Slamtömning av enskilt avlopp

Enskilda avloppsanläggningar ska tömmas minst en gång per år. Det är Uppsala Vatten som ansvarar för slamtömning i Uppsala kommun.

Kontakta Uppsala Vatten för att

Dispens från årlig slamtömning

I vissa fall kan du söka dispens från årlig slamtömning. Det innebär att din enskilda avloppsanläggning töms en gång vartannat år istället, ibland vart tredje år. Det är miljöförvaltningen som beviljar dispensen. Huvudregeln är att mängden slam per år inte överstiger hälften av den slammängd som slamavskiljaren är dimensionerad för.

Du kan till exempel få dispens om slambrunnen

  • används sällan
  • hör till ett litet hushåll på 1–2 personer
  • endast omfattar BDT-vatten (bad-, disk-, och tvättvatten) och är större än 1 kubikmeter.

För att handlägga ditt ärende tar miljöförvaltningen ut en avgift. Du måste betala avgiften även om du inte får dispens.

Ansök om att förlänga tömningsintervall av sluten tank eller slamavskiljare. (PDF, 804 KB)

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04, måndag–torsdag 9.00–11.00
Besöksadress: Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in och begära ut handlingar från miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12.

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala