Luftkvalitet i Uppsala

 1. I korthet


  Kommunen kontrollerar luftkvaliteten genom att mäta halterna av luftföroreningar i stadskärnan. Mätningarna visar kvävedioxidhalter och mängden miljöfarliga partiklar. Luftföroreningarna kommer till stor del från biltrafik, slitage av vägbanor, däck och bromsar och från industrier och förbränningsanläggningar. Här kan du läsa om vad kommunen gör för att få en bättre luftkvalitet i Uppsala. Du får också tips på hur du som bor i Uppsala kan bidra. 

  Fäll ihop
 2. Kommunen mäter luften i centrala Uppsala


  Miljökvalitetsnormer för luft finns för att minska riskerna för negativa hälsoeffekter. Uppsala kommun mätte för höga halter av partiklar, PM10 (partiklar med mindre diameter än 10 mikrometer) och kvävedioxid under 2017. Uppsala har haft höga halter under flera år. Naturvårdsverket ställer därför krav på kommunen att aktivt arbeta för att minska halterna så att vi klarar normerna. För att följa upp hur det går mäter kommunen luftens kvalitet regelbundet.

  Mätningar görs både längs Kungsgatan och på Klostergatan. På Kungsgatan mäter vi luftföroreningarna i ett trafikerat gaturum. På Klostergatan finns en urban bakgrundsstation på ett hustak. En urban bakgrundsstation är en mätstation i centrum som inte ligger vid en trafikerad gata. Det är en referens för att se hur luftkvaliteten utvecklar sig i centrum.

  Fäll ihop
 3. Ta del av luftmätningarna


  Uppsala kommun är medlem i Östra Svealands luftvårdsförbund. Mätningarna i Uppsala sker tillsammans med andra kommuner i förbundet.

  På slb:s webbplats kan du se resultatet av mätningarna. Du kan fritt välja mätdata från valfri kommun. För att se mätdata från Uppsala klickar du på Kungsgatan Uppsala och Urban bakgrund Uppsala vid sidan av diagrammet.

  Luftmätningar på Kungsgatan 67 - idag

  Resultat av mätning av större partiklar (PM10), mindre partiklar (PM 2,5) och kvävedioxid (NO2) på slb.nu.

  Luftmätningar Kungsgatan och Klostergatan - under året

  Mätningarna visar luftföroreningar i utomhusluften under nuvarande år. Här kan du se om luftföroreningarna överskrider normen för luftkvalitet.

  Resultat av mätning av större partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) på slb.nu.

  Realtidsmätningar från hela Sverige

  På naturvårdsverket.se hittar du realtidsdata av luftmätningar från hela Sverige.

  Fäll ihop
 4. Det här gör kommunen för att förbättra luften


  Vi har infört förbud mot dubbdäck på delar av Kungsgatan och Vaksalagatan, 30-zon i centrum, bättre renhållning av gator, signalprioritering för bussar och miljözon för tunga fordon. Vi arbetar också för ett hållbart resande med fler och bättre cykelvägar och en mer miljövänlig kollektivtrafik.

  Läs kommunens åtgärdsprogram för luft

  Läs rapporter från tidigare år om vad kommunen gjort för att förbättra luften

  Fäll ihop
 5. Jämförande mätning mellan Uppsalas mätstationer


  Under perioden februari – maj 2017 gjorde kommunen en jämförande mätning av mätstationer i centrum. Den tidigare mätstationen på Kungsgatan 42 behövde flyttas på grund av ombyggnationen av Stadshuset. Kommunen studerade eventuella skillnader mellan den gamla och den nya mätplatsen på Kungsgatan 67. I rapporten kan du ta del av resultatet av den jämförande mätningen.

  Läs rapport från jämförande mätning mellan Uppsalas mätstationer.

  Fäll ihop
 6. Det här kan du som uppsalabo bidra med


  • Avstå från eller minska bilkörning i centrum.
  • Undvik korta körningar.
  • Gå, cykla eller åk buss till arbete, studier och fritidsaktiviteter.
  • Använd motorvärmare när det är kallt.
  • Välj en bil med låga utsläpp, till exempel en elbil eller biogasbil om du köper ny bil.
  • Välj elcykel i stället för extra bil.
  • Undvik att köra med dubbade vinterdäck i centrum
  • Välj friktionsdäck när du byter vinterdäck.
  • Elda torr, ren ved om du har en braskamin eller annan eldstad. Använd miljögodkänd kamin.
  Fäll ihop

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Besöksadress: Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

Första torsdagen i varje månad kan du träffa lantmätare och avlopps- och strandskyddshandläggare för rådgivning på Stationsgatan 12, i Uppsalarummet på bottenplan. Vi hjälper dig med frågor om avlopp, strandskydd, fastighetsgränser och avstyckningar. Tid: 15.00–18.00. 

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala