Anmäl eller sök tillstånd för enskilt avlopp

Kontaktuppgifter
Företag
(10 siffror)
Privatperson
(ÅÅÅÅMMDDXXXX)
Annan än sökande
(10 siffror)
Annan än sökande
Fastighet
(exempel Uppsala 1:1)
Ge en kort beskrivning av vilken verksamhet som ska bedrivas i fastigheten.

Beskrivning av reningsanläggningen

När du söker tillstånd för enskilt avlopp måste du bifoga en beskrivning av anläggningen. Beskrivningen använder vi som underlag för beslut.
Läs om vad en beskrivning måste innehålla. 

Infiltration
Gäller endast moduler och kasetter
Markbädd
Gäller endast moduler och kasetter
Minireningsverk
Gäller endast moduler och kasetter
Prefabricerat markbädd
Gäller endast moduler och kasetter
Sluten tank
Annat
(Bifoga beskrivning enligt miljöförvaltningens anvisningar)
Du kan överföra en fil som är upp till 10 MB.
Du kan överföra en fil som är upp till 10 MB.
Ny slamavskiljare
Befintlig slamavskiljare
Kemfällning i slamavskiljare
Fosforfälla efter markbädd
Urin till sluten tank

Avloppsanläggningens placering

Annans mark
Gäller inte infiltration och sluten tank.
Annat
Grundare djup
(meter)
Ytterligare information
Annan
Skyddsavstånd
(meter)
(meter)
(meter)
(meter)
Bifoga situationsplan

Situationsplan

När du söker tillstånd för enskilt avlopp måste du bifoga en karta över området – en så kallad situationsplan. Situationsplanen använder vi som underlag för beslut. Vi kan inte behandla din ansökan utan bifogad situationsplan.
Läs om hur du beställer en situationsplan och vad den måste innehålla. 

Bifoga situationsplan enligt miljöförvaltningens anvisningar.
Du kan överföra en fil som är upp till 10 MB.

Utförare

Kontaktuppgifter till entreprenör:

Övrig information

Du kan överföra en fil som är upp till 10 MB.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att administrera anmälan och tillstånd. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden myndighetsutövning.

Vi behandlar och sparar uppgifterna enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Skriv under med BankID

Genom att gå vidare granskar du uppgifterna som du ska skriva under med e-legitimationen BankID.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Besöksadress: Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in och begära ut handlingar från miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12, entréplan. 

Den 25 augusti kan du träffa avlopps- och strandskyddshandläggare, lantmätare och bygglovsrådgivningen på Björklingedagen. Vi hjälper dig med frågor om avlopp, strandskydd, fastighetsgränser och avstyckningar samt om din bygglovsansökan.

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala