Tillstånd för nyttoparkering

 1. Vem som kan få tillstånd


  Företagare eller andra som har särskilda behov att parkera nära sin tillfälliga arbetsplats är de yrkesgrupper som har rätt att köpa nyttoparkeringstillstånd.

  Du kan ansöka om nyttoparkering om du i ditt yrke behöver parkera på gator med parkeringsförbud eller på avgiftsbelagda parkeringsplatser.

  Nyttoparkeringstillståndet kan omfatta maximalt tre fordon, med du får bara använda det på ett fordon åt gången.

  Ditt fordon ska uppfylla något av följande krav:

  1. Du behöver ditt fordon för transport och förvaring av verktyg och material vid byggnadsarbeten, VVS-arbeten eller liknande.
  2. Du behöver ditt fordon för transport och förvaring av verktyg och material i samband med fastighetsskötsel.
  3. Du behöver ditt fordon för budleveranser i betydande omfattning.
  4. Du behöver ditt fordon för transport av tyngre eller ekonomiskt värdefullt gods i betydande omfattning.
  5. Du kan visa att du måste ha ditt fordon för att utföra ett visst arbete av betydande omfattning.
  6. Du behöver ditt fordon i akut eller annan uppsökande verksamhet inom social- eller sjukvården.
  Fäll ihop
 2. Var du får parkera


  Det finns två typer av nyttoparkeringstillstånd:

  • typ A gäller på all gatumark inom hela kommunen
  • typ B gäller endast utanför innerstadszonen.

  Karta med zoner för nyttoparkeringstillstånd.

  Tillståndet för nyttoparkering gäller för uppställning på gatumark inom Uppsala kommun alla dagar 06.00–18.00.

  Du får parkera högst tre timmar i följd

  • på avgiftsbelagd parkering 
  • på gata där parkeringsförbud gäller
  • på platser där parkering är tillåten kortare tid än tre timmar.

  Ställ in tiden med p-skivan du får vid ansökan.

  Du får inte parkera

  • där det är förbjudet att parkera enligt trafikförordningen (1998:1276)
  • på reserverade körfält eller på busshållplatser
  • på vänd-, last- eller taxiplatser eller på- och avstigningsplatser  
  • på parkeringsplats som är till för en speciell typ av fordon, till exempel en p-plats för rörelsehindrad
  • inom gångfartsområde om det inte finns särskilt anordnad parkeringsplats.

  Observera att tillståndet inte gäller på tomtmark där parkeringen regleras av fastighetsägaren, till exempel inom Akademiska sjukhusets område.
  En tumregel är att se efter om det finns en tilläggstavla vid infarten med ett företagsnamn och telefonnummer. Då är parkeringen på tomtmark och då gäller inte tillståndet.

  Fäll ihop
 3. Vad det kostar


  Du kan ansöka om tillstånd för nyttoparkering under ett helt år, månadsvis eller vid enstaka tillfällen.

   Antal månader

   Typ A

  Typ B 

   1 dag  150 kr  75 kr
   1 månad  980 kr  680 kr
   2 månader  1 525 kr  940 kr
   3 månader  2 210 kr  1 190 kr
   4 månader  2 620 kr  1 450 kr
   5 månader  3 165 kr  1 710 kr
   6 månader  3 710 kr  1 960 kr
   7 månader  4 270 kr  2 220 kr
   8 månader  4 815 kr  2 480 kr
   9 månader  5 360 kr  2 730 kr
   10 månader  5 910 kr  2 990 kr
   11 månader  6 450 kr  3 250 kr
   12 månader  7 000 kr  3 500 kr
  Fäll ihop
 4. Ansök om tillstånd


  Du ansöker om tillstånd för nyttoparkering genom att fylla i en blankett och skicka den via post eller e-post. Handläggningstiden är två veckor. Stadsbyggnadsförvaltningen godkänner eller underkänner din ansökan. Du kan inte överklaga detta beslut.

  Ansök om tillstånd för nyttoparkering. (PDF, 957 KB)

  Har du redan ett tillstånd men byter fordon behöver du skicka in en anmälan om det. 

  Anmälan om att nyttoparkeringstillståndet ska gälla ett nytt fordon. (PDF, 812 KB)

  Missbruk

  Om du missbrukar ditt tillstånd för nyttoparkering kan tillståndet dras in och det kan bli svårare för dig att få ett nytt tillstånd om du ansöker om ett nytt.

  Fäll ihop
 5. Kontakt


  Servicecenter

  Telefontid måndag–fredag 7.00–16.00

  Telefon (kommunens växel): 0771-24 55 00
  Postadress: Uppsala kommun, Servicecenter, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop