Trafikstörningar och vägarbeten

 1. Vägarbeten i kommunen


  Kommunen genomför varje år ett antal gatuarbeten för att skapa bättre framkomlighet och trafiksäkerhet på våra gator. Här kan du se några av de gatuarbeten och avstängningar som är aktuella och som pågår under en längre tid.

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor.

  Läs om pågående arbeten för vatten, avlopp och avfall på Uppsala Vattens webbplats.

  Fyrislundsgatan

  Trafiken på Fyrislundsgatan påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.

  Granitvägen

  Åtgärd: Vattenfall bygger ut fjärrvärmenätet på Granitvägen vid Västertorg i Eriksberg. Arbetet pågår i etapper och grävningen kommer att fortsätta ned mot Eriksbergsskolan.

  Beräknat slutdatum: 1 april 2018

  Johannesbäcksgatan

  Trafiken på Johannesbäcksgatan påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.

  Kungsgatan/Vaksalagatan (stadshuset)

  Åtgärd: I samband med ombyggnationen av stadshuset har byggplankt satts upp runt huset, vilket påverkar framkomligheten. Trottoaren närmast stadshuset på Kungsgatan är helt avstängd. Trottoaren längs Vaksalagatan är öppen, men mycket smalare på grund av byggplanket. Den fil som leder trafiken från Kungsgatan söderifrån till Vaksalagatan kommer att ha begränsad framkomlighet under en tid eftersom vi måste göra plats för materialleveranser till bygget.

  Alla parkeringsplatser vid stadshuset är avstängda. Parkera istället din bil i något av parkeringshusen i närområdet. Stadshusgatan är helt stängd för personbilstrafik (gäller ej fordon i linjetrafik, taxi, byggtrafik, varutransporter, transport av rörelsehindrad samt boende på Kungsgatan 46).

  Transporter med byggmaterial kommer att börja åka till och från stadshuset under vinter och vår vilket medför buller och damm.
  Läs om trafikstörningar i samband med ombyggnationen av stadshuset på bygg.uppsala.se.

  Beräknat slutdatum: 2020

  Kungsgatan/Stallängsgatan

  Åtgärd: Uppsala Vatten utför arbeten med omläggning av vatten- och avloppsledningar på Kungsgatan. Gatan är öppen för trafik.

  Beräknat slutdatum: Juni 2018.

  Du hittar information om arbetet och aktuella trafikavstängningar på Uppsala Vattens webbplats.

  Murargatan

  Trafiken på Murargatan påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.

  Norbyvägen korsningen Krongatan/Kåbovägen

  Åtgärd: Vattenfall ska reparera en vattenläcka i en ledning vid Krongatan och Kåbovägen i höjd med Norbyvägen. Arbetet beräknas pågå 19 februari–3 mars och begränsar framkomligheten i området. Under arbetet flyttar UL tillfälligt om busslinje 30 så den går via Villavägen.
  Läs om linjetrafiken på ul.se

  Beräknat slutdatum: 3 mars 2018.

  Rosendal 

  Åtgärd: Från och med 4 april 2016 stänger vi av en del gång- och cykelvägar i Rosendal på grund av trädfällning. Vägarna leder vi om till alternativa vägar.
  Se karta med alternativa cykelvägar på bygg.uppsala.se.

  Beräknat slutdatum: fortsätter 2017–2018

  Rosendal, cykelvägen

  Åtgärd: Cykelvägen som löper från Dag Hammarskjölds väg genom Rosendal i höjd med Grindstugan och den tidigare Shell-macken, stängs tillfälligt på grund av byggarbeten i området. Den alternativa vägen går cirka 500 meter söderut längs Dag Hammarskjölds väg. Den regleras med en trafiksignal för att trygga cyklisternas passage över vägen.

  Beräknat slutdatumCykelbanan öppnas igen 2021.

  Råbyvägen

  Åtgärd: Från och med 5 mars 2018 sker ombyggnationen av Råbyvägen etapp 3 mellan Tycho Hedéns väg och Albert Engströmsgatan.
  Läs om utvecklingen av Råbyvägen på bygg.uppsala.se.

  Beräknat slutdatum: 31 augusti 2019.

  Skölsta

  Åtgärd: I samband med utbyggnaden av Skölsta bygger kommunen gator, cykel- och gångvägar, lekplatser och parker. Arbetet börjar hösten 2017. Uppsala Vatten börjar samtidigt lägga ner ledningar för vatten och avlopp för att säkerställa vattenförsörjningen och avloppshanteringen inom Skölsta.
  Läs mer om ledningsarbetena på uppsalavatten.se 
  Läs mer om utbyggnaden av Skölsta på bygg.uppsala.se

  Beräknat slutdatum: Den nya utbyggnaden kommer att ske etappvis med start hösten 2017 och pågå under flera år.

  Sparrisgatan

  Trafiken på Sparrisgatan påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.

  Stadshusgatan

  Stadshusgatan är stängd på grund av ombyggnation av stadshuset.
  Läs mer om trafikstörningar i samband med ombyggnationen av stadshuset på bygg.uppsala.se.

  Stora Torget

  Åtgärd: Delar av Stora Torget stängs av för trafik på grund av läckande markvärmerör. Medan läckan åtgärdas stängs ett körfält i taget av så att bussarna kan ta sig fram. Busshållplatsen Stora Torget flyttas till ett tillfälligt läge utanför Rådhuset. Detta gäller endast i riktning mot Slottsbacken. För gående är det möjligt att passera torget på övergångställena som vanligt.

  Läs om berörda busshållplatser på www.ul.se.

  Beräknat slutdatum: 5 mars 2018

  Storgatan–S:t Persgatan–Österplan 

  Åtgärd: Vattenfall AB arbetar med att förnya fjärrvärmeledning på Storgatan mellan Vaksalagatan och S:t Persgatan och på S:t Persgatan mellan Storgatan och järnvägen samt Österplan södra sidan mellan S:t Persgatan och S:t Olofsgatan. 

  Beräknat slutdatum: 
  Korsningen Storgatan–S:t Persgatan: 28 februari 2018.
  S:t Persgatan–Österplan: 16 mars 2018.

  Studenternas – Sjukhusvägen och Ulleråkersvägen 

  I och med bygget av nya Studenternas stängs sjukhusvägen av för all trafik utom utryckningsfordon och kollektivtrafik.

  Åtgärd: Uppsala Vatten har slutfört arbetet med omläggningen av vattenledningen och nu är Sjukhusvägen öppen för trafik i båda riktningar. Östra sidan av Sjukhusvägen som går utmed byggområdet är fortfarande avstängd för gång- och cykeltrafik på grund av trafiksäkerhet. Gång- och cykeltrafik passerar därför på den västra sidan av Sjukhusvägen.

  Busshållplatsen vid byggområdet är flyttad och den provisoriska busshållplatsen finns kvar på den östra sidan till längre upp i backen på Sjukhusvägen.

  Läs mer om nya Studenternas på bygg.uppsala.se

  Beräknat slutdatum: Den östra gång- och cykelvägen öppnas upp september 2019.

  Svartbäcksgatan, mellan S:t Olofsgatan och Skolgatan

  Åtgärd: I slutet av oktober börjar vi bygga om Svartbäcksgatan mellan S:t Olofsgatan och Skolgatan. Gatan ska bli mer tillgänglig och ge större plats för gående och folkliv. Under byggtiden når du alla butiker och verksamheter som vanligt.

  Körbanan kommer att vara öppen i nordlig riktning från S:t Olofsgatan för cyklister, boende längs sträckan, varutransporter och taxi. Som privat bilist behöver du välja alternativa vägar. Läs mer om arbetet på Svartbäcksgatan.

  Beräknat slutdatumArbetet beräknas vara färdigt till sommaren 2018. 

  Sysslomansgatan

  Åtgärd: Vi bygger om Sysslomansgatan för att skapa bättre förutsättningar för gående och cyklister. gatan ska också bli mer attraktivt och trivsamt.

  Läs om hur arbetet påverkar trafiken och om när det ska vara klart på bygg.uppsala.se

  Vaksalagatan, mellan Storgatan och Väderkvarnsgatan

  Åtgärd: Nu får personbilstrafiken passera längs Vaksalagatan, mellan Väderkvarnsgatan och Storgatan.

  Det som är kvar att göra är ledningsarbeten under trottoarer i korsningen Väderkvarnsgatan/Vaksalagatan och i korsningen Storgatan/Vaksalagatan. Trottoarer ska sen återställas och trafiksignalerna i korsningen kan då kopplas på igen. Övergångsställen ska målas på den nya asfalten på flera ställen längs Vaksala torg och UKK och där ska också trafiksignaler kopplas på inom kort.
  Upplag för byggmaterial inklusive byggstängsel kommer att plockas bort när allt är färdigt.

  Beräknat slutdatum: 31 mars 2018.

  Östra Sala Backe

  Trafiken på flera gator i Östra Sala Backe påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.

  Östra Ågatan

  Åtgärd: Vattenfall utför arbete med nyläggning av fjärrvärmeledning på Östra Ågatan mellan S:t Olofsgatan och Klostergatan och vidare på Klostergatan upp till Svartbäcksgatan.

  Beräknat slutdatum: november 2018.

  Fäll ihop
 2. Gatuavstängningar under evenemang


  I samband med en del större evenemang stänger vi av gator i Uppsala. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor.

  Fäll ihop
 3. Vägarbeten och trafik på Europavägar, riksvägar och länsvägar

 4. Kontakt


  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Öppettider reception

  Måndag–fredag 7.45–17.00.
  Dag före helgdag 8.00–12.00.

  Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
  Besöksadress: Stationsgatan 12
  Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop