Skolval

Innehållsförteckning

 1. Sök skola i skolvalet


  Skolval 2020 är stängt och omvalsperioden avslutad. Besked om placeringar efter omval lämnas till vårdnadshavare under april månad via e-post eller post och i eBarnUngdom.

  Skolvalet avslutas 30 april

  Skolval 2020 avslutas helt 30 april. Då är alla placeringar klara efter omval och samtliga sökande har fått besked om placering i eBarnUngdom. 

  Se en film om hur skolvalet går till, i svensk och engelsk version

  Hitta och jämför skolor

  I tjänsten Hitta och jämför kan du se alla skolor i en lista, hitta kontaktuppgifter, se vem som driver skolorna och jämföra resultat från bland annat skolenkäter. Här finns också länk till en skolvalskarta där du genom att klicka i kartan får fram namn på grundskolor.
  Se alla skolor på hittaochjamfor.se 

  Se instruktionsfilm om hur du gör skolval i eBarnUngdom

  För att se filmens textremsa på valfritt språk, klicka på inställningar i menyn under filmen, därefter på undertexter och välj översätt automatiskt. 

  Fäll ihop
 2. Ansöka om skolbyte


  Skolbyte kan ske under hela läsåret. I skolbyte kan du göra ett till tre val.

  Vid skolbyte under perioden för skolval och omval får ditt barn inget erbjudande. Barnet blir direktplacerad vid sökt skola, om det finns en ledig plats, och mister samtidigt sin nuvarande plats. För att en ansökan om skolbyte ska vara giltig måste båda vårdnadshavarna logga in i eBarnUngdom och godkänna den.

  Har du frågor om fristående skolors kö och antagning, kontakta aktuell skola.

  Vi hanterar bytesansökningar utifrån antagningsprincip om relativ närhet. 

  Ansök om att byta skola i eBarnUngdom.

  Fäll ihop
 3. Antagningsprinciper


  Kommunens utgångspunkt är att så många som möjligt ska få plats på den skola de har valt för sitt barn.

  Läs om Uppsala kommuns regler för antagning till förskoleklass och grundskola

  Fäll ihop
 4. Du som flyttar till eller inom Uppsala


  Om du och ditt barn flyttar till eller inom Uppsala och du vill att ditt barn ska få en skolplacering i Uppsala kommun måste du kunna styrka ditt skolval med ett köpekontrakt eller hyreskontrakt. Datum för inflytt ska finnas med i kontraktet. Skicka kopia på kontraktet och ditt barns namn till antagning grundskola.

  Sök skolplats i god tid, gärna två månader innan skolstart. 

  Enligt folkbokföringslagen ska du vara folkbokförd där du är bosatt, det vill säga där du regelbundet har din dygnsvila. Uppstår det misstanke om att du är felaktigt folkbokförd anmäls det till Skatteverket för utredning. Om Skatteverket finner att du är felregistrerad kan du dömas för folkbokföringsbrott med böter eller fängelse i upp till sex månader eller två år beroende på hur grovt brottet räknas. Lagen trädde i kraft 1 juli 2018.

  Läs om folkbokföringslagen

  Fäll ihop
 5. Du som bor i annan kommun


  Om du bor i en annan kommun och söker kommunal skola i Uppsala kommun kommer din ansökan att behandlas sist, efter ansökningar från boende i Uppsala kommun.

  På grund av att Uppsala kommun växer snabbt är möjligheten att ta emot elever som bor i andra kommuner begränsad och det sker bara i undantagsfall.

  Fäll ihop
 6. Resa till och från skola


  I Uppsala kommun finns två former av resor för elever som bor på ett visst avstånd från sin skola. Den ena formen är något som Uppsala kommun tagit initiativ till och ger eleverna, en elevresa. Den andra regleras av skollagen och är en skolskjuts.

  Villkoren för att få elevresa respektive skolskjuts skiljer sig åt. Om resor är en viktig fråga för dig när du väljer skola för ditt barn bör du sätta dig in i reglerna för att bättre kunna bedöma vad valet av skola innebär. Det kan till exempel handla om avstånd till skolor, bostadens närhet till ordinarie busslinjer eller en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, 

  Läs om att resa till och från skolan.

  Läs om vad ett skolskjutsområde är och se skolskjutskarta.

  När du söker skolskjutsområden i kartan, tänk då på att först av allt markera det läsår din ansökan gäller eftersom det till exempel kan tillkomma skolor mot ett tidigare år.

  Fäll ihop
 7. Sök fritidshem eller fritidsklubb


  Om du har behov av fritidshem inför skolstart, sök direkt när du fått besked om skolplacering.  

  Skolbarn har rätt till fritidshem om föräldrarna arbetar eller studerar. Från 1 januari 2020 har barn till föräldrar som är föräldralediga eller arbetssökande rätt till plats på fritidshem efter skoldagens slut fram till 15.30, däremot inte innan skoldagen börjar eller under skollov. 

  Erbjudande om placering sker i eBarnUngdom.

  Du kan söka fritidsklubb för barn som går i årskurs 4–6.

  Läs om regler och sök plats på fritidshem eller fritidsklubb.

  Fäll ihop
 8. Överklaga skolplacering


  Placeringen bygger på kommunens regler som är beslutade av utbildningsnämnden. Om du får ett avslag på en ansökan om skolplacering eller inte får den plats du önskat och vill överklaga det ska du följa den besvärshänvisning som står i ditt beslut.

  Fäll ihop
 9. Kontakt


  Kontakta antagning för grundskola

  Vänd dig till antagning grundskola om du har frågor om att söka skola.

  Med anledning av covid-19 är inte handläggare på plats i kontaktcenter. Handläggare svarar på dina frågor via telefon och e-post.

  Telefon: 0771-72 70 01, menyval 3, telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30
  Postadress: Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen, antagning grundskola, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop