Trafikstörningar och vägarbete

 1. Se vägarbeten på karta


  Kartan visar pågående och planerade grävarbeten och avstängningar inom en tvåårsperiod. Kartan visar inte akuta grävarbeten och avstängningar. 

  Se vägarbeten, ombyggnationer och avstängningar på karta

  Förklaring av färgmarkeringar i kartan

  Rosa: pågående arbeten
  Blå: planerade arbeten

  Klicka på de färgmarkerade områdena i kartan för att läsa mer om arbetet på den aktuella platsen.

  Fäll ihop
 2. Vägarbeten i kommunen


  Kommunen genomför varje år ett antal vägarbeten för att skapa bättre framkomlighet och trafiksäkerhet på våra vägar. Här kan du se några av de vägarbeten och avstängningar som är aktuella och som pågår under en längre tid.

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor.

  Läs om pågående arbeten för vatten, avlopp och avfall på Uppsala Vattens webbplats.

  Fyrislundsgatan

  Trafiken på Fyrislundsgatan påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.

  Gamla Uppsalagatan

  Åtgärd: I mars påbörjar vi, i samverkan med Uppsala Vatten, arbetet med att lägga om vatten- och avloppsledningar för de hus som byggs i Kvarngärdet och Norra Kapellgärdet. Gamla Uppsalagatan kommer att få begränsad framkomlighet för biltrafik mellan Vattholmavägen och Tycho Hedéns väg. Delar av gatan kommer att stängas av. Gång- och cykeltrafik kommer att ledas om. Arbetet kommer att vara som mest intensivt under dagtid 7–19. Vissa arbeten kan komma att göras på natten för att förenkla framkomligheten för trafiken.

  Följ projektet på uppsala.se/gamlauppsalagatan

  Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara färdigt juni 2020.

  Johannesbäcksgatan

  Trafiken på Johannesbäcksgatan påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.

  Kapellgärdet/Ljusbärargatan (intill järnvägen)

  Åtgärd: En del av området i Kapellgärdet är avstängt med en barriär. Barriären står på kanten längs med gång- och cykelleden och minskar bredden under cirka 50 meter.

  Detta är ett krav från Räddningstjänsten för att uppfylla kraven på inflyttning på Ljusbärargatan. Barriären tas bort när det planerade skydds- och bullerplanket längs järnvägen finns på plats.

  Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara färdigt sommaren 2021

  Kungsgatan/Vaksalagatan (Stadshuset)

  Åtgärd: I samband med ombyggnationen av Stadshuset påverkas framkomligheten i området. Trottoaren mot Kungsgatan är helt avstängd. Trottoaren längs Vaksalagatan är öppen, men mycket smalare på grund av byggplanket. Den fil som leder trafiken från Kungsgatan söderifrån till Vaksalagatan kommer att ha begränsad framkomlighet under en tid eftersom vi måste göra plats för materialleveranser till bygget.

  Trottoaren vid Stadshuset stängs av. Vi hänvisar gående till andra sidan av Vaksalagatan. 
  Läs mer om den avstängda trottoaren och hur du tar dig till busshållplatsen på bygg.uppsala.se

  Under byggtiden finns en tillfällig gång- och cykelbro över Vaksalagatan så att gående och cyklister enkelt kan passera Stadshuset. Den ordinarie gång- och cykelbanan över Vaksalagatan förbi Stadshuset är avstängd fram till 2021.

  Alla parkeringsplatser vid Stadshusets innergård är avstängda. Parkera istället din bil i något av parkeringshusen i närområdet. Stadshusgatan är helt stängd för personbilstrafik (gäller ej fordon i linjetrafik, taxi, byggtrafik, varutransporter, transport av rörelsehindrad samt boende på Kungsgatan 46).

  Läs mer om hur Stadshuset byggs om

  Beräknat slutdatum: Färdigbyggt för inflyttning 2021

  Kungsängsbron

  Åtgärd: 13–16 januari kommer Kungsängsbron att vara avstängd under nattetid 23.00–05.30 på grund av renovering.

  Norbyvägen

  Åtgärd: Vattenfall Ab utför fjärrvärmearbeten på Norbyvägen mot Hagundagatan. Du som går eller cyklar hänvisas till andra sidan gatan. Det är ett körfält för bilar förbi arbetsplatsen och Hagundagatan är avstängd för in och utfart.

  Läs mer om hur Vattenfall AB utför fjärrvärmearbeten 

  Beräknat slutdatum: December 2019

  Rosendal, Torgny Segerstedts allé

  Åtgärd: I Södra Rosendal färdigställer vi cykelbanor, trottoarer, planteringar och parkutrustning. Samtidigt anlägger vi ett nytt dagvattensystem. Den största delen av arbetet beräknas vara klart i oktober. Arbete med mittrefug på Torgny Segerstedts allé och korsningen Torgny Segerstedts allé/Rosendalsvägen fortsätter i november.

  Arbetet på Torgny Segerstedts allé innebär att du inte kan parkera längs gatan längre. Nya parkeringsplatser finns bakom brandstationen och du når dem via The Svedbergs gata.

  Mer information finns på Rosendalsprojektets webbplats 

  Beräknat slutdatum: December 2019.

  Rosendal, cykelvägen

  Åtgärd: Cykelvägen som löper från Dag Hammarskjölds väg genom Rosendal i höjd med Grindstugan och den tidigare Shell-macken, stängs tillfälligt på grund av byggarbeten i området. Den alternativa vägen går cirka 500 meter söderut längs Dag Hammarskjölds väg. Den regleras med en trafiksignal för att trygga cyklisternas passage över vägen.

  Beräknat slutdatumCykelbanan öppnas igen 2021.

  Råbyvägen

  Åtgärd: Från och med 5 mars 2018 sker ombyggnationen av Råbyvägen etapp 3 mellan Tycho Hedéns väg och Albert Engströmsgatan.
  Läs om utvecklingen av Råbyvägen på bygg.uppsala.se.

  Beräknat slutdatum: maj 2020.

  Skölsta

  Åtgärd: I samband med utbyggnaden av Skölsta bygger kommunen gator, cykel- och gångvägar, lekplatser och parker. Arbetet börjar hösten 2017. Uppsala Vatten börjar samtidigt lägga ner ledningar för vatten och avlopp för att säkerställa vattenförsörjningen och avloppshanteringen inom Skölsta.
  Läs mer om ledningsarbetena på uppsalavatten.se 
  Läs mer om utbyggnaden av Skölsta på bygg.uppsala.se

  Beräknat slutdatum: Den nya utbyggnaden kommer att ske etappvis med start hösten 2017 och pågå under flera år.

  S:t Persgatan

  Åtgärd: S:t Persgatan är delvis avstängd för biltrafik mellan järnvägen och Kungsgatan på grund av husbygge. Du som kör bil och ska till en fastighet i området kan köra över järnvägsövergången. Gång- och cykeltrafik kan passera arbetsplatsen på ena sidan av gatan.
  Beräknat slutdatum: April 2020

  Stadshusgatan

  Stadshusgatan är stängd på grund av ombyggnation av stadshuset.
  Läs mer om trafikstörningar i samband med ombyggnationen av stadshuset på bygg.uppsala.se.

  Studenternas – Sjukhusvägen och Ulleråkersvägen 

  Åtgärd: Östra sidan av Sjukhusvägen som går utmed byggområdet är avstängd för gång- och cykeltrafik på grund av trafiksäkerhet. Gång- och cykeltrafik passerar därför på den västra sidan av Sjukhusvägen.

  Busshållplatsen vid byggområdet är flyttad och den provisoriska busshållplatsen finns kvar på den östra sidan längre upp i backen på Sjukhusvägen.

  Läs mer om nya Studenternas på bygg.uppsala.se

  Beräknat slutdatum: Den östra gång- och cykelvägen öppnas i oktober 2021.

  Stålgatan

  Åtgärd: Som en del av Vattenfalls arbete med det nya värmeverket Carpe Futurum inleds nu sprängningen av en dagvattendamm. Sprängningarna kommer att pågå under fem veckor från 21 oktober under vardagar mellan 10.00–10.30 och 14.00–14.30. Detta påverkar framkomligheten på Stålgatan. Vi ber dig att om möjligt välja en annan väg. 
  Läs mer på Vattenfalls webbplats.

  Beräknat slutdatum: 4 december 2019.

  Ulva kvarn - ny gång- och cykelväg

  Åtgärd: Kommunen byggt en gång- och cykelväg mellan väg 600 och Ulva kvarn. Det är en tre meter bred grusväg som går längs Fyrisån.

  Det som återstår är att länka ihop vägen med den gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge som Trafikverket ska börja bygga längs med väg 600 (gamla E4:an) under våren 2019.
  Läs mer om cykelvägen mellan Uppsala och Björklinge på trafikverket.se.

  Vattholmavägen

  Kartbild som visar avstängningen av Vattholmavägen mellan Portalgatan och Gamla Uppsalagatan

  Åtgärd: I samband med byggnadsarbetet vid Vattholmavägen har vi gjort några förändringar som påverkar trafiken. Vi har

  • sänkt hastigheten till 30 kilometer i timmen
  • stängt av övergångstället i korsningen Vattholmavägen – Margit Sahlins gatan/Portalgatan.  

  Vi har gjort förändringarna för att de som arbetar med bygget ska ha en bra arbetsmiljö och för att du som rör dig i området ska kunna göra det på ett säkert sätt.

  Beräknat slutdatum: 31 december 2019.

  Väderkvarnsgatan

  Åtgärd: Vattenfall AB lägger nya ledningar för fjärrvärme. Väderkvarnsgatan är avstängd för motorfordonstrafik på sträckan söder om Ymergatan ned till Strandbodkilen. Väderkvarnsgatan öppnas för södergående trafik under vecka 42 (14 oktober–20 oktober).

  Arbetet övergår sedan till norra vägbanan mot Vaksala torg och det pågår där till november-december. Arbetet påverkar bara gångbanan. 

  Beräknat slutdatum: December 2019

  Östra Sala Backe

  Trafiken på flera gator i Östra Sala Backe påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.

  Fäll ihop
 3. Gatuavstängningar under evenemang


  I samband med en del större evenemang stänger vi av gator i Uppsala. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor.

  Fäll ihop
 4. Vägarbeten och trafik på Europavägar, riksvägar och länsvägar

 5. Kontakt


  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Öppettider reception:
  Måndag–torsdag 7.45–17.00
  Fredag 7.45–16.00
  Dag före helgdag 8.00–12.00

  Telefon: Kontaktcenter 018-727 00 00
  Besöksadress: Stationsgatan 12
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Fäll ihop