Taxor och avgifter för detaljplanering

 1. I korthet


  Vissa åtgärder kräver förändring av en befintlig detaljplan eller att en ny detaljplan behöver tas fram. Det handlar till exempel om nya byggnader och vägar. Kommunen tar ut en planavgift för att täcka kostnaderna för arbetet med detaljplanen. 

  • Avgifterna för ändring av detaljplaner grundas på den bruttoarea som du vill få prövad i planläggningen. Det omfattar area i kvadratmeter för byggnader och anläggningar inklusive bygglovspliktiga komplementbyggnader. 
  • Avgiften för tillfälligt nyttjande av grundkarta baseras på kartans omfattning. Minsta avgift vid timdebitering är för en timmes arbete.
  • Vid timdebitering är priset inom planverksamheten 1 588 kronor per timme från och med 1 januari 2019.

  Taxor och avgifter vid detaljplanering 2019

  Läs om detaljplanering på bygg.uppsala.se.

  Fäll ihop
 2. Taxa för nya planer


  Kommunen tar ut planavgiften i förskott i samband med en ny planläggning. Den slutgiltiga kostnaden regleras vid beslut om att planen antas, godkänns eller upphävs.

  Planavtal reglerar planavgift

  Kommunen tecknar ett planavtal med den som vill att kommunen ska upprätta en ny detaljplan. Avtalet specificerar betalningsvillkor och parternas åtagande i övrigt.

  I planavtalet ingår en betalningsplan som är till för att fördela kostnaderna över planarbetets gång. Planavtalet reglerar också betalningsskyldigheten i händelse av att planarbetet avbryts.

  Alla utredningar som krävs som underlag för planarbetet betalas av byggherren.

  Fasta priser eller timdebitering

  I ett planavtal ska planavgiften i första hand baseras på de fasta priserna som presenteras i tabell nedan.

  Ibland går det inte att definiera en brutto- eller öppenarea, exempelvis när kommunen gör en detaljplan för att skapa en park eller bygga en väg. Då används istället timdebitering. Det gäller också om det finns andra skäl till att inte använda fast pris. Det rörliga priset för planarbete under 2019 är 1 588 kronor per timme. 

  Avgift för planbesked, 2019

  Avgiften  för planbesked är 19 300 kronor, oavsett om det är positivt eller negativt. Avgiften debiteras i samband med beslut om planbesked och avräknas inte från kommande planavgift vid upprättande av detaljplan.

  Planavgift, fasta priser baserat på area, 2019

  I arean räknas in bruttoarea och öppenarea för byggnader och anläggningar inklusive bygglovpliktiga komplementbyggnader som exploatören vill få prövad i planläggningen.

  Area i kvadratmeter Avgift i kronor
  ≤500 88 900
  501–1 000 160 500
  1 001–2 000 271 600
  2 001–3 500 395 000
  3 501–5 000 469 000
  5 001–10 000 592 700
  10 001–15 000 740 700
  15 001–20 000 888 800
  Därutöver för varje 5 000-intervall +148 100

  Planavgift för upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser, 2019

  I planavgiften ingår alla normala kringkostnader inklusive fastighetsförteckning. Avgift för planbesked ingår inte. Planavgift för den gällande detaljplanen tas fortfarande ut i samband med bygglov, om denna är framtagen enligt PBL och inte har reglerats i ett planavtal (se Taxa för gällande detaljplaner).

  Avgiften för att upphäva fastighetsindelningsbestämmelser som äldre fastighetsplan och tomtindelningsbestämmelser är 61 700 kronor. Det gäller vid enkelt planförfarande som sker genom ändring genom tillägg till gällande detaljplan. Inga andra bestämmelser ändras och det rör en eller ett fåtal fastigheter.

  Där det går att tillämpa ett förenklat planförfarande är avgiften 40 500 kronor. Inga andra bestämmelser ändras och det rör en eller ett fåtal fastigheter.

  Planavgift för områdesbestämmelser och planprogram, 2019

  För områdesbestämmelser och planprogram tillämpas timdebitering, 1 588 kronor per timme (2019).

  Fäll ihop
 3. Taxa för gällande planer


  Ibland bestäms planavgiften i ett planavtal. Om avgiften inte reglerats genom ett planavtal, kommer en avgift tas ut i samband med bygglov och senast vid beslut om startbesked.

  Planavgiften består av fasta priser för ärenden som rör en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader till en- och tvåbostadshus. För andra byggnader och anläggningar baseras planavgiften på area i kvadratmeter (bruttoarea + öppenarea) enligt tabellen nedan.

  Planavgift tas ut:

  • för detaljplaner där fastighetsindelningsbestämmelser införts eller upphävts i syfte att tillåta en förändrad fastighetsindelning i ett område. Det gäller även detaljplaner från tiden före plan- och bygglagen (PBL), som ändrats genom tillägg.
  • endast i samband med bygglovpliktiga åtgärder, alltså inte för exempelvis friggebodar.

  Planavgift tas inte ut:

  • inom områden med områdesbestämmelser enligt PBL
  • om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 § PBL) eller vid tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL). Planavgift kan dock tas ut om det lämnade bygglovet medges med liten avvikelse från planen (tolkningsutrymme).

  Planavgifter för gällande planer, 2019

  Typ av ärende Avgift i kronor
  Ett en- eller tvåbostadshus inklusive komplementbyggnader, sammanlagt max 100 kvm 27 100

  Ett en- eller tvåbostadshus inklusive komplementbyggnader, sammanlagt större än 100 kvm 54 200
  Tillbyggnad och komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshus, max 50 kvm i separat ärende 4 400
  Tillbyggnad och komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshus, 51–100 kvm i separat ärende 13 500
  Mycket enkla anläggningar eller byggnader, till exempel taktäckta uteplatser som inte är bygglovbefriade, skärmtak, glasade uteplatser, förråd, nätstationer och liknande, max 100 kvm i separat ärende 13 500

   

  Area i kvadratmeter (bruttoarea + öppenarea) för byggnader, anläggningar inklusive bygglovpliktiga komplementbyggnader. Gäller både nybyggnad och tillbyggnad. Avgift i kronor
  1–50 18 600
  51–100 37 000
  101–200 58 000
  201–400 80 200
  401–700 111 100
  701–1 000 135 700
  1 001–2 000 197 400
  2 001–3 000 259 300
  3 001–4 000 296 300
  4 001–6 000 395 000
  6 001–8 000 481 400
  8 001–11 000 543 100
  11 001–15 000 679 000
  Därutöver för varje 5 000-intervall +123 300
  Fäll ihop
 4. Baskarta


  Baskartan är inte kvalitetskontrollerad på samma sätt som grundkartan. Baskartan visar bland annat fastighetsindelning, byggnader, vägkanter och höjdinformation. Kartan är komplett bara inom tätorterna.
  Hämta baskartan som öppna data.

  Fäll ihop
 5. Kontakt


  Kontakta plan- och byggnadsnämnden

  På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer plan- och byggnadsnämndens arbete. 

  Postadress: Uppsala kommun
  Plan- och byggnadsnämnden
  753 75 Uppsala
  Fäll ihop