Sök tillstånd för grävning och schaktning

Du behöver tillstånd för att gräva och schakta i kommunens mark. Beställaren av grävarbetet ska ansöka senast fyra veckor före grävstart.

Uppsala kommun har tagit fram en teknisk handbok. Den ska användas vid all planering, projektering och byggnation på allmän platsmark i Uppsala. Vår tekniska handbok är webbaserad och kommer att uppdateras löpande med nya krav, typritning med mera. 

Läs Uppsala kommuns tekniska handbok

Just nu är det hög belastning och handläggningstiden är förlängd till 12 veckor för grävtillstånd.

Sök grävtillstånd
  1. Kolla vilka andra vägarbeten som är på gång i kommunen. Kartan visar godkända grävarbeten och avstängningar. Den visar också planerade grävarbeten och avstängningar inom en tvåårsperiod. Kartan visar inte akuta grävarbeten och avstängningar. 
   Se vägarbeten, ombyggnationer och avstängningar på en karta
  2. Läs i teknisk handbok vilka regler som gäller för schakt och återställning.
   Läs Uppsala kommuns tekniska handbok
  3. Gå in på ledningskollen.se och kontrollera vilka ledningsägare som finns i området där du ska gräva.  Ärendenumret du får ska du ange i din ansökan om grävtillstånd.
  4. Om grävarbetet påverkar trafiken på körbana, gångbana eller cykelbana ska du även skicka in en trafikanordningsplan. Detta kan du göra i samma e-tjänst som du söker grävtillstånd.
  1. Gå in på ledningskollen.se för att få veta vilka ledningsägare som finns i området som du ska gräva i. Du får då ett ärendenummer som du ska ange i din ansökan om grävtillstånd.
  2. Skicka in din ansökan tillsammans med en kartskiss i skala 1:1 000 där du tydligt markerat det område du ska arbeta i. 
   Öppna karta att skissa i
   Leta upp aktuellt område i kartan. Använd ritverktyget för att markera området du söker tillstånd för. Välj utskriftsverktyget. Gå in under menyvalet  Avancerad och sätt Tvinga skala till 1:1 000. Välj Skriv ut.
  3. Ansök om grävtillstånd via blankett (PDF, 205 KB) 
   Ansökan om grävtillstånd ska skrivas under av beställaren.
  4. Om grävarbetet påverkar trafiken på körbana, gångbana eller cykelbana ska du även skicka in en trafikanordningsplan med en skiss.
  5. Skicka in trafikanordningsplan via blankett (PDF, 214 KB) 
  6. Skicka in din ansökan med bilagor till enheten för trafik och markupplåtelse.
 • Nya avgifter gäller från 1 januari 2019. Avgifterna justeras varje år mot konsumentprisindex för oktober månad.

  Avgifter

  Tillstånd

  Avgift  (exkl. moms)

  Grävtillstånd

  2 000 kr

  TA-plan

  2 000 kr

  TA-plan per påbörjad vecka från och med den andra veckan

  1 600 kr

  Förlängning av beviljat grävtillstånd

  1 000 kr

  Viten

  Tillstånd

  Avgift (exkl. moms)

  När godkänt grävtillstånd saknas

  20 000 kr

  När godkänd trafikanordningsplan (TA-plan) saknas

  20 000 kr

  Om inte tidsförlängning begärts minst fem arbetsdagar innan sluttid (gäller både grävtillstånd och TA-plan)

  1 500 kr / kalenderdag

  Om TA-planer ej finns tillgängliga på arbetsplatsen

  5 000 kr 

   

  Särskilda villkor

   

  Om entreprenören inte uppfyller kraven enligt särskilda villkor

  5000 kr/ krav

  Utmärkning

   

  Om grundläggande vägmärken i godkänd TA-plan saknas, t.ex. vägmärke A20, X1, X2, X3, C31, C2, C3 eller E11/E13, F25 saknas

  10 000 kr

  När enstaka detaljer saknas eller är bristfälliga

  3 000 kr

  Fysisk avstängning

   

  När grundläggande avstängning inte är utförd, inte följer godkänd TA-plan, eller arbetsområdet är farligt för trafikanter och personal

  20 000 kr

  När enstaka detaljer saknas eller är bristfälliga

  3 000 kr

  Om godkänd TA-plan ej är tillämplig

  20 000 kr

  Personal och arbetsområde

   

  Om utmärkningsansvarig inte befinner sig på arbets-
  området eller är nåbar på en fast arbetsplats

   5 000 kr
  Om personalen saknar godkänd utbildning eller visar tydlig saknad av kompetens  3 000 kr
  Om personalen saknar varselkläder eller brister i varselklädseln förekommer 3000 kr/ person

  Om personalen på plats inte medverkar till att anmärkning åtgärdas vid anmodan

   5 000 kr
   Entreprenadområde  
  Om mark tas i anspråk eller schakt sker utanför entreprenadområdet 10 000 kr/ kalenderdag samt åläggs att återställa ytan enligt besiktningsmans bedömning
   Framkomlighet för trafikanter  
  Om det inte går att komma fram och eller det är farligt att ta sig fram i trafikzonen  20 000 kr
  Om fordon eller maskiner som används för arbetet, där det klart framgår av TA-planen att dessa skall rymmas innanför den fysiska avstängningen, istället vistas i trafikzonen 5 000 kr
  Vid tillfälliga störningar. Exempelvis: inga motlägg/fasning 1:3 mot kantstöd, bristande snöröjning eller halkbekämpning. Arbete på gator där arbetsbegränsning gäller under högtrafik. Trafikanordningsmaterial kvarlämnat efter avslutat arbete 3 000 kr
  Grovt åsidosättande av bestämmelser  
  Vid grovt åsidosättande av bestämmelser äger stadsbyggnadsförvalningen rätt att stänga av ansvarig arbetsledare upp till 2 år vad gäller arbete i kommunens allmänna och offentliga mark  

 • Kommunen anlitar en besiktningsman som som utför för- och slutbesiktning av grävarbetet. Besiktningsmannen kontrollerar att

  • det finns ett giltigt grävtillstånd
  • återställning sker på rätt sätt
  • det finns en trafikanordningsplan (TA-plan)
  • skyltningen är tillräcklig och följer TA-planen.

Kontakta enheten för trafikreglering och upplåtelse

Enheten för trafikreglering och upplåtelse hör till stadsbyggnadsförvaltningen.

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00. Telefontid 9.00-11.00 och 13.00-14.00
E-post: tmu@uppsala.se
Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala