Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Avgifter för bygglov

  Från 1 januari 2023 gäller nya avgifter. Den nya avgifterna gäller för ärenden som kommit in till bygglovsenheten 1 januari 2023 eller senare.

  Avgifterna gäller bygglovsenhetens verksamhetsområde som bland annat omfattar bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och anmälan. Här hittar du också avgifter för kart- och mätverksamhet som är kopplad till bygglov och anmälan.

  I avgiften ingår kostnaden för handläggningen från lov fram till och med slutbesked. Extra avgifter kan tillkomma om ärendet är mer avancerat än normalt. De kostnader som tillkommer är antingen specificerade under respektive ärendetyp eller så timdebiteras den tillkommande kostnaden. 

  Avgiften tas normalt ut i samband med beslut om lov. Observera att även planavgift kan tillkomma.

  Alla berörda areor anges i bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA).

 2. En- och tvåbostadshus samt attefallsåtgärder

  Förhandsbesked
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.1 Förhandsbesked per beviljad bostad 17 100   17 100
  Ny- och tillbyggnader
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.2 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, max 100 kvm (BTA+OPA) 13 200 21 100 34 300
  1.3 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, större än 100 kvm (BTA+OPA) 21 100 29 000 50 100
  1.4 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandsbeskedets villkor följs -7 900   -7 900
  1.5 Tillbyggnad av huvudbyggnad utan tekniskt samråd 9 200 1 300 10 500
  1.6 Tillbyggnad av huvudbyggnad med tekniskt samråd 11 800 9 200 21 000
  1.7 Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad utan tekniskt samråd 6 600 1 300 7 900
  1.8 Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad med tekniskt samråd  7 900  5 300 13 200
  Extra teknisk kontroll
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.9 Extra samråd och startbesked utöver det första, per styck   5 300 5 300
  1.10 Extra arbetsplatsbesök utöver det första, per styck   5 300 5 300
  1.11 Interimistiskt slutbesked utan extra platsbesök, per styck    6 600 6 600
  1.12 Interimistiskt slutbesked med extra platsbesök, per styck   9 200 9 200
  1.13 Byte av kontrollansvarig   5 300 5 300
  Attefallsåtgärder
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.14 Inte bygglovspliktigt komplementbostadshus, max 30 kvm   8 600 8 600
  1.15 Inte bygglovspliktig komplementbyggnad, max 30 kvm   5 900 5 900
  1.16 Inte bygglovspliktig tillbyggnad, max 15 kvm (BTA)   8 600 8 600
  1.17 Inte bygglovspliktigt inredande av ytterligare bostad (endast enbostadshus)   9 900 9 900
  1.18 Inte bygglovspliktig takkupa   5 900 5 900
  Ändringar av befintliga byggnader
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.19 Fasadändring, mindre (till exempel fönster, dörrar eller takfönster samt byte av fasadkulör på samma fasadmaterial) 3 300 700 4 000
  1.20 Fasadändring, större (till exempel byte av tak- eller fasadmaterial, ny balkong eller ny takkupa) 7 200 700 7 900
  1.21 Ändra användning 11 800 5 900 17 700
  1.22 Inreda en ny bygglovspliktig bostad 9 200 5 900 15 100
  1.23 Inreda lokal för verksamhet 9 200 5 900 15 100
  1.24 Ändrad planlösning   12 500 12 500
  1.25 Ändring som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs   6 600 6 600
  1.26 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter.  

  Debiteras per timme

  (1 316 kr/tim)

  Debiteras per timme

  (1 316 kr/tim)

  Tekniska åtgärder
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.27 Installation eller väsentlig ändring av en hiss    5 300 5 300
  1.28 Installation eller väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal   2 600 2 600
  1.29 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation    6 600 6 600
  1.30 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt   6 600 6 600
  1.31 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden   11 200 11 200
  1.32 Grundförstärkning   17 100 17 100
  1.33 Installation eller väsentlig ändring av fettavskiljare   5 300 5 300
  Markåtgärder, murar och plank
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.34 Marklov och förberedande marklov inför bygglov 5 900 1 300 7 200
  1.35 Mur eller plank 7 200 1 300 8 500
  Rivning (bygglov och anmälan)
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.36 Rivning utan tekniskt samråd 5 900 1 300 7 200
  1.37 Rivning med tekniskt samråd 8 600 3 900 12 500
  1.38 Rivning i samma ansökan som bygglov 5 300   5 300
  1.39 Anmälan om rivning utan tekniskt samråd   7 200 7 200
  1.40 Anmälan om rivning med tekniskt samråd   12 500 12 500
  Kartor
    Ärendetyp Avgift i kronor
  1.41 Nybyggnadskarta A 10 200
  1.42 Nybyggnadskarta B 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 1.41
  1.43 Nybyggnadskarta C 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 1.41
  1.44 Kontroll av karta enligt 1.41, 1.42 och 1.43 Debiteras per timme (1 316 kr/tim)
  1.45 Uppdatering av karta enligt 1.41, 1.42 och 1.43 Debiteras per timme (1 316 kr/tim)
  Utstakning (moms tillkommer)
    Ärendetyp Avgift i kronor
  1.46 Startavgift för åtgärder som avser nybyggnad av en- och tvåbostadshus (max 4 punkter) 9 900
  1.47 Startavgift för tillbyggnader och komplementbyggnader (max 4 punkter) 5 900
  1.48 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 300
  1.49 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 1.46, 1.47 och 1.48
  1.50

  Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället

  60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 1.46, 1.47 och 1.48
  Lägeskontroll (moms tillkommer)
    Ärendetyp Avgift i kronor
  1.51 Startavgift (max 4 punkter) 5 300
  1.52 Tillägg per punkt utöver startavgift 100
  1.53 Tillbyggnader max 15 kvm om tillbyggnaden är placerad längre än 4,5 meter från närmaste fastighetsgräns 50 procent av kostnaden för motsvarande lägeskontroll enligt tabell 1.51 och 1.52
 3. Flerbostadshus och byggnader för verksamheter

  Byggnader för verksamheter kan till exempel vara affärshus, lager, industri, stall och markparkering.

  Förhandsbesked
    Ärendetyp Avgift lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  2.1 Förhandsbesked per beviljad bostad 17 100   17 100
  2.2 Förhandsbesked för andra byggnader och anläggningar än bostadshus 27 600   27 600

  Alla berörda areor anges i bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA).

  Ny- och tillbyggnader
    Ärendetyp Avgift lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  2.3 0-50 kvm (BTA+OPA) 10 500  1 300 11 800
  2.4 51-100 kvm (BTA+OPA) 15 800 2 600 18 400
  2.5 101-200 kvm (BTA+OPA) 22 400 19 700 42 100
  2.6 201-400 kvm (BTA+OPA) 34 200 21 100 55 300
  2.7 401-700 kvm (BTA+OPA) 49 900 27 800 77 700
  2.8 701-1000 kvm (BTA+OPA) 69 900 38 900 108 800
  2.9 1001-2000 kvm (BTA+OPA) 98 300 56 400 154 700
  2.10 2001-3000 kvm (BTA+OPA) 121 900 70 000 191 900
  2.11 3001-4000 kvm (BTA+OPA) 146 300 84 000 230 300
  2.12 4001-6000 kvm (BTA+OPA) 185 800 106 600 292 400
  2.13 6001-8000 kvm (BTA+OPA) 222 900 127 900 350 800
  2.14 8001-11000 kvm (BTA+OPA) 289 800 166 300 456 100
  2.15 11001-15000 kvm (BTA+OPA) 376 700 216 200 592 900
  2.16 Därutöver för varje 5000-intervall kvm (BTA+OPA) 76 300 21 100 97 400
  Extra teknisk kontroll
    Ärendetyp Avgift lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  2.17 Extra samråd och startbesked utöver det första, per styck   7 900 7 900
  2.18 Extra arbetsplatsbesök utöver det första, per styck   10 500 10 500
  2.19 Interimistiskt slutbesked utan extra platsbesök, per styck   7 900 7 900
  2.20 Interimistiskt slutbesked med extra platsbesök, per styck   19 700 19 700
  2.21 Byte av kontrollansvarig   5 300 5 300
  Ändringar i befintliga byggnader
    Ärendetyp Avgift lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  2.22

  Mindre fasadändring, (till exempel fönsterbyten, en mindre takkupa, renovering av en balkong, en ny balkong, en balkonginglasning, eller en takterrass)

   6 600 1 300 7 900
  2.23 Större fasadändring, (flera mindre takkupor, byte av fasad- eller takmaterial flera nya balkonger, inglasning samt renovering av flera balkonger eller tilläggsisolering) 15 800 1 300 17 100
  2.24 Stora takkupor Enligt area i tabell 2.3-2.16 minus avgift för teknisk kontroll   Enligt area i tabell 2.3-2.16
  2.25 Ändrad användning mindre än 100 kvm (BTA+OPA) 9 200 2 600 11 800
  2.26 Ändrad användning 100 kvm och större (BTA+OPA)  Enligt area i tabell 2.3-2.16 minus avgift för teknisk kontroll   Enligt area i tabell 2.3-2.16
  2.27 Inreda som mest 4 ytterligare bostäder 19 700 13 200 32 900
  2.28 Inreda 5-10 ytterligare bostäder 43 400 21 100 64 500
  2.29 Inreda fler än 10 bostäder Enligt area i tabell 2.3-2.16 minus avgift för teknisk kontroll   Enligt area i tabell 2.3-2.16
  2.30 Inreda ytterligare lokal för verksamhet Enligt area i tabell 2.3-2.16 minus avgift för teknisk kontroll   Enligt area i tabell 2.3-2.16
  2.31 Ändrad planlösning mindre än 100 kvm (BTA+OPA)   9 200 9 200
  2.32 Ändrad planlösning 100 och större (BTA+OPA)   Enligt area i tabell 2.3-2.16 Enligt area i tabell 2.3-2.16
  2.33 Ändring som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs, utan tekniskt samråd   6 600 6 600
  2.34 Ändring som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs, med tekniskt samråd   21 100 21 100
  2.35 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter   Debiteras per timme
  (1 316 kr/tim)
  Debiteras per timme
  (1 316 kr/tim)
  Tekniska åtgärder
    Ärendetyp Avgift lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  2.36 Installation eller väsentlig ändring av en hiss   13 200 13 200
  2.37 Installation eller väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal   2 600 2 600
  2.38 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation   14 500 14 500
  2.39 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp inom en enskild lägenhet eller verksamhet   9 200 9 200
  2.40

  Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp (stamrenovering)

    26 300 26 300
  2.41 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden   21 100 21 100
  2.42 Grundförstärkning   31 600 31 600
  2.43 Installation eller väsentlig ändring av fettavskiljare    5 300 5 300
  Markåtgärder, murar och plank
    Ärendetyp Avgift lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  2.44 Marklov inom område med areal om 1-500 kvm  5 300 700 6 000
  2.45 Marklov inom område med areal om 501-2000 kvm 9 200 1 300 10 500
  2.46 Marklov inom område med areal större än 2000 kvm 19 700 1 300 21 000
  2.47 Marklov för förberedande åtgärder inför bygglov, oavsett storlek 19 700 1 300 21 000
  2.48

  Mur eller plank avsett för en enskild lägenhet

  6 600 700 7 300
  2.49 Flera murar eller plank samt murar och plank avsedda för flerbostadshus och verksamheter Debiteras per timme
  (1 316 kr/tim)
  Debiteras per timme
  (1 316 kr/tim)
  Debiteras per timme
  (1 316 kr/tim)
  2.50 Parkeringsplatser för 1-5 bilar 9 200   9 200
  2.51 Parkeringsplatser för fler än 5 bilar 19 700  1 300 21 000
  Rivning (bygglov och anmälan)
    Ärendetyp Avgift lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  2.52 Rivning utan tekniskt samråd 6 600 1 300 7 900
  2.53 Rivning med tekniskt samråd 9 200 18 400 27 600
  2.54 Rivning av en byggnad i samma ansökan som bygglov 5 300   5 300
  2.55 Anmälan om rivning utan tekniskt samråd    7 900 7 900
  2.56

  Anmälan om rivning med tekniskt samråd

    27 600 27 600
  Kartor
    Ärendetyp Avgift i kronor
  2.57 Nybyggnadskarta A där fastighetens yta är max 3000 kvm 13 500
  2.58 Kostnadstillägg där det behövs en nybyggnadskarta A och där kartan ska täcka en yta som är större än 3000 kvm. Ett tillägg per påbörjad 3000 kvm utöver de 3000 första. 9 200
  2.59 Nybyggnadskarta B 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 2.57 och 2.58
  2.60 Nybyggnadskarta C 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 2.57 och 2.58
  2.61 Kontroll av karta enligt 2.57, 2.58, 2.59 och 2.60 Debiteras per timme
  (1 316 kr/tim)
  2.62

  Uppdatering av karta enligt 2.57, 2.58, 2.59 och 2.60

  Debiteras per timme
  (1 316 kr/tim)

  Utstakning (moms tillkommer)
    Ärendetyp Avgift i kronor
  2.63 Startavgift för huvudbyggnad (max 4 punkter) 11 800
  2.64 Startavgift för tillbyggnader och komplementbyggnader (max 4 punkter) 5 900
  2.65 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 300
  2.66 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 2.63, 2.64 och 2.65
  2.67

  Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället

  60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 2.63, 2.64 och 2.65
  Lägeskontroll (moms tillkommer)
    Ärendetyp Avgift i kronor
  2.68 Startavgift (max 4 punkter) 5 300
  2.69 Tillägg per punkt utöver startavgift 100
  2.70 Tillbyggnader max 15 kvm om tillbyggnaden är placerad längre än 4,5 meter från närmaste fastighetsgräns 50 procent av avgiften motsvarande lägeskontroll enligt tabell 2.68 och 2.69
 4. Övriga byggnader och anläggningar

  Förhandsbesked
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  3.1 Förhandsbesked 27 600   27 600
  Ny- och tillbyggnader
     Ärendetyp  Avgift för lovhandläggning  Avgift för teknisk kontroll  Total avgift i kronor
   3.2  En transformatorstation 11 800 1 300 13 100
  3.3 Nybyggnad av kolonistuga inklusive eventuell bod 3 300 1 300 4 600
  3.4 Tillbyggnad av kolonistuga eller nybyggnad av bod vid kolonistuga 2 000 700 2 700
  3.5 Ett upplag eller en materialgård 14 500 1 300 15 800
  3.6 En fast cistern och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser 11 800 1 300 13 100
  3.7 En nöjespark, djurpark, idrottsplats (dock ej arena), skidbacke med lift, kabinbana, campingplats, skjutbana, småbåtshamn, friluftsbad, motorbana och golfbana Debiteras per timme
  (1 316 kr/tim)
  Debiteras per timme
  (1 316 kr/tim)
  Debiteras per timme
  (1 316 kr/tim)
  3.8 En radio- eller telemast eller ett torn 14 500 17 100 31 600
  3.9 Begravningsplats 25 000 1 300 26 300
  3.10 En tunnel eller ett bergrum 14 500 21 100 35 600
  3.11 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk 46 100 22 400 68 500
  Extra teknisk kontroll
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  3.12 Extra samråd och startbesked utöver det första, per styck   7 900 7 900
  3.13 Extra arbetsplatsbesök utöver det första, per styck   10 500 10 500
  3.14 Interimistiskt slutbesked utan extra platsbesök, per styck   7 900 7 900
  3.15 Interimistiskt slutbesked med extra platsbesök, per styck   19 700 19 700
  3.16 Byte av kontrollansvarig   5 300 5 300
  Ändringar i befintliga byggnader och anläggningar
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  3.17 Fasadändring 6 600 1 300 7 900
  3.18 Ändrad användning 14 500 1 300 15 800
  3.19 Ändrad planlösning   13 200 13 200
  3.20 Ändring som innebär att konstruktionen av byggnadens eller anläggningens bärande delar berörs   10 500 10 500
  Tekniska åtgärder
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  3.21 Installation eller väsentlig ändring av en hiss   13 200 13 200
  3.22 Installation eller väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal   2 600 2 600
  3.23 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation   14 500 14 500
  3.24 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp   26 300 26 300
  3.25 Ändring av byggnad eller anläggning som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden eller anläggningen   21 100 21 100
  3.26 Grundförstärkning   31 600 31 600
  3.27 Installation eller väsentlig ändring av fettavskiljare   5 300 5 300
  Markåtgärder, murar och plank
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  3.28 Marklov inom område med areal om 1-500 kvm 5 300 700 6 000
  3.29 Marklov inom område med areal om 501-2000 kvm 9 200 1 300 10 500
  3.30 Marklov inom område med areal större än 2000 kvm 19 700 1 300 21 000
  3.31 Marklov för förberedande åtgärder inför bygglov, oavsett storlek 9 200 1 300 10 500
  3.32 Mur eller plank Debiteras per timme
  (1 316 kr/tim)
   Debiteras per timme
  (1 316 kr/tim)
  Debiteras per timme
  (1 316 kr/tim)
  3.33 Parkeringsplatser för 1-5 bilar 9 200   9 200
  3.34 Parkeringsplatser för fler än 5 bilar 19 700 1 300 21 000
  Rivning (bygglov och anmälan)
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  3.35 Rivning utan tekniskt samråd 6 600 1 300 7 900
  3.36 Rivning med tekniskt samråd 9 200 11 800 21 000
  3.37 Rivning i samma ansökan som bygglov 5 300   5 300
  3.38 Anmälan om rivning utan tekniskt samråd   7 900 7 900
  3.39 Anmälan om rivning med tekniskt samråd    21 100 21 100
  Kartor
    Ärendetyp Avgift i kronor
  3.40 Nybyggnadskarta A där fastighetens yta är max 3000 kvm. 13 500
  3.41 Kostnadstillägg där det behövs en nybyggnadskarta A och där kartan ska täcka en yta som är större än 3000 kvm. Ett tillägg per påbörjad 3000 kvm utöver de 3000 första. 9 200
  3.42 Nybyggnadskarta B 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 3.40 och 3.41
  3.43 Nybyggnadskarta C 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 3.40 och 3.41
  3.44 Kontroll av karta enligt 3.40, 3.41, 3.42 och 3.43 Debiteras per timme
  (1 316 kr/tim)
  3.45 Uppdatering av karta enligt 3.40, 3.41, 3.42 och 3.43 Debiteras per timme
  (1 316 kr/tim)
  Utstakning (moms tillkommer)
    Ärendetyp Avgift i kronor
  3.46 Startavgift (max 4 punkter) 11 800
  3.47 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 300
  3.48 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 3.46 och 3.47
  3.49 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället 60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 3.46 och 3.47
  Lägeskontroll
    Ärendetyp Avgift i kronor
  3.49 Startavgift (max 4 punkter) 5 300
  3.50 Tillägg per punkt utöver startavgift 100
 5. Skyltar och ljusanordningar

  Förhandsbesked
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  4.1 Förhandsbesked 17 100   17 100
  Uppförande och ändring av skylt- och ljusanordning
    Ärendetyp Avgift för lovhand-läggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  4.2 En skylt max 5 kvm 5 900 700 6 600
  4.3 En skylt 6-20 kvm 14 500 700 15 200
  4.4 En skylt som är större än 20 kvm 17 100 700 17 800
  4.5 Skylt per styck utöver den första upp till och med 10 skyltar (skylt 2-10) 1 300   1 300
  4.6 Avgift för skyltar utöver de 10 första (skylt 11 och uppåt) Debiteras per timme
  (1 316 kr/tim)
  Debiteras per timme
  (1 316 kr/tim)
  Debiteras per timme
  (1 316 kr/tim)
  4.7 Fristående skylt, max 10 meter hög (pylon/markskylt) 9 200 700 9 900
  4.8 Fristående skylt högre än 10 meter (pylon/markskylt) 19 700 700 20 400
  4.9 Belysningsstolpe per styck 11 800 700 12 500
  4.10 Annan ljusanordning än belysningsstolpe, exempelvis fasadbelysning 19 700 700 20 400
  4.11 Digital eller bildväxlande skylt oavsett storlek per styck 19 700 700 20 400
  Kartor
    Ärendetyp Avgift i kronor
  4.12 Nybyggnadskarta A 10 200
  4.13 Nybyggnadskarta B 50 procent av kostnaden för nybyggnadskarta enligt 4.12
  4.14 Nybyggnadskarta C 50 procent av kostnaden för nybyggnadskarta enligt 4.12
  4.15 Kontroll av karta enligt 4.12, 4.13 och 4.14 Debiteras per timme (1 316 kr/tim)
  4.16 Uppdatering av karta enligt 4.12, 4.13 och 4.14 Debiteras per timme (1 316 kr/tim)
  Utstakning
    Ärendetyp Avgift i kronor
  4.17 Startavgift max 4 punkter 9 900
  4.18 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 300
  4.19 Grovutstakning  80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 4.17 och 4.18
  4.20 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället 60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 4.17 och 4.18
  Lägeskontroll
    Ärendetyp Avgift i kronor
  4.21 Startavgift (max 4 punkter) 5 300
  4.22 Tillägg per punkt utöver startavgift  100
 6. Tidsbegränsade åtgärder

  Förhandsbesked
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  5.1 Förhandsbesked 17 100   17 100
  Ny- och tillbyggnader
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  5.2 Tidsbegränsat bygglov samt tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär  Enligt tillämpbar tabell
  5.3 Förlängning av tidsbegränsat bygglov samt tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 50 procent av avgift enligt tillämpbar tabell
  5.4 Tidsbegränsat lov för byggbodar inom för ett byggprojekt 14 500 1 300 15 800
  5.5 Tidsbegränsat lov för vepor och byggskyltar kopplade till ett byggprojekt 9 200 1 300 10 500
  Extra teknisk kontroll
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  5.6 Extra samråd och starbesked utöver det första, per styck   7 900 7 900
  5.7 Extra arbetsplatsbesök utöver det första, per styck   10 500 10 500
  5.8 Interimistiskt slutbesked utan extra platsbesök, per styck   7 900 7 900
  5.9 Interimistiskt slutbesked med extra platsbesök, per styck   19 700 19 700
  5.10 Byte av kontrollansvarig   5 300 5 300
  Ändringar, tekniska åtgärder, markåtgärder, murar och plank samt eventuella rivningar
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  5.11 Samtliga åtgärder på befintliga tidsbegränsade byggnader och anläggningar

  Enligt tillämpbar tabell

   

  Kartor
    Ärendetyp Avgift i kronor
  5.12 Nybyggnadskarta A 10 200
  5.13 Nybyggnadskarta B 50 procent av kostnaden för nybyggnadskarta enligt 5.12
  5.14 Nybyggnadskarta C 50 procent av kostnaden för nybyggnadskarta enligt 5.12
  5.15 Kontroll av karta enligt 5.12, 5.13 och 5.14 Debiteras per timme (1 316 kr/tim)
  5.16 Uppdatering av karta enligt 5.12, 5.13 och 5.14

  Debiteras per timme (1 316 kr/tim)

  Utstakning
    Ärendetyp Avgift i kronor
  5.17 Startavgift max 4 punkter 9 900
  5.18 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 300
  5.19 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 5.17 och 5.18
  5.20 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället

  60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 5.17 och 5.18

  Lägeskontroll
    Ärendetyp Avgift i kronor
  5.21 Startavgift (max 4 punkter) 5 300
  5.22 Tillägg per punkt utöver startavgift 100
 7. Beslut där kostnaden beräknas på samma sätt för alla typer av ärenden

  Beslutstyp
      Avgift för lovhand-läggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift
  6.1 Lov eller anmälan för solceller och solpaneler, gäller även avslag, avvisning och avskrivning Ingen avgift
  6.2 Lov som avser åtgärder med utökad lovplikt i områdesbestämmelser Ingen avgift
  6.3 Lov för åtgärd som inte kräver lov Debiteras per timme 
  (1 316 kr/tim)
  6.4 Avslagsbeslut samt nekade och vägrade besked (Gäller för samtliga förekommande typer av ärenden i denna taxa samt för åtgärder som inte han hänföras till någon av de ovanstående tabellerna) Debiteras per timme 
  (1 316 kr/tim)
  6.5 Avskrivning av ansökan eller anmälan som återkallas av sökanden Debiteras per timme 
  (1 316 kr/tim)
  6.6 Avvisning av inkommen ansökan eller anmälan Debiteras per timme 
  (1 316 kr/tim)
  6.7 Villkorsbesked Debiteras per timme 
  (1 316 kr/tim)
  6.8 Ingripandebesked Debiteras per timme 
  (1 316 kr/tim)
  6.9 Anståndsbeslut Debiteras per timme 
  (1 316 kr/tim)
  6.10 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder samt ärenden som inte kan hänföras till någon av de ovanstående tabellerna. Exempelvis handläggning av ärenden som är mer eller mindre komplicerade än normalt. Moms kan tillkomma i kart- och mätningstekniska ärenden. Debiteras per timme 
  (1 316 kr/tim)
 8. Nybyggnadskarta A, B och C

  Avgifter för nybyggnadskarta A, B och C

  Nedan avgifter är framtagna för nybyggnadskartor som behövs för en bygglovsprövning.

  Nybyggnadskartor som inte behövs för bygglovsprövningen eller som saknar samband med en bygglovsprövning är belagd med 25 procent moms.

  Läs om de olika kartorna och vilken av dem du behöver beställa

  1. En- och tvåbostadshus samt attefallsåtgärder
    Ärendetyp Avgift i kronor
  1.41 Nybyggnadskarta A 10 200
  1.42 Nybyggnadskarta B 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 1.41
  1.43 Nybyggnadskarta C 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 1.41
  1.44 Kontroll av karta enligt 1.41, 1.42 och 1.43 Debiteras per timme (1 316 kr/tim)
  1.45 Uppdatering av karta enligt 1.41, 1.42 och 1.43 Debiteras per timme (1 316 kr/tim)
  2. Flerbostadshus och byggnader för verksamheter
    Ärendetyp Avgift i kronor
  2.57 Nybyggnadskarta A där fastighetens yta är max 3000 kvm 13 500
  2.58 Kostnadstillägg där det behövs en nybyggnadskarta A och där kartan ska täcka en yta som är större än 3000 kvm. Ett tillägg per påbörjad 3000 kvm utöver de 3000 första. 9 200
  2.59 Nybyggnadskarta B 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 2.57 och 2.58
  2.60 Nybyggnadskarta C 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 2.57 och 2.58
  2.61 Kontroll av karta enligt 2.57, 2.58, 2.59 och 2.60 Debiteras per timme
  (1 316 kr/tim)
  2.62 Uppdatering av karta enligt 2.57, 2.58, 2.59 och 2.60 Debiteras per timme
  (1 316 kr/tim)
  3. Övriga byggnader och anläggningar
    Ärendetyp Avgift i kronor
  3.40 Nybyggnadskarta A där fastighetens yta är max 3000 kvm. 13 500
  3.41 Kostnadstillägg där det behövs en nybyggnadskarta och där kartan ska täcka en yta som är större än 3000 kvm. Ett tillägg per påbörjad 3000 kvm utöver de 3000 första. 9 200
  3.42 Nybyggnadskarta B 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 3.40 och 3.41
  3.43 Nybyggnadskarta C 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 3.40 och 3.41
  3.44 Kontroll av karta enligt 3.40, 3.41, 3.42 och 3.43 Debiteras per timme
  (1 316 kr/tim)
  3.45 Uppdatering av karta enligt 3.40, 3.41, 3.42 och 3.43 Debiteras per timme
  (1 316 kr/tim)
  4. Skyltar och ljusanordningar
    Ärendetyp Avgift i kronor
  4.12 Nybyggnadskarta A 10 200
  4.13 Nybyggnadskarta B 50 procent av kostnaden för nybyggnadskarta enligt 4.12
  4.14 Nybyggnadskarta C 50 procent av kostnaden för nybyggnadskarta enligt 4.12
  4.15 Kontroll av karta enligt 4.12, 4.13 och 4.14 Debiteras per timme (1 316 kr/tim)
  4.16 Uppdatering av karta enligt 4.12, 4.13 och 4.14 Debiteras per timme (1 316 kr/tim)
  5. Tidsbegränsade åtgärder
    Ärendetyp Avgift i kronor
  5.12 Nybyggnadskarta A 10 200
  5.13 Nybyggnadskarta B 50 procent av kostnaden för nybyggnadskarta enligt 5.12
  5.14 Nybyggnadskarta C 50 procent av kostnaden för nybyggnadskarta enligt 5.12
  5.15 Kontroll av karta enligt 5.12, 5.13 och 5.14 Debiteras per timme (1 316 kr/tim)
  5.16 Uppdatering av karta enligt 5.12, 5.13 och 5.14 Debiteras per timme (1 316 kr/tim)
 9. Utstakning

  Avgifter för utstakning (moms tillkommer)

  1. En- och tvåbostadshus
    Ärendetyp Avgift i kronor
  1.46 Startavgift för åtgärder som avser nybyggnad av en- och tvåbostadshus (max 4 punkter) 9 900
  1.47 Startavgift för tillbyggnader och komplementbyggnader (max 4 punkter) 5 900
  1.48 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 300
  1.49 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 1.46, 1.47 och 1.48
  1.50

  Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället

  60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 1.46, 1.47 och 1.48
  2. Flerbostadshus och byggnader för verksamheter 
    Ärendetyp Avgift i kronor 
  2.63 Startavgift för huvudbyggnad (max 4 punkter) 11 800
  2.64 Startavgift för tillbyggnader och komplementbyggnader (max 4 punkter) 5 900
  2.65 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 300
  2.66 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 2.63, 2.64 och 2.65
  2.67

  Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället

  60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 2.63, 2.64 och 2.65
  3. Övriga byggnader och anläggningar
    Ärendetyp Avgift i kronor
  3.46 Startavgift (max 4 punkter) 11 800
  3.47 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 300
  3.48 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 3.46 och 3.47
  3.49 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället 60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 3.46 och 3.47
  4. Skyltar och ljusanordningar
    Ärendetyp Avgift i kronor
  4.17 Startavgift max 4 punkter 9 900
  4.18 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 300
  4.19 Grovutstakning  80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 4.17 och 4.18
  4.20 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället 60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 4.17 och 4.18

  5. Tidsbegränsade åtgärder
    Ärendetyp Avgift i kronor
  5.17 Startavgift max 4 punkter 9 900
  5.18 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 300
  5.19 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 5.17 och 5.18
  5.20 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället

  60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 5.17 och 5.18

 10. Lägeskontroll

  Avgifter för lägeskontroll (moms tillkommer)

  1. En- och tvåbostadshus
    Ärendetyp Avgift i kronor
  1.51 Startavgift (max 4 punkter) 5 300
  1.52 Tillägg per punkt utöver startavgift 100
  1.53 Tillbyggnader max 15 kvm om tillbyggnaden är placerad längre än 4,5 meter från närmaste fastighetsgräns 50 procent av kostnaden för motsvarande lägeskontroll enligt tabell 1.51 och 1.52
  2. Flerbostadshus och byggnader för verksamheter 
    Ärendetyp Avgift i kronor
  2.68 Startavgift (max 4 punkter) 5 300
  2.69 Tillägg per punkt utöver startavgift 100
  2.70 Tillbyggnader max 15 kvm om tillbyggnaden är placerad längre än 4,5 meter från närmaste fastighetsgräns 50 procent av avgiften motsvarande lägeskontroll enligt tabell 2.68 och 2.69
  3. Övriga byggnader och anläggningar
    Ärendetyp Avgift i kronor
  3.50 Startavgift (max 4 punkter) 5 300
  3.51 Tillägg per punkt utöver startavgift 100
  4. Skyltar och ljusanordningar
    Ärendetyp Avgift i kronor
  4.21 Startavgift (max 4 punkter) 5 300
  4.22 Tillägg per punkt utöver startavgift  100
  5. Tidsbegränsade åtgärder 
    Ärendetyp Avgift i kronor
  5.21 Startavgift (max 4 punkter) 5 300
  5.22 Tillägg per punkt utöver startavgift 100
 11. Taxa geodata

  14 Geodataprodukter (moms tillkommer) Avgift
    Leveranskostnad tillkommer, se tabell 15. Kostnad för bearbetning av data kan tillkomma, se tabell 16  
  14.1 Digitalt ortofoto 13 kronor/ha
  14.2 Laserdata 159 kronor/ha
  14.3 Baskartan (öppna data) 0 kronor/ha

   

    Nybyggnadskarta som inte behövs för bygglovsprövningen eller som saknar samband med en bygglovsprövning. En- och tvåbostadshus, skyltar och ljusanordningar samt tidsbegränsade åtgärder (moms tillkommer) Avgift
  14.4 Nybyggnadskarta A 10 200
  14.5 Nybyggnadskarta B 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 14.4
  14.6 Nybyggnadskarta C 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 14.4
  14.7 Kontroll av karta enligt 14.4,14.5 och 14.6 Timdebitering
  1 316 kr/tim
  14.8 Uppdatering av karta enligt 14.4, 14.5 och 14.6 Timdebitering
  1 316 kr/tim

   

    Nybyggnadskarta som inte behövs för bygglovsprövningen eller som saknar samband med en bygglovsprövning - flerbostadshus, byggnader för verksamheter samt övriga byggnader och anläggningar (moms tillkommer) Avgift
  14.9 Nybyggnadskarta A där fastighetens yta är max 3000kvm 13 500
  14.10 Kostnadstillägg där det behövs en nybyggnadskarta A och där kartan ska täcka en yta som är större än 3000 kvm. Ett tillägg per påbörjad 3000 kvm utöver de 3000 första kvm. 9 200
  14.11 Nybyggnadskarta B 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 14.9 och 14.10
  14.12 Nybyggnadskarta C 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 14.9 och 14.10
  14.13 Kontroll av karta enligt 14.9, 14.11 och 14.12 Timdebitering
  1 316 kr/tim
  14.14 Uppdatering av karta enligt 14.9, 14.11 och 14.12 Timdebitering
  1 316 kr/tim

   

  15 Leveranskostnad per köp av geodataprodukt (moms tillkommer) Avgift
   15.1 Administration och leveranspaketering (minimum en timme) Timdebitering
  1 316 kr/tim

   

  16 Mät-, kart och GIS-uppdrag (moms tillkommer) Avgift
   16.1 Mät-, kart- och GIS-uppdrag Timdebitering
  1 316 kr/tim
 12. Kontakt

  Kontakta oss

  Om du har ett pågående ärende

  Du kan följa och hantera ditt ärende och ta kontakt med din handläggare i våra e-tjänster. Vill du prata med din handläggare kan du kontakta hen under telefontiderna nedan.

  Telefontid:
  Måndag: 13–14
  Tisdag och onsdag: 9–10
  Torsdag: 13–14

  Följ och hantera ditt ärende via e-tjänster

  Om du har ett nytt ärende

  Via Kontaktcenters knappvalsmeny kan du nå bygglovsvägledare om du till exempel behöver råd om ditt specifika projekt.

  Kontaktuppgifter

  Telefon: 018-727 00 00

  Telefontid:
  Måndag–torsdag: 9–12

  E-post: bygglov-kontaktcenter@uppsala.se

  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala

  Hantering av personuppgifter

  Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 
  Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.

Aktuellt inom bygga, riva och installera

Bygglovhjälpen

Det kan kännas krångligt och svårt att söka bygglov, särskilt när du gör det för första gången. Bygglovhjälpen är en digital guide som leder dig till rätt information och berättar vad du behöver få med dig när du skickar in en ansökan. Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av våra bygglovhandläggare så reder vi ut ditt ärende tillsammans!

Nyheter om bygga, riva och installera

Kampanjer
 • Uppsnack

  Uppsnack är ett samtal där du har chansen att berätta om hur du vill ha det i framtidens Uppsala, där de goda liven får ta plats.

Så arbetar vi med bygga, riva och installera

 • Så arbetar vi med:

  Tillsyn inom plan- och bygglagen

  Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta.