Bidrag för bullerskydd

 1. I korthet


  Omgivningsbuller kan påverka människors hälsa och livskvalitet negativt. Om din bostadsrätt eller fastighet där du bor påverkas av buller och oljud från någon av kommunens vägar kan du som fastighetsägare eller bostadsrättsförening få bidrag för att åtgärda och minska bullernivån. 

  Fäll ihop
 2. Om bidraget och åtgärder


  För att kunna få bidraget krävs antingen

  • att medelljudnivån inomhus överstiger 30 decibel  (dBA) under ett dygn eller
  • att medelljudnivån utomhus vid fasaden är 65 dBA eller högre under ett dygn.

  Bidraget täcker upp till 75 procent av kostnaderna för bulleråtgärder. Du kan antingen söka bidrag för fönsteråtgärder (med eller utan byte av ventiler) eller för bygge av bullerplank.

  Du kan inte få bidrag

  • om bullret kommer från vägar som inte är kommunala
  • om fastigheten har fått fönsterbidrag tidigare
  • för tidigare genomförda bulleråtgärder
  • om fastigheten byggdes 1997 eller senare (då ska bostäderna redan följa kraven för bullernivå som finns ställda i Boverkets byggregler).

  Bulleråtgärder på fönster

  Det vanligaste sättet att motverka inomhusbuller är att åtgärda fönster mot gatan. För att få bidraget behöver gränsvärdet för ljudnivån överskridas både inom- och utomhus. Bidraget för fönsteråtgärder är högst 1 600 kronor per kvadratmeter fönster, inklusive moms. Bidraget gäller bara för åtgärder på fönster längs gator med trafikbuller och täcker inte normalt underhåll. Bidraget gäller fönster i så kallade bostadsrum, det vill säga rum för sömn och vila och för daglig samvaro. Där ingår sovrum, vardagsrum, matrum som används som sovrum och kök i öppen planlösning. Kök, hall och tvättstuga räknas inte som bostadsrum.

  Provmontage av åtgärd på fönster

  Om du behöver åtgärda flera fönster kan du göra ett provmontage. Det innebär att din entreprenör åtgärdar fönster i ett av rummen i fastigheten för att se om åtgärden uppfyller dämpningskraven. Kommunen kontrollmäter sedan provmontaget för att se om ljudnivån minskat till kravnivån innan fler fönsteråtgärder genomförs.

  Provmontage gäller bara vid fönsteråtgärder.

  Bullerdämpning från ventilation

  För att dämpa ljudnivån inomhus kan du också behöva åtgärda ventilationen (uteluftdon). Bullerdämpning av ventilation är frivillig och bidraget är högst 600 kronor.

  Bullerplank

  Om du störs av buller i din trädgård kan du som fastighetsägare söka bidrag för att sätta upp bullerplank på tomten som alternativ till fönsteråtgärder. Du behöver få ett godkänt bygglov för bullerplank innan du ansöker om bidraget. Bidragskostnaden för bullerplank är högst 1 600 kronor per kvadratmeter fönsterarea som skyddas av planket.

  Fäll ihop
 3. Ansökningsprocessen


  Lämna en ansökan

  Ansök om bullerbidrag via blankett 

  Vi bedömer ansökan utifrån bidragskriterierna och en bullerkarta (en digital karta i kartverktyget kommer inom kort).

  Du får ett brev med antingen avslag eller godkännande för en ljudmätning i din fastighet. Om din ansökan blir godkänd får du träffa en representant från kommunen och en akustikkonsult för att planera den fortsatta processen.

  Mätning av ljudnivån

  Efter mötet kommer akustikkonsulten till din fastighet för att mäta ljudnivån. Om mätningen visar låga ljudnivåer tar processen slut där. Om mätningen visar höga ljudnivåer får du ett preliminärt bidragsbeslut med information om hur stort ekonomiskt bidrag du kan få. Du får också krav på hur mycket ljudet ska dämpas efter den planerade åtgärden.

  Välj entreprenör

  Du som fastighetsägare väljer entreprenör för åtgärderna och eventuellt provmontage. Åtgärdsarbetet ska göras inom 6 månader efter mätningen.

  Du kan inte få pengar för bulleråtgärder du gjort innan ansökan.

  Efterkontroll av ljudnivå

  När åtgärden är klar mäter vi ljudnivån igen. Om mätningen visar att ljudnivån minskat enligt kraven får du ett slutgiltigt beslut om bullerskyddsbidrag. Efter åtgärderna ska medelljudnivån vara

  • max 30 dBA inomhus
   eller
  • max 55 dBA vid fasaden utomhus.

  Om ljuddämpningskraven inte godkänns behöver du förbättra bulleråtgärden ytterligare och betala för nästa ljudmätning.  

  Skicka in dina fakturor

  Om du får ett slutgiltigt besked om bidrag skickar du dina fakturor till kommunen för att få bidragsdelen av åtgärdskostnaden. Vi hanterar fakturor löpande och rekommenderar att du skickar in fakturorna inom en månad efter att du har fått besked om bidrag. 

  Spar alla kvitton för åtgärderna så du kan visa upp dem för kommunen vid faktureringen.

  Därefter betalar vi ut bidraget.

  Fäll ihop
 4. Ditt ansvar som fastighetsägare


  Kommunen ansvarar för och betalar för ljudmätningarna som krävs för att visa om du har rätt till bidraget.

  Du som fastighetsägare ansvarar för att

  • vara på plats när konsulten mäter ljudnivån i fastigheten
  • anlita en entreprenör som genomför åtgärden
  • se till att genomförandet av åtgärden fortlöper
  • se till bygg- och konstruktionsbesiktningar genomförs
  • söka bygglov vid bygge av bullerplank
  • betala eventuella extra kontrollmätningar (som tillkommer efter underkända mätningar)
  • ljuddämpningen inte försämras med tiden.
  Fäll ihop
 5. Sök bidraget


  Du ansöker om bidrag för bulleråtgärder via en särskild blankett.

  Blankett för att söka bidrag för bulleråtgärder (PDF, 226 KB)

  Du kan skicka in en ansökan via e-post eller brev.

  E-post:
  stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 40 Uppsala

  Kommunens bidrag för bulleråtgärder har en årlig budget och ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in. De ansökningar som kommer in först prioriteras därför högst.

  Fäll ihop
 6. Kontakt


  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
  Besöksadress: Stationsgatan 12
  Öppettider reception, Måndag–torsdag 7.45–17.00, Fredag 7.45–16.00, Dag före helgdag 8.00–12.00
  Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop