Trafikstörningar och vägarbeten

 1. Vägarbeten i kommunen


  Kommunen genomför varje år ett antal gatuarbeten för att skapa bättre framkomlighet och trafiksäkerhet på våra gator. Här kan du se några av de gatuarbeten och avstängningar som är aktuella och som pågår under en längre tid.

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor.

  Läs om pågående arbeten för vatten, avlopp och avfall på Uppsala Vattens webbplats.

  Centrum - Bangårdsgatan, Kungsänggatan, Stora torget, Svartbäcksgatan

  Årgärd: Vattenfall AB utför omfattande arbete med nyläggning av fjärrkyla i centrum. Bangårdsgatan är nu öppen för trafik men arbete pågår på Kungsänsgatan från Bangårdsgatan mot Stora torget och på Svartbäcksgatan från Stora torget.

  Beräknat slutdatum: December 2017.

  Fyrislundsgatan

  Trafiken på Fyrislundsgatan påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.

  Granitvägen

  Åtgärd: Vattenfall bygger ut fjärrvärmenätet på Granitvägen vid Västertorg i Eriksberg. Arbetet pågår i etapper och grävningen kommer att fortsätta ned mot Eriksbergsskolan.

  Beräknat slutdatum: 1 april 2018

  Johannesbäcksgatan

  Trafiken på Johannesbäcksgatan påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.

  Kungsgatan/Vaksalagatan (stadshuset)

  Åtgärd: I samband med ombyggnationen av stadshuset sätts ett plank upp runt området vilket påverkar framkomligheten. Trottoaren på Kungsgatans östra sida längs med huset stängs av. Den fil som ligger närmast huset är till viss del avstängd, men det går fortfarande att passera och svänga ner under Vaksalaviadukten. Det blir också ett betydligt smalare utrymme för gående på trottoaren längs Vaksalagatan. Transporter med byggmaterial kommer att börja åka till och från stadshuset vilket medför buller och damm.

  Läs mer om trafikstörningar i samband med ombyggnationen av stadshuset på bygg.uppsala.se.

  Beräknat slutdatum: 2020

  Kungsgatan-Stallängsgatan

  Åtgärd: Uppsala Vatten utför arbeten med omläggning av vatten- och avloppsledningar på Kungsgatan. 

  Du hittar information om arbetet och aktuella trafikavstängningar på Uppsala Vattens webbplats.

  Källparksgatan

  Åtgärd: Sedan 14 augusti utför Vattenfall nyanläggning av fjärrvärmeledning i flera etapper längs Källparksgatan. Entreprenör är Sh bygg, sten och anläggning AB.

  Beräknat slutdatum: 23 febuari 2018

  Murargatan

  Trafiken på Murargatan påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.

  Norbyvägen korsningen Krongatan/Kåbovägen

  Åtgärd: Vattenfall ska reparera en vattenläcka i en ledning vid Krongatan och Kåbovägen i höjd med Norbyvägen. Arbetet beräknas pågå 19 februari–3 mars och begränsar framkomligheten i området. Under arbetet flyttar UL tillfälligt om busslinje 30 så den går via Villavägen.
  Läs om linjetrafiken på ul.se

  Beräknat slutdatum: 3 mars

  Rosendal 

  Åtgärd: Från och med 4 april 2016 stänger vi av en del gång- och cykelvägar i Rosendal på grund av trädfällning. Vägarna leder vi om till alternativa vägar.
  Se karta med alternativa cykelvägar på bygg.uppsala.se.

  Beräknat slutdatum: fortsätter 2017–2018

  Rosendal, cykelvägen

  Åtgärd: Cykelvägen som löper från Dag Hammarskjölds väg genom Rosendal i höjd med Grindstugan och den tidigare Shell-macken, stängs tillfälligt på grund av byggarbeten i området. Den alternativa vägen går cirka 500 meter söderut längs Dag Hammarskjölds väg. Den regleras med en trafiksignal för att trygga cyklisternas passage över vägen.

  Beräknat slutdatumCykelbanan öppnas igen 2021

  Skölsta

  Åtgärd: I samband med utbyggnaden av Skölsta bygger kommunen gator, cykel- och gångvägar, lekplatser och parker. Arbetet börjar hösten 2017. Uppsala Vatten börjar samtidigt lägga ner ledningar för vatten och avlopp för att säkerställa vattenförsörjningen och avloppshanteringen inom Skölsta.
  Läs mer om ledningsarbetena på uppsalavatten.se 
  Läs mer om utbyggnaden av Skölsta på bygg.uppsala.se

  Beräknat slutdatum: Den nya utbyggnaden kommer att ske etappvis med start hösten 2017 och pågå under flera år.

  Sparrisgatan

  Trafiken på Sparrisgatan påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.

  Stationsgatan/Strandbodgatan

  Åtgärd: Uppsala Vatten att utför nyläggning av VA-ledningar vid Stationsgatan. Samtidigt dras det ledningar för fjärrvärme i området. Stationsgatan öppnas för trafiken den 10 december 2017. Fjärrvärmearbete på Strandbodgatan/Strandbodkilen fortsätter till den 31 december 2017.

  Beräknat slutdatum: 31 december 2017. 

  Storgatan–S:t Persgatan–Österplan 

  Åtgärd: Vattenfall AB arbetar med att förnya fjärrvärmeledning på Storgatan mellan Vaksalagatan och S:t Persgatan och på S:t Persgatan mellan Storgatan och järnvägen samt Österplan södra sidan mellan S:t Persgatan och S:t Olofsgatan. 

  Beräknat slutdatum: 
  Korsningen Storgatan–S:t Persgatan: 15 januari 2018.
  S:t Persgatan–Österplan: 31 januari 2018.

  Studenternas – Sjukhusvägen och Ulleråkersvägen 

  I och med bygget av nya Studenternas stängs sjukhusvägen av för all trafik utom utryckningsfordon och kollektivtrafik.

  Åtgärd: Trafiken runt Studenternas påverkas i och med bygget och gång-, cykel- och övrig trafik behöver vara uppmärksamma på skyltningen på plats. Sjukhusvägen stängs av utmed byggområdet i samband med ledningsomläggning som Uppsala Vatten gör under december–februari. Genomfart är då endast möjligt för utryckningsfordon och kollektivtrafik. Gång-, cykel- och biltrafik ombeds under denna period välja annan väg.

  Under den här tiden flyttas också busshållplatsen på den östra sidan till längre upp i backen på Sjukhusvägen.

  Läs mer om nya Studenternas på sportfastigheter.se

  Beräknat slutdatum: februari/mars 2018

  Svartbäcksgatan, mellan S:t Olofsgatan och Skolgatan

  Åtgärd: I slutet av oktober börjar vi bygga om Svartbäcksgatan mellan S:t Olofsgatan och Skolgatan. Gatan ska bli mer tillgänglig och ge större plats för gående och folkliv. Under byggtiden når du alla butiker och verksamheter som vanligt.

  Körbanan kommer att vara öppen i nordlig riktning från S:t Olofsgatan för cyklister, boende längs sträckan, varutransporter och taxi. Som privat bilist behöver du välja alternativa vägar. Läs mer om arbetet på Svartbäcksgatan.

  Beräknat slutdatumArbetet beräknas vara färdigt till sommaren 2018. 

  Svartbäcksgatan/Linnégatan (västra sidan)

  Åtgärd: Vi flyttar borgmästarhällen och lägger om plattorna på den västra sidan av korsningen Svartbäcksgatan/Linnégatan. Det innebär att fordon som ska till Fjellstedtska skolan eller parkera vid Linnégatan 2H får använda Östra Ågatan via St. Olofsgatan som in- och utfart. Östra Ågatan blir också dubbelriktad mellan St: Olofsgatan och Linnégatan. För cyklister blir det möjligt att leda cykeln förbi det pågående arbetet.

  Beräknat slutdatum: 26 januari

  Sysslomansgatan

  Åtgärd: Vi bygger om Sysslomansgatan för att skapa bättre förutsättningar för gående och cyklister. gatan ska också bli mer attraktivt och trivsamt.

  Läs om hur arbetet påverkar trafiken och om när det ska vara klart på bygg.uppsala.se

  Vaksalagatan, mellan Storgatan och Väderkvarnsgatan

  Åtgärd: 

  Nu får personbilstrafiken passera längs Vaksalagatan, mellan Väderkvarnsgatan och Storgatan.

  Det som är kvar att göra är ledningsarbeten under trottoarer i korsningen Väderkvarnsgatan/Vaksalagatan och i korsningen Storgatan/Vaksalagatan. Trottoarer ska sen återställas och trafiksignalerna i korsningen kan då kopplas på igen. Övergångsställen ska målas på den nya asfalten på flera ställen längs Vaksala torg och UKK och där ska också trafiksignaler kopplas på inom kort.
  Upplag för byggmaterial inklusive byggstängsel kommer att plockas bort när allt är färdigt.

  Beräknat slutdatum: 31 december 2017.

  Östra Sala Backe

  Trafiken på flera gator i Östra Sala Backe påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.

  Fäll ihop
 2. Gatuavstängningar under evenemang


  I samband med en del större evenemang stänger vi av gator i Uppsala. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor.

  Fäll ihop
 3. Vägarbeten och trafik på Europavägar, riksvägar och länsvägar

 4. Kontakt


  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Öppettider reception

  Måndag–fredag 7.45–17.00.
  Dag före helgdag 8.00–12.00.

  Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
  Besöksadress: Stationsgatan 12
  Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop