Olovligt byggande

Det är viktigt att du håller dig väl informerad om gällande regler inför ditt byggprojekt och att du har rätt tillstånd innan du börjar bygga.

Om du börjar göra något som kräver lov, anmälan och startbesked utan att ha fått det – eller om du börjar använda det du har förändrat innan du fått slutbesked, måste kommunen ta ut så kallade byggsanktionsavgifter. Du behöver också betala bygglovsavgiften i efterhand. Det gäller även om du inte varit medveten om att du gjort fel. 

Sanktionsavgift

Du måste betala en sanktionsavgift om du

  • börjar en lovpliktig byggnation utan startbesked. Exempel på lovpliktiga byggnationer är om du bygger nytt, bygger till, gör en fasadändring eller väsentligt ändrar verksamhet.
  • börjar en anmälningspliktig byggnation utan startbesked. Exempel på anmälningspliktiga byggnationer är om du installerar en eldstad och/eller en rökkanal, gör hål i bärande konstruktioner, installerar hiss eller ventilation, alternativt gör saker som ändrar brandskyddet.
  • börjar använda en byggnad innan du fått slutbesked (förutsättningen är att du har fått ett startbesked)
  • river en byggnad eller anläggning som kräver anmälan, utan att ha rivningslov
  • schaktar, fyller, fäller träd eller planterar skog inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser, utan marklov.

Läs mer i plan- och bygglagen och i plan- och byggförordningen.

Så mycket kostar det

Hur mycket du måste betala beror på vilket fel du gjort. Har du gjort flera fel får du betala för varje fel. Avgifterna grundas på prisbasbeloppet som för 2018 är 45 500 kronor. 

Byggsanktionsavgifter kan maximalt vara 50 prisbasbelopp. Storleken på byggsanktionsavgifterna är reglerade i plan- och byggförordningen. Avgiften kan sänkas om avgiften inte står i rimlig proportion till felet.

Exempel på sanktionsavgift – installation av braskamin

Anna och Per har köpt hus och beslutar sig för att installera en braskamin. De monterar in den i huset utan att göra en anmälan. När sotaren kommer på besiktning får stadsbyggnadsförvaltningen en anmälan om att en ny kamin har installerats. 

Eftersom Anna och Per påbörjat installationen utan startbesked måste de betala en byggsanktionsavgift på 4 550 kronor, det vill säga 0,1 prisbasbelopp.

Anna och Per hade behövt både ett startbesked och ett slutbesked för att få installera och använda braskaminen.

Fler exempel på byggsanktionsavgifter

Avgifterna baseras på prisbasbeloppet som 2018 är 45 500 kronor. 

Exempel

Avgift i kronor

Du börjar bygga en villa med bruttoarean 160 kvadratmeter utan startbesked.

101 237,50

Du börjar bygga ett garage med bruttoarean 60 kvadratmeter utan startbesked.

21 612,50

Du tar en villa med bruttoarean 160 kvadratmeter i bruk utan slutbesked.

20 247,50

Du tar ett garage med bruttoarean 60 kvadratmeter i bruk utan slutbesked.

4 322,50

Se även informationsbladet Byggsanktionsavgift (PDF, 89 KB)

Kontakta Bygglovsinformationen

Bygglovsinformationen
Besökstid: Måndag–onsdag 9.00–12.00
Telefontid: Måndag–torsdag 9.00-12.00 

Bygglovsinformationen har flyttat till bottenplan på Stationsgatan 12. Samma lokal som Uppsalarummet

Om du har ett pågående ärende
Ring din handläggare om du har ett pågående ärende, telefontid tisdag–onsdag 9.00–11.00 och torsdag 13.00–14.30.

Kom på rådgivning
Tid för rådgivning: torsdagar 15.00–18.00, på Stationsgatan 12, bottenplan. 

På rådgivningen kan du få hjälp av bygglovshandläggare, arkitekter och byggnadsinspektörer innan du lämnar in din ansökan.

Hantering av personuppgifter

Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.

Telefon: 018-727 46 10
Besöksadress: Stationsgatan 12, bottenplan
Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala