Taxor och avgifter för detaljplanering

 1. I korthet


  Vissa åtgärder kräver förändring av en befintlig detaljplan eller att en ny detaljplan behöver tas fram. Det handlar till exempel om nya byggnader och vägar. Kommunen tar ut en planavgift för att täcka kostnaderna för arbetet med detaljplanen. 

  • Avgifterna för ändring av detaljplaner grundas på den bruttoarea som du vill få prövad i planläggningen. Det omfattar area i kvadratmeter för byggnader och anläggningar inklusive bygglovspliktiga komplementbyggnader. 
  • Avgiften för tillfälligt nyttjande av grundkarta baseras på kartans omfattning. Minsta avgift vid timdebitering är för en timmes arbete.
  • Vid timdebitering är priset inom planverksamheten 1 539 kronor per timme från och med 1 januari 2018.

  Taxor och avgifter vid detaljplanering 2018

  Läs om detaljplanering på bygg.uppsala.se.

  Fäll ihop
 2. Taxa för nya planer


  Kommunen tar ut planavgiften i förskott i samband med en ny planläggning. Den slutgiltiga kostnaden regleras vid beslut om att planen antas, godkänns eller upphävs.

  Planavtal reglerar planavgift

  Kommunen tecknar ett planavtal med den som vill att kommunen ska upprätta en ny detaljplan. Avtalet specificerar betalningsvillkor och parternas åtagande i övrigt.

  I planavtalet ingår en betalningsplan som är till för att fördela kostnaderna över planarbetets gång. Planavtalet reglerar också betalningsskyldigheten i händelse av att planarbetet avbryts.

  Alla utredningar som krävs som underlag för planarbetet betalas av byggherren.

  Fasta priser eller timdebitering

  I ett planavtal ska planavgiften i första hand baseras på de fasta priserna som presenteras i tabell nedan.

  Ibland går det inte att definiera en brutto- eller öppenarea, exempelvis när kommunen gör en detaljplan för att skapa en park eller bygga en väg. Då används istället timdebitering. Det gäller också om det finns andra skäl till att inte använda fast pris. Det rörliga priset för planarbete under 2018 är 1 539 kronor per timme. 

  Avgift för planbesked, 2018

  Avgiften  för planbesked är 18 700 kronor, oavsett om det är positivt eller negativt. Avgiften debiteras i samband med beslut om planbesked och avräknas inte från kommande planavgift vid upprättande av detaljplan.

  Planavgift, fasta priser baserat på area, 2018

  I arean räknas in bruttoarea och öppenarea för byggnader och anläggningar inklusive bygglovpliktiga komplementbyggnader som exploatören vill få prövad i planläggningen.

  Area i kvadratmeter Avgift i kronor
  ≤500 86 100
  501–1 000 155 500
  1 001–2 000 263 200
  2 001–3 500 382 800
  3 501–5 000 454 500
  5 001–10 000 574 300
  10 001–15 000 717 700
  15 001–20 000 861 200
  Därutöver för varje 5 000-intervall +143 500

  Planavgift för upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser, 2018

  Avgiften för att upphäva fastighetsindelningsbestämmelser som äldre fastighetsplan och tomtindelningsbestämmelser är 59 800 kronor. Det gäller vid enkelt planförfarande som sker genom ändring genom tillägg till gällande detaljplan. Inga andra bestämmelser ändras och det rör en eller ett fåtal fastigheter.

  Där det går att tillämpa ett förenklat planförfarande är avgiften 39 200 kronor. Inga andra bestämmelser ändras och det rör en eller ett fåtal fastigheter.

  Planavgift för områdesbestämmelser och planprogram, 2018

  För områdesbestämmelser och planprogram tillämpas timdebitering, 1 539 kronor per timme (2018).

  Fäll ihop
 3. Taxa för gällande planer


  Ibland bestäms planavgiften i ett planavtal. Om avgiften inte reglerats genom ett planavtal, kommer en avgift tas ut i samband med bygglov och senast vid beslut om startbesked.

  Planavgiften består av fasta priser för ärenden som rör en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader till en- och tvåbostadshus. För andra byggnader och anläggningar baseras planavgiften på area i kvadratmeter (bruttoarea + öppenarea) enligt tabellen nedan.

  Planavgift tas ut:

  • för detaljplaner där fastighetsindelningsbestämmelser införts eller upphävts i syfte att tillåta en förändrad fastighetsindelning i ett område. Det gäller även detaljplaner från tiden före plan- och bygglagen (PBL), som ändrats genom tillägg.
  • endast i samband med bygglovpliktiga åtgärder, alltså inte för exempelvis friggebodar.

  Planavgift tas inte ut:

  • inom områden med områdesbestämmelser enligt PBL
  • om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 § PBL) eller vid tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL). Planavgift kan dock tas ut om det lämnade bygglovet medges med liten avvikelse från planen (tolkningsutrymme).

  Planavgifter för gällande planer, 2018

  Typ av ärende Avgift i kronor
  Ett en- eller tvåbostadshus inklusive komplementbyggnader, sammanlagt max 100 kvm 26 300

  Ett en- eller tvåbostadshus inklusive komplementbyggnader, sammanlagt större än 100 kvm 52 500
  Tillbyggnad och komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshus, max 50 kvm i separat ärende 0
  Tillbyggnad och komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshus, 51–100 kvm i separat ärende 13 100
  Mycket enkla anläggningar eller byggnader, till exempel taktäckta uteplatser som inte är bygglovbefriade, skärmtak, glasade uteplatser, förråd, nätstationer och liknande, max 100 kvm i separat ärende 13 100

   

  Area i kvadratmeter (bruttoarea + öppenarea) för byggnader, anläggningar inklusive bygglovpliktiga komplementbyggnader. Gäller både nybyggnad och tillbyggnad. Avgift i kronor
  1–50 18 000
  51–100 35 900
  101–200 55 200
  201–400 77 700
  401–700 107 700
  701–1 000 131 500
  1 001–2 000 191 300
  2 001–3 000 251 300
  3 001–4 000 287 100
  4 001–6 000 382 800
  6 001–8 000 466 500
  8 001–11 000 526 300
  11 001–15 000 657 900
  Därutöver för varje 5 000-intervall +119 500
  Fäll ihop
 4. Avgift för grundkartor


  Kommunen tar ut en avgift när du tillfälligt behöver använda analog och digital grundkarta.

  Grundkartan är baserad på en kvalitetskontrollerad baskarta som används som underlag när man gör en ny detaljplan. Kvalitetskontrollen innebär att man extra noga går igenom att kartan stämmer med verkligheten.

  I grundkartan ingår normalt följande:

  • nivåkurvor (höjddata)
  • fastighetsbeteckningar
  • murar och staket
  • byggnader
  • sjöar och vattendrag
  • vägar, järnvägar och kraftledningar
  • redan gällande detaljplaner och bestämmelser
  • fornminnen.

  Avgift i två delar

  Avgiften för att ta fram en grundkarta består av två delar. Den ena delen utgår från arean som kartan visar och är en arbetskostnad när plan- och byggnadsnämnden upprättar grundkartan, se tabellen nedan. 

  Den andra delen är en arbetskostnad för att ta fram kartunderlaget, exempelvis mätning på plats och kvalitetskontroll. Den kostnaden tas ut genom timdebitering, 1 539 kronor per timme (2018). 

  Area i hektar Avgift i kronor
  0,1–2,0 8 100
  2,1–3,0 10 100
  3,1–4,0 12 100
  4,1–5,0 14 100
  5,1–6,0 16 000
  6,1–7,0 18 000
  7,1–8,0 20 000
  8,1–9,0 22 000
  9,1–10,0 23 900
  osv per hektar  + 1 900

   

  Baskarta

  Baskartan är inte kvalitetskontrollerad på samma sätt som grundkartan. Baskartan visar bland annat fastighetsindelning, byggnader, vägkanter och höjdinformation. Kartan är komplett bara inom tätorterna.
  Hämta baskartan som öppna data.

  Fäll ihop
 5. Kontakt


  Kontakta plan- och byggnadsnämnden

  På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer plan- och byggnadsnämndens arbete. 

  Postadress: Uppsala kommun
  Plan- och byggnadsnämnden
  753 75 Uppsala
  Fäll ihop