Bygglov – så fungerar det

 1. I korthet


  Det är mycket att hålla reda på när du ska bygga något. Här får du överblick över bygglovsprocessen.

  Du som ska bygga nytt, bygga om eller bygga till kan behöva bygglov. Om det du ska bygga inte kräver bygglov, kan du ändå behöva göra en så kallad anmälan.

  Fäll ihop
 2. Åtgärder som behöver bygglov


  Ta först reda på om du behöver bygglov eller om det räcker att göra en anmälan. Det vanligaste är att det behövs bygglov. För en del åtgärder krävs varken bygglov eller anmälan.

  När du vill bygga nytt, bygga till eller ändra en byggnad behöver du vanligtvis bygglov. Du behöver också bygglov i de flesta fall när du ska 

  • sätta upp mur eller plank
  • bygga inglasad altan 
  • ändra användningen av en byggnad, till exempel från kontor till bostad
  • ändra det yttre på hus, till exempel färgsättning, tak- eller fasadmaterial
  • sätta upp skyltar eller ljusanordningar.

  Exempel på vad som gäller vid vanliga bygglovsprojekt.

  Tänk på den framtida energiförbrukningen när du bygger nytt, bygger till eller ändrar en byggnad. Genom att välja smarta lösningar sparar du både pengar och miljö. Kontakta energi- och klimatrådgivningen för att få råd om klimatskal, värmesystem och ventilation.

  Olovligt byggande

  Om du gör något som kräver bygglov utan att ha bygglov är ditt bygge olovligt. Vid olovligt byggande måste du betala en byggsanktionsavgift. Du kan också få betala om du river eller gräver utan rivningslov eller marklov. Läs om olovligt byggande och sanktionsavgifter.

  Fäll ihop
 3. När du inte behöver bygglov – gör en anmälan


  Du behöver inte alltid söka bygglov för att bygga. Ibland räcker det att skicka in en anmälan. Men du måste vänta på ett startbesked innan du kan börja bygga.

  Nästan alla arbeten som rör en byggnads inre delar kräver att du lämnar in en anmälan. Du ska till exempel göra en anmälan när du vill göra ändringar som rör

  • planlösningen
  • eldstäder och rökkanaler
  • ventilation
  • vatten och avlopp.

  attefallsreglerna finns det fler bygglovsbefriade åtgärder. 

  På boverket.se kan du läsa om vilka åtgärder som inte kräver bygglov.
  Är du osäker kan du vända dig till bygglovsinformationen.

  Gör en anmälan

  Anmäl bygglovsfria åtgärder

  När vi har granskat och godkänt din bygganmälan får du ett startbesked.

  Vad det kostar

  I taxan för bygglov kan du se vad olika anmälningspliktiga åtgärder kostar.

  Handlingar du ska skicka in

  När du gör en anmälan kan du behöva skicka in några av dessa handlingar:

  • situationsplan i skala 1:500 som visar byggnadens placering och avstånd till tomtgräns
  • planritning i skala 1:100 
  • fasadritning i skala 1:100 med befintliga och blivande marklinjer
  • sektionsritning i skala 1:100
  • kontrollplan 
  • konstruktionsritning över grund och stomme
  • ritningar på eventuella ventilations-, avlopps- och vatteninstallationer.

  Om du har tänkt bygga närmare än 4,5 meter från tomtgräns behöver du skicka med

  • din grannes skriftliga medgivande (gäller bara för attefallshus)
  • en situationsplan med fastlagda tomtgränser enligt lantmäteriet.

  Läs om ansökningshandlingar och krav på ritningar.

  Beställ ritningar, kartor och detaljplaner.

  Fäll ihop
 4. Förhandsbesked för lokaliseringsprövning


  Ett förhandsbesked innebär att kommunen svarar på om det du tänker göra är möjligt på just den plats som du tänkt dig. Det kan exempelvis vara att bygga ett enbostadshus. Nästa steg är bygglovet som handlar om utformning och utförande av det du vill bygga.

  I de här fallen är det vanligt att söka förhandsbesked:

  • om du vill bygga på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område
  • om du vill stycka av mark till en ny fastighet.

  Läs på boverket.se om vad som prövas när du ansöker om förhandsbesked och vad ett postivt beslut innebär 

  Sök förhandsbesked

  Om du planerar att bygga ett nytt hus på landsbygden finns det många saker att tänka på. Det finns flera olika landskapstyper i Uppland där ett nytt hus kan passa in på olika sätt. 

  Folder med inspiration och råd om att bygga hus på landsbygden (PDF, 10 MB)

  Fäll ihop
 5. Processen steg för steg


  När du ansökt om bygglov kontrollerar vi först att din ansökan är fullständig. När den är det börjar vi handläggningen. Enligt plan- och bygglagen ska handläggningen ta 10 veckor. Tidsfristen för prövning av lov eller förhandsbesked är tio veckor.

  Så här ser processen för bygglov ut

  Från ansökan till beslut om bygglov

  1. Beställ ett kartunderlag. Kartunderlaget använder du som underlag till situationsplanen i din ansökan.
  2. Skicka in din ansökan. Vilka handlingar du ska skicka in beror på vad du söker bygglov för. 
  3. Kontroll – vi kontrollerar att din ansökan är fullständig.
  4. Start – handläggningstiden börjar när din ansökan är fullständig.
  5. Synpunkter – i en del fall får grannar och andra berörda möjlighet att lämna synpunkter.
  6. Beslut – plan- och byggnadsnämnden fattar beslut i ärendet. Beslutet grundar sig bland annat på Plan- och bygglagen. Nämnden ska alltid ta hänsyn till både allmänna och enskilda intressen.

  Från beslut om bygglov till slutbesked

  Om nämnden beviljar din ansökan händer följande:

  1. Tekniskt samråd – byggnadsinspektören kallar byggherren, kontrollansvarig och övriga berörda till tekniskt samråd. Läs om tekniskt samråd på boverket.se.
  2. Startbesked – byggnadsinspektören utfärdar ett startbesked och du kan börja bygga. Läs om startbesked på boverket.se.
  3. Arbetsplatsbesök – byggnadsinspektören gör ett besök på ditt bygge. Läs om arbetsplatsbesök på boverket.se.
  4. Slutbesked – byggnadsinspektören utfärdar ett slutbesked som betyder att du får använda det du byggt. Läs om slutbesked på boverket.se.
  Fäll ihop
 6. Vad det kostar


  Hur mycket det kostar beror oftast på storleken på det du ska bygga. Men även andra saker kan påverka avgiften. Därför går det inte att säga exakt vad olika typer av bygglov kostar.

  Du kan få betala en planavgift eller för nybyggnadskarta, baskarta, utstakning och kontrollmätning. Kontakta bygglovsinformationen om du har frågor om kostnader i samband med bygglov, eller se: Taxor och avgifter för bygglov

  Fäll ihop
 7. Handlingar du kan behöva skicka med


  När du ansöker om bygglov, marklov, rivningslov eller gör en anmälan ska du skicka med ritningar och andra relevanta handlingar. Vilka handlingar du ska skicka med beror på vad du tänker bygga. 

  Checklistor och handlingar.

  Fäll ihop
 8. Andra lov, tillstånd och skyldigheter

 9. Överklaga beslut


  Om du som sökande eller som berörd sakägare (exempelvis granne) inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det.

  Ett överklagande ska vara inlämnat till kommunen inom tre veckor från den dag du tog del av beslutet. För alla som inte ska delges ett beslut om bygglov eller förhandsbesked räknas överklagandetiden från den dag som infaller en vecka efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

  Överklagandet ska innehålla uppgifter om vilket beslut du överklagar och en text som förklarar hur du vill att beslutet ska ändras. Skicka överklagandet till stadsbyggnadsförvaltningen.

  Kommunen bedömer först om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om så är fallet skickas överklagandet vidare till länsstyrelsen som handlägger själva överklagandet.

  Fäll ihop
 10. Kontakt


  Om du har frågor innan du skickar in din ansökan kan du kontakta bygglovsinformationen. 

  Saker att ha till hands när du kontaktar oss

  För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt är det bra om du har följande information till hands när du kontaktar oss:

  • fastighetsbeteckning (till exempel Fålhagen 70:1)
  • adress (till exempel Stationsgatan 12)
  • detaljplanens namn (till exempel 0380-P2008/38) 
  • ärende eller diarienummer om du har ett pågående ärende (till exempel 2014-000000).

  Sök efter fastighetsbeteckningar, gällande detaljplaner, pågående program, kulturmiljökartor, bullermiljökartor med mera i kartan. 

  Kontakta oss

  Bygglovsinformationen

  Besöks- och telefontid: måndag–torsdag 9.00–12.00

  Om du har ett pågående ärende
  Ring din handläggare om du har ett pågående ärende, telefontid tisdag–onsdag 9.00–11.00 och torsdag 13.00–15.00.

  Rådgivningen

  Tid för rådgivning: torsdagar 15.00–19.00

  På rådgivningen kan du få hjälp av bygglovshandläggare/arkitekter och byggnadsinspektörer innan du lämnar in din ansökan.

  Telefon: 018-727 46 10
  Besöksadress: Stationsgatan 12
  Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop