Beställ ritningar, detaljplaner och underlag för situationsplan

 1. Beställ ritningar, detaljplaner och handlingar


  Du kan beställa ritningar (fasadritningar och planritningar), detaljplaner och tekniska beskrivningar för fastigheter i Uppsala kommun från plan- och byggnadsnämnden. 

  Handlingarna är inte skalriktiga.

  Beställ ritningar och detaljplaner

  Beställ baskarta 

  Baskarta med fältkontroll beställer du längre ner på sidan.

  Se kostnader för kopiering av allmän handling 

  Hitta detaljplaner som vunnit laga kraft 2015–2017

  Fäll ihop
 2. Hitta fastighetsbeteckning


  För att ta reda på vilken fastighetsbeteckning din egen fastighet har kan du söka på din adress i Kommunkartan. eller logga in med e-legitimation på Lantmäteriets webbplats.

  Fäll ihop
 3. Beställ äldre kartor


  Äldre kartor och stadsplaner över Uppsala från 1800-talet och framåt finns på stadsarkivet.

  Fäll ihop
 4. Beställ fastighetsinformation


  Genom att beställa ett utdrag från fastighetsregistret kan du till exempel se uppgifter om ägare, areal, och fastighetsbeteckning i Uppsala kommun.

  Om du har frågor om uppgifter som finns i fastighetsregistret, på fastighetskartor eller på lantmäterikartor ska du mejla lantmaterimyndigheten@uppsala.se

  Fäll ihop
 5. Beställ karta för situationsplan – nybyggnadskarta och baskarta


  När du ska söka bygglov eller göra en anmälan enligt attefallsreglerna ska du lämna in en situationsplan. För din situationsplan ska du använda ett kartunderlag från kommunen.

  Leveranstiden är 5–8 veckor.

  Välj karta beroende på vad du ska göra och var

  Vilken karta du ska använda beror på vad du ska göra och om det är inom eller utanför detaljplanerat område. I tabellerna nedan finns information om vilket kartunderlag du ska beställa.

  Hitta fastighetsbeteckning och detaljplaner i kartan.uppsala.se om du är osäker på vad som gäller för platsen.

  Inom detaljplanerat område och inom kommunalt VA-område

  Tabellen visar exempel på projekt och vilken karta du ska beställa som underlag för din bygglovsansökan.

   NybyggnadskartaFörenklad nybyggnadskartaBaskarta
  (utdrag ur databasen)
  Ärende med separat anslutning till vatten och avlopp X    
  Ny huvudbyggnad (bostad, verksamhetslokal, skola etc.) X    
  Tillbyggnad av huvudbyggnad (bostad, verksamhetslokal, skola etc.)   X  
  Nybyggnad och tillbyggnad av komplementbyggnad (garage, förråd, fristående skärmtak etc.)   X  
  Byggbodar,
  evakueringsbodar
    X  
  Mur, stödmur och plank   X  
  Hög altan över 1,6 meter (tillbyggnad)   X  
  Upplag, materialgårdar   X  
  Mast, torn   X  
  Marklov   X  
  Parkeringsplatser   X  
  Transformatorstation   X  
  Cistern   X  
  Skylt, fristående   X  
  Skylt på fasad     X
  Fasadändring     X
  Inglasad balkong     X
  Solceller, solfångare     X
  Ändrad användning     X
  Rivning     X

  Utanför detaljplanerat område och utanför kommunalt VA-område

  Tabellen visar exempel på projekt och vilken karta du ska beställa som underlag för din bygglovsansökan.

    Baskarta med fältkontroll Baskarta
  (utdrag ur databasen)
  Ny huvudbyggnad X  
  Tillbyggnad av huvudbyggnad (bostad, verksamhetslokal, skola etc.) X  
  Nybyggnad och tillbyggnad av komplementbyggnad (garage, förråd, fristående skärmtak etc.) X  
  Hög altan över 1,6 meter (tillbyggnad) X  
  Mur, stödmur och plank X  
  Byggbodar   X
  Ändrad användning   X
  Rivning   X
  Parkeringsplatser   X
  Upplag, materialgårdar   X
  Mast, torn   X
  Transformatorstation   X
  Cistern   X

  Kartor för attefallsåtgärder och anmälningspliktiga åtgärder

  Tabellen visar exempel på projekt och vilken karta du ska beställa som underlag för din anmälan.

    Nybyggnadskarta Baskarta med fältkontroll Baskarta (utdrag ur databasen)
  Ärende med separat anslutning till vatten och avloppsledning X    
  Tillbyggnad, max 15 kvm     X
  Komplementbyggnad, max 25 kvm     X
  Komplementbostadshus, max 25 kvm     X
  Inreda ytterligare bostad i enbostadshus     X
  Två takkupor     X

  Olika typer av kartor för situationsplan

  • Baskarta
   En baskarta är ett utdrag från kommunens karta som översiktligt visar bland annat byggnader, fastighetsgränser och vägar. Innehållet i en baskarta är inte alltid exakt eller uppdaterat men kartan räcker oftast som underlag i ärenden där den exakta placeringen inte spelar så stor roll.

  • Baskarta med fältkontroll
   En baskarta med fältkontroll är en baskarta som är kontrollerad och uppdaterad av en mätningsingenjör från kommunen som besökt platsen. Förutom byggnader, fastighetsgränser och vägar innehåller den till exempel markhöjder. Ibland kan fastighetsgränsens läge vara svår att bestämma exakt, vanligen för att det inte går att hitta gränsmarkeringar. Om det skulle påverka ditt ärende hör vi av oss till dig.

  • Nybyggnadskarta eller förenklad nybyggnadskarta
   En nybyggnadskarta eller förenklad nybyggnadskarta är en detaljerad karta som vi tar fram speciellt för fastigheten. Kartan är exakt och uppdaterad genom att en mätningsingenjör från kommunen gjort inmätningar på plats. Förutom byggnader, fastighetsgränser, vägar och markhöjder visar kartan till exempel plank, murar och belysningsstolpar. Fastighetsgränserna är måttsatta på kartan. Dessutom finns information om byggrätter, gällande detaljplaner och anslutning till vatten och avlopp.

  Din fastighet måste vara avstyckad innan du kan beställa ett kartunderlag. Kontakta Lantmäterimyndigheten om du har frågor om avstyckning.

  Beställning och kostnad

  Du kan beställa kartunderlag via formulär eller blankett. 

  Leveranstiden är 5–8 veckor.

  Se kostnad för beställning av kartunderlag

  Beställ karta

  Beställ baskarta

  Beställ nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta eller baskarta med fältkontroll  

  Beställ nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta eller baskarta med fältkontroll – via blankett (PDF, 326 KB)

  Om du vet koordinaterna för din åtgärd, ange dem i din beställning. Uppsala kommun använder koordinatsystemet SWEREF 99 1800 och höjdsystemet RH 2000. 

  Leveransformat

  Vi levererar nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll i formaten PDF och DWG (AutoCad Map 3D 2013). Baskarta levereras i PDF.

  Fäll ihop
 6. Kontakt


  Kontakta bygglovsinformationen

  Bygglovsinformationen
  Besökstid: Måndag–onsdag 9.00–12.00
  Telefontid: Måndag–torsdag 9.00–12.00

  Vår telefontid är stängd tisdag 17 samt onsdag 18 september. Vill du få kontakt med oss under dessa datum så kontakta oss via e-post.

  Om du har ett pågående ärende
  Ring din handläggare om du har ett pågående ärende, telefontid tisdag–onsdag 9.00–11.00.

  Kom på rådgivning
  Har du frågor om din bygglovsansökan är du välkommen till oss för rådgivning. På rådgivningen kan du få hjälp av bygglovshandläggare, arkitekter och byggnadsinspektörer innan du lämnar in din ansökan.
  Läs mer om rådgivning och se öppettider

  Hantering av personuppgifter
  Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.

  Telefon: 018-727 46 10
  Besöksadress: Stationsgatan 12, bottenplan
  Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop