Dispens från strandskydd

Strandskydd gäller för de flesta kuster, sjöar och vattendrag i Sverige. Det gäller vanligtvis 100 meter från strandkanten, men kan på vissa platser vara utökat till 300 meter. 

Strandskyddsförordnande för områden där strandskyddet är 100 meter (generellt strandskydd) (PDF, 3 MB)

Strandskyddsförordnande för områden där strandskyddet är utökat till 300 meter (utvidgat strandskydd) (PDF, 2 MB)

Kartor överområden med utvidgat strandskydd (PDF, 7 MB)

På platser där strandskydd råder får du inte:

  • Uppföra nya byggnader. Det gäller även husvagnar som räknas som byggnader om de står kvar på samma ställe under en längre tid.
  • Ändra byggnader eller byggnaders användning så att allmänheten inte kan nå ett område som annars hade varit tillgängligt för alla.
  • Anlägga till exempel staket, flaggstänger eller planteringar som skapar intryck av ett privat område och håller allmänheten borta från ett område som annars hade varit tillgängligt för alla.
  • Gräva, schakta eller fälla träd för att förbereda för byggnader eller anläggningar.
  • Väsentligt förändra livsvillkoren för djur- och växtarter genom att till exempel gräva, muddra och bygga bryggor.

Viktigt att komma ihåg är att byggnader som inte kräver bygglov, till exempel attefallshus, ändå kräver dispens från strandskyddet.

Undantag från strandskyddet

För att kunna ansöka om dispens från strandskyddet måste du ange särskilda skäl.

Läs om vilka särskilda skäl som krävs för att få strandskyddsdispens på naturvardsverket.se.

Det är miljö- och hälsoskyddsnämnden som behandlar och beviljar eller avslår din ansökan.

Ansök om strandskyddsdispens

Statligt skyddade områden

För strandområden som också är statligt skyddade, till exempel genom naturreservat eller genom skydd för landskapsbilden, är det länsstyrelsen som beslutar om strandskyddsdispens.

Läs om strandskyddsdispens på länsstyrelsens webbplats.

Avgift för dispensansökan

Du får betala för behandlingen av din dispensansökan. Avgiften är 1 150 kronor per timme. Du måste betala även om du inte får dispens.

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Besöksadress: Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in och begära ut handlingar från miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12, entréplan.

Första torsdagen i varje månad kan du träffa lantmätare och avlopps- och strandskyddshandläggare för rådgivning på Stationsgatan 12, i Uppsalarummet på bottenplan. Vi hjälper dig med frågor om avlopp, strandskydd, fastighetsgränser och avstyckningar.

Datum:
 13 juni (6 juni Nationaldagen stängt)
Tid: 15.00–18.00

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala