Taxor och avgifter för bygglov

 1. Taxor och avgifter för bygglov


  Från 1 januari gäller nya avgifter. Taxan indexjusteras upp med 2,6 procent vilket gör att de flesta belopp ändras. För ärenden som kom till bygglovsenheten före årsskiftet gäller taxan för 2017.

  Taxan innehåller avgifter för bygglovsenhetens verksamhetsområde som bland annat omfattar bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och anmälan. Taxan innehåller också avgifter för kart- och mätverksamhet som är kopplad till bygglov och anmälan.

  I avgiften ingår kostnaden för handläggningen från lov fram till och med slutbesked. Extra avgifter kan tillkomma om ärendet är mer avancerat än normalt. De kostnader som tillkommer är antingen specificerade under respektive ärendetyp eller så timdebiteras den tillkommande kostnaden. 

  Avgiften tas normalt ut i samband med beslut om lov. Observera att även planavgift kan tillkomma.

  Alla berörda areor anges i bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA).

  Fäll ihop
 2. En- och tvåbostadshus samt attefallsåtgärder


  Avgifter för en- och tvåbostadshus och tillhörande åtgärder

    Ärendetyp Avgift i kronor
  1.1 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, max 100 kvm (BTA+OPA) 25 900
  1.2 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, större än 100 kvm (BTA+OPA) 38 800
  1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs -6 500
  1.4 Tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, max 50 kvm (BTA+OPA) 6 500
  1.5 Tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, större än 50 kvm (BTA+OPA) utan tekniskt samråd 9 700
  1.6 Tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, större än 50 kvm (BTA+OPA) med tekniskt samråd 16 200
  1.7 Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad, exempelvis garage eller förråd , max 50 kvm (BTA+OPA) 4 900
  1.8 Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad, exempelvis garage eller förråd , större än 50 kvm (BTA+OPA) utan tekniskt samråd 7 500
  1.9 Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad, exempelvis garage eller förråd , större än 50 kvm (BTA+OPA) med tekniskt samråd 14 000
  1.10 Altan och terrass (gäller ej inglasning) 4 900
  1.11 Fasadändring, mindre (ex. fönster, dörrar eller takfönster samt byte av fasadkulör på samma fasadmaterial) 3 200
  1.12 Fasadändring, större (ex. byte av tak- eller fasadmaterial, ny balkong eller ny takkupa) 6 500
  1.13 Marklov 4 900
  1.14 Rivning av en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus 3 200
  1.15 Rivning av ett en- eller tvåbostadshus 12 900
  1.16 Rivning av ett en- eller tvåbostadshus i samma ansökan som bygglov för nybyggnad av en- eller tvåbostadshus 3 200
  1.17 Inreda ny bygglovspliktig bostad i ett enbostadshus 7 500
  1.18 Ändra användning samt inreda ny bostad i ett enbostadshus 14 600

   

    Avgifter för Attefallsåtgärder Avgift i kronor
  1.19 Inte bygglovspliktigt komplementbostadshus, max 25 kvm 7 800
  1.20 Inte bygglovspliktig komplementbyggnad, max 25 kvm 4 600
  1.21 Inte bygglovspliktig tillbyggnad, max 15 kvm (BTA)  6 700
  1.22 Inte bygglovspliktigt inredande av ytterligare bostad (endast enbostadshus) 7 800
  Fäll ihop
 3. Kolonistugor


  Avgifter för kolonistugor

    Ärendetyp Avgift i kronor
  2.1 Nybyggnad av kolonistuga inklusive eventuell bod 3 800
  2.2 Tillbyggnad av kolonistuga eller nybyggnad av bod vid kolonistuga 2 200
  2.3 Övriga åtgärder på kolonistugor (ex. ny- eller tillbyggnad av bod, fasadändring och rivning) 1 600
  Fäll ihop
 4. Flerbostadshus, verksamheter och anläggningar


  Avgifter för flerbostadshus, byggnader för verksamheter, gruppbyggda småhus och anläggningar

  Alla berörda areor anges i bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA).

    Ärendetyp Avgift i kronor
  3.1 Ny- och tillbyggnad max 50 kvm (BTA+OPA) 9 700
  3.2 Ny- och tillbyggnad  51-100 kvm (BTA+OPA) 15 100
  3.3 Ny- och tillbyggnad  101-200 kvm (BTA+OPA) 34 500
  3.4 Ny- och tillbyggnad  201-400 kvm (BTA+OPA) 45 300
  3.5 Ny- och tillbyggnad  401-700 kvm (BTA+OPA) 63 600
  3.6 Ny- och tillbyggnad  701-1000 kvm (BTA+OPA) 89 100
  3.7 Ny- och tillbyggnad  1001-2000 kvm (BTA+OPA) 126 700
  3.8 Ny- och tillbyggnad  2001-3000 kvm (BTA+OPA) 157 200
  3.9 Ny- och tillbyggnad  3001-4000 kvm (BTA+OPA) 188 600
  3.10 Ny- och tillbyggnad  4001-6000 kvm (BTA+OPA) 239 500
  3.11 Ny- och tillbyggnad  6001-8000 kvm (BTA+OPA) 287 400
  3.12 Ny- och tillbyggnad  8001-11000 kvm (BTA+OPA) 373 600
  3.13 Ny- och tillbyggnad  11001-15000 kvm (BTA+OPA) 485 700
  3.14 Ny- och tillbyggnad, därutöver för varje 5000-intervall kvm (BTA+OPA) 43 100

   

    Yttre ändringar Avgift i kronor
  3.15 Mindre fasadändring, (ex. fönsterbyten, en mindre takkupa, renovering av en balkong, en ny balkong, en balkonginglasning, eller en takterrass) 5 400
  3.16 Större fasadändring, (flera mindre takkupor, byte av fasad- eller takmaterial  flera nya balkonger, inglasning samt renovering av flera balkonger eller tilläggsisolering) 14 000
  3.17 Stora takkupor enligt area i tabell 3.1-3-14
  3.18 Markaltan 7 000

   

    Inre ändringar Avgift i kronor
  3.19 Väsentligt ändrad användning mindre än 100 kvm (BTA+OPA) 9 200
  3.20 Väsentligt ändrad användning 100-500 kvm (BTA+OPA) 22 600
  3.21 Väsentligt ändrad användning 501-2000 kvm (BTA+OPA) 27 000
  3.22 Väsentligt ändrad användning större än 2000 kvm (BTA+OPA) 35 600
  3.23 Inreda nya bostäder mindre än 200 kvm (BTA+OPA) 19 900
  3.24 Inreda nya bostäder större än 200 kvm (BTA+OPA) 35 000
  3.25 Väsentligt ändrad planlösning mindre än 100 kvm (BTA+OPA) 7 000
  3.26 Väsentligt ändrad planlösning 100-500 kvm (BTA+OPA) 16 200
  3.27 Väsentligt ändrad planlösning 501-2000 kvm (BTA+OPA) 22 600
  3.28 Väsentligt ändrad planlösning större än 2000 kvm (BTA+OPA) 31 300

   

    Övrigt Avgift i kronor
  3.29 Rivning av en eller flera byggander, max 50 kvm (KVM+OPA) 7 000
  3.30 Rivning av en eller flera byggnader, 51-200 kvm (BTA+OPA) 12 900
  3.31 Rivning av en eller flera byggnader om mer än  200 kvm (BTA+OPA) 22 600
  3.32 Marklov inom område med areal om 1-500 kvm 4 900
  3.33 Marklov inom område med areal om 501-2000 kvm 8 600
  3.34 Marklov inom område med areal större än 2000 kvm samt oavsett storlek, alla marklov som innebär en första etapp av ett byggnadsprojekt (ex. marksaneringsarbeten och urschaktningar inför uppförande av ex. bostadshus eller byggnad för verksamheter) 17 200
  Fäll ihop
 5. Skyltar och ljusanordningar


  Avgifter för skyltar och ljusanordningar, 2016 års taxa

    Ärendetyp Avgift i kronor
  4.1 En skylt max 1 kvm 2 700
  4.2 En skylt 1-5 kvm 3 800
  4.3 En skylt 5-20 kvm 8 100
  4.4 En  skylt mer än 20 kvm 10 200
  4.5 Skylt per styck utöver den första upp till och med 10 skyltar (skylt 2-10) 500
  4.6 Avgift för skyltar utöver de 10 första (skylt 11 och uppåt) Timdebitering
  (1 078 kr/h)
  4.7 Fristående skylt, max 10 meter hög (pylon/markskylt) 8 100
  4.8 Fristående skylt högre än 10 meter (pylon/markskylt) 16 700
  4.9 Belysningsstolpar (ex. idrottsplats) 10 200
  Fäll ihop
 6. Andra anläggningar än byggnader


  Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader

    Ärendetyp Avgift i kronor
  5.1 En nöjespark, djurpark, idrottsplats (dock ej arena), skidbacke med lift, kabinbana, campingplats, skjutbana, småbåtshamn, friluftsbad, motorbana och golfbana 46 400
  5.2 Ett upplag eller en materialgård 12 900
  5.3 En fast cistern och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser 10 800
  5.4 En radio- eller telemast eller ett torn 25 900
  5.5 Ett vindkraftverk 56 100
  5.6 Begravningsplats 21 600
  5.7 Mur eller plank 5 900
  5.8 Parkeringsplatser för 1-20 bilar 7 500
  5.9 Parkeringsplatser för fler än 20 bilar 17 200
  5.10 En tunnel eller ett bergrum 29 100
  5.11 En transformatorstation  10 800
  Fäll ihop
 7. Tidsbegränsade åtgärder


  Avgifter för tidsbegränsade åtgärder

    Ärendetyp Avgift
  6.1 Tidsbegränsat bygglov samt tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär Enligt tillämpbar tabell
  6.2 Förlängning av tidsbegränsat bygglov samt tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 0,5 * avgift enligt tillämpbar tabell
  Fäll ihop
 8. Anmälningspliktiga åtgärder


  Avgifter för anmälningspliktiga åtgärder

    Ärendetyp Avgift i kronor
  7.1 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov 0,5 * bygglovsavgift
  7.2 Ändring av ett en- eller tvåbostadshus, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt 6 500
  7.3 Ändring av en övrig byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt 17 800
  7.4 Installation eller väsentlig ändring av en hiss i en- eller tvåbostadshus 4 300
  7.5 Installation eller väsentlig ändring av en hiss i  övrig byggnad 6 500
  7.6 Installation eller väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal 2 200
  7.7 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation i ett en- eller tvåbostadshus 5 400
  7.8 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation i en övrig byggnad 11 900
  7.9 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt för en- eller tvåbostadshus 5 400
  7.10 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt för en övrig byggnad (stamrenovering) 21 600
  7.11 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden 9 700
  7.12 Grundförstärkning en- och tvåbostadshus 14 000
  7.13 Grundförstärkning övriga byggnader 23 700
  7.14 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter 4 300
  7.15 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk 18 300
  Fäll ihop
 9. Förhandsbesked


  Avgifter för förhandsbesked

    Ärendetyp Avgift i kronor
  8.1 Förhandsbesked per beviljad huvudbyggnad 14 000
  Fäll ihop
 10. Nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll


  Avgifter för nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll

  Läs om de olika kartorna och vilken av dem du behöver beställa

    Ärendetyp Avgift i kronor
  9.1 Nybyggnadskarta för en- och tvåbostadshus, oavsett tomtens storlek (ej gruppbyggda en- och tvåbostadshus) 8 400
  9.2 Nybyggnadskarta för alla åtgärder förutom en- och tvåbostadshus där fastighetens yta är max 3000 kvm. 11 000
  9.3 Kostnadstillägg för alla åtgärder förutom en- och tvåbostadshus där det behövs en nybyggnadskarta och där kartan ska täcka en yta som är större än 3000 kvm. Ett tillägg per påbörjad 3000 kvm utöver de 3000 första. 7 500
  9.4 Förenklad nybyggnadskarta

  Räkneexempel: 
  50% av 8 400 är 4 200
  50% av 11 000 är 5 500 
  50% av 7 500 är 3 750
  50% av kostnaden för nybyggnadskarta enligt 9.1, eller 9.2 eller tillägg enligt 9.3
  9.5

  Baskarta med fältkontroll

  Räkneexmpel: 
  33% av 8 400 är 2 772
  33% av 11 000 är 3 630
  33% av 7 500 är 2 475

  33% av kostnaden för nybyggnadskarta enligt 9.1, eller 9.2 eller tillägg enligt 9.3
  9.6 Kontroll av karta enligt  9.1–9.5 Timdebitering
  (1 078 kr/h)
  9.7 Uppdatering av karta enligt  9.1–9.5 Timdebitering 
  (1 078 kr/h)
  Fäll ihop
 11. Utstakning


  Avgifter för utstakning

    Ärendetyp Avgift i kronor
  10.1 Startavgift för kompletterande åtgärder inom fastighet med befintlig huvudbyggnad (max 4 punkter) 4 900
  10.2 Startavgift för åtgärder som avser nybyggnad av en- och tvåbostadshus (max 4 punkter) 7 800
  10.3 Startavgift för övriga åtgärder (max 4 punkter) 9 700
  10.4 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna  200
  10.5 Grovutstakning 0,8 startavgift +tillägg
  enligt 10.4
  10.6 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället 0,6 startavgift +tillägg
  enligt 10.4
  Fäll ihop
 12. Lägeskontroll


  Avgifter för lägeskontroll (moms tillkommer)

    Ärendetyp Avgift i kronor
  11.1 Startavgift  (max 4 punkter) 3 400
  11.2 Tillägg per punkt utöver startavgift 100
  11.3 Reducering av belopp på tillbyggnader max 15 kvm om tillbyggnaden är placerad längre än 4,5 meter från närmaste fastighetsgrärns 0,5 startavgift +tillägg
  enligt 11.2
  Fäll ihop
 13. Extra teknisk kontroll


  Avgifter för extra teknisk kontroll

  Tekniskt samråd behövs normalt då installationer, till exempel kök eller våturymmen, tillkommer. Tekniskt samråd kan också behövas om byggnaden är stor eller har en komplicerad konstruktion.

    Avgifter för en- och tvåbostadshus och tillhörande åtgärder Avgift i kronor
  12.1 Extra samråd, utöver det första, per styck 3 200
  12.2 Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 5 400
  12.3 Interimistiskt slutbesked, per styck 7 500

   

    Avgifter för flerbostadshus, byggnader för verksamheter, gruppbyggda småhus och anläggningar Avgift i kronor
  12.4 Extra samråd, utöver det första, per styck 6 500
  12.5 Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 9 200
  12.6 Interimistiskt slutbesked, per styck 17 800
  Fäll ihop
 14. Övriga avgifter


  Övriga avgifter

    Ärendetyp Avgift i kronor
  13.1 Lov eller anmälan för solceller och solpaneler Avgiftsbefriat
  13.2 Lov som avser åtgärder med utökad lovplikt i områdesbestämmelser Avgiftsbefriat
  13.3 Lov för åtgärd som inte kräver lov 0,5 * bygglovsavgift
  13.4 Avslag. (ansökan om lov, förhandsbesked samt anmälan, villkorsbesked, vägrat startbesked, vägrat slutbesked etc.) Timdebitering
   (1 078 kr/h)
  13.5 Avskrivning av ansökan som återkallas av sökanden 1 100
  13.6 Avvisning av inkommen ansökan 2 200
  13.7 Villkorsbesked 4 300
  13.8 Ingripandebesked 3 200
  13.9 Anståndsbeslut 2 200
  13.10 Medgivande eller förbud mot att använda hiss 1 600
  13.11 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder samt ärenden som inte kan hänföras till någon av de ovanstående tabellerna. Exempelvis handläggning av ärenden som är mer eller mindre komplicerade än normalt Timdebitering
  (1 078 kr/h)
  Fäll ihop
 15. Kontakt


  Kontakta Bygglovsinformationen

  Bygglovsinformationen
  Besökstid: Måndag–onsdag 9.00–12.00
  Telefontid: Måndag–torsdag 9.00-12.00 

  Bygglovsinformationen har flyttat till bottenplan på Stationsgatan 12. Samma lokal som Uppsalarummet

  Om du har ett pågående ärende
  Ring din handläggare om du har ett pågående ärende, telefontid tisdag–onsdag 9.00–11.00 och torsdag 13.00–14.30.

  Kom på rådgivning
  Tid för rådgivning: torsdagar 15.00–18.00, på Stationsgatan 12, bottenplan. 

  På rådgivningen kan du få hjälp av bygglovshandläggare, arkitekter och byggnadsinspektörer innan du lämnar in din ansökan.

  Hantering av personuppgifter

  Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.

  Telefon: 018-727 46 10
  Besöksadress: Stationsgatan 12, bottenplan
  Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop