Installera eldstad – tillstånd

När du installerar en eldstad, till exempel en braskamin, kakelugn, panna eller braskassett, eller om du byter eldstad, från exempelvis kakelugn till braskamin eller omvänt, ska du först göra en anmälan till stadsbyggnadsförvaltningen

Installationen ska utföras av en kunnig installatör eller hantverkare. 

Bifoga rätt handlingar

När du gör en anmälan för braskamin, kakelugn, panna eller vid byte av eldstad ska du bifoga följande handlingar:

  • Enkel situationsplan (karta) som visar byggnadernas placering på tomten och i vilken byggnad eldstaden ska finnas.
  • Planritning som visar eldstadens placering i byggnaden i skala 1:100
  • Fasadritning som visar rökkanal/skorsten i skala 1:100
  • Beskrivning av eldstad och rökkanal, gärna broschyrer eller teknisk beskrivning.
  • Förslag till kontrollplan.

När du gör en anmälan för braskassett ska du bifoga följande handlingar:

Startbesked

Du får inte börja installationen innan du fått ett skriftligt startbesked från stadsbyggnadsförvaltningen.

Slutbesked

Innan du eldar måste du ha fått ett skriftligt slutbesked eller ett interimistiskt (tillfälligt) besked från stadsbyggnadsförvaltningen.

Om du saknar rätt tillstånd kan du få böta

Om du installerar en eldstad utan anmälan, startbesked och slutbesked så kan du få betala böter.

Bygglov

Normalt krävs inte bygglov för att installera en skorsten eller rökkanal. Däremot kan bygglov krävas om installationen innebär en mindre fasadändring, till exempel när rökkanalen dras utanpå fasaden.

Så här bygger du

Eldstäder ska vara ordnade så att de inte kan ge upphov till antändning av närbelägna byggnadsdelar. Temperaturen på ytan av närbelägna byggnadsdelar får inte överstiga 85oC. I småhus ska underlaget vara utfört i lägst brandteknisk klass R15 och i övriga byggnader lägst R60, samt ha tillräcklig bärförmåga. Med brandteknisk klass menas hur länge något ska kunna stå emot brand, klass R15 motsvarar cirka 15 minuter.

Eldstadsplan

Eldstäder för eldning med fast eller flytande bränsle ska ha ett eldstadsplan. Det innebär att golvet framför eldstaden måste vara tillräckligt stort och av ett sådant material att golvet inte kan fatta eld. För slutna mindre eldstäder bör eldstadsplanet anordnas med ett avstånd av minst 0,3 meter framför eldstaden och till minst 0,1 meter på vardera sidan om eldstaden. För öppna eldstäder bör eldstadsplanet anordnas så, att det horisontella avståndet från eldstadens centrum till ett oskyddat brännbart golv är minst 1 meter.

Skorsten

En skorsten ska placeras så att rökgaser och avgaser inte förs tillbaka till luftintag, öppningsbara fönster, dörrar, balkonger och liknande i byggnaden eller till näraliggande byggnader. För eldstäder med märkeffekt upp till 60 kW bör skorstenen mynna dels över nock, dels minst 1 meter över taktäckning, om inte särskilda förhållanden föreligger.

Sotintyg

Innan anläggningen tas i bruk ska den godkännas av en sakkunnig besiktningsman, vanligen skorstensfejarmästaren. Kopia av intyget ska lämnas till stadsbyggnadsförvaltningen.

Andra intyg

Vid installation av panna för eldning med fast eller flytande bränsle krävs ett installationsintyg för anläggningens expansionskärl och säkerhetsanordningar. Detta lämnas in till stadsbyggnadsförvaltningen innan anläggningen tas i bruk.

Elda säkert

Läs på dinsakerhet.se om hur du kan minska brandrisken för eldstad. 

Kontakta bygglovsinformationen

Öppettider

Besök och telefon, 9.00–12.00 måndag–torsdag.

Bygglovsinformationen har stängt för besök och telefon under perioden 15 december – 5 januari. Vi svarar på e-post hela perioden.

Om du har ett pågående ärende
Ring din handläggare om du har ett pågående ärende, telefontid tisdag–onsdag 9.00–11.00, torsdag 13.00–15.00. 

Rådgivning på torsdagar

Rådgivningen har juluppehåll torsdagarna 21 december, 28 december och 4 januari.

Bygglovsenheten har drop-in för rådgivning på torsdagar 15.00–19.00. Då kan du få hjälp av bygglovshandläggare/arkitekter och byggnadsinspektörer innan du lämnar in din ansökan. 

Bygglov på väg – bygglovsbilen
Under hösten besöker bygglovsbilen tätorter utanför Uppsala. Kom och ställ frågor, få tips och diskutera handlingar.
Läs mer om bygglovsbilen och se vilka orter och tider som gäller.

Telefon: 018-727 46 10
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala