Trafikstörningar och vägarbeten

 1. Vägarbeten i kommunen


  Kommunen genomför varje år ett antal gatuarbeten för att skapa bättre framkomlighet och trafiksäkerhet på våra gator. Här kan du se några av de gatuarbeten och avstängningar som är aktuella och som pågår under en längre tid.

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor.

  Läs om pågående arbeten för vatten, avlopp och avfall på Uppsala Vattens webbplats.

  Döbelnsgatan

  Åtgärd: Vi bygger en ny dubbelriktad gång- och cykelväg längs med Döbelnsgatans norrgående körfält.

  Läs mer om hur arbete påverkar trafiken och dig som bor i området på bygg.uppsala.se 

  Fyrislundsgatan

  Trafiken på Fyrislundsgatan påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.

  Johannesbäcksgatan

  Trafiken på Johannesbäcksgatan påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.

  Kungsgatan/Vaksalagatan (Stadshuset)

  Åtgärd: I samband med ombyggnationen av Stadshuset påverkas framkomligheten i området. Trottoaren mot Kungsgatan är helt avstängd. Trottoaren längs Vaksalagatan är öppen, men mycket smalare på grund av byggplanket. Den fil som leder trafiken från Kungsgatan söderifrån till Vaksalagatan kommer att ha begränsad framkomlighet under en tid eftersom vi måste göra plats för materialleveranser till bygget.

  Alla parkeringsplatser vid Stadshusets innergård är avstängda. Parkera istället din bil i något av parkeringshusen i närområdet. Stadshusgatan är helt stängd för personbilstrafik (gäller ej fordon i linjetrafik, taxi, byggtrafik, varutransporter, transport av rörelsehindrad samt boende på Kungsgatan 46).

  Läs mer om hur Stadshuset byggs om

  Beräknat slutdatum: Färdigbyggt för inflyttning 2021

  Kungsgatan/Stallängsgatan

  Åtgärd: Uppsala Vatten utför arbeten med omläggning av vatten- och avloppsledningar på Kungsgatan. Gatan är öppen för trafik.

  Beräknat slutdatum: 14 september 2018.

  Du hittar information om arbetet och aktuella trafikavstängningar på Uppsala Vattens webbplats.

  Murargatan

  Åtgärd: Vi bygger gång- och cykelbana längs Murargatan. I augusti börjar vi arbetet med att bredda gångbanan längs Murargatan för att få plats med en cykelbana på sträckan mellan Byggmästargatan och Snickargatan. Permanent parkeringsförbud införs längs Murargatan på sträckan mellan Byggmästargatan och Verkmästargatan.

  Murargatans gång- och cykelbana ansluter till den gång- och cykelbana som nu byggs mellan Snickargatan och Johannesbäcksgatan fram till Östra Sala backe.

  Under byggtiden kan all trafik att kunna passera, men med begränsad framkomlighet.

  Beräknat slutdatum: hösten 2018.

  Murargatan

  Trafiken på Murargatan påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.

  Rosendal 

  Åtgärd: Från och med 4 april 2016 stänger vi av en del gång- och cykelvägar i Rosendal på grund av trädfällning. Vägarna leder vi om till alternativa vägar.
  Se karta med alternativa cykelvägar på bygg.uppsala.se.

  Beräknat slutdatum: fortsätter 2017–2018

  Rosendal, cykelvägen

  Åtgärd: Cykelvägen som löper från Dag Hammarskjölds väg genom Rosendal i höjd med Grindstugan och den tidigare Shell-macken, stängs tillfälligt på grund av byggarbeten i området. Den alternativa vägen går cirka 500 meter söderut längs Dag Hammarskjölds väg. Den regleras med en trafiksignal för att trygga cyklisternas passage över vägen.

  Beräknat slutdatumCykelbanan öppnas igen 2021.

  Råbyvägen

  Åtgärd: Från och med 5 mars 2018 sker ombyggnationen av Råbyvägen etapp 3 mellan Tycho Hedéns väg och Albert Engströmsgatan.
  Läs om utvecklingen av Råbyvägen på bygg.uppsala.se.

  Beräknat slutdatum: 31 augusti 2019.

  Skölsta

  Åtgärd: I samband med utbyggnaden av Skölsta bygger kommunen gator, cykel- och gångvägar, lekplatser och parker. Arbetet börjar hösten 2017. Uppsala Vatten börjar samtidigt lägga ner ledningar för vatten och avlopp för att säkerställa vattenförsörjningen och avloppshanteringen inom Skölsta.
  Läs mer om ledningsarbetena på uppsalavatten.se 
  Läs mer om utbyggnaden av Skölsta på bygg.uppsala.se

  Beräknat slutdatum: Den nya utbyggnaden kommer att ske etappvis med start hösten 2017 och pågå under flera år.

  Sparrisgatan

  Trafiken på Sparrisgatan påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.

  Stadshusgatan

  Stadshusgatan är stängd på grund av ombyggnation av stadshuset.
  Läs mer om trafikstörningar i samband med ombyggnationen av stadshuset på bygg.uppsala.se.

  Studenternas – Sjukhusvägen och Ulleråkersvägen 

  Åtgärd: Östra sidan av Sjukhusvägen som går utmed byggområdet är avstängd för gång- och cykeltrafik på grund av trafiksäkerhet. Gång- och cykeltrafik passerar därför på den västra sidan av Sjukhusvägen.

  Busshållplatsen vid byggområdet är flyttad och den provisoriska busshållplatsen finns kvar på den östra sidan längre upp i backen på Sjukhusvägen.

  Läs mer om nya Studenternas på bygg.uppsala.se

  Beräknat slutdatum: Den östra gång- och cykelvägen öppnas upp september 2019.

  Svartbäcksgatan, mellan S:t Olofsgatan och Skolgatan

  Åtgärd: I slutet av oktober börjar vi bygga om Svartbäcksgatan mellan S:t Olofsgatan och Skolgatan. Gatan ska bli mer tillgänglig och ge större plats för gående och folkliv. Under byggtiden når du alla butiker och verksamheter som vanligt.

  Körbanan kommer att vara öppen i nordlig riktning från S:t Olofsgatan för cyklister, boende längs sträckan, varutransporter och taxi. Som privat bilist behöver du välja alternativa vägar. Läs mer om arbetet på Svartbäcksgatan.

  Beräknat slutdatumArbetet beräknas vara färdigt till sommaren 2018. 

  Sysslomansgatan

  Åtgärd: Vi bygger om Sysslomansgatan för att skapa bättre förutsättningar för gående och cyklister. Gatan ska också bli mer attraktivt och trivsamt.

  Läs om hur arbetet påverkar trafiken och om när det ska vara klart på bygg.uppsala.se

  Sävjaleden - ny snabbcykelled mellan Sävja och centrala Uppsala

  Åtgärd: Under 2018 bygger vi en snabbcykelled till Sävja.
  Läs mer om snabbcykelleder i Uppsala.

  Sävjaleden startar vid Nämndemansvägen i Sävja och gå längs med väg 255 och Kuggebrovägen fram till centrala Uppsala. Syftet med snabbcykelleden är att det ska bli enklare och säkrare att cykla och gå. 

  För dig som cyklar och går blir det lättare och säkrare att komma fram längs hela sträckan. Gång- och cykelbanan kommer att separeras tydligt och hela sträckan får bland annat bättre belysning och ny asfalt. Korsningen vid Östra Vindbrovägen får en cykelöverfart.

  Under byggtiden kommer det vara möjligt för gående och cyklister att ta sig fram längs hela sträckan.

  Beräknat slutdatum: Bygget av cykelleden planeras pågå från maj till och med december 2018.

  Ulva kvarn - ny gång- och cykelväg

  Åtgärd: Under vintern har kommunen byggt en gång- och cykelväg mellan väg 600 och Ulva kvarn. Det är en tre meter bred grusväg som går längs Fyrisån.

  Det som återstår är att länka ihop vägen med den gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge som Trafikverket ska börja bygga längs med väg 600 (gamla E4:an) under hösten 2018.
  Läs mer om cykelvägen mellan Uppsala och Björklinge på trafikverket.se.

  Beräknat slutdatum: Hösten 2018

  Vaksalagatan i höjd med Fyrislundsgatan

  Åtgärd: Från och med maj påverkas trafiken på Vaksalagatan i höjd med Fyrislundsgatan med anledning av att vi bygger en ny bussnod.  Påverkan kommer att variera beroende på vilket skede arbetet är i.

  Läs mer om arbetet med att bygga en ny bussnod.

  Beräknat slutdatum: November 2018

  Vattholmavägen

  Åtgärd: I samband med byggnadsarbetet vid Vattholmavägen har vi gjort några förändringar som påverkar trafiken. Vi har

  • sänkt hastigheten till 30 kilometer i timmen
  • stängt av övergångstället i korsningen Vattholmavägen – Margit Sahlins gatan/Portalgatan.  

  Vi har gjort förändringarna för att de som arbetar med bygget ska ha en bra arbetsmiljö och för att du som rör dig i området ska kunna göra det på ett säkert sätt.

  Slutdatum: 31 december 2019.

  Ynglingagatan

  Åtgärd: Efter att Uppsala Vatten under 2016 bytte ut ledningarna i gatan så är det dags att återställa gatan till dess ursprungliga skick. Vi bygger om gångbanorna genom att sätta om kantsten och justera höjder. Slutligen asfalteras gångbanor och gata. Höjdskillnaden mellan gata och fastighet kan öka, och det beror på att både gatan och husen har satt sig med åren. Vi kommer att se till att alla kan komma åt sina fastigheter men åtgärder utanför vägområdet, till exempel anpassning av garageuppfart ansvarar fastighetsägaren för.

  Beräknat slutdatum: Augusti 2018

  Östra Sala Backe

  Trafiken på flera gator i Östra Sala Backe påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.

  Östra Ågatan

  Åtgärd: Vattenfall utför arbete med nyläggning av fjärrvärmeledning på Östra Ågatan mellan S:t Olofsgatan och Klostergatan och vidare på Klostergatan upp till Svartbäcksgatan.

  Beräknat slutdatum: november 2018.

  Fäll ihop
 2. Beläggningsarbeten under sommar och höst


  Under sommaren och hösten lägger vi ny asfalt och grus på gator i bland annat Sunnersta, Boländerna och Vårdsätra. Arbetet kan orsaka vissa trafikstörningar och tar allt från några timmar till några dagar.

  Tabellen uppdaterades 31 maj 2018.

  Område Objekt Delsträcka Klart
  Centrum Kungsgatan Fjalars gränd-Bäverns gränd (östra sidan 2 filer) X
  Centrum Övre Slottsgatan S:t Olofsgatan-Drottninggatan X
  Centrum Kungsgatan/Luthagsleden cirkulationsplats X
  Centrum Thunbergsvägen Dag H - Villavägen X
  Luthagen Luthagsesplanaden avfart Bärbyleden-50-skyltarna X
  Luthagen Götgatan/Luthagsesplanaden korsning  
  Luthagen Rackarbergsgatan   X
  Kåbo Villavägen/Artillerigatan cirkulationsplats  
  Flogsta Ekebydalsvägen   X
  Stenhagen Flintstensvägen   X
  Stenhagen Sandstensvägen   X
  Stenhagen Herrhagens byväg Herrhagsvägen-Sandstensvägen X
  Stenhagen Herrhagsvägen/Stenhagsvägen cirkulationsplats  
  Berthåga Berthåga byväg Herbertsvägen-Hedensbergsvägen X
  Bärby Startgatan    
  Gamla Uppsala Vattholmavägen Gamla Uppsalagatan - Runebergsgatan, partier  
  Gränby Österleden Marknadsgatan-gångtunnel  X
  Fålhagen Torkelsgatan 2 st busshållplatser St Olofsgatan-Råbyvägen  
  Fålhagen Fålhagsleden Tycho-Fyrislundsgatan (partier)  
  Salabacke Apelgatan Tycho-Byggmästargatan  
  Årsta Fålhagsleden Rödbetsgatan-Björnbärsgatan  
  Fyrislund Tycho Hedéns väg norrgående förbi Stålgatan X
  Boländerna Stångjärnsgatan Spikgatan-Rapsgatan X
  Boländerna Kungsängsleden Rapsgatan-Gnistarondellen
  Boländerna Kungsängsleden K1 Gnistarondellen mot Ica Maxi-rondellen
  Boländerna Kungsängsleden Kungsgatan-reningsverket (riktning mot Dag H)
  Boländerna Rapsgatan Fyrislundsgatan-Bolandsgatan (exklusive cirkulationsplats) X
  Boländerna Rapsgatan/Verkstadsgatan cirkulationsplats X
  Boländerna Verkstadsgatan Björkgatan-Danmarksgatan X
  Boländerna Bolandsgatan Stålgatan-Rapsgatan X
  Kungsängen Sågargatan Kungsängsesplanaden-Stallängsgatan X
  Sunnersta Holmvägen Dag H-Gärdesvägen X
  Sunnersta Sveddvägen inklusive korsningen Starvägen X
  Sunnersta Kohagsvägen partier  X
  Sunnersta Jägarvägen Granebergsvägen-Höjdvägen
  Sunnersta Höjdvägen Videvägen-Rosenvägen (100 m)  X
  Sunnersta Orrstigen    X
  Sunnersta Tjädervägen Ekvägen-50 m  X
  Sunnersta Skogsduvevägen Rosenvägen-Ringduvevägen  
  Sunnersta Blåmesvägen Vråkvägen-Rosenvägen  X
  Sunnersta Långvägen Talgoxvägen-Rosenvägen (partier)  
  Sunnersta Domherrevägen Morkullevägen-Rödhakevägen X
  Sunnersta Rödhakevägen Domherrevägen-Entitevägen X
  Sunnersta Göktytevägen (grus)   X
  Sunnersta Gökvägen (grus)   X
  Vårdsätra Slånvägen (grus)    
  Vårdsätra Klintvägen (grus)    
  Vårdsätra Tistronvägen (grus)    
  Storvreta Ärentunavägen Fullerövägen - österut  
  Storvreta Jan Eriks väg N Kilsgärdesvägen - Salems väg  
  Fäll ihop
 3. Gatuavstängningar under evenemang


  I samband med en del större evenemang stänger vi av gator i Uppsala. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor.

  Flygdagen 25 augusti

  Lördagen 25 augusti stängs flera på- och avfarter i norra Uppsala. Försvarsmakten räknar med hög belastning och begränsad framkomlighet på vägar och gator i ett stort område runt Uppsala-Ärna flygplats och på in- och utfarter till Uppsala.

  Avstängda vägar, påfarter och avfarter 

  • Påfart till Bärbyleden från Tycho Hedéns väg
  • Påfart till väg 600 (Gamla E4) från Svartbäcken (255) samt Bärbyleden östergående (gäller ej taxi, lokaltrafik, färdtjänst och räddningsfordon)
  • Väg 600 kommer vara avstängd för genomfartstrafik vid Uppsala garnison.

  Vägar och gator med väntad hög belastning och begränsad framkomlighet

  • Väg 600 (gamla E4)
  • Väg 272
  • Väg 55 (Bärbyleden)
  • Tunagatan
  • Svartbäcksgatan
  • Trafikplats Gränby
  • E4.

  Läs mer om hur du enklast reser till och från flygdagen på försvarsmakten.se

  Kulturnatten 7–9 september

   Avstängningar under kulturnatten.

  Under kulturnatten stängs markerade gator av för all trafik utom för boende och färdtjänsttransporter.

  Rödmarkerade gator är avstängda 8 september 8.00 till 9 september 03.00.

  Blåmarkerade gator är avstängda 8 september 8.00 till 9 september 06.00.

  Gulmarkerade områden är avstängda:

  • Fyristorg 7 september 19.00 till 9 september 06.00
  • S:t Eriks torg (A) mot Saluhallen 7 september 12.00 till 9 september 06.00
  • S:t Eriks torg (B) mot domkyrkan 7 september 19.00 till 9 september 06.00
  • Gamla torget 8 september 08.00 till 9 september 06.00.
  Fäll ihop
 4. Vägarbeten och trafik på Europavägar, riksvägar och länsvägar


  Trafikverket ansvarar för alla Europavägar, riksvägar och länsvägar. 
  Pågående vägarbeten i Uppsala län – trafikverket.se.

  Läget i trafiken på Europavägar, riksvägar och länsvägar – trafikverket.se.

  E4:an mellan Uppsala och Storvreta

  Åtgärd: Vecka 17-26 genomför Trafikverket underhållsarbete på E4:an mellan Uppsala och Storvreta. Nuvarande betongmaterial ska bytas ut mot asfalt. Syftet är att förbättra säkerheten och framkomligheten på vägen.

  Läs mer om underhållsarbetet på Trafikverkets webbplats.

  Beräknat slutdatum: 30 juni 2018

  Fäll ihop
 5. Kontakt


  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Öppettider reception

  Måndag–fredag 7.45–17.00.
  Dag före helgdag 8.00–12.00.

  Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
  Besöksadress: Stationsgatan 12
  Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop