Skolval

 1. Skolval 2018


  Skolvalet 2018 pågår 11-31 januari 2018.

  Fäll ihop
 2. Att söka skola


  Så här går det till att söka skola i skolvalet.

  Se en film om hur skolvalet går till

  Du kan också se filmen på engelska:
  Film in english: Applying for a school place in Uppsala municipality.

  Hitta och jämför skolor

  Innan du söker skola kan du jämföra Uppsalas skolor. Du kan se alla skolor på en karta eller i en lista, hitta kontaktuppgifter, se vem som driver skolorna och jämföra resultat från bland annat elevenkäter.
  Se alla skolor på hittaochjamfor.se

  Önska skola

  När du vet vilka skolor du och ditt barn är intresserade av ska du registrera ditt önskemål i eBarnUngdom. Du ska välja och rangordna tre skolor. Den andra vårdnadshavaren måste bekräfta valet för att det ska gälla. 

  Logga in i eBarnUngdom för att registrera önskemål om skolplacering

  Glöm inte att uppdatera e-post och telefonnummer i eBarnUngdom.

  Om du saknar svenskt personnummer ska du ansöka om ett tillfälligt personnummer innan du gör din anmälan. 

  Börja skolan ett år tidigare eller ett år senare

  Skollagen ger möjlighet för kommuner att erbjuda yngre barn att börja i förskoleklass. Men det är ingen lagstadgad rättighet att få börja förskoleklass tidigare än vid sex års ålder. Uppsala kommun kommer inte att erbjuda barn födda 2012 att börja i kommunal förskoleklass under läsåret 2017–2018.

  Normalt börjar barn i årskurs ett det år de fyller sju år. Du kan ansöka om att ditt barn istället ska börja vid sex eller åtta års ålder.
  Läs om att börja skolan ett år tidigare eller ett år senare

  Fäll ihop
 3. Du som flyttar till eller inom Uppsala


  Om du flyttar till eller inom Uppsala och vill gå i en närliggande skola måste du kunna styrka ditt önskemål med ett köpekontrakt eller hyreskontrakt där datum för inflytt framgår.

  Skicka kopia på kontraktet, elevens namn och personnummer till antagningsenheten.

  Enligt folkbokföringslagen ska du vara folkbokförd där du är bosatt, det vill säga där du regelbundet spenderar din dygnsvila. Misstanke om felaktig folkbokföring anmäls till Skatteverket för vidare utredning. Om Skatteverket finner att du är felregistrerad kan de förelägga dig att anmäla rätt adress. Föreläggande kan förenas med vite.

  Fäll ihop
 4. Antagningsprinciper


  Kommunens utgångspunkt är att så många som möjligt ska få plats på den skola de har önskat för sitt barn.
  Läs om Uppsala kommuns antagningsprinciper för förskoleklass och grundskola

  Fäll ihop
 5. Skolskjuts


  Om du vill att ditt barn ska ha möjlighet att få skolskjuts ska du söka en skola som ligger inom ditt skolskjutsområde. Det finns ytterligare regler om till exempel avstånd som avgör om ditt barn kan få skolskjuts eller inte.

  Söker du en skola som ligger utanför ditt skolskjutsområde kan ditt barn ha rätt till kostnadsfria resor med befintlig kollektivtrafik.

  Även om du söker en skola i ditt skolskjutsområde är du dock inte garanterad plats där, utan syskonförtur och relativ närhet avgör vem som får platsen vi fler sökande än platser.

  Läs om att resa till och från skolan

  Fäll ihop
 6. Besked om placering


  Från 17 mars 2017 kan du logga in i eBarnUngdom och se på vilken skola ditt barn fått plats. Du kan se beskedet under "Mina ärenden". 

  Logga in i eBarnUngdom

  Placeringsbeskedet skickades också per post till barnets hemadress vecka 12 2017.

  Fäll ihop
 7. Om du inte sökt skola


  Det här händer om du inte registrerar något önskemål om skola.

  Förskoleklass

  Om du inte registrerat önskemål om skola får ditt barn inte plats på någon skola till hösten.

  Om du inte sökt förskoleklass kan du göra det under omvalsperioden.
  Sök förskoleklass i eBarnUngdom.
  Du behöver inte logga in för att välja skola.

  Vi hanterar ansökningar utifrån antagningsprinciperna om syskonförtur och relativ närhet.

  Grundskola

  Skolplikt gäller för barn som ska gå i årskurs 1–9. Det innebär att barnet enligt lag ska ha en skolplacering. 

  Om du inte registrerar önskemål om skola placeras ditt barn på närmaste kommunala skola som har plats.

  Fäll ihop
 8. Omval


  Efter skolvalet finns möjlighet att göra ett omval om du vill byta skolplacering. Logga in i e-tjänsten och ansök om ett byte utifrån den placering du fått. Vid ett byte behöver du inte önska tre skolor.

  Ansök om att byta skola i eBarnUngdom.

  Vi hanterar bytesansökningar utifrån antagningsprinciperna om syskonförtur och relativ närhet.

  Omvalsperioden för 2017 pågick 17–31 mars. 

  Fäll ihop
 9. Överklaga skolplacering


  Beslut om skolplacering i Uppsala kommun kan endast överklagas genom laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen. Genom laglighetsprövning prövas endast beslutets laglighet, inte om beslutet är lämpligt eller skäligt.

  Enligt 10 kap. 8 § kommunallagen ska ett överklagat beslut upphävas om

  1. det inte tillkommit i laga ordning
  2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
  3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
  4. beslutet strider mot lag eller annan författning.

  I överklagandet anger du vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på.

  Skicka skrivelsen direkt till Förvaltningsrätten i Uppsala, Box 1853, 751 48 Uppsala. Du ska lämna skrivelsen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då vi på kommunens anslagstavla (www.uppsala.se) tillkännager att utbildningsnämndens protokoll med beslutet justerats.

  Fäll ihop
 10. Kontakt


  Kontakta antagning för grundskola

   

  Vänd dig till antagningsenheten om du har frågor om att söka skola.

  Du kan också få hjälp med din skolansökan på kommuninformation, Stationsgatan 12, måndagar, onsdagar och fredagar 9.00–17.00.

  Telefon: 018-727 04 00. Telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30
  Postadress: Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen, antagningsenheten, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop