Lantmäteriförrättning – så går det till

 1. I korthet


  Om du vill bilda eller ändra fastigheter inom Uppsala kommun ska du vända dig till lantmäterimyndigheten. Det kan till exempel handla om att stycka av en fastighet, få reda på var en fastighetsgräns går eller bilda en gemensamhetsanläggning.

  Här får du veta hur du ansöker om lantmäteriförrättning, hur det går till, hur lång tid det tar och vad det kostar.

  Fäll ihop
 2. Olika typer av lantmäteriförrättningar


  Det finns olika typer av lantmäteriförrättningar. Vanliga ärenden är att

  • stycka av en fastighet för bostadsändamål
  • överföra mark mellan fastigheter (fastighetsreglering)
  • bestämma läget av en gräns
  • bilda en gemensamhetsanläggning.

  Läs om fler typer av lantmäteriförrättningar på lantmateriet.se

  Fäll ihop
 3. Processen steg för steg


  När du ansökt om en lantmäteriförrättning utreder vi om det går att genomföra det du ansökt om. Om allt är i sin ordning påbörjar vi handläggningen. 

  Så här ser processen ut, från ansökan till beslut:

  1. Ansök om lantmäteriförrättning 
  2. Utredning – vi gör en juridisk bedömning för att se om ärendet går att genomföra. Vi tar också fram kartor, handlingar och bestämmelser för området, undersöker vilka servitut och samfälligheter som finns och om andra är berörda av förrättningen.
  3. Samråd och sammanträde – ibland behöver vi samråda om förrättningen med länsstyrelsen, plan- och byggnadsnämnden och andra myndigheter. Vid behov kallas fastighetsägaren och andra berörda till ett sammanträde.
  4. Fältarbete – vi stakar ut, markerar och mäter in nya gränser och utreder äldre gränsmarkeringar. Vi jobbar också med tekniska beräkningar och tar fram kartor.
  5. Beslut och registrering – när vi fattat beslut om förrättningen upprättar vi kartor och fastighetsrättslig och teknisk beskrivning. Du kan överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen om du inte är nöjd. När besluten har vunnit laga kraft registrerar vi resultatet av lantmäteriåtgärderna i fastighetsregistret.

  Läs mer om arbetsgången vid en lantmäteriförrättning på lantmateriet.se

  Fäll ihop
 4. Hur lång tid det tar


  Hur lång tid det tar beror på typen av förrättning och storleken på berörda fastigheter. 

  I en del fall kan du själv påverka hur lång tid det tar genom att

  • skaffa fram de handlingar och uppgifter som krävs
  • leta reda på gamla gränsmarkeringar.

  Ibland kan förrättningen ta mer tid än planerat. Det kan till exempel bero på oklara plan- eller bebyggelseförutsättningar, belastande rättigheter, tekniska svårigheter vid mätning eller att sakägarna inte är överens.

  Fäll ihop
 5. Vad det kostar


  Priset för en lantmäteriförrättning beror på hur lång tid ärendet tar.

  Fast pris eller löpande räkning

  Avgiften kan antingen vara ett överenskommet fast pris eller debiteras enligt löpande räkning.

  Timpriser

  • Biträdande förrättningslantmätare, biträdande lantmäteriingenjör samt administratör: 1 100 kronor per timme
  • Förrättningslantmätare samt kart- och mätningsingenjör: 1 400 kronor per timme
  • Särskild expertkompetens: 1 650 kronor per timme

  Priserna gäller från 1 mars 2019. Alla förrättningstjänster är momsfria. Restid debiteras inte. Utöver tidersättning kan det tillkomma andra avgifter för till exempel sakkunnig och underleverantör.

  Om en förrättning avbryts måste du ändå betala för det arbete lantmäterimyndigheten lagt ner.

  Fast pris

  Vi kan ofta erbjuda ett fast pris om du önskar det.

  Prisexempel:

  Fäll ihop
 6. Ansök om lantmäteriförrättning


  Ansök via blankett

  Ansökningsblankett om lantmäteriförrättning (PDF, 790 KB) 

  Ansök digitalt

  Ansök om lantmäteriförrättning med e-legitimation på Lantmäteriets webbplats.

  Det är det statliga Lantmäteriet som har hand om den digitala tjänsten. Om du har frågor om tjänsten, kontakta Lantmäteriets kundcenter på 0771-63 63 63.

  Fäll ihop
 7. Kontakt


  Kontakta miljöförvaltningen – lantmäterimyndigheten

  Lantmäterimyndigheten tar bara emot bokade besök. Du kan boka tid eller ställa frågor via vår servicetelefon eller e-post.

  Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Besöksadress:  Ulls väg 28

  Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in och begära ut handlingar från miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12.

  Första torsdagen i varje månad kan du träffa lantmätare och avlopps- och strandskyddshandläggare för rådgivning på Stationsgatan 12, i Uppsalarummet på bottenplan. Vi hjälper dig med frågor om avlopp, strandskydd, fastighetsgränser och avstyckningar.

  Datum:  13 juni (6 juni Nationaldagen stängt)
  Tid: 15.00–18.00

  Postadress: Uppsala kommun
  Miljöförvaltningen – lantmäterimyndigheten
  753 75  Uppsala 
  Fäll ihop