Inmätning lägeskontroll

Den som gör inmätning för lägeskontroll ska vara behörig mättekniker, det vill säga ha tillräcklig kompetens i enlighet med Lantmäteriets rekommendationer. Lantmäteriets minimumkrav på sammanlagt 5 års utbildning och erfarenhet har vi sänkt till 3 år. Läs om vad som gäller när någon annan än kommunen anlitas för att göra utstakning och lägeskontroll.

Skicka in inmätning för lägeskontroll

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Kontaktuppgifter

Du ska skicka in inmätningen som en dwg-fil, i koordinatsystemet SWEREF 99 1800 och höjdsystemet RH2000. Byggnader ska beskrivas med polygoner och motsvara de byggnader som visas i bygglovets situationsplan. Sockelhöjder på bostadshus ska vara inmätta.

Bifoga gärna en PDF av ritningen, med beskrivande text och mer information om det behövs.

Inmätningarna av byggnaderna och av detaljer utöver det som ingår i bygglovet kan komma att användas för att uppdatera kommunens karta.

Information om inmätningen

 

Ange i centimeter
Till exempel om inmätningen kommer att kompletteras med ytterligare inmätningar.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Plan- och byggnadsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att kunna godkänna den utförda lägeskontrollen. Det gör vi utifrån de rättsliga grunderna allmänt intresse och myndighetsutövning.

Vi delar uppgifterna med underleverantörer som regleras via biträdesavtal (PUB).

Vi behandlar och sparar uppgifterna enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.