Enskilt avlopp – så fungerar det

 1. I korthet


  Om du inte kan ansluta till kommunalt vatten och avlopp kan du istället ha ett enskilt avlopp.

  Om du vill installera enskilt avlopp eller göra förändringar i en befintlig avloppsanläggning måste du söka tillstånd eller göra en anmälan. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för driften och skötseln av anläggningen.

  Fäll ihop
 2. Sök tillstånd eller lämna anmälan


  För vissa typer av avloppsanläggningar behöver du söka tillstånd, för andra räcker det med att göra en anmälan. 

  • Du ska alltid söka tillstånd för enskilt avlopp med WC. 
  • Du kan behöva söka tillstånd för avlopp med bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) eller om du ska ändra i en befintlig anläggning.

  Sök tillstånd eller lämna en anmälan. 

  Fäll ihop
 3. Regler och lagkrav


  Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, orsaka övergödning och försämra badvatten. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att se till att du har en avloppsanläggning som uppfyller kraven på rening. 

  En avloppsanläggning med en ansluten vattentoalett måste ha både slamavskiljning och efterföljande rening. Efterföljande rening kan till exempel vara en infiltration, markbädd eller ett minireningsverk.

  Entreprenören du anlitar ska känna till vilka lagkrav som finns när någon ska bygga eller ändra en avloppsanläggning.

  Bestämmelserna om utsläpp av avloppsvatten gäller för alla fastigheter som har indraget vatten eller avloppsrör ut från huset. Reglerna gäller också för fritidhus.

  Läs reglerna i sin helhet:

  Du är också skyldig att känna till och följa kommunens föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

  Kontrollera att avloppet uppfyller kraven

  Du kan själv kontrollera om ditt avlopp uppfyller kraven genom att använda en checklista för egenkontroll av avlopp.

  Läs om tillsyn av enskilda avlopp och hur du kontrollerar att ditt avlopp uppfyller kraven.

  Fäll ihop
 4. Sköt om anläggningen


  Om du sköter om din avloppsanläggning på rätt sätt håller den längre och reningen blir bättre.

  Läs om hur du sköter om olika typer av avloppsanläggningar - checklistor för kontroll och service.

  Slamtömning

  Enskilda avloppsanläggningar ska tömmas minst en gång per år. I vissa fall kan du söka dispens från årlig slamtömning. Det innebär att din enskilda avloppsanläggning töms en gång vartannat år istället, ibland vart tredje år. 

  Läs om slamtömning och hur du söker dispens.

  Fäll ihop
 5. Kontakt


  Kontakta miljöförvaltningen

  Telefon: 018-727 43 04, måndag–torsdag 9.00–11.00
  Besöksadress: Ulls väg 28

  Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in och begära ut handlingar från miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12, entréplan.

  Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop