Trafikstörningar och vägarbeten

 1. Vägarbeten i kommunen


  Kommunen genomför varje år ett antal vägarbeten för att skapa bättre framkomlighet och trafiksäkerhet på våra vägar. Här kan du se några av de vägarbeten och avstängningar som är aktuella och som pågår under en längre tid.

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor.

  Läs om pågående arbeten för vatten, avlopp och avfall på Uppsala Vattens webbplats.

  Se vägarbeten på karta

  Kartan visar pågående och planerade grävarbeten och avstängningar inom en tvåårsperiod. Kartan visar inte akuta grävarbeten och avstängningar. 

  Se vägarbeten, ombyggnationer och avstängningar

  Läs om aktuella vägarbeten och avstängningar

  Asfaltering av gator, gång- och cykelvägar maj-oktober 2019

  Varje år genomför vi ett antal beläggningsarbeten på gator, gång- och cykelvägar under perioden maj-oktober. Då får slitna ytor en ny asfaltsbeläggning. Dessa arbeten kan tillfälligt påverka framkomligheten.

  Dragarbrunnsgatan

  Åtgärd: Vi lägger nya plattor på sträckan mellan Smedsgränd och Vaksalagatan. Vi ska också sätta ut nya cykelställ. Gatan kommer vara öppen för trafik under arbetet men under perioder kommer trafiken bara ha tillgång till halva ytan. Använd gärna Kungsgatan eller andra gator i närheten när det är möjligt. 

  Beräknat slutdatum: 24 juni 2019

  Fjalars gränd

  Åtgärd: På grund av bostadsbygge behöver vatten- och avloppsledningar flyttas ut i Fjalars gränd. Det område som påverkas av arbetet är markerat med röd linje i bilden nedan. Under arbetet kommer Fjalars gränd delvis att vara avstängd. Infarten till Fjalars gränd från Kungsgatan får endast användas av fordon med tillstånd. Infart till Sidenvävargatan och parkeringsplatsen mot Sidenvävargatan ska ske från Suttungs gränd eller från Bäverns gränd. Utfart från Sidenvävargatan till Kungsgatan ska ske via Suttungs gränd eller Bäverns gränd.

  För dig som cyklar till och från stationsområdet finns en tillfällig cykelväg (se blå markering i bilden nedan).

  Beräknat slutdatum: 5 juli 2019

  Bild som visar vilken del av Fjalars gränd som påverkas av arbetet.

  Fyrislundsgatan

  Trafiken på Fyrislundsgatan påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.

  Gamla Uppsalagatan

  Åtgärd: I mars påbörjar vi, i samverkan med Uppsala Vatten, arbetet med att lägga om vatten- och avloppsledningar för de hus som byggs i Kvarngärdet och Norra Kapellgärdet. Gamla Uppsalagatan kommer att få begränsad framkomlighet för biltrafik mellan Vattholmavägen och Tycho Hedéns väg. Delar av gatan kommer att stängas av. Gång- och cykeltrafik kommer att ledas om. Arbetet kommer att vara som mest intensivt under dagtid 7–19. Vissa arbeten kan komma att göras på natten för att förenkla framkomligheten för trafiken.

  Följ projektet på uppsala.se/gamlauppsalagatan

  Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara färdigt juni 2020.

  Johannesbäcksgatan

  Trafiken på Johannesbäcksgatan påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.

  Kungsgatan/Vaksalagatan (Stadshuset)

  Åtgärd: I samband med ombyggnationen av Stadshuset påverkas framkomligheten i området. Trottoaren mot Kungsgatan är helt avstängd. Trottoaren längs Vaksalagatan är öppen, men mycket smalare på grund av byggplanket. Den fil som leder trafiken från Kungsgatan söderifrån till Vaksalagatan kommer att ha begränsad framkomlighet under en tid eftersom vi måste göra plats för materialleveranser till bygget.

  Trottoaren vid Stadshuset stängs av. Vi hänvisar gående till andra sidan av Vaksalagatan. 

  Läs mer om den avstängda trottoaren och hur du tar dig till busshållplatsen på bygg.uppsala.se

  Alla parkeringsplatser vid Stadshusets innergård är avstängda. Parkera istället din bil i något av parkeringshusen i närområdet. Stadshusgatan är helt stängd för personbilstrafik (gäller ej fordon i linjetrafik, taxi, byggtrafik, varutransporter, transport av rörelsehindrad samt boende på Kungsgatan 46).

  Läs mer om hur Stadshuset byggs om

  Beräknat slutdatum: Färdigbyggt för inflyttning 2021

  Murargatan

  Trafiken på Murargatan påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.

  Norbyvägen

  Åtgärd: Vattenfall Ab utför fjärrvärmearbeten på Norbyvägen norr om Arosgatan och mot Hagundagatan. Vattenfall återställer och asfalterar också efter arbeten på Norbyvägen mellan Birkagatan och mot Arosgatan till och med 7 juni 2019.

  Läs mer om hur Vattenfall AB utför fjärrvärmearbeten 

  Beräknat slutdatum: 13 juni 2019

  Norbyvägen/Vårdsätravägen (korsningen)

  Åtgärd: I april börjar vi bygga nya trafiksignaler i korsningen Norbyvägen/Vårdsätravägen. Arbetet genomförs i sju etapper och alla trafikslag kommer att påverkas under byggtiden. Framkomligheten kommer att variera i de olika etapperna och trafiken kommer att ledas om på olika sätt beroende på etapp.

  Beräknat slutdatum: Juni 2019

  Ringgatan

  Åtgärd: Vattenfall AB utför fjärrvärmearbeten på Ringgatan. Ringgatan är delvis avstängd under arbetet och bil- och cykeltrafik leds om. Gående kan passera som vanligt. Busshållplatserna Wallingatan, Sverkerskolan och Sturegatan i riktning mot Bergsbrunna är avstängda. Resande hänvisas till tillfälliga hållplatser Vindhemskyrkan på Geijersgatan och Luthagsesplanaden på Sysslomansgatan. Det gäller till och med 16 juni 2019 enligt information på www.ul.se.
  Se tillfälliga hållplatser på UL:s karta

  Läs mer om hur Vattenfall AB utför fjärrvärmearbeten 

  Beräknat slutdatum: sommaren 2019

  Rosendal 

  Åtgärd: Från och med 4 april 2016 stänger vi av en del gång- och cykelvägar i Rosendal på grund av byggnadsarbeten. Vägarna leder vi om till alternativa vägar.
  Se karta med alternativa cykelvägar på bygg.uppsala.se.

  Beräknat slutdatum: Oktober 2019.

  Rosendal, cykelvägen

  Åtgärd: Cykelvägen som löper från Dag Hammarskjölds väg genom Rosendal i höjd med Grindstugan och den tidigare Shell-macken, stängs tillfälligt på grund av byggarbeten i området. Den alternativa vägen går cirka 500 meter söderut längs Dag Hammarskjölds väg. Den regleras med en trafiksignal för att trygga cyklisternas passage över vägen.

  Beräknat slutdatumCykelbanan öppnas igen 2021.

  Råbyvägen

  Åtgärd: Från och med 5 mars 2018 sker ombyggnationen av Råbyvägen etapp 3 mellan Tycho Hedéns väg och Albert Engströmsgatan.
  Läs om utvecklingen av Råbyvägen på bygg.uppsala.se.

  Beräknat slutdatum: 31 augusti 2019.

  Skölsta

  Åtgärd: I samband med utbyggnaden av Skölsta bygger kommunen gator, cykel- och gångvägar, lekplatser och parker. Arbetet börjar hösten 2017. Uppsala Vatten börjar samtidigt lägga ner ledningar för vatten och avlopp för att säkerställa vattenförsörjningen och avloppshanteringen inom Skölsta.
  Läs mer om ledningsarbetena på uppsalavatten.se 
  Läs mer om utbyggnaden av Skölsta på bygg.uppsala.se

  Beräknat slutdatum: Den nya utbyggnaden kommer att ske etappvis med start hösten 2017 och pågå under flera år.

  Sparrisgatan

  Trafiken på Sparrisgatan påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.

  Stadshusgatan

  Stadshusgatan är stängd på grund av ombyggnation av stadshuset.
  Läs mer om trafikstörningar i samband med ombyggnationen av stadshuset på bygg.uppsala.se.

  Studenternas – Sjukhusvägen och Ulleråkersvägen 

  Åtgärd: Östra sidan av Sjukhusvägen som går utmed byggområdet är avstängd för gång- och cykeltrafik på grund av trafiksäkerhet. Gång- och cykeltrafik passerar därför på den västra sidan av Sjukhusvägen.

  Busshållplatsen vid byggområdet är flyttad och den provisoriska busshållplatsen finns kvar på den östra sidan längre upp i backen på Sjukhusvägen.

  Läs mer om nya Studenternas på bygg.uppsala.se

  Beräknat slutdatum: Den östra gång- och cykelvägen öppnas upp september 2019.

  Sävjaleden - ny snabbcykelled mellan Sävja och centrala Uppsala

  Åtgärd: Under 2018-2019 bygger vi en snabbcykelled till Sävja.
  Läs mer om snabbcykelleder i Uppsala.

  Sävjaleden startar vid Nämndemansvägen i Sävja och gå längs med väg 255 och Kuggebrovägen fram till centrala Uppsala. Syftet med snabbcykelleden är att det ska bli enklare och säkrare att cykla och gå. 

  För dig som cyklar och går blir det lättare och säkrare att komma fram längs hela sträckan. Gång- och cykelbanan kommer att separeras tydligt och hela sträckan får bland annat bättre belysning och ny asfalt. Korsningen vid Östra Vindbrovägen får en cykelöverfart.

  Delar av den sista etappen av cykelleden (den närmast centrum) är kvar att färdigställa och det kommer att ske så snart vädret blir varmare. Under byggtiden kommer det vara möjligt för gående och cyklister att ta sig fram längs hela sträckan.

  Beräknat slutdatum: Bygget av cykelleden planeras bli färdigt under våren 2019.

  Tiundagatan

  Åtgärd: Vi bygger ny gång- och cykelbana längs Tiundagatan, mellan Geijersgatan och Ringgatan. Under tiden arbetet pågår är vägen avstängd för biltrafik. Gående och cyklister kan passera som vanligt.

  Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas bli färdigt 30 juni 2019.

  Ulva kvarn - ny gång- och cykelväg

  Åtgärd: Kommunen byggt en gång- och cykelväg mellan väg 600 och Ulva kvarn. Det är en tre meter bred grusväg som går längs Fyrisån.

  Det som återstår är att länka ihop vägen med den gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge som Trafikverket ska börja bygga längs med väg 600 (gamla E4:an) under våren 2019.
  Läs mer om cykelvägen mellan Uppsala och Björklinge på trafikverket.se.

  Vackra Birgers väg och Musikvägen

  Åtgärd: Modulerna till den tillfälliga modulskolan i Gottsunda kommer att levereras under maj och juli. Lastbilarna som transporterar modulerna kommer att köra längs Musikvägen och sedan svänga in på Vackra Birgers väg där modulerna lastas av. Det påverkar framkomligheten för annan trafik på Vackra Birgers väg och i viss mån på Musikvägen. Det kan bli mindre störningar i trafiken när lastbilarna skall köras in och ut till arbetsplatsområdet. Ledsagare (vakter) kommer att finnas på plats för att övervaka säkerheten.

  De första leveranserna kommer att ske i maj följande dagar:

  • måndag 13 maj
  • onsdag 15 maj
  • tisdag 28 maj
  • torsdag 30 maj (Kristi himmelsfärdsdagen)

  Beräknat slutdatum: Tiderna för leveranserna under juli är inte helt klara, men vi räknar med att det blir under perioden 115 juli.

  Vattholmavägen

  Vattholmavägen är avstängd för biltrafik 3 juni–31 augusti. Det gäller sträckan mellan Portalgatan och Gamla Uppsalagatan.  Avstängningen påverkar inte räddningstjänst, kollektivtrafik eller dig som går eller cyklar. Vi stänger av gatan för att vi behöver mer utrymme för de arbeten som pågår där nu.

  Kartbild som visar avstängningen av Vattholmavägen mellan Portalgatan och Gamla Uppsalagatan

  Åtgärd: I samband med byggnadsarbetet vid Vattholmavägen har vi gjort några förändringar som påverkar trafiken. Vi har

  • sänkt hastigheten till 30 kilometer i timmen
  • stängt av övergångstället i korsningen Vattholmavägen – Margit Sahlins gatan/Portalgatan.  

  Vi har gjort förändringarna för att de som arbetar med bygget ska ha en bra arbetsmiljö och för att du som rör dig i området ska kunna göra det på ett säkert sätt.

  Slutdatum: 31 december 2019.

  Väderkvarnsgatan

  Åtgärd: Vattenfall AB lägger nya ledningar för fjärrvärme. Väderkvarnsgatan är avstängd för motorfordonstrafik på sträckan söder om Ymergatan ned till Strandbodkilen. 

  Beräknat slutdatum: september 2019

  Östra Sala Backe

  Trafiken på flera gator i Östra Sala Backe påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.

  Fäll ihop
 2. Gatuavstängningar under evenemang


  I samband med en del större evenemang stänger vi av gator i Uppsala. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor.

  Fäll ihop
 3. Vägarbeten och trafik på Europavägar, riksvägar och länsvägar

 4. Kontakt


  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Öppettider reception

  Måndag–torsdag 7.45–17.00.
  Fredag 7.45–16.00.
  Dag före helgdag 8.00–12.00.

  Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
  Besöksadress: Stationsgatan 12
  Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop