Enskilt avlopp – sök tillstånd eller lämna en anmälan

För vissa typer av avloppsanläggningar behöver du söka tillstånd, för andra räcker det med att göra en anmälan. 

 • Du ska alltid söka tillstånd för enskilt avlopp med WC. 
 • Du kan behöva söka tillstånd för avlopp med bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) eller om du ska ändra i en befintlig anläggning.

Hör av dig till miljöförvaltningen om du är osäker på vad som gäller.

Just nu är det en väntetid på 3-10 veckor innan handläggningen påbörjas.

 

Anmäl eller sök tillstånd för enskilt avlopp
 • Så här ser processen ut för dig som ska söka tillstånd för enskilt avlopp:

  1. Kontakta en entreprenör
   Kontakta en konsult eller erfaren entreprenör som kan hjälpa dig att välja avloppslösning och ta fram ett underlag för din ansökan. 
   Exempel på konsulter finns på avloppsguiden.se

  2. Välj typ av anläggning
   Tomtstorlek, markförhållanden, reningskrav på platsen och dricksvattenbrunnars placering kan påverka ditt val. 
   Jämför typ av anläggning på avloppsguiden.se.

  3. Kontakta grannarna
   Om du söker tillstånd för att bygga en avloppsanläggning behöver du uppgifter om alla närliggande dricksvattenbrunnar, avlopp och energibrunnar (berg- eller jordvärme). Kontakta grannarna och be om uppgifterna innan du lämnar din ansökan.

  4. Ta fram beskrivning och situationsplan
   Om du söker tillstånd eller ska göra en anmälan för enskilt avlopp ska du bifoga en beskrivning av din planerade avloppsanläggning och en situationsplan.
   Se exempel på situationsplan och beskrivning.

  5. Ta jordprov
   Ta gärna jordprov för att kontrollera markens genomsläpplighet om du ska anlägga avlopp som bygger på markbaserad rening. Skicka provet för siktanalys eller be din entreprenör hjälpa dig med provtagning. Bifoga resultatet i din ansökan.
   Läs om jordprov och siktanalys på avloppsguiden.se.

  6. Gräv en provgrop
   Om du ska anlägga en markbaserad avloppslösning (till exempel markbädd, infiltration eller efterpolering) ska du gräva en 2–3 meter djup provgrop som handläggare kan besiktiga. I vissa fall behöver du också göra en jordanalys.
   Läs om hur du gräver en provgrop.

   Läs om hur du anlägger ett grundvattenrör för att mäta avstånd mellan grundvattennivå och spridarlagret.

   Läs om provgropar på avloppsguiden.se.
 • Om du söker tillstånd eller ska göra en anmälan för enskilt avlopp ska du bifoga en beskrivning av din planerade avloppsanläggning och en situationsplan.

  Beskrivning av avloppsanläggningen

  Beskrivningen ska innehålla en ritning med mått över avloppsanläggningens tvär- och längdsektion, alternativt typritning eller produktblad. 

  Exempelbilder

  Exempel på tvärsektionLadda ner exempel på ritning – tvärsektion (PDF, 1 MB)

   

  Exempel på längdsektionLadda ner exempel på ritning – längdsektion (PDF, 1 MB)

  Situationsplan (karta över området)

  Din situationsplan ska innehålla uppgifter om

  • fastighetsgränser
  • befintliga och planerade byggnader
  • placering av avloppsanläggning eller sluten tank
  • utsläppspunkt (för markbädd eller minireningsverk)
  • plats för slamtömning
  • vattentäkter och energibrunnar  inom 150 meter från den planerade anläggningen
  • närliggande avloppsanläggningar
  • marklutning
  • läget för provgrop
  • diken och vattendrag
  • fornminnen.

  Exempelbild

  Exempel på situationsplanLadda ner exempel på situationsplan (PDF, 1 MB)

  Hämta kartunderlag för situationsplan

  I kommunkartan kan du hämta en grundkarta över din fastighet. I kartan kan du rita in ovanstående uppgifter.

  Gör så här: 

  1. Gå till kommunkartan.
  2. Zooma in till din fastighet.
  3. Klicka sedan på utskriftsymbolen i verktygsfältet och spara som PDF.
  4. Rita in ovanstående uppgifter på PDF:en för hand eller med bildprogram.
  5. Bifoga bilden som situationsplan. 
 • När du lämnat in din ansökan ska du göra följande:

  1. Invänta beslut
   Miljöförvaltningen behandlar din ansökan eller anmälan. En handläggare kontaktar dig så snart de börjar arbeta med ditt ärende. Väntetiden är 5–15 veckor. När en handläggare har påbörjat ditt ärende tar det cirka 6–8 veckor tills du får ett beslut. Om din ansökan inte är komplett blir handläggningstiden längre.

   Du måste vänta tills du fått ett skriftligt beslut innan du börjar bygga avloppsanläggningen. 

  2. Bygg avloppsanläggningen
   När du fått en skriftligt beslut kan entreprenören du anlitat börja bygga anläggningen. Det är viktigt att du bygger i enlighet med beslutet och fotograferar anläggningen under arbetets gång.

  3. Gör en slutbesiktning
   Tillsammans med beslutet om enskilt avlopp får du kopior på tillståndet och situationsplanen. Kopiorna ska du lämna till den entreprenör du anlitat. Ingen får bygga eller ändra en avloppsanläggning utan miljöförvaltningens tillstånd.

   Du får också ett slutbesiktningsprotokoll som entreprenören ska fylla i. Det gäller för alla typer av avloppsanläggningar – även sluten tank och minireningsverk. Tillsammans med protokollet ska entreprenören skicka in foton som tydligt visar hur anläggningen är byggd och att tillståndet har följts.

   Från och med den 1 januari 2019 kommer slutbesiktningsprotokollet bytas ut till ett utförandeintyg. Det är fortfarande den som utfört anläggningen som ska fylla i intyget. Även du som fastighetsägare ska intyga att du är medveten om vilken anläggning som är anlagd på din fastighet.

  Fyll i och skriv ut slutbesiktningsprotokoll för enskilt avlopp (PDF, 906 KB)

  Fyll i och skriv ut utförandeintyg för enskilt avlopp (PDF, 1 MB)

 • Du kan också ansöka via blankett. Fyll i blanketten, bifoga situationsplan och beskrivning av avloppsanläggningen och skicka till miljöförvaltningen. 

  Sök tillstånd för enskilt avlopp via blankett

  Skapa din egna situationsplan här:

  Gå till kommunkartan.

 • Regler och lagkrav

  Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, orsaka övergödning och försämra badvatten. Därför är det viktigt att din avloppsanläggning uppfyller kraven på rening av enskilt avlopp. 

  Läs om vilka regler och lagkrav som finns för enskilda avlopp.

  Vad det kostar

  Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut en avgift för prövning av tillstånd och handläggning av anmälan. Kostnader för grävning, konsultarvode med mera tillkommer.

  Avgifter för handläggning av enskilda avloppsanläggningar och dispenser.

  Miljösanktionsavgift 

  Om du bygger en avloppsanläggning utan att först ha fått tillstånd från miljöförvaltningen kan du behöva betala en miljösanktionsavgift. Du kan söka tillstånd i efterhand om avloppsanläggningen uppfyller kraven och du kan visa det.

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Besöksadress: Ulls väg 28
17 september 9.00–10.00 är servicetelefonen stängd på grund av utbildning. Servicetelefonen är öppen som vanligt från 10.00. 

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post. 

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala