Taxor och avgifter för bygglov

 1. Taxor och avgifter för bygglov


  Information

  Viktig information

  I februari 2020 kommer taxorna att höjas med 2,2 procent. 

   

  Taxan innehåller avgifter för bygglovsenhetens verksamhetsområde som bland annat omfattar bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och anmälan. Taxan innehåller också avgifter för kart- och mätverksamhet som är kopplad till bygglov och anmälan.

  I avgiften ingår kostnaden för handläggningen från lov fram till och med slutbesked. Extra avgifter kan tillkomma om ärendet är mer avancerat än normalt. De kostnader som tillkommer är antingen specificerade under respektive ärendetyp eller så timdebiteras den tillkommande kostnaden. 

  Avgiften tas normalt ut i samband med beslut om lov. Observera att även planavgift kan tillkomma.

  Alla berörda areor anges i bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA).

  Fäll ihop
 2. En- och tvåbostadshus samt attefallsåtgärder


  Förhandsbesked
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.1 Förhandsbesked per beviljad bostad 15 300   15 300
  Ny- och tillbyggnader
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.2 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, max 100 kvm (BTA+OPA)  11 800  18 800 30 600
  1.3 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, större än 100 kvm (BTA+OPA)  18 800  25 900 44 700
  1.4 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs  -7 100   -7 100
  1.5 Tillbyggnad av huvudbyggnad utan tekniskt samråd  8 200  1 200 9 400
  1.6 Tillbyggnad av huvudbyggnad med tekniskt samråd  10 600  8 200 18 800
  1.7 Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad utan tekniskt samråd  5 900  1 200 7 100
  1.8 Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad med tekniskt samråd  7 100  4 700 11 800
  Extra teknisk kontroll
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.9 Extra samråd och startbesked utöver det första, per styck   4 700 4 700
  1.10 Extra arbetsplatsbesök utöver det första, per styck   4 700 4 700
  1.11 Interimistiskt slutbesked utan extra platsbesök, per styck    5 900 5 900
  1.12 Interimistiskt slutbesked med extra platsbesök, per styck   8 200 8 200
  1.13 Byte av kontrollansvarig   4 700 4 700
  Attefallsåtgärder
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.14 Inte bygglovspliktigt komplementbostadshus, max 25 kvm   7 700 7 700
  1.15 Inte bygglovspliktig komplementbyggnad, max 25 kvm   5 300 5 300
  1.16 Inte bygglovspliktig tillbyggnad, max 15 kvm (BTA)   7 700 7 700
  1.17 Inte bygglovspliktigt inredande av ytterligare bostad (endast enbostadshus)   8 800 8 800
  1.18 Inte bygglovspliktig takkupa   5 300

  5 300

  Ändringar av befintliga byggnader
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.19 Fasadändring, mindre (till exempel fönster, dörrar eller takfönster samt byte av fasadkulör på samma fasadmaterial)  2 900 600 3 500
  1.20 Fasadändring, större (till exempel byte av tak- eller fasadmaterial, ny balkong eller ny takkupa)  6 500 600 7 100
  1.21 Ändra användning  10 600 5 300 15 900
  1.22 Inreda en ny bygglovspliktig bostad  8 200 5 300 13 500
  1.23 Inreda lokal för verksamhet  8 200 5 300

  13 500

  1.24 Ändrad planlösning   11 200

  11 200

  1.25 Ändring som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs   5 900

  5 900

  1.26 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter  

  Debiteras per timme

  (1 178 kr/h)

  Debiteras per timme

  (1 178 kr/h)

  Tekniska åtgärder
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.27 Installation eller väsentlig ändring av en hiss    4 700 4 700
  1.28 Installation eller väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal   2 400 2 400
  1.29 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation    5 900 5 900
  1.30 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt   5 900 5 900
  1.31 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden   10 000

  10 000

  1.32 Grundförstärkning   15 300

  15 300

  1.33 Installation eller väsentlig ändring av fettavskiljare   4 700

  4 700

  Markåtgärder, murar och plank
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.34 Marklov och förberedande marklov inför bygglov  5 300 1 200 6 500
  1.35 Mur eller plank  6 500 1 200 7 700
  Rivning (bygglov och anmälan)
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  1.36 Rivning utan tekniskt samråd  5 300 1 200 6 500
  1.37 Rivning med tekniskt samråd 7 700 3 500 11 200
  1.38 Rivning i samma ansökan som bygglov 4 700   4 700
  1.39 Anmälan om rivning utan tekniskt samråd   6 500 6 500
  1.40 Anmälan om rivning med tekniskt samråd   11 200 11 200
  Kartor
    Ärendetyp Avgift i kronor
  1.41 Nybyggnadskarta 9 100
  1.42 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 1.41
  1.43 Kontroll av karta enligt 1.41 och 1.42 Debiteras per timme (1 178 kr/h)
  1.44 Uppdatering av karta enligt 1.41 och 1.42 Debiteras per timme (1 178 kr/h)
  Utstakning (moms tillkommer)
    Ärendetyp Avgift i kronor
  1.45 Startavgift för åtgärder som avser nybyggnad av en- och tvåbostadshus (max 4 punkter) 8 800
  1.46 Startavgift för tillbyggnader och komplementbyggnader (max 4 punkter) 5 300
  1.47 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200
  1.48 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 1.45, 1.46 och 1.47

  1.49

  Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället

  60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 1.45, 1.46 och 1.47
  Lägeskontroll (moms tillkommer)
    Ärendetyp Avgift i kronor
  1.50 Startavgift (max 4 punkter) 4 700
  1.51 Tillägg per punkt utöver startavgift 100
  1.52 Tillbyggnader max 15 kvm om tillbyggnaden är placerad längre än 4,5 meter från närmaste fastighetsgräns 50 procent av kostnaden för motsvarande lägeskontroll enligt tabell 1.50 och 1.51

  Fäll ihop
 3. Flerbostadshus och byggnader för verksamheter


  Byggnader för verksamheter kan till exempel vara affärshus, lager, industri, stall och markparkering.

  Förhandsbesked
    Ärendetyp Avgift lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  2.1 Förhandsbesked per beviljad bostad 15 300   15 300
  2.2 Förhandsbesked för andra byggnader och anläggningar än bostadshus 24 700   24 700

  Alla berörda areor anges i bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA).

  Ny- och tillbyggnader
    Ärendetyp Avgift lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  2.3 0-50 kvm (BTA+OPA) 9 400  1 200 10 600
  2.4 51-100 kvm (BTA+OPA) 14 100  2 400 16 500
  2.5 101-200 kvm (BTA+OPA) 20 000 17 700 37 700
  2.6 201-400 kvm (BTA+OPA) 30 600 18 800 49 400
  2.7 401-700 kvm (BTA+OPA) 44 700 24 900 69 600
  2.8 701-1000 kvm (BTA+OPA) 62 500 34 800 97 300
  2.9 1001-2000 kvm (BTA+OPA) 88 000 50 500 138 500
  2.10 2001-3000 kvm (BTA+OPA) 109 100 62 600 171 700
  2.11 3001-4000 kvm (BTA+OPA) 130 900 75 200 206 100
  2.12 4001-6000 kvm (BTA+OPA) 166 300 95 400 261 700
  2.13 6001-8000 kvm (BTA+OPA) 199 500 114 500 314 000
  2.14 8001-11000 kvm (BTA+OPA) 259 400 148 900 408 300
  2.15 11001-15000 kvm (BTA+OPA) 337 200 193 600 530 800
  2.16 Därutöver för varje 5000-intervall kvm (BTA+OPA) 68 300 18 800 87 100
  Extra teknisk kontroll
    Ärendetyp Avgift lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  2.17 Extra samråd och startbesked utöver det första, per styck    7 100 7 100
  2.18 Extra arbetsplatsbesök utöver det första, per styck    9 400 9 400
  2.19 Interimistiskt slutbesked utan extra platsbesök, per styck   7 100 7 100
  2.20 Interimistiskt slutbesked med extra platsbesök, per styck   17 700 17 700
  2.21 Byte av kontrollansvarig   4 700 4 700
  Ändringar i befintliga byggnader
    Ärendetyp Avgift lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  2.22

  Mindre fasadändring, (till exempel fönsterbyten, en mindre takkupa, renovering av en balkong, en ny balkong, en balkonginglasning, eller en takterrass)

   5 900 1 200 7 100
  2.23 Större fasadändring, (flera mindre takkupor, byte av fasad- eller takmaterial flera nya balkonger, inglasning samt renovering av flera balkonger eller tilläggsisolering)  14 100  1 200 15 300
  2.24 Stora takkupor     Enligt area i tabell 2.3-2.16
  2.25 Ändrad användning mindre än 100 kvm (BTA+OPA)  8 246 2 400 10 646
  2.26 Ändrad användning 100 kvm och större (BTA+OPA)     Enligt area i tabell 2.3-2.16
  2.27 Inreda som mest 4 ytterligare bostäder 17 700 11 800 29 500
  2.28 Inreda 5-10 ytterligare bostäder 38 900 18 800 57 700
  2.29 Inreda fler än 10 bostäder     Enligt area i tabell 2.3-2.16
  2.30 Inreda ytterligare lokal för verksamhet     Enligt area i tabell 2.3-2.16
  2.31 Ändrad planlösning mindre än 100 kvm (BTA+OPA)   8 200 8 200
  2.32 Ändrad planlösning 100 och större (BTA+OPA)     Enligt area i tabell 2.3-2. 16
  2.33 Ändring som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs, utan tekniskt samråd   5 900 5 900
  2.34 Ändring som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs, med tekniskt samråd   18 800 18 800
  2.35 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter   Debiteras per timme
  (1 178 kr/h)
  Debiteras per timme
  (1 178 kr/h)
  Tekniska åtgärder
    Ärendetyp Avgift lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  2.36 Installation eller väsentlig ändring av en hiss    11 800 11 800
  2.37 Installation eller väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal    2 400  2 400
  2.38 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation   13 000 13 000
  2.39 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp inom en enskild lägenhet eller verksamhet   8 200 8 200
  2.40

  Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp (stamrenovering)

    23 600 23 600
  2.41 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden   18 800  18 800
  2.42 Grundförstärkning    28 300   28 300
  2.43 Installation eller väsentlig ändring av fettavskiljare     4 700  4 700
  Markåtgärder, murar och plank
    Ärendetyp Avgift lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  2.44 Marklov inom område med areal om 1-500 kvm   4 700  600  5  300
  2.45 Marklov inom område med areal om 501-2000 kvm  8 200  1 200  9 400
  2.46 Marklov inom område med areal större än 2000 kvm  17 700  1 200  18 900
  2.47 Marklov för förberedande åtgärder inför bygglov, oavsett storlek  17 700  1 200  18 900
  2.48

  Mur eller plank avsett för en enskild lägenhet

   5 900  600  6 500
  2.49 Flera murar eller plank samt murar och plank avsedda för flerbostadshus och verksamheter Timdebitering minus avgift för teknisk kontroll  1 200  Debiteras per timme
  (1 178 kr/h)
  2.50 Parkeringsplatser för 1-5 bilar  8 200    8 200
  2.51 Parkeringsplatser för fler än 5 bilar  17 700  1 200

   18 900

  Rivning (bygglov och anmälan)
    Ärendetyp Avgift lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  2.52 Rivning utan tekniskt samråd  5 900  1 200  7 100
  2.53 Rivning med tekniskt samråd  8 200  16 500 24 700
  2.54 Rivning av en byggnad i samma ansökan som bygglov 4 700    4 700
  2.55 Anmälan om rivning utan tekniskt samråd     7 100 7 100
  2.56

  Anmälan om rivning med tekniskt samråd

    24 700  24 700
  Kartor
    Ärendetyp Avgift i kronor
  2.57 Nybyggnadskarta där fastighetens yta är max 3000 kvm  12 100
  2.58 Kostnadstillägg där det behövs en nybyggnadskarta och där kartan ska täcka en yta som är större än 3000 kvm. Ett tillägg per påbörjad 3000 kvm utöver de 3000 första. 8 200
  2.59 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 2.57 och 2.58
  2.60 Kontroll av karta enligt 2.57-2.59 Debiteras per timme
  (1 178 kr/h)
  2.61

  Uppdatering av karta enligt 2.57-2.59

  Debiteras per timme
  (1 178 kr/h)

  Utstakning (moms tillkommer)
    Ärendetyp Avgift i kronor
  2.62 Startavgift för huvudbyggnad (max 4 punkter) 10 600
  2.63 Startavgift för tillbyggnader och komplementbyggnader (max 4 punkter) 5 300
  2.64 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200
  2.65 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 2.62, 2.63 och 2.64
  2.66

  Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället

  60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 2.62, 2.63 och 2.64

  Lägeskontroll (moms tillkommer)
    Ärendetyp Avgift i kronor
  2.67 Startavgift (max 4 punkter) 4 700
  2.68 Tillägg per punkt utöver startavgift 100
  2.69 Tillbyggnader max 15 kvm om tillbyggnaden är placerad längre än 4,5 meter från närmaste fastighetsgräns 50 procent av avgiften motsvarande lägeskontroll enligt tabell 2.67 och 2.68

  Fäll ihop
 4. Övriga byggnader och anläggningar


  Förhandsbesked
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  3.1 Förhandsbesked 24 700   24 700
  Ny- och tillbyggnader
     Ärendetyp  Avgift för lovhandläggning  Avgift för teknisk kontroll  Total avgift i kronor
   3.2  En transformatorstation 10 600  1 200  11 800
  3.3 Nybyggnad av kolonistuga inklusive eventuell bod 2 900 1 200 4 100
  3.4 Tillbyggnad av kolonistuga eller nybyggnad av bod vid kolonistuga 1 800 600 2 400
  3.5 Ett upplag eller en materialgård 13 000 1 200 14 200
  3.6 En fast cistern och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser 10 600 1 200 11 800
  3.7 En nöjespark, djurpark, idrottsplats (dock ej arena), skidbacke med lift, kabinbana, campingplats, skjutbana, småbåtshamn, friluftsbad, motorbana och golfbana Debiteras per timme
  (1 178 kr/h)
  Debiteras per timme
  (1 178 kr/h)
  Debiteras per timme
  (1 178 kr/h)
  3.8 En radio- eller telemast eller ett torn 13 000 15 300 28 300
  3.9 Begravningsplats 22 400 1 200 23 600
  3.10 En tunnel eller ett bergrum 13 000 18 800 31 800
  3.11 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk 41 200 20 000 61 200
  Extra teknisk kontroll
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  3.12 Extra samråd och startbesked utöver det första, per styck   7 100 7 100
  3.13 Extra arbetsplatsbesök utöver det första, per styck   9 400 9 400
  3.14 Interimistiskt slutbesked utan extra platsbesök, per styck   7 100 7 100
  3.15 Interimistiskt slutbesked med extra platsbesök, per styck   17 700 17 700
  3.16 Byte av kontrollansvarig   4 700 4 700
  Ändringar i befintliga byggnader och anläggningar
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  3.17 Fasadändring  5 900 1 200 7 100
  3.18 Ändrad användning  13 000 1 200 14 200
  3.19 Ändrad planlösning   11 800 11 800
  3.20 Ändring som innebär att konstruktionen av byggnadens eller anläggningens bärande delar berörs   9 400 9 400
  Tekniska åtgärder
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  3.21 Installation eller väsentlig ändring av en hiss   11 800 11 800
  3.22 Installation eller väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal   2 400 2 400
  3.23 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation   13 000 13 000
  3.24 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp   23 600 23 600
  3.25 Ändring av byggnad eller anläggning som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden eller anläggningen   18 800 18 800
  3.26 Grundförstärkning   28 300 28 300
  3.27 Installation eller väsentlig ändring av fettavskiljare   4 700 4 700
  Markåtgärder, murar och plank
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  3.28 Marklov inom område med areal om 1-500 kvm 4 700 600 5 300
  3.29 Marklov inom område med areal om 501-2000 kvm  8 100 1 200 9 400
  3.30 Marklov inom område med areal större än 2000 kvm  17 700 1 200 18 900
  3.31 Marklov för förberedande åtgärder inför bygglov, oavsett storlek  8 100 1 200 9 300
  3.32 Mur eller plank     Debiteras per timme
  (1 178 kr/h)
  3.33 Parkeringsplatser för 1-5 bilar  8 200   8 200
  3.34 Parkeringsplatser för fler än 5 bilar  17 700 1 200 18 900
  Rivning (bygglov och anmälan)
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  3.35 Rivning utan tekniskt samråd 5 900 1 200 7 100
  3.36 Rivning med tekniskt samråd  8 200 10 600 18 800
  3.37 Rivning i samma ansökan som bygglov  4 700   4 700
  3.38 Anmälan om rivning utan tekniskt samråd   7 100 7 100
  3.39 Anmälan om rivning med tekniskt samråd    18 800 18 800
  Kartor
    Ärendetyp Avgift i kronor
  3.40 Nybyggnadskarta där fastighetens yta är max 3000 kvm. 12 100
  3.41 Kostnadstillägg där det behövs en nybyggnadskarta och där kartan ska täcka en yta som är större än 3000 kvm. Ett tillägg per påbörjad 3000 kvm utöver de 3000 första. 8 200
  3.42 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 3.40 och 3.41
  3.43 Kontroll av karta enligt 3.40-3.42 Debiteras per timme
  (1 178 kr/h)
  3.44 Uppdatering av karta enligt 3.40-3.42 Debiteras per timme
  (1 178 kr/h)
  Utstakning (moms tillkommer)
    Ärendetyp Avgift i kronor
  3.45 Startavgift (max 4 punkter) 10 600
  3.46 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200
  3.47 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 3.45 och 3.46
  3.48 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället 60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 3.45 och 3.46.
  Lägeskontroll
    Ärendetyp Avgift i kronor
  3.49 Startavgift (max 4 punkter) 4 700
  3.50 Tillägg per punkt utöver startavgift 100

  Fäll ihop
 5. Skyltar och ljusanordningar


  Förhandsbesked
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  4.1 Förhandsbesked 15 300   15 300
  Uppförande och ändring av skylt- och ljusanordning
    Ärendetyp Avgift för lovhand-läggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  4.2 En skylt max 5 kvm 5 300 600 5 900
  4.3 En skylt 6-20 kvm 13 000 600 13 600
  4.4 En skylt som är större än 20 kvm 15 300 600 15 900
  4.5 Skylt per styck utöver den första upp till och med 10 skyltar (skylt 2-10) 1 200   1 200
  4.6 Avgift för skyltar utöver de 10 första (skylt 11 och uppåt) Debiteras per timme
  (1 178 kr/h)
  Debiteras per timme
  (1 178 kr/h)
  Debiteras per timme
  (1 178 kr/h)
  4.7 Fristående skylt, max 10 meter hög (pylon/markskylt) 8 200 600 8 800
  4.8 Fristående skylt högre än 10 meter (pylon/markskylt) 17 700 600 18 300
  4.9 Belysningsstolpe per styck 10 600 600 11 200
  4.10 Annan ljusanordning än belysningsstolpe, exempelvis fasadbelysning 17 700 600 18 300
  4.11 Digital eller bildväxlande skylt oavsett storlek per styck 17 700 600 18 300
  Kartor
    Ärendetyp Avgift i kronor
  4.12 Nybyggnadskarta 9  100
  4.13 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för nybyggnadskarta enligt 4.12
  4.14 Kontroll av karta enligt  4.12 och 4.13  Debiteras per timme (1 178 kr/h)
  4.15 Uppdatering av karta enligt 4.12 och 4.13 Debiteras per timme (1 178 kr/h)
  Utstakning
    Ärendetyp Avgift i kronor
  4.16 Startavgift max 4 punkter 8 800
  4.17 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200
  4.18 Grovutstakning  80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 4.16 och 4.17
  4.19 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället 60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 4.16 och 4.17

  Lägeskontroll
    Ärendetyp Avgift i kronor
  4.20 Startavgift (max 4 punkter) 4 700
  4.21 Tillägg per punkt utöver startavgift  100

  Fäll ihop
 6. Tidsbegränsade åtgärder


  Förhandsbesked
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  5.1 Förhandsbesked 15 300   15 300
  Ny- och tillbyggnader
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  5.2 Tidsbegränsat bygglov samt tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär  Enligt tillämpbar tabell
  5.3 Förlängning av tidsbegränsat bygglov samt tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 50 procent av avgift enligt tillämpbar tabell
  5.4 Tidbegränsat lov för byggbodar inom för ett byggprojekt  13 000  1 200  14 200
  5.5 Tidbegränsat lov för vepor och byggskyltar kopplade till ett byggprojekt  8 200  1 200  9 400
  Extra teknisk kontroll
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  5.6 Extra samråd och starbesked utöver det första, per styck   7 100 7 100
  5.7 Extra arbetsplatsbesök utöver det första, per styck   9 400 9 400
  5.8 Interimistiskt slutbesked utan extra platsbesök, per styck   7 100 7 100
  5.9 Interimistiskt slutbesked med extra platsbesök, per styck   17 700 17 700
  5.10 Byte av kontrollansvarig   4 700 4 700
  Ändringar, tekniska åtgärder, markåtgärder, murar och plank samt eventuella rivningar
    Ärendetyp Avgift för lovhandläggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift i kronor
  5.11 Samtliga åtgärder på befintliga tidsbegränsade byggnader och anläggningar Enligt tillämpbar tabell
   

  Kartor
    Ärendetyp Avgift i kronor
  5.12 Nybyggnadskarta 9 100
  5.13 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för nybyggnadskarta enligt 5.12
  5.14 Kontroll av karta enligt 5.12 och 5.13 Debiteras per timme (1 178 kr/h)
  5.15 Uppdatering av karta enligt 5.12 och 5.13 Debiteras per timme (1 178 kr/h)
  Utstakning
    Ärendetyp Avgift i kronor
  5.16 Startavgift max 4 punkter 8 800
  5.17 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200
  5.18 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 5.16 och 5.17
  5.19 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället

  60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 5.16 och 5.17

   

  Lägeskontroll
    Ärendetyp Avgift i kronor
  5.20 Startavgift (max 4 punkter) 4 700
  5.21 Tillägg per punkt utöver startavgift 100

  Fäll ihop
 7. Beslut där kostnaden beräknas på samma sätt för alla typer av ärenden


  Beslutstyp
      Avgift för lovhand-läggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift
  6.1 Lov eller anmälan för solceller och solpaneler, gäller även avslag, avvisning och avskrivning Ingen avgift
  6.2 Lov som avser åtgärder med utökad lovplikt i områdesbestämmelser Ingen avgift
  6.3 Lov för åtgärd som inte kräver lov Debiteras per timme 
  (1 178 kr/h)
  6.4 Avslagsbeslut samt nekade och vägrade besked (Gäller för samtliga förekommande typer avärenden i denna taxa samt för åtgärder som inte han hänföras till någon av de ovanstående tabellerna) Debiteras per timme
  (1 178 kr/h)
  6.5 Avskrivning av ansökan eller anmälan som återkallas av sökanden Debiteras per timme
  (1 178 kr/h)
  6.6 Avvisning av inkommen ansökan eller anmälan Debiteras per timme
  (1 178 kr/h)
  6.7 Villkorsbesked Debiteras per timme
  (1 178 kr/h)
  6.8 Ingripandebesked Debiteras per timme
  (1 178 kr/h)
  6.9 Anståndsbeslut Debiteras per timme
  (1 178 kr/h)
  6.10 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder samt ärenden som inte kan hänföras till någon av de ovanstående tabellerna. Exempelvis handläggning av ärenden som är mer eller mindre komplicerade än normalt. Moms kan tillkomma i kart- och mätningstekniska ärenden. Debiteras per timme
  (1 178 kr/h)

  Fäll ihop
 8. Nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll


  Avgifter för nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 

  Läs om de olika kartorna och vilken av dem du behöver beställa

  1. En- och tvåbostadshus samt attefallsåtgärder
    Ärendetyp Avgift i kronor
  1.41 Nybyggnadskarta för en- och tvåbostadshus, oavsett tomtens storlek (ej gruppbyggda en- och tvåbostadshus) 9 100
  1.42 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 1.41
  1.43 Kontroll av karta enligt 1.40 och 1.42 Debiteras per timme (1 178 kr/h)
  1.44 Uppdatering av karta enligt 1.40 och 1.42 Debiteras per timme (1 178 kr/h)
  2. Flerbostadshus och byggnader för verksamheter
    Ärendetyp Avgift i kronor
  2.57 Nybyggnadskarta där fastighetens yta är max 3000 kvm 12 100
  2.58 Kostnadstillägg där det behövs en nybyggnadskarta och där kartan ska täcka en yta som är större än 3000 kvm. Ett tillägg per påbörjad 3000 kvm utöver de 3000 första. 8 200
  2.59 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 2.57 och 2.58
  2.60 Kontroll av karta enligt 2.55-2.57 Debiteras per timme
  (1 178 kr/h)
  2.61 Uppdatering av karta enligt 2.55-2.57 Debiteras per timme
  (1 178 kr/h)
  3. Övriga byggnader och anläggningar
    Ärendetyp Avgift i kronor
  3.40 Nybyggnadskarta där fastighetens yta är max 3000 kvm. 12 100
  3.41 Kostnadstillägg där det behövs en nybyggnadskarta och där kartan ska täcka en yta som är större än 3000 kvm. Ett tillägg per påbörjad 3000 kvm utöver de 3000 första. 8 200
  3.42 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 3.40 och 3.41
  3.43 Kontroll av karta enligt 3.38 - 3.40 Debiteras per timme
  (1 178 kr/h)
  3.44 Uppdatering av karta enligt 3.38 - 3.40 Debiteras per timme
  (1 178 kr/h)

  4. Skyltar och ljusanordningar
    Ärendetyp Avgift i kronor
  4.12 Nybyggnadskarta 9  100
  4.13 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för nybyggnadskarta enligt 4.12
  4.14 Kontroll av karta enligt  4.12 och 4.13  Debiteras per timme (1 178 kr/h)
  4.15 Uppdatering av karta enligt 4.12 och 4.13 Debiteras per timme (1 178 kr/h)

  5. Tidsbegränsade åtgärder
    Ärendetyp Avgift i kronor
  5.12 Nybyggnadskarta 9 100
  5.13 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 50 procent av kostnaden för nybyggnadskarta enligt 5.12
  5.14 Kontroll av karta enligt 5.12 och 5.13 Debiteras per timme (1 178 kr/h)
  5.15 Uppdatering av karta enligt 5.12 och 5.13 Debiteras per timme (1 178 kr/h)

  Fäll ihop
 9. Utstakning


  Avgifter för utstakning (moms tillkommer)

  1. En- och tvåbostadshus
    Ärendetyp Avgift i kronor
  1.45 Startavgift för åtgärder som avser nybyggnad av en- och tvåbostadshus (max 4 punkter) 8 800
  1.46 Startavgift för tillbyggnader och komplementbyggnader (max 4 punkter) 5 300
  1.47 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200
  1.48 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 1.46, 1.47 och 1.48

  1.49

  Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället

  60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 1.46, 1.47 och 1.48

  2. Flerbostadshus och byggnader för veksamheter 
    Ärendetyp Avgift i kronor 
  2.62 Startavgift för huvudbyggnad (max 4 punkter) 10 600
  2.63 Startavgift för tillbyggnader och komplementbyggnader (max 4 punkter) 5 300
  2.64 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200
  2.65 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 2.62, 2.63 och 2.64
  2.66

  Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället

  60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 2.62, 2.63 och 2.64

  3. Övriga byggnader och anläggningar
    Ärendetyp Avgift i kronor
  3.45 Startavgift (max 4 punkter) 10 600
  3.46 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200
  3.47 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 3.45 och 3.46
  3.48 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället 60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 3.45 och 3.46.

  4. Skyltar och ljusanordningar
    Ärendetyp Avgift i kronor
  4.16 Startavgift max 4 punkter 8 800
  4.17 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200
  4.18 Grovutstakning  80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 4.16 och 4.17
  4.19 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället 60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 4.16 och 4.17

  5. Tidsbegränsade åtgärder
    Ärendetyp Avgift i kronor
  5.16 Startavgift max 4 punkter 8 800
  5.17 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200
  5.18 Grovutstakning 80 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 5.16 och 5.17
  5.19 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället

  60 procent av kostnaden för motsvarande utstakning enligt tabell 5.16 och 5.17

  Fäll ihop
 10. Lägeskontroll


  Avgifter för lägeskontroll (moms tillkommer)

  1. En- och tvåbostadshus
    Ärendetyp Avgift i kronor
  1.50 Startavgift (max 4 punkter) 4 700
  1.51 Tillägg per punkt utöver startavgift 100
  1.52 Tillbyggnader max 15 kvm om tillbyggnaden är placerad längre än 4,5 meter från närmaste fastighetsgräns 50 procent av kostnaden för motsvarande nybyggnadskarta enligt tabell 1.50 och 1.51

  2. Flerbostadshus och byggnader för verksamheter 
    Ärendetyp Avgift i kronor
  2.67 Startavgift (max 4 punkter) 4 700
  2.68 Tillägg per punkt utöver startavgift 100
  2.69 Tillbyggnader max 15 kvm om tillbyggnaden är placerad längre än 4,5 meter från närmaste fastighetsgräns 50 procent av avgiften motsvarande lägeskontroll enligt tabell 2.67 och 2.68

  3. Övriga byggnader och anläggningar
    Ärendetyp Avgift i kronor
  3.49 Startavgift (max 4 punkter) 4 700
  3.50 Tillägg per punkt utöver startavgift 100

  4. Skyltar och ljusanordningar
    Ärendetyp Avgift i kronor
  4.20 Startavgift (max 4 punkter) 4 700
  4.21 Tillägg per punkt utöver startavgift  100

  5. Tidsbegränsade åtgärder 
    Ärendetyp Avgift i kronor
  5.20 Startavgift (max 4 punkter) 4 700
  5.21 Tillägg per punkt utöver startavgift 100

  Fäll ihop
 11. Kontakt


  Kontakta bygglovsinformationen

  Besökstid: Måndag–onsdag 9.00–12.00 
  Telefontid: Måndag–torsdag 9.00–12.00

  Om du har ett pågående ärende
  Ring din handläggare om du har ett pågående ärende, telefontid tisdag–onsdag 9.00–11.00.

  Kom på rådgivning
  Har du frågor om din bygglovsansökan är du välkommen till oss för rådgivning. På rådgivningen kan du få hjälp av bygglovshandläggare, arkitekter och byggnadsinspektörer innan du lämnar in din ansökan.
  Läs mer om rådgivning och se öppettider

  Hantering av personuppgifter
  Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 
  Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.

  Telefon: 018-727 46 10
  Besöksadress: Stationsgatan 12, bottenplan
  Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop