Adresser och gatunamn

 1. Tätbebyggt område


  När nya vägar, gator, kvarter och torg byggs beslutar namngivningsnämnden vad de ska heta. För större områden försöker nämnden att hitta en grupp av namn som är så stor att den kan ge en prägel på hela områdets namnsättning. Enhetliga namn gör det lättare för post, brandkår, ambulans, taxi och besökare att snabbt hitta rätt adress.

  Du kan ge förslag och lämna synpunkter på namnförslag som namngivningsnämnden tar fram.

  Se förteckning över gatunamn i Uppsala.

  Se förteckning över kvartersnamn i Uppsala.

  Fäll ihop
 2. Landsbygd


  När din fastighet behöver en adress på landsbygden får den i första hand sin adress utifrån traktnamnet. Till traktnamnet läggs ett adressnummer. Det är lantmäteriet som sköter adressnumreringen. I vissa fall används bebyggelsenamn eller gårdsnamn. I mer tätbebyggda områden kan det bli aktuellt med vägnamn. 

  När en ny adress är beslutad får fastighetsägaren komma med synpunkter på adressnamnet. Lantmäteriet meddelar den slutgiltiga adressen till posten och folkbokföringen.

  Kontakta kommunala lantmäterimyndigheten om du har frågor om adressnumrering

  Fäll ihop
 3. Nya namnförslag


  Tyck till om namnförslag 

   Just nu finns det inga namnförslag som du kan tycka till om.

  Avslutade dialoger

  9 oktober till 31 oktober kunde du lämna synpunkter på namnförslag på vägar och en park inom detaljplan för Kalle Blanks väg samt på kvarter i Östra Sala backe, etapp 3. 
  Läs namnförslagen

  24 juni till 15 juli kunde du lämna synpunkter på namnförslag för bland annat vägar i Fullerö, en gång- och cykelväg vid Tullgarnsbron och ett torg vid Råbygvägen. 
  Läs namnförslagen 

  15 februari till 11 mars kunde du lämna synpunkter på namnförslag på en park i Björklinge, en park i centrala Stenhagen och ett kvarter i Vilan.
  Läs namnförslagen

  21 december 2018 till 11 januari 2019 kunde du lämna synpunkter på namnförslag på en park i Skölsta och på kvarter, gator, platser och en park inom kvarteret Ångkvarnen.
  Läs namnförslagen

  5 oktober till 29 oktober 2018 kunde du lämna synpunkter på namnförslag på en väg, fyra parker och tre kvarter i bland annat Södra Gunsta, Ulleråker och Gamla Uppsala.
  Läs namnförslagen 

  Mellan 29 juni och 23 juli 2018 kunde du lämna synpunkter på namnförslag på ett hundbad, en plats, ett torg och tre parker i Björklinge, kvarteret Konduktören och Södra Gunsta.
  Läs namnförslagen

  Mellan 2 mars och 26 mars 2018 kunde du lämna synpunkter på namnförslag på kvarter, vägar, gator och parker i bland annat Södra Gunsta och gamla Uppsala.
  Läs namnförslagen

  Mellan 5 januari och 26 januari 2018 kunde du lämna synpunkter på namnförslag som namngivningsnämnden tagit fram på kvarter, gator och platser i Librobäck, Ulleråker och Kvarngärdet.
  Läs namnförslagen

  Mellan 29 september och 20 oktober 2017 kunde du lämna synpunkter på namnförslag som namngivningsnämnden tagit fram på kvarter i Fålhagen, Östra Sala Backe och på en ny bro över Fyrisån vid Kungängsesplanaden.
  Läs namnförslagen

  Mellan 30 juni och 21 juli 2017 kunde du lämna synpunkter på namnförslag som namngivningsnämnden tagit fram på kvarter, gator, väg park och torg i Ekeby, Flogsta, Bäcklösa, Årsta och Östra Sala Backe.
  Läs namnförslagen

  Mellan 9 och 30 januari 2017 kunde du lämna skriftliga synpunkter på namnförslag för gångväg Fålhagen och kvarter i Eriksberg.
  Läs om förslagen

  Mellan 10 oktober och 31 oktober 2016 kunde du lämna synpunkter på namnförslag för nya gång- och cykelvägar, vägar, torg och kvarter i Uppsala. Nu har namngivningsnämnden fattat beslut om vilka nya namn som gäller.
  Läs de nya namnen på gång- och cyklevägar, vägar, torg och kvarter i namngivningsnämndens protokoll

  Fäll ihop

Kontakta namngivningsnämnden

På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer namngivningsnämndens arbete.

Telefon (kommunens kontaktcenter): 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress: Uppsala kommun, namngivningsnämnden, 753 75 Uppsala