Kontroll av avlopp

En avloppsanläggning med en ansluten vattentoalett måste ha både slamavskiljning och efterföljande rening. Efterföljande rening kan till exempel vara en infiltration, markbädd eller ett minireningsverk.

Det är inte tillåtet att bara ha slamavskiljare och sedan släppa ut avloppsvatten i öppet eller täckt dike, åkerdränering, stenkistor eller sjunkbrunnar. Avloppsvattnet bidrar till övergödningen av sjöar och vattendrag och kan ge ohälsosamt dricksvatten.

Miljöförvaltningen kontrollerar bristfälliga avlopp

I Uppsala kommun finns många avloppsanläggningar som inte uppfyller lagkraven på efterföljande rening. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att se till att du har en avloppsanläggning som uppfyller kraven på rening. För att komma till rätta med alla bristfälliga avlopp arbetar miljöförvaltningen med så kallad tillsyn. Det innebär en kontroll i olika register och sedan eventuellt ett besök. Om du har ett bristfälligt avlopp kommer vi att kontakta dig. För kontrollen får du betala en avgift på cirka 1 000–3 000 kronor.

Tidplan för tillsyn av enskilda avloppsanläggningar i olika områden (PDF, 18 KB)

Karta över områdena (PDF, 121 KB)

Läs mer om miljöförvaltningens kontroll av enskilda avlopp (PDF, 130 KB)

Checklista för egenkontroll 

Om du är osäker på om ditt avlopp uppfyller kraven på rening kan du få hjälp genom att använda en checklista för egenkontroll av avloppsanläggning:

Checklista – är ditt avlopp grönt, gult eller rött? (PDF, 484 KB)

Informationsblad om miljöförvaltningens kontroll av enskilda avlopp.

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Besöksadress: Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in och begära ut handlingar från miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12, entréplan.

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala