplementbyggnad (PDF, 61 KB)

  Mindre tillbyggnad (PDF, 183 KB)

  Mur och plank (PDF, 222 KB)

  Nybyggnad av teknikbyggnad (PDF, 185 KB)

  Parkering, anläggning av (PDF, 164 KB)

  Rivning (PDF, 176 KB)

  Schaktning/fyllning (PDF, 59 KB)

  Skylt- och ljusanordning – fristående (PDF, 170 KB)

  Skylt- och ljusanordning på fasad (PDF, 170 KB)

  Solceller (PDF, 165 KB)

  Trädfällning (PDF, 55 KB)

  Kontrollplaner för åtgärder som kräver anmälan

  Avlopp eller vattenförsörjning (PDF, 132 KB)

  Eldstad (PDF, 57 KB)

  Förändrad planlösning (PDF, 144 KB)

  Hiss – installation eller väsentlig ändring (PDF, 128 KB)

  Inreda ny bostad i enbostadshus (attefall) (PDF, 142 KB)

  Komplementbostadshus (attefall) (PDF, 139 KB)

  Komplementbyggnad (attefall) (PDF, 63 KB)

  Rivning (PDF, 176 KB)

  Takkupa (PDF, 134 KB)

  Tillbyggnad (attefall) (PDF, 134 KB)

  Tillbyggnad inglasning av uterum (attefall) (PDF, 220 KB)

  Ventilation (PDF, 133 KB)

  Ändring i bärande konstruktion (PDF, 139 KB)

 6. Avvecklingsplan

  Om du söker tidsbegränsat bygglov ska du alltid lämna in en avvecklingsplan.

  Mall för avvecklingsplan (PDF, 190 KB)

 7. Teknisk beskrivning

  I en teknisk beskrivning redovisar du byggnadens tekniska uppbyggnad, till exempel

  • bärförmåga, stadga och beständighet
  • energihushållning och värmeisolering
  • vatten och avlopp
  • brandsäkerhet.

  Ladda ner blankett för att lämna en teknisk beskrivning (PDF, 868 KB)

 8. Färdigställandeskydd

  Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller en bankgaranti som ska hjälpa dig som byggherre om entreprenören till exempel går i konkurs under byggtiden.

  Du behöver färdigställandeskydd när du anlitar entreprenörer för att utföra vissa arbeten på en- och tvåbostadshus. Det är byggherrens ansvar att det finns ett färdigställandeskydd, men det är ofta entreprenören som tecknar försäkringen. Om du anlitar flera entreprenörer behöver du ett färdigställandeskydd för varje avtal.

  Läs exempel på när du behöver färdigställandeskydd på boverket.se

 9. Kontakt

  Kontakta oss

  Om du har ett pågående ärende
  I det digitala verktyget bygglovhjälpen kan du se vad som händer i ditt ärende och vem som är din handläggare.

  Använd bygglovhjälpen.

  Du kan alltid kontakta din handläggare på måndagar, tisdagar och onsdagar 9.00–10.00 samt på torsdagar 13.00–14.00.

  Om du har ett nytt ärende
  Du kan ringa eller mejla till Kontaktcenter som svarar på allmänna bygglovsfrågor och hjälper dig hitta rätt information. Via Kontaktcenters knappvalsmeny kan du nå bygglovshandläggarna om du till exempel vill boka in ett möte eller ha vägledning i ditt specifika projekt.

  Telefon: 018-727 00 00

  Telefontid: måndag - torsdag, 9.00-12.00. 

  E-post: uppsala.kommun@uppsala.se

  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala

  Hantering av personuppgifter
  Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 
  Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.

Aktuellt inom bygga, riva och installera

Bygglovhjälpen

Det kan kännas krångligt och svårt att söka bygglov, särskilt när du gör det för första gången. Bygglovhjälpen är ett digitalt verktyg som leder dig till rätt information och berättar vad du behöver få med dig när du skickar in en ansökan. Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av våra bygglovhandläggare så reder vi ut ditt ärende tillsammans!

Nyheter om bygga, riva och installera

 • Installera eldstad hemma? Tänk på detta

  Med höjda elpriser har intresset för att värma upp sitt boende med eldstad ökat markant. Tänk på att det kan finnas andra mer klimatsmarta lösningar. Om du ändå vill installera en ny eldstad eller ändra något i din befintliga installation, behöver du göra en anmälan eller ansöka om bygglov. Det är också viktigt att du eldar säkert och så klimatsmart som möjligt.

Så arbetar vi med bygga, riva och installera

 • Så arbetar vi med:

  Tillsyn inom plan- och bygglagen

  Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta.