Checklistor och handlingar för bygglov

 1. I korthet


  När du söker bygglov, marklov, rivningslov eller gör en anmälan (bygganmälan) ska du skicka med ritningar och andra relevanta handlingar. 

  Vilka handlingar du ska skicka med beror på vad du tänker bygga. 

  Fäll ihop
 2. Checklistor


  Här hittar du checklistor som visar vad du behöver skicka in när du söker bygglov, marklov, rivningslov eller gör en anmälan.

  Checklistorna utgår från vanliga byggprojekt och innehåller information om vilka handlingar du ska skicka in, krav på handlingarna du skickar in och vilka andra lov och tillstånd du kan behöva.

  Checklistor för förhandsbesked (för lokaliseringsprövning) och tidsbegränsat lov

  Förhandsbesked om bygglov (PDF, 106 KB)

  Tidsbegränsat lov (PDF, 79 KB)

  Checklistor för marklov och rivning

  Marklov (PDF, 86 KB)

  Rivning (PDF, 85 KB)

  Checklistor nybyggnation

  Nybyggnad av en och tvåbostadshus (PDF, 89 KB)

  Nybyggnad av komplementbyggnad (PDF, 90 KB)

  Nybyggnad av teknikbyggnad och byggbodar (PDF, 99 KB)

  Nybyggnad av affärshus, kontorshus och industri (PDF, 91 KB)

  Nybyggnad av flerbostadshus (PDF, 101 KB)

  Nybyggnad av skola forskola (PDF, 100 KB)

  Checklistor tillbyggnader

  Tillbyggnad av affärshus, kontorshus och industri (PDF, 102 KB)

  Tillbyggnad av flerbostadshus (PDF, 93 KB)

  Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus (PDF, 100 KB)

  Checklistor för att ändra användningen av en byggnad eller inreda ny bostad

  Ändra användning till annan verksamhet (PDF, 138 KB)

  Ändra användning till bostad (PDF, 185 KB)

  Inredning av ny bostad eller lokal (PDF, 91 KB)

  Checklistor för fasadändringar

  Mindre fasadändring (PDF, 80 KB)

  Större fasadändring (PDF, 84 KB)

  Inglasat uterum/inglasad uteplats (PDF, 103 KB)

  Inglasning av balkong (PDF, 113 KB)

  Checklistor för byggprojekt som inte är byggnader

  Anlägga parkering (PDF, 98 KB)

  Murar och plank (PDF, 83 KB)

  Nybyggnad av mast (PDF, 84 KB)

  Skylt- och ljusanordning (PDF, 83 KB)

  Solceller, solpaneler och solfångare (PDF, 92 KB)

  Upplag och materialgårdar (PDF, 87 KB)

  Fäll ihop
 3. Ritningar


  Du behöver oftast skicka med situationsplan, fasadritning, planritning och sektionsritning. 

  Situationsplan

  En situationsplan ska redovisa var du ska bygga, riva eller göra din åtgärd. En situationsplan visar fastigheten, dess byggnader och omgivningen ovanifrån. 

  Basera situationsplanen på en karta – ett underlag för situationsplan – som du beställer av oss. Redovisa vad du ska göra i kartan och använd den som situationsplan i din ansökan.

  Situationsplanen ska visa

  • befintliga och planerade markhöjder mot bland annat grannar och väg
  • hur tillgängligheten för personer med nedsatt orienterings- och rörelseförmåga ordnas till samtliga byggnader
  • eventuella stödmurar och slänter
  • hur anslutningen mellan gata samt infart och tomt klaras (redovisa med plushöjder)
  • parkering
  • vilka befintliga byggnader som ska bevaras och vilka som ska rivas
  • nybyggnaden eller tillbyggnadens alla yttermått
  • nybyggnadens avstånd till fastighetsgränsen (minst tre mått)
  • plats för enskilt avlopp och enskild brunn (om det ligger utanför kommunalt VA-område)
  • plats för utevistelse (redovisa på situationsplanen eller i en markplaneringsritning)
  • plats för avfallshantering (redovisa på situationsplanen eller i en markplaneringsritning).

  Beställ en karta och använd som underlag till din situationsplan.

  Fasadritning

  Fasadritningen ska visa

  • takvinklar
  • fasadutformning, till exempel fönster, dörrar och skärmtak
  • blivande och befintlig marknivå fram till tomtgräns
  • material och färgsättning.

  Tänk på att:

  • Om du ska ändra marknivån ska du redovisa både befintlig (streckad) och blivande (heldragen) marklinje. Redovisningen ska sträcka sig till fastighetgränsen eller till den punkt där den nya marknivån möter den befintliga.
  • Dagvatten ska tas om hand inom den egna fastigheten. Normalt innebär det att den nya och den befintliga marknivån möts cirka 0,5 meter från tomtgränsen för att lämna plats för ett dike eller dränering.
  • Redovisa både befintliga och nya fasader när det gäller tillbyggnad/ändring. Markera det som är nytt.
  • Fasadritningarna ska stämma överens med planritningarna.

  Planritning

  En planritning ska visa

  • våningsplanets olika rum och vilka funktioner de har
  • väggtjocklekar, fönster och dörrar, trappor och hiss
  • var fast inredning (köksinredning, tvättstuga, wc och dusch) är placerad
  • möblering, så att det går att granska tillgänglighet och användbarhet
  • måttsättning
  • bruttoarea och boarea/bruksarea för varje plan
  • var sektioner är tagna.

  Vid ombyggnad och tillbyggnad är det viktigt att märka ut vad som är befintligt, vad som är nytt och vad som eventuellt ska rivas. Visa väggar som ska rivas och nya väggar med avvikande markering, till exempel skrafferat (snedställda ritade parallella linjer).

  De fria passagemåtten vid dörröppningar och utrymmen intill dörrhandtag ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

  I en bostad ska entréplanet minst ha plats för

  • hygienrum (wc/dusch)
  • avskiljbar sovplats (till exempel sovalkov)
  • matlagning
  • utrymme för måltider
  • plats för sittgrupp
  • utrymme för förvaring och tvätt.

  För små bostäder (högst 35 kvadratmeter) gäller andra regler.
  Läs om tillgänglighet och bostadsutformning på boverket.se

  Folder om tillgänglighet och användbarhet i en- och tvåbostadshus. (PDF, 3 MB)

  Sektionsritning

  Du ska lämna in en sektionsritning om de förändringar du tänkt göra påverkar byggnadens konstruktion eller om det gäller en ny- eller tillbyggnad. En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden från sidan.

  Sektionsritningen ska visa:

  • rumshöjder (avstånd mellan färdigt golv och undertak/innertak)
  • färdig golvhöjd på byggnadens alla plan inklusive vind
  • byggnadens olika höjder
  • bjälklagens placering (inklusive isolering)
  • takvinklar
  • hur byggnaden ansluter till marken.

  Exempelritningar för olika projekt

  Situationsplan för förhandsbesked/lokaliseringsprövning (PDF, 115 KB)

  Nybyggnad av enbostadshus (PDF, 922 KB)

  Tillbyggnad av enbostadshus (PDF, 688 KB)

  Takkupor (fasadändring) (PDF, 530 KB)

  Inglasning av balkong (PDF, 145 KB)

  Inglasning av uterum (PDF, 844 KB)

  Nybyggnad av komplementbyggnad (PDF, 588 KB)

  Nybyggnad av plank (PDF, 340 KB)

  Skyltar (PDF, 174 KB)

  Solceller (PDF, 469 KB)

  Fäll ihop
 4. Anmäl vilken kontrollansvarig du anlitat


  Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt (tidigare hette det kvalitetsansvarig). Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus.

  Du behöver alltid en kontrollansvarig 

  • vid nybyggnad av bostadshus
  • om byggnadsprojektet innehåller kök- eller våtutrymme
  • om bygget är större än 50 kvadratmeter.

  Du behöver aldrig en kontrollansvarig när du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan.

  Läs om vad det innebär att ha en kontrollansvarig och sök efter certifierade kontrollansvariga på boverket.se

  Anmäl vilken kontrollansvarig du anlitat. (PDF, 683 KB)

  Fäll ihop
 5. Kontrollplan


  I alla bygglovspliktiga och anmälningspliktiga projekt ska det finnas en kontrollplan.

  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. Du behöver en kontrollplan för alla åtgärder som kräver bygg-, rivnings-, marklov eller en anmälan.

  Läs mer om kontrollplaner på boverket.se.

  Mall för kontrollplan (PDF, 671 KB)

  Exempel på kontrollplaner

  Nedan finns exempel på hur kontrollplaner kan se ut för enklare åtgärder där kontrollansvarig inte krävs.

  Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än vad som anges i exemplet.

  Kontrollplaner för åtgärder som kräver bygglov

  Byggbod (PDF, 166 KB)

  Fasadändring (PDF, 188 KB)

  Inglasat uterum (PDF, 180 KB)

  Inglasning av balkong eller takterrass (PDF, 185 KB)

  Komplementbyggnad (PDF, 186 KB)

  Mindre tillbyggnad (PDF, 183 KB)

  Mur och plank (PDF, 222 KB)

  Nybyggnad av teknikbyggnad (PDF, 185 KB)

  Parkering, anläggning av (PDF, 164 KB)

  Skylt- och ljusanordning – fristående (PDF, 170 KB)

  Skylt- och ljusanordning på fasad (PDF, 170 KB)

  Solceller (PDF, 165 KB)

  Kontrollplaner för åtgärder som kräver anmälan

  Avlopp eller vattenförsörjning – installation eller förändring (PDF, 133 KB)

  Eldstad (PDF, 126 KB)

  Förändrad planlösning (PDF, 144 KB)

  Hiss – installation eller väsentlig ändring (PDF, 128 KB)

  Inreda ny bostad i enbostadshus (attefall) (PDF, 142 KB)

  Komplementbostadshus (attefall) (PDF, 139 KB)

  Komplementbyggnad (attefall) (PDF, 141 KB)

  Rivning (PDF, 176 KB)

  Takkupa (PDF, 134 KB)

  Tillbyggnad (attefall) (PDF, 134 KB)

  Tillbyggnad inglasning av uterum (attefall) (PDF, 220 KB)

  Ventilationssystem – nyinstallation eller ändring (PDF, 134 KB)

  Ändring i bärande konstruktion (PDF, 139 KB)

  Fäll ihop
 6. Avvecklingsplan


  Om du söker tidsbegränsat bygglov ska du alltid lämna in en avvecklingsplan.

  Mall för avvecklingsplan (PDF, 982 KB)

  Fäll ihop
 7. Teknisk beskrivning


  I en teknisk beskrivning redovisar du byggnadens tekniska uppbyggnad, till exempel

  • bärförmåga, stadga och beständighet
  • energihushållning och värmeisolering
  • vatten och avlopp
  • brandsäkerhet.

  Ladda ner blankett för att lämna en teknisk beskrivning (PDF, 630 KB)

  Fäll ihop
 8. Färdigställandeskydd


  Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller en bankgaranti som ska hjälpa dig som byggherre om entreprenören till exempel går i konkurs under byggtiden.

  Du behöver färdigställandeskydd när du anlitar entreprenörer för att utföra vissa arbeten på en- och tvåbostadshus. Det är byggherrens ansvar att det finns ett färdigställandeskydd, men det är ofta entreprenören som tecknar försäkringen. Om du anlitar flera entreprenörer behöver du ett färdigställandeskydd för varje avtal.

  Läs exempel på när du behöver färdigställdandeskydd på boverket.se

  Fäll ihop
 9. Kontakt


  Kontakta oss

  Bygglovsinformationen

  Besöks- och telefontid: måndag–torsdag 9.00–12.00

  Om du har ett pågående ärende
  Ring din handläggare om du har ett pågående ärende, telefontid tisdag–onsdag 9.00–11.00 och torsdag 13.00–15.00.

  Rådgivningen

  Tid för rådgivning: torsdagar 15.00–19.00

  På rådgivningen kan du få hjälp av bygglovshandläggare/arkitekter och byggnadsinspektörer innan du lämnar in din ansökan.

  Telefon: 018-727 46 10
  Besöksadress: Stationsgatan 12
  Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop