Trafikstörningar och vägarbeten

 1. Vägarbeten i kommunen


  Kommunen genomför varje år ett antal gatuarbeten för att skapa bättre framkomlighet och trafiksäkerhet på våra gator. Här kan du se några av de gatuarbeten och avstängningar som är aktuella och som pågår under en längre tid.

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor.

  Läs om pågående arbeten för vatten, avlopp och avfall på Uppsala Vattens webbplats.

  Centrum - Bangårdsgatan, Kungsänggatan, Stora torget, Svartbäcksgatan

  Årgärd: Vattenfall AB utför omfattande arbete med nyläggning av fjärrkyla i centrum. Bangårdsgatan är nu öppen för trafik men arbete pågår på Kungsänsgatan från Bangårdsgatan mot Stora torget och på Svartbäcksgatan från Stora torget.

  Beräknat slutdatum: December 2017.

  Fyrislundsgatan

  Trafiken på Fyrislundsgatan påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.

  Granitvägen

  Åtgärd: Vattenfall bygger ut fjärrvärmenätet på Granitvägen vid Västertorg i Eriksberg. Arbetet pågår i etapper och grävningen kommer att fortsätta ned mot Eriksbergsskolan.

  Beräknat slutdatum: 31 december 2017.

  Johannesbäcksgatan

  Trafiken på Johannesbäcksgatan påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.

  Källparksgatan

  Åtgärd: Sedan 14 augusti utför Vattenfall nyanläggning av fjärrvärmeledning i flera etapper längs Källparksgatan. Entreprenör är Sh bygg, sten och anläggning AB.

  Beräknat slutdatum: 5 januari 2018.

  Rosendal 

  Åtgärd: Från och med 4 april 2016 stänger vi av en del gång- och cykelvägar i Rosendal på grund av trädfällning. Vägarna leder vi om till alternativa vägar.
  Se karta med alternativa cykelvägar på bygg.uppsala.se.

  Beräknat slutdatum: fortsätter 2017–2018

  Skölsta

  Åtgärd: I samband med utbyggnaden av Skölsta bygger kommunen gator, cykel- och gångvägar, lekplatser och parker. Arbetet börjar hösten 2017. Uppsala Vatten börjar samtidigt lägga ner ledningar för vatten och avlopp för att säkerställa vattenförsörjningen och avloppshanteringen inom Skölsta.
  Läs mer om ledningsarbetena på uppsalavatten.se 
  Läs mer om utbyggnaden av Skölsta på bygg.uppsala.se

  Beräknat slutdatum: Den nya utbyggnaden kommer att ske etappvis med start hösten 2017 och pågå under flera år.

  Stadsskogen, anläggning av gång- och cykelbana

  Åtgärd: I september börjar arbetet med att anlägga en gång- och cykelbana i Stadsskogen. Under arbetet kommer den del av vägen som ligger längst österut i Stadsskogen att stängas av. Skyltar på plats kommer informera om alternativ färdväg.
  Arbetet görs för att lägga ner elkabel i marken för att förse den nya stadsdelen Rosendal med el.

  Se karta över vilka stigar som berörs av arbetet i Stadsskogen.

  Beräknat slutdatum: 15 december 2017. 

  Stationsgatan/Strandbodgatan

  Åtgärd: Uppsala Vatten att utför nyläggning av VA-ledningar vid Stationsgatan. Samtidigt dras det ledningar för fjärrvärme i området. Stationsgatan öppnas för trafiken den 10 december 2017. Fjärrvärmearbete på Strandbodgatan/Strandbodkilen fortsätter till den 31 december 2017.

  Beräknat slutdatum: 31 december 2017. 

  Storgatan–S:t Persgatan–Österplan 

  Åtgärd: Vattenfall AB arbetar med att förnya fjärrvärmeledning på Storgatan mellan Vaksalagatan och S:t Persgatan och på S:t Persgatan mellan Storgatan och järnvägen samt Österplan södra sidan mellan S:t Persgatan och S:t Olofsgatan. 

  Beräknat slutdatum: 
  Korsningen Storgatan–S:t Persgatan: 15 januari 2018.
  S:t Persgatan–Österplan: 31 januari 2018.

  Studenternas – Sjukhusvägen och Ulleråkersvägen 

  I och med bygget av nya Studenternas stängs sjukhusvägen av för all trafik utom utryckningsfordon och kollektivtrafik.

  Åtgärd: Trafiken runt Studenternas påverkas i och med bygget och gång-, cykel- och övrig trafik behöver vara uppmärksamma på skyltningen på plats. Sjukhusvägen stängs av utmed byggområdet i samband med ledningsomläggning som Uppsala Vatten gör under december–februari. Genomfart är då endast möjligt för utryckningsfordon och kollektivtrafik. Gång-, cykel- och biltrafik ombeds under denna period välja annan väg.

  Under den här tiden flyttas också busshållplatsen på den östra sidan till längre upp i backen på Sjukhusvägen.

  Läs mer om nya Studenternas på sportfastigheter.se

  Beräknat slutdatum: februari/mars 2018

  Svartbäcksgatan, mellan S:t Olofsgatan och Skolgatan

  Åtgärd: I slutet av oktober börjar vi bygga om Svartbäcksgatan mellan S:t Olofsgatan och Skolgatan. Gatan ska bli mer tillgänglig och ge större plats för gående och folkliv. Under byggtiden når du alla butiker och verksamheter som vanligt.

  Körbanan kommer att vara öppen i nordlig riktning från S:t Olofsgatan för cyklister, boende längs sträckan, varutransporter och taxi. Som privat bilist behöver du välja alternativa vägar. Läs mer om arbetet på Svartbäcksgatan.

  Beräknat slutdatumArbetet beräknas vara färdigt till sommaren 2018. 

  Svartbäcksgatan – Linnégatan

  Åtgärd: Vi kommer att utföra schaktarbete för dagvattenbrunnar på östra sidan av korsningen Svartbäcksgatan/Linnégatan. Medan arbetet pågår är just denna del avstängd för biltrafik. Trafiken på gator i närheten påverkas:

  • Infarten till Linnégatan från Kungsgatan kommer vara öppen som vanligt.
  • Korsningen Linnégatan/Svartbäcksgatan blir tillfälligt en återvändsgränd för bilar, men cyklister och gångtrafikanter kan passera.
  • Fordonstrafiken blir dubbelriktad på Linnégatan mellan Dragarbrunnsgatan och Svartbäcksgatan. Det är för att boende ska kunna parkera som vanligt.
  • Dragarbrunnsgatans första del från Linnégatan blir enkelriktad åt motsatt håll från hur det brukar vara.
  • Dragarbrunnsgatan blir dubbelriktad fram till första infarten på sträckan St: Olofsgatan-Linnégatan. Detta för att möjliggöra varutransporter och parkering.
  • Östra Ågatan blir dubbelriktad mellan St: Olofsgatan och Linnégatan.
  • Fordon som ska till Fjellstedtska skolan eller till parkeringar inom fastigheten på Linnégatan 2H får köra in på Östra Ågatan via St: Olofsgatan.

  Beräknat slutdatumArbetet beräknas bli färdigt 15 december.

  Karta över Svartbäcksgatan och Linnégatan

  Sysslomansgatan

  Åtgärd: Vi bygger om Sysslomansgatan för att skapa bättre förutsättningar för gående och cyklister. gatan ska också bli mer attraktivt och trivsamt.

  Läs om hur arbetet påverkar trafiken och om när det ska vara klart på bygg.uppsala.se

  Vaksalagatan, mellan Storgatan och Väderkvarnsgatan

  Åtgärd: 

  Nu får personbilstrafiken passera längs Vaksalagatan, mellan Väderkvarnsgatan och Storgatan.

  Det som är kvar att göra är ledningsarbeten under trottoarer i korsningen Väderkvarnsgatan/Vaksalagatan och i korsningen Storgatan/Vaksalagatan. Trottoarer ska sen återställas och trafiksignalerna i korsningen kan då kopplas på igen. Övergångsställen ska målas på den nya asfalten på flera ställen längs Vaksala torg och UKK och där ska också trafiksignaler kopplas på inom kort.
  Upplag för byggmaterial inklusive byggstängsel kommer att plockas bort när allt är färdigt.

  Beräknat slutdatum: 31 december 2017.

  Östra Sala Backe

  Trafiken på flera gator i Östra Sala Backe påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.

  Fäll ihop
 2. Gatuavstängningar under evenemang


  I samband med en del större evenemang stänger vi av gator i Uppsala. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor.

  Fäll ihop
 3. Vägarbeten och trafik på Europavägar, riksvägar och länsvägar

 4. Kontakt


  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Öppettider reception

  Måndag–fredag 7.45–17.00.
  Dag före helgdag 8.00–12.00.

  Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
  Besöksadress: Stationsgatan 12
  Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop