Tillstånd för grävning och schaktning

 1. Sök tillstånd


  Du behöver tillstånd för att gräva i kommunens mark. Ansökan om tillstånd ska skickas till stadsbyggnadsförvaltningen.

  Just nu är det hög belastning och handläggningstiden är förlängd till 12 veckor för grävtillstånd.

  1. Gå in på ledningskollen.se för att få veta vilka ledningsägare som finns i området som du ska gräva i. Du får då ett ärendenummer som du ska ange i din ansökan om grävtillstånd.
  2. Skicka in din ansökan tillsammans med en kartskiss i skala 1:1 000 där du tydligt markerat det område du ska arbeta i. 
   Öppna karta att skissa i
   Leta upp aktuellt område i kartan. Använd ritverktyget för att markera området du söker tillstånd för. Välj utskriftsverktyget. Gå in under menyvalet  Avancerad och sätt Tvinga skala till 1:1 000. Välj Skriv ut.
  3. Ansök om grävtillstånd via blankett (PDF, 908 KB) 

   Ansökan om grävtillstånd ska skrivas under av beställaren.


  4. Om grävarbetet påverkar trafiken på körbana, gångbana eller cykelbana ska du även skicka in en trafikanordningsplan med en skiss.
  5. Skicka in trafikanordningsplan via blankett (PDF, 709 KB) 
  6. Skicka in din ansökan med bilagor till enheten för trafik och markupplåtelse.
  Fäll ihop
 2. Regler


  Det finns vissa regler du måste följa om du ska gräva i kommunens mark. Reglerna hittar du i dokumentet Föreskrifter för grävning i allmän platsmark.

  I det finns information om vad du bör tänka på innan du gräver, olika typer av kontroller/besiktningar som ska utföras, vad som gäller vid schaktning samt hur marken ska återställas.

  Se dokumentet Föreskrifter för grävning i allmän platsmark.

  Fäll ihop
 3. Avgifter och viten


  Avgifter

  Tillstånd

  Avgift  (exkl. moms)

  Grävtillståndsavgift

  2 000 kr

  TA-plan där grävtillstånd ej är tillämpligt

  2 000 kr

  Administrativ avgift vid tidsförlängning av tillstånd

  750 kr

  Viten

  Tillstånd

  Avgift (exkl. moms)

  När godkänt grävtillstånd saknas

  20 000 kr

  När godkänd trafikanordningsplan (TA-plan) saknas

  20 000 kr

  Om inte tidsförlängning begärts minst fem arbetsdagar innan sluttid (gäller både grävtillstånd och TA-plan)

  1 500 kr / kalenderdag

  Om TA-planer ej finns tillgängliga på arbetsplatsen

  5 000 kr 

   

  Särskilda villkor

   

  Om entreprenören inte uppfyller kraven enligt särskilda villkor

  5000 kr/ krav

  Utmärkning

   

  Om grundläggande vägmärken i godkänd TA-plan saknas, t.ex. vägmärke A20, X1, X2, X3, C31, C2, C3 eller E11/E13, F25 saknas

  10 000 kr

  När enstaka detaljer saknas eller är bristfälliga

  3 000 kr

  Fysisk avstängning

   

  När grundläggande avstängning inte är utförd, inte följer godkänd TA-plan, eller arbetsområdet är farligt för trafikanter och personal

  20 000 kr

  När enstaka detaljer saknas eller är bristfälliga

  3 000 kr

  Om godkänd TA-plan ej är tillämplig

  20 000 kr

  Personal och arbetsområde

   

  Om utmärkningsansvarig inte befinner sig på arbets-
  området eller är nåbar på en fast arbetsplats

   5 000 kr
  Om personalen saknar godkänd utbildning eller visar tydlig saknad av kompetens  3 000 kr
  Om personalen saknar varselkläder eller brister i varselklädseln förekommer 3000 kr/ person

  Om personalen på plats inte medverkar till att anmärkning åtgärdas vid anmodan

   5 000 kr
   Entreprenadområde  
  Om mark tas i anspråk eller schakt sker utanför entreprenadområdet 10 000 kr/ kalenderdag samt åläggs att återställa ytan enligt besiktningsmans bedömning
   Framkomlighet för trafikanter  
  Om det inte går att komma fram och eller det är farligt att ta sig fram i trafikzonen  20 000 kr
  Om fordon eller maskiner som används för arbetet, där det klart framgår av TA-planen att dessa skall rymmas innanför den fysiska avstängningen, istället vistas i trafikzonen 5 000 kr
  Vid tillfälliga störningar. Exempelvis: inga motlägg/fasning 1:3 mot kantstöd, bristande snöröjning eller halkbekämpning. Arbete på gator där arbetsbegränsning gäller under högtrafik. Trafikanordningsmaterial kvarlämnat efter avslutat arbete 3 000 kr
  Grovt åsidosättande av bestämmelser  
  Vid grovt åsidosättande av bestämmelser äger stadsbyggnadsförvalningen rätt att stänga av ansvarig arbetsledare upp till 2 år vad gäller arbete i kommunens allmänna och offentliga mark  
  Fäll ihop
 4. Kommunen besiktigar grävarbetet


  Grävningen ska följa kommunens direktiv. Kontakta kommunens enhet för drift och underhåll för att diskutera dem. Kontaktuppgifterna hittar du längst ner på den här sidan.

  Kommunen anlitar besiktningsmän som har till uppgift att kontrollera att

  • giltigt grävtillstånd finns
  • utföra för- och slutbesiktning 
  • återställning sker på rätt sätt
  • trafikanordningsplan finns
  • skyltningen är tillräcklig.
  Fäll ihop
 5. Var rädd om träden


  Var försiktig om du gräver där det finns träd.

  Trädhandbok för Uppsala kommun (PDF, 6 MB)

  Fäll ihop
 6. Kontakt


  Kontakta enheten för trafikreglering och upplåtelse

  Enheten för trafikreglering och upplåtelse hör till stadsbyggnadsförvaltningen.

  Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00. Telefontid 9.00-11.00 och 13.00-14.00
  E-post: tmu@uppsala.se
  Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop